آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوی

شادروان توحید صفرلو

کد متوفی: 4799 یازدید: 272
-

سید رضا محمد سیدی

کد متوفی: 5708 یازدید: 743
-

حسین لکستانی

کد متوفی: 8618 یازدید: 282
-

حسین لکستانی

کد متوفی: 8624 یازدید: 281
-

یعقوب قاسمی خویی

کد متوفی: 8810 یازدید: 722
-

ربابه شاهقلی

کد متوفی: 8929 یازدید: 257
-

حاج رجب مرادلو

کد متوفی: 11892 یازدید: 476
-

حاج علی اکبر حاج علی محمدلو

کد متوفی: 12092 یازدید: 596
-

مرتضی حسن پور

کد متوفی: 15248 یازدید: 295
-

ذکریا حاجی محمدلو

کد متوفی: 20015 یازدید: 258
-

حاج قادر حاجی محمدلو

کد متوفی: 20495 یازدید: 287
-

شاهین عبادله زاده

کد متوفی: 21499 یازدید: 277
-

شاهین عباداله زاده

کد متوفی: 21550 یازدید: 322
-

خانم خاور قربانی

کد متوفی: 22496 یازدید: 298
-

مهناز صافی

کد متوفی: 28219 یازدید: 279
-

حاج حسن بومی

کد متوفی: 32866 یازدید: 361
-

سيدحبيب سيدحمزه

کد متوفی: 33380 یازدید: 207
-

مرتضی افسری‌فر

کد متوفی: 33406 یازدید: 194
-

زینب نوایی

کد متوفی: 35568 یازدید: 238
-

بایرامعلی حاجی حسینلو

کد متوفی: 36175 یازدید: 247
-

محمدعلی فرهادی

کد متوفی: 38333 یازدید: 256
-

حاج نادر عمرانی

کد متوفی: 39295 یازدید: 273
-

علی اصغر عظیم نوه سی

کد متوفی: 40893 یازدید: 437
-

مرحمت نسودی

کد متوفی: 45391 یازدید: 246
-

مرحمت نسودی

کد متوفی: 45449 یازدید: 220
-

عباس جمال ارونقی

کد متوفی: 45458 یازدید: 543
-

عباس جمال ارونقی

کد متوفی: 45466 یازدید: 408
-

بانو خانم( عزیزه) حسنلو پور

کد متوفی: 48343 یازدید: 252
-

نقی نقی دوست

کد متوفی: 54827 یازدید: 272
-

مرحومه وحیده بوستانچی

کد متوفی: 59795 یازدید: 179
-

حاج قاسم طاهری

کد متوفی: 63467 یازدید: 243
-

لیمو شوکتی

کد متوفی: 64365 یازدید: 218
-

محمدرضا علی محمدی

کد متوفی: 64925 یازدید: 199
-

منیره موحد

کد متوفی: 66396 یازدید: 253
-

محرم درستی

کد متوفی: 70078 یازدید: 212
-

فرضعلی مقدم

کد متوفی: 71320 یازدید: 255
-

میرحسین مظلومی

کد متوفی: 71967 یازدید: 287
-

سارا اصغری

کد متوفی: 72024 یازدید: 343
-

فرج علی همتی

کد متوفی: 73284 یازدید: 188
-

فرج علی همتی

کد متوفی: 73487 یازدید: 178
-

احمد علیپور

کد متوفی: 800738 یازدید: 208
-

حبيبه كلامي

کد متوفی: 6003331 یازدید: 291
-

عالم تاج قُلیلو

کد متوفی: 6009741 یازدید: 194
-

جعفرقلی (علی اکبر) طایفه رستمی

کد متوفی: 6018814 یازدید: 253
-

جعفرقلی (علی اکبر) طایفه رستمی

کد متوفی: 6018815 یازدید: 291
-

ملیحه مرندی

کد متوفی: 6023400 یازدید: 212
-

جلیل یوسف نژاد

کد متوفی: 6023404 یازدید: 209
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024157 یازدید: 263
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024174 یازدید: 219
-

حاج قاسم طباخی

کد متوفی: 6024189 یازدید: 734
-

حوزه کوثر خواهران شهرستان خوی

کد متوفی: 6028870 یازدید: 238
-

کد متوفی: 6029818 یازدید: 240
-

محمدرضا ایرجی

کد متوفی: 6031481 یازدید: 231
-

محمد جعفر قره باغی

کد متوفی: 6031556 یازدید: 247
-

اسماعیل مزرعه لی

کد متوفی: 6032462 یازدید: 246
-

فرزانه عظیم آبادی

کد متوفی: 6032992 یازدید: 220
-

سیده زری احمدی

کد متوفی: 6033679 یازدید: 204
-

سیده زری احمدی

کد متوفی: 6033690 یازدید: 296
-

امیر حسین حاتمی

کد متوفی: 6036348 یازدید: 237
-

محمدحسن اسماعیلو

کد متوفی: 6037859 یازدید: 181
-

حاجیه منظره عبدالله زاده

کد متوفی: 6038117 یازدید: 229
-

حاج هلال علی همتی

کد متوفی: 6038209 یازدید: 215
-

حاج هلال علی همتی

کد متوفی: 6038216 یازدید: 196
-

کریم ایرجی

کد متوفی: 6042317 یازدید: 176
-

محمد ایماندوست

کد متوفی: 6043098 یازدید: 212
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043105 یازدید: 189
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043108 یازدید: 192
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043112 یازدید: 222
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043115 یازدید: 202
-

محمد تارک

کد متوفی: 6043122 یازدید: 194
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043252 یازدید: 191
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043298 یازدید: 217
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043321 یازدید: 180
-

محمد...بهمن تارک...حاجی زاده

کد متوفی: 6043331 یازدید: 157
-

حسین رضایی اصل

کد متوفی: 6047598 یازدید: 242
-

علویه هاشملو

کد متوفی: 6049182 یازدید: 199
-

نقی نقی لو

کد متوفی: 6050104 یازدید: 271
-

علی صدرائی

کد متوفی: 6054566 یازدید: 168
-

محمدتقی سلمانزاده

کد متوفی: 6055585 یازدید: 291
-

علی صدرایی

کد متوفی: 6060370 یازدید: 186
-

عیسی زارع

کد متوفی: 6061280 یازدید: 184
1316/10/9 - 1399/9/25

جهان زینالپور

کد متوفی: 6063245 یازدید: 208
14/7/1306 - 30/04/97

الله‌وردی محمدباقری

کد متوفی: 6071383 یازدید: 231
1337/114 - 1358/06/02

کربلایی بایرامعلی یوسفی محله

کد متوفی: 6078302 یازدید: 190
1308,01.24 - 1392.12.14

محمد تقی سیاح

کد متوفی: 6079101 یازدید: 179
-

محمد تقی سیاح

کد متوفی: 6079110 یازدید: 261
-

حسین رضایی اصل

کد متوفی: 6081798 یازدید: 344
1328/01/09 - 1399/10/08

میرهوشمند اسبقی

کد متوفی: 6090460 یازدید: 229
- 1392/11/26

مرحوم کربلایی مجید فروغ

کد متوفی: 6090554 یازدید: 224
1362/1/23 - 1399/12/1

ناهید شکری

کد متوفی: 6090804 یازدید: 463
1342/3/15 - 1399/12/30

غلامرضا علیلو

کد متوفی: 6098483 یازدید: 6154
1351/06/31 - 1400/01/22

مهندس غلامرضا علیلو

کد متوفی: 6098782 یازدید: 228
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حاج محمد رنجبر

کد متوفی: 6106683 یازدید: 255
1362/06/30 - 1384/09/09

حاج سلمان سلمانی اصل

کد متوفی: 6108095 یازدید: 426
- 1400/02/08

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108639 یازدید: 185
1298/2/20 - 1370/11/29

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108771 یازدید: 198
1298/11/20 - 1370/11/29

حسین خیاط محله

کد متوفی: 6108774 یازدید: 220
1298/11/20 - 1370/11/20

علی گلابی

کد متوفی: 6112595 یازدید: 468
1310/4/6 - 1386/2/16

علی اصغر افروزی

کد متوفی: 6118846 یازدید: 342
- 1400/02/30

محمد حسین کیانوش

کد متوفی: 6120889 یازدید: 167
-

محمدحسین کیانوش

کد متوفی: 6121041 یازدید: 167
-

لیلان بیداریان

کد متوفی: 6121929 یازدید: 261
-

علی محمدی اصل

کد متوفی: 6122715 یازدید: 225
1313/04/01 - 1399/08/08

محمد تقی سلمان زاده

کد متوفی: 6124369 یازدید: 232
1346/05/05 - 1399/10/28

فاطمه حیدرزاده

کد متوفی: 6124728 یازدید: 157
- 1400/03/20

مرحوم موسی نجف پور

کد متوفی: 6128155 یازدید: 154
-

عباس عموزاده

کد متوفی: 6128428 یازدید: 201
1321/09/05 - 1378/04/13

حاج عبدالله مجاهدی

کد متوفی: 6128590 یازدید: 157
-

رقیه کردلو

کد متوفی: 6132056 یازدید: 417
1332/08/21 - 1400/02/27

محمد احمدی

کد متوفی: 6132359 یازدید: 413
1324/03/07 - 1400/03/17

حاج حسین هاتفی

کد متوفی: 6132438 یازدید: 394
1313/01/14 - 1400/04/23

ستاره حاج محمدی

کد متوفی: 6134832 یازدید: 194
1307/07/03 - 1400/05/06

مرحومه حاجیه خانم کبری علی ویردیلو

کد متوفی: 6136475 یازدید: 147
-

مرحومه حاجیه خانم کبری علیوردیلو

کد متوفی: 6137274 یازدید: 112
-

شهربانو صادقلو

کد متوفی: 6141434 یازدید: 238
1358/02/21 - 1400/05/25

زهرا پشمینه

کد متوفی: 6147335 یازدید: 177
- 1400/06/12

علیرضا ینگجه ای

کد متوفی: 6147909 یازدید: 205
-

اکرم ایمانلو

کد متوفی: 6148831 یازدید: 677
1344/05/07 - 1400/06/16

حاج نوروز علی عالم جان

کد متوفی: 6149773 یازدید: 150
1327/01/01 - 1399/06/24

اسلام سلمانی اصل

کد متوفی: 6150873 یازدید: 338
1335/07/01 - 1400/06/22

محمدباقر بنائی

کد متوفی: 6152255 یازدید: 179
1323/11/13 - 1400/06/28

حاجیه ام لیلا ( سیما ) ابوالقاسم نژاد

کد متوفی: 6159340 یازدید: 117
1319/08/30 - 1400/08/05

ملیحیه جمال آبادی

کد متوفی: 6160814 یازدید: 124
1370 - 1399/11/23

حاج حجت نبی زاده اصل

کد متوفی: 6165394 یازدید: 90
1350/01/24 - 1400/06/10

مخمل قوچانی (رهنمون)

کد متوفی: 6166105 یازدید: 111
- 1400/09/04

حجت نبی زاده اصل

کد متوفی: 6167792 یازدید: 52
-

سید علی پور میر کریمیان

کد متوفی: 6168306 یازدید: 96
-

علی اسدالهی

کد متوفی: 6168345 یازدید: 138
1352/06/31 - 1399/08/24

ابراهیم واحدی

کد متوفی: 6168509 یازدید: 196
-

افسر طاهری چورسی

کد متوفی: 6169465 یازدید: 389
1323/01/08 - 1400/09/07

رخشنده(فخری) علیپور

کد متوفی: 6170935 یازدید: 142
- 1391/08/18

حاجیه آمنه نصرالله زاده

کد متوفی: 6172972 یازدید: 161
- 1400/09/16

حاجیه بتول بزاززاده

کد متوفی: 6173365 یازدید: 167
1330/08/20 -

حاجی درستی

کد متوفی: 6176904 یازدید: 676
- 1400/10/29

حاجیه لیلان حیدرزاده پسکی

کد متوفی: 6179884 یازدید: 475
-

دنیامالی اکبری

کد متوفی: 6180226 یازدید: 52
- 1400/11/02

مهدی کلوانی

کد متوفی: 6180562 یازدید: 68
1356/07/01 - 1398/05/20

معصومه گیوزاد

کد متوفی: 6183598 یازدید: 263
1337/11/15 - 1399/12/06

کربلائیه طاهره اباذری

کد متوفی: 6185005 یازدید: 77
- 1400/12/06

کربلائیه طاهره اباذری

کد متوفی: 6185015 یازدید: 70
- 1400

حاج حیدرعلی مقدسی

کد متوفی: 6185926 یازدید: 778
1319/05/04 - 1400/12/15

سیده الحاجیه خدیجه موسوی تبریزی

کد متوفی: 6186080 یازدید: 31
1325/09/05 - 1400/11/23

زهرا صادقی

کد متوفی: 6186184 یازدید: 54
-

زهرا برغول

کد متوفی: 6189395 یازدید: 61
1318/01/01 - 1398/11/21

توحید پاشایی

کد متوفی: 6189508 یازدید: 110
1362/02/24 - 1400/07/30

غلامعلی خلیلی

کد متوفی: 6196104 یازدید: 59
1352/03/04 - 1400/12/07

غلامعلی خلیلی

کد متوفی: 6196105 یازدید: 44
1352/03/04 - 1400/12/07

علتدالله آقازاده

کد متوفی: 6197125 یازدید: 31
1333/09/15 - 1382/08/07

علی گلابی

کد متوفی: 6197244 یازدید: 40
1310/04/07 - 1386/02/15

علی گلابی

کد متوفی: 6197246 یازدید: 145
1310/04/07 - 1386/02/15

زرین تاج احمدی

کد متوفی: 6199052 یازدید: 160
-

میـــرمحمد سیــدی

کد متوفی: 6206306 یازدید: 114
1371/10/19 - 1397/08/21

یونس نبی زاده اصل

کد متوفی: 6207080 یازدید: 161
-

یونس نبی زاده اصل

کد متوفی: 6207115 یازدید: 87
-

حمدالله شریفی

کد متوفی: 6209586 یازدید: 309
1340/01/01 - 1401/05/07

نسرین نافی

کد متوفی: 6209810 یازدید: 256
1347/06/03 - 1399/06/03

پریسا صفی یاری

کد متوفی: 6210006 یازدید: 126
1365/03/18 - 1400/11/29

فاطمه مقدم

کد متوفی: 6210013 یازدید: 78
1338/05/15 - 1398/10/06

دلشاد مصطفوی

کد متوفی: 6212072 یازدید: 52
-

اسکندر (علی) محمدی اصل

کد متوفی: 6218450 یازدید: 32
-

علی محمد کاظم علیلو

کد متوفی: 6218476 یازدید: 118
1338/01/02 - 1401/07/29

رقیه(شادان) سالاخ زاده

کد متوفی: 6222188 یازدید: 20
-

فریده عیوضلو

کد متوفی: 6223120 یازدید: 59
1352/06/30 - 1401/08/27

فاطمه پورجعفر

کد متوفی: 6225204 یازدید: 33
-

رباب گیوزاد

کد متوفی: 6228438 یازدید: 39
1342/02/13 - 1401/12/29

حمید ولی نژاد

کد متوفی: 6231327 یازدید: 41
1317 - 1346/03/24

فاطمه و باقر تنها

کد متوفی: 6231624 یازدید: 37
-

شوکت ماکویی

کد متوفی: 6231882 یازدید: 34
-

نجیبه حسین زاده

کد متوفی: 6235725 یازدید: 36
1342/08/03 - 1402/04/10

سهیلا نماززاده

کد متوفی: 6237126 یازدید: 14
-

سهیلا نماززاده

کد متوفی: 6237127 یازدید: 18
1354/04/03 - 1398/06/05

حاج مجید ابراهیمی

کد متوفی: 6239000 یازدید: 35
1347/12/07 - 1401/08/19

مرتضی بهادرنیا

کد متوفی: 6239380 یازدید: 27
1332/12/25 - 1394/06/13

شادروان سجاد ابراهیمی

کد متوفی: 6239650 یازدید: 14
1374/01/04 - 1402/08/02

قربانعلی حیدرزاده پسکی

کد متوفی: 6240005 یازدید: 211
-

میرمحسن وهاب زاده

کد متوفی: 6240006 یازدید: 38
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید