آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوی

شادروان توحید صفرلو

کد متوفی: 4799 یازدید: 109
-

سید رضا محمد سیدی

کد متوفی: 5708 یازدید: 430
-

حسین لکستانی

کد متوفی: 8618 یازدید: 122
-

حسین لکستانی

کد متوفی: 8624 یازدید: 109
-

یعقوب قاسمی خویی

کد متوفی: 8810 یازدید: 388
-

ربابه شاهقلی

کد متوفی: 8929 یازدید: 107
-

حاج رجب مرادلو

کد متوفی: 11892 یازدید: 146
-

حاج علی اکبر حاج علی محمدلو

کد متوفی: 12092 یازدید: 228
-

مرتضی حسن پور

کد متوفی: 15248 یازدید: 143
-

ذکریا حاجی محمدلو

کد متوفی: 20015 یازدید: 129
-

حاج قادر حاجی محمدلو

کد متوفی: 20495 یازدید: 122
-

شاهین عبادله زاده

کد متوفی: 21499 یازدید: 134
-

شاهین عباداله زاده

کد متوفی: 21550 یازدید: 135
-

خانم خاور قربانی

کد متوفی: 22496 یازدید: 125
-

مهناز صافی

کد متوفی: 28219 یازدید: 123
-

حاج حسن بومی

کد متوفی: 32866 یازدید: 108
-

سيدحبيب سيدحمزه

کد متوفی: 33380 یازدید: 93
-

مرتضی افسری‌فر

کد متوفی: 33406 یازدید: 87
-

زینب نوایی

کد متوفی: 35568 یازدید: 110
-

بایرامعلی حاجی حسینلو

کد متوفی: 36175 یازدید: 103
-

محمدعلی فرهادی

کد متوفی: 38333 یازدید: 108
-

حاج نادر عمرانی

کد متوفی: 39295 یازدید: 124
-

علی اصغر عظیم نوه سی

کد متوفی: 40893 یازدید: 145
-

مرحمت نسودی

کد متوفی: 45391 یازدید: 110
-

مرحمت نسودی

کد متوفی: 45449 یازدید: 104
-

عباس جمال ارونقی

کد متوفی: 45458 یازدید: 193
-

عباس جمال ارونقی

کد متوفی: 45466 یازدید: 169
-

بانو خانم( عزیزه) حسنلو پور

کد متوفی: 48343 یازدید: 117
-

نقی نقی دوست

کد متوفی: 54827 یازدید: 102
-

مرحومه وحیده بوستانچی

کد متوفی: 59795 یازدید: 92
-

حاج قاسم طاهری

کد متوفی: 63467 یازدید: 104
-

لیمو شوکتی

کد متوفی: 64365 یازدید: 101
-

محمدرضا علی محمدی

کد متوفی: 64925 یازدید: 95
-

منیره موحد

کد متوفی: 66396 یازدید: 101
-

محرم درستی

کد متوفی: 70078 یازدید: 102
-

فرضعلی مقدم

کد متوفی: 71320 یازدید: 99
-

میرحسین مظلومی

کد متوفی: 71967 یازدید: 118
-

سارا اصغری

کد متوفی: 72024 یازدید: 115
-

فرج علی همتی

کد متوفی: 73284 یازدید: 94
-

فرج علی همتی

کد متوفی: 73487 یازدید: 90
-

احمد علیپور

کد متوفی: 800738 یازدید: 90
-

حبيبه كلامي

کد متوفی: 6003331 یازدید: 125
-

عالم تاج قُلیلو

کد متوفی: 6009741 یازدید: 91
-

جعفرقلی (علی اکبر) طایفه رستمی

کد متوفی: 6018814 یازدید: 112
-

جعفرقلی (علی اکبر) طایفه رستمی

کد متوفی: 6018815 یازدید: 100
-

ملیحه مرندی

کد متوفی: 6023400 یازدید: 90
-

جلیل یوسف نژاد

کد متوفی: 6023404 یازدید: 101
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024157 یازدید: 111
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024174 یازدید: 98
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024189 یازدید: 409
-

حوزه کوثر خواهران شهرستان خوی

کد متوفی: 6028870 یازدید: 108
-

کد متوفی: 6029818 یازدید: 103
-

محمدرضا ایرجی

کد متوفی: 6031481 یازدید: 105
-

محمد جعفر قره باغی

کد متوفی: 6031556 یازدید: 115
-

اسماعیل مزرعه لی

کد متوفی: 6032462 یازدید: 103
-

فرزانه عظیم آبادی

کد متوفی: 6032992 یازدید: 93
-

سیده زری احمدی

کد متوفی: 6033679 یازدید: 104
-

سیده زری احمدی

کد متوفی: 6033690 یازدید: 185
-

امیر حسین حاتمی

کد متوفی: 6036348 یازدید: 108
-

محمدحسن اسماعیلو

کد متوفی: 6037859 یازدید: 89
-

حاجیه منظره عبدالله زاده

کد متوفی: 6038117 یازدید: 103
-

حاج هلال علی همتی

کد متوفی: 6038209 یازدید: 97
-

حاج هلال علی همتی

کد متوفی: 6038216 یازدید: 107
-

کریم ایرجی

کد متوفی: 6042317 یازدید: 80
-

محمد ایماندوست

کد متوفی: 6043098 یازدید: 89
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043105 یازدید: 86
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043108 یازدید: 96
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043112 یازدید: 86
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043115 یازدید: 73
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043122 یازدید: 86
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043252 یازدید: 84
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043298 یازدید: 80
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043321 یازدید: 76
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043331 یازدید: 71
-

حسین رضایی اصل

کد متوفی: 6047598 یازدید: 99
-

علویه هاشملو

کد متوفی: 6049182 یازدید: 96
-

نقی نقی لو

کد متوفی: 6050104 یازدید: 83
-

علی صدرائی

کد متوفی: 6054566 یازدید: 90
-

محمدتقی سلمانزاده

کد متوفی: 6055585 یازدید: 152
-

علی صدرایی

کد متوفی: 6060370 یازدید: 88
-

عیسی زارع

کد متوفی: 6061280 یازدید: 79
1316/10/9 - 1399/9/25

جهان زینالپور

کد متوفی: 6063245 یازدید: 93
14/7/1306 - 30/04/97

الله‌وردی محمدباقری

کد متوفی: 6071383 یازدید: 90
1337/114 - 1358/06/02

کربلایی بایرامعلی یوسفی محله

کد متوفی: 6078302 یازدید: 90
1308,01.24 - 1392.12.14

محمد تقی سیاح

کد متوفی: 6079101 یازدید: 82
-

محمد تقی سیاح

کد متوفی: 6079110 یازدید: 138
-

حسین رضایی اصل

کد متوفی: 6081798 یازدید: 195
1328/01/09 - 1399/10/08

میرهوشمند اسبقی

کد متوفی: 6090460 یازدید: 136
- 1392/11/26

مرحوم کربلایی مجید فروغ

کد متوفی: 6090554 یازدید: 94
1362/1/23 - 1399/12/1

ناهید شکری

کد متوفی: 6090804 یازدید: 253
1342/3/15 - 1399/12/30

غلامرضا علیلو

کد متوفی: 6098483 یازدید: 5089
1351/06/31 - 1400/01/22

مهندس غلامرضا علیلو

کد متوفی: 6098782 یازدید: 112
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حاج محمد رنجبر

کد متوفی: 6106683 یازدید: 121
1362/06/30 - 1384/09/09

حاج سلمان سلمانی اصل

کد متوفی: 6108095 یازدید: 179
- 1400/02/08

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108639 یازدید: 70
1298/2/20 - 1370/11/29

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108771 یازدید: 85
1298/11/20 - 1370/11/29

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108774 یازدید: 106
1298/11/20 - 1370/11/20

علی گلابی

کد متوفی: 6112595 یازدید: 295
1310/4/6 - 1386/2/16

علی اصغر افروزی

کد متوفی: 6118846 یازدید: 257
- 1400/02/30

محمد حسین کیانوش

کد متوفی: 6120889 یازدید: 66
-

محمدحسین کیانوش

کد متوفی: 6121041 یازدید: 69
-

لیلان بیداریان

کد متوفی: 6121929 یازدید: 180
-

علی محمدی اصل

کد متوفی: 6122715 یازدید: 118
1313/04/01 - 1399/08/08

محمد تقی سلمان زاده

کد متوفی: 6124369 یازدید: 89
1346/05/05 - 1399/10/28

فاطمه حیدرزاده

کد متوفی: 6124728 یازدید: 55
- 1400/03/20

مرحوم موسی نجف پور

کد متوفی: 6128155 یازدید: 45
-

عباس عموزاده

کد متوفی: 6128428 یازدید: 99
1321/09/05 - 1378/04/13

حاج عبدالله مجاهدی

کد متوفی: 6128590 یازدید: 53
-

رقیه کردلو

کد متوفی: 6132056 یازدید: 255
1332/08/21 - 1400/02/27

محمد احمدی

کد متوفی: 6132359 یازدید: 232
1324/03/07 - 1400/03/17

حاج حسین هاتفی

کد متوفی: 6132438 یازدید: 223
1313/01/14 - 1400/04/23

ستاره حاج محمدی

کد متوفی: 6134832 یازدید: 81
1307/07/03 - 1400/05/06

مرحومه حاجیه خانم کبری علیوردیلو

کد متوفی: 6137274 یازدید: 42
-

شهربانو صادقلو

کد متوفی: 6141434 یازدید: 157
1358/02/21 - 1400/05/25

زهرا پشمینه

کد متوفی: 6147335 یازدید: 88
- 1400/06/12

علیرضا ینگجه ای

کد متوفی: 6147909 یازدید: 100
-

اکرم ایمانلو

کد متوفی: 6148831 یازدید: 320
1344/05/07 - 1400/06/16

حاج نوروز علی عالم جان

کد متوفی: 6149773 یازدید: 60
1327/01/01 - 1399/06/24

اسلام سلمانی اصل

کد متوفی: 6150873 یازدید: 175
1335/07/01 - 1400/06/22

محمدباقر بنائی

کد متوفی: 6152255 یازدید: 86
1323/11/13 - 1400/06/28

حاجیه ام لیلا ( سیما ) ابوالقاسم نژاد

کد متوفی: 6159340 یازدید: 20
1319/08/30 - 1400/08/05

ملیحیه جمال آبادی

کد متوفی: 6160814 یازدید: 29
1370 - 1399/11/23

حاج حجت نبی زاده اصل

کد متوفی: 6165394 یازدید: 4
1350/01/24 - 1400/06/10

مخمل قوچانی (رهنمون)

کد متوفی: 6166105 یازدید: 4
- 1400/09/04

حجت نبی زاده اصل

کد متوفی: 6167792 یازدید: 1
-

سید علی پور میر کریمیان

کد متوفی: 6168306 یازدید: 3
-

علی اسدالهی

کد متوفی: 6168345 یازدید: 66
1352/06/31 - 1399/08/24

ابراهیم واحدی

کد متوفی: 6168509 یازدید: 87
-

افسر طاهری چورسی

کد متوفی: 6169465 یازدید: 250
1323/01/08 - 1400/09/07

رخشنده(فخری) علیپور

کد متوفی: 6170935 یازدید: 56
- 1391/08/18

حاجیه آمنه نصرالله زاده

کد متوفی: 6172972 یازدید: 69
- 1400/09/16

حاجیه بتول بزاززاده

کد متوفی: 6173365 یازدید: 86
1330/08/20 -
Loading...

لطفا شکیبا باشید