آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان دنا

اله قلی امین نیک

کد متوفی: 10028 یازدید: 93
-

ابراهیم جعفریان سی‌سخت

کد متوفی: 16728 یازدید: 103
-

سیدشکرالله اکبری

کد متوفی: 16889 یازدید: 107
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16910 یازدید: 101
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16911 یازدید: 103
-

مقداد ب بویر

کد متوفی: 18004 یازدید: 89
-

مصطفی دانایی فر

کد متوفی: 41073 یازدید: 85
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41406 یازدید: 103
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41423 یازدید: 246
1357/07/01 - 1383/01/13

مرحوم علی معین

کد متوفی: 45961 یازدید: 109
-

علی معین

کد متوفی: 45986 یازدید: 94
-

حاج شیخ صدرالله بهشتی

کد متوفی: 46098 یازدید: 93
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49761 یازدید: 102
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49766 یازدید: 148
-

کربلایی شهری دیاله (مومن زاده)

کد متوفی: 49872 یازدید: 110
-

عبدالرشید نوشاد

کد متوفی: 50241 یازدید: 114
-

ستار رخشان

کد متوفی: 51509 یازدید: 87
-

نوشین جهانفکر

کد متوفی: 51888 یازدید: 89
-

شاه صنم نظری

کد متوفی: 51992 یازدید: 92
-

ستار رخشان

کد متوفی: 54720 یازدید: 116
-

ملازریر ریاضی

کد متوفی: 55664 یازدید: 98
-

شیرین گل پور نعیم

کد متوفی: 67433 یازدید: 84
-

ستار رخشان

کد متوفی: 69905 یازدید: 93
-

فاطمه کریمیان

کد متوفی: 77890 یازدید: 95
-

روحش شاد نجفی

کد متوفی: 78754 یازدید: 95
-

دلاور نجفی

کد متوفی: 78789 یازدید: 99
-

شهید گودرز نجفی

کد متوفی: 78829 یازدید: 95
-

حاج علی ملایی

کد متوفی: 6003376 یازدید: 101
-

سید مرتضی آبرومندی

کد متوفی: 6003567 یازدید: 1188
1372/12/01 - 1399/07/20

گلزار صفایی

کد متوفی: 6007105 یازدید: 110
-

ماندانا رهبر

کد متوفی: 6008114 یازدید: 74
-

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6010591 یازدید: 80
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012026 یازدید: 86
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012027 یازدید: 72
-

مهری صالحی

کد متوفی: 6013262 یازدید: 76
-

سید محمد غریبی کریک

کد متوفی: 6013273 یازدید: 90
-

حاج الیاس عبداله پور

کد متوفی: 6014992 یازدید: 77
-

دادالله محسنيان

کد متوفی: 6018583 یازدید: 104
-

شهید بزرگوار کریم عمادی سی سخت

کد متوفی: 6024726 یازدید: 88
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031839 یازدید: 89
-

ایت الله رادنیا

کد متوفی: 6031865 یازدید: 83
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031875 یازدید: 71
-

هجیر قیصرپور

کد متوفی: 6031922 یازدید: 105
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039944 یازدید: 92
-

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6040224 یازدید: 87
-

محمد بهادرمنفرد

کد متوفی: 6042212 یازدید: 71
-

داوود آناهیده

کد متوفی: 6044619 یازدید: 96
-

جان افروز بخت

کد متوفی: 6051474 یازدید: 88
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057376 یازدید: 82
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057384 یازدید: 83
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057601 یازدید: 88
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057643 یازدید: 83
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057647 یازدید: 74
-

علی دارابی

کد متوفی: 6060055 یازدید: 79
-

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6060221 یازدید: 71
-

حاج شهربانو صالحی

کد متوفی: 6060296 یازدید: 73
- 99/11/13

نورالله درخش

کد متوفی: 6060914 یازدید: 75
1356/11/17 - 1399/10/14

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060955 یازدید: 75
1312/10/9 - 1397/11/5

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060956 یازدید: 69
1312/10/9 - 1397/11/5

دادالله محسنیان

کد متوفی: 6061135 یازدید: 87
- 1399/11/09

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6061181 یازدید: 105
-

حاج امرالله حیدری

کد متوفی: 6061524 یازدید: 72
-

صابر دارابی

کد متوفی: 6061767 یازدید: 63
17/5/1336 - 26/7/1399

قاید خانعلی آلبا( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063099 یازدید: 69
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

خانعلی آلبا ( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063101 یازدید: 82
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

غلامعلی پردل

کد متوفی: 6065996 یازدید: 104
-

حمیدرضا عاطفی نژاد

کد متوفی: 6066414 یازدید: 624
-

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067004 یازدید: 62
- 1399/11/17

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067014 یازدید: 92
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067024 یازدید: 77
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067034 یازدید: 97
1321/01/01 - 1375/8/17

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067591 یازدید: 155
01/07/1348 - 1399/11/17

مشهدی ذولفقار(خوبانی) بامس

کد متوفی: 6069046 یازدید: 82
1399/10/24 -

سیف اله آدرم(آورم)

کد متوفی: 6070824 یازدید: 99
-

زهرا بگم دارش(بخشی)

کد متوفی: 6074077 یازدید: 100
۱۳۱۴/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

زهرا بگم دارش (بخشی) دارش (بخشی)

کد متوفی: 6075779 یازدید: 102
-

زهرابیگم دارش

کد متوفی: 6093572 یازدید: 155
1314/07/02 - 1399/12/02

کربلایی آبیجان جلیلی نیا

کد متوفی: 6094143 یازدید: 423
1340/03/10 - 1396/04/16

زینب رهامی

کد متوفی: 6102532 یازدید: 271
-

زینب رهامی

کد متوفی: 6102614 یازدید: 91
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102624 یازدید: 92
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102649 یازدید: 958
- 1400/1/30

مشهدی ولی خان زابلی زاده

کد متوفی: 6103084 یازدید: 558
۱۳۱۰ - 1400/2/1

نورعلی طهماسبی

کد متوفی: 6104427 یازدید: 669
1339/2/15 - 1400/1/4

نصیبه صابری (صیادی)

کد متوفی: 6104814 یازدید: 1488
1314/09/03 - 1400/02/02

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6114531 یازدید: 223
1327 - 1387/02/20

مهربانو طهماسبیان

کد متوفی: 6117964 یازدید: 201
1327/04/15 - 1400/02/24

ملا اردشیر پیش بهار

کد متوفی: 6125812 یازدید: 180
1323 - 1400/03/31

بانو مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128032 یازدید: 56
- 1400/04/10

مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128036 یازدید: 165
- 1400/04/10

نیما آصفی پور

کد متوفی: 6128561 یازدید: 588
1381/03/18 - 1400/04/13

مانی رگجان

کد متوفی: 6128571 یازدید: 1324
1382/06/12 - 1400/02/18

بلقیس سیرتی

کد متوفی: 6133178 یازدید: 130
- 1396

مشهدی الیاس دادبود

کد متوفی: 6135189 یازدید: 164
1315/10/05 - 1400/05/07

رقیه محمدحسینیان

کد متوفی: 6135352 یازدید: 686
- 1400/05/05

رقیه محمد حسینیان

کد متوفی: 6137810 یازدید: 61
1357/10/14 - 1400/05/05

علی تقی زاده

کد متوفی: 6137967 یازدید: 451
- 1400/05/13

سیداحمد عابدی

کد متوفی: 6138428 یازدید: 44
1348/01/01 - 1397/12/12

سید امیر حسین سید امیر حسین هادیان

کد متوفی: 6139225 یازدید: 49
1383/05/31 - 1400/01/16

کربلایی معصوم(اسکندر) اسکندر

کد متوفی: 6140630 یازدید: 33
- 1400/05/25

برجعلی(علی) محمدحسین پور سی سخت

کد متوفی: 6141810 یازدید: 47
- 1399/05/29

غریبعلی محمدحسینی

کد متوفی: 6152395 یازدید: 24
-

کربلایی رضوانجو(افضل نیا)

کد متوفی: 6154338 یازدید: 106
1347/09/01 - 1400/05/22

اسماعیل رضایی سی سخت

کد متوفی: 6155740 یازدید: 23
- 1400/07/11

عبدالصاحب یزدانپناه

کد متوفی: 6157550 یازدید: 113
1356/07/19 - 1400/06/13

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157678 یازدید: 19
1334 - 1400/07/09

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157681 یازدید: 93
1334 - 1400/07/09

بی بی حسنی جان رحیمی ( حسینی)

کد متوفی: 6158225 یازدید: 65
1319/09/10 - 1400/07/28

مشهدی علی(اعظم) محرابی

کد متوفی: 6158526 یازدید: 211
1319/05/31 - 1400/07/26

نوش آفرین صفائی

کد متوفی: 6161373 یازدید: 44
1319/05/04 - 1392/03/20

مرحومه لطافت پناهیان

کد متوفی: 6162463 یازدید: 3
- 1400/08/26

مرحومه لطافت پناهیان

کد متوفی: 6162485 یازدید: 79
- 1400/08/26

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164083 یازدید: 2
-

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164085 یازدید: 144
1335/05/18 - 1400/08/18

یوسف فاتحی

کد متوفی: 6165012 یازدید: 0
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید