آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سی سخت

اله قلی امین نیک

کد متوفی: 10028 یازدید: 153
-

ابراهیم جعفریان سی‌سخت

کد متوفی: 16728 یازدید: 172
-

سیدشکرالله اکبری

کد متوفی: 16889 یازدید: 170
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16910 یازدید: 177
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16911 یازدید: 172
-

مقداد ب بویر

کد متوفی: 18004 یازدید: 142
-

مصطفی دانایی فر

کد متوفی: 41073 یازدید: 130
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41406 یازدید: 172
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41423 یازدید: 350
1357/07/01 - 1383/01/13

مرحوم علی معین

کد متوفی: 45961 یازدید: 158
-

علی معین

کد متوفی: 45986 یازدید: 146
-

حاج شیخ صدرالله بهشتی

کد متوفی: 46098 یازدید: 159
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49761 یازدید: 150
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49766 یازدید: 191
-

کربلایی شهری دیاله (مومن زاده)

کد متوفی: 49872 یازدید: 162
-

عبدالرشید نوشاد

کد متوفی: 50241 یازدید: 156
-

ستار رخشان

کد متوفی: 51509 یازدید: 139
-

نوشین جهانفکر

کد متوفی: 51888 یازدید: 138
-

شاه صنم نظری

کد متوفی: 51992 یازدید: 142
-

ستار رخشان

کد متوفی: 54720 یازدید: 168
-

ملازریر ریاضی

کد متوفی: 55664 یازدید: 141
-

شیرین گل پور نعیم

کد متوفی: 67433 یازدید: 134
-

ستار رخشان

کد متوفی: 69905 یازدید: 141
-

فاطمه کریمیان

کد متوفی: 77890 یازدید: 139
-

روحش شاد نجفی

کد متوفی: 78754 یازدید: 152
-

دلاور نجفی

کد متوفی: 78789 یازدید: 146
-

شهید گودرز نجفی

کد متوفی: 78829 یازدید: 152
-

حاج علی ملایی

کد متوفی: 6003376 یازدید: 155
-

سید مرتضی آبرومندی

کد متوفی: 6003567 یازدید: 1776
1372/12/01 - 1399/07/20

گلزار صفایی

کد متوفی: 6007105 یازدید: 153
-

ماندانا رهبر

کد متوفی: 6008114 یازدید: 116
-

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6010591 یازدید: 129
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012026 یازدید: 118
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012027 یازدید: 115
-

مهری صالحی

کد متوفی: 6013262 یازدید: 117
-

سید محمد غریبی کریک

کد متوفی: 6013273 یازدید: 137
-

حاج الیاس عبداله پور

کد متوفی: 6014992 یازدید: 125
-

دادالله محسنيان

کد متوفی: 6018583 یازدید: 139
-

شهید بزرگوار کریم عمادی سی سخت

کد متوفی: 6024726 یازدید: 142
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031839 یازدید: 137
-

ایت الله رادنیا

کد متوفی: 6031865 یازدید: 135
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031875 یازدید: 112
-

هجیر قیصرپور

کد متوفی: 6031922 یازدید: 149
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039944 یازدید: 135
-

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6040224 یازدید: 127
-

محمد بهادرمنفرد

کد متوفی: 6042212 یازدید: 106
-

داوود آناهیده

کد متوفی: 6044619 یازدید: 138
-

جان افروز بخت

کد متوفی: 6051474 یازدید: 135
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057376 یازدید: 125
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057384 یازدید: 128
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057601 یازدید: 139
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057643 یازدید: 128
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057647 یازدید: 118
-

علی دارابی

کد متوفی: 6060055 یازدید: 116
-

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6060221 یازدید: 106
-

حاج شهربانو صالحی

کد متوفی: 6060296 یازدید: 119
- 99/11/13

نورالله درخش

کد متوفی: 6060914 یازدید: 107
1356/11/17 - 1399/10/14

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060955 یازدید: 122
1312/10/9 - 1397/11/5

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060956 یازدید: 110
1312/10/9 - 1397/11/5

دادالله محسنیان

کد متوفی: 6061135 یازدید: 129
- 1399/11/09

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6061181 یازدید: 146
-

حاج امرالله حیدری

کد متوفی: 6061524 یازدید: 114
-

صابر دارابی

کد متوفی: 6061767 یازدید: 90
17/5/1336 - 26/7/1399

قاید خانعلی آلبا( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063099 یازدید: 110
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

خانعلی آلبا ( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063101 یازدید: 127
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

غلامعلی پردل

کد متوفی: 6065996 یازدید: 148
-

حمیدرضا عاطفی نژاد

کد متوفی: 6066414 یازدید: 690
-

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067004 یازدید: 102
- 1399/11/17

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067014 یازدید: 139
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067024 یازدید: 123
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067034 یازدید: 134
1321/01/01 - 1375/8/17

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067591 یازدید: 186
01/07/1348 - 1399/11/17

مشهدی ذولفقار(خوبانی) بامس

کد متوفی: 6069046 یازدید: 132
1399/10/24 -

سیف اله آدرم(آورم)

کد متوفی: 6070824 یازدید: 134
-

زهرا بگم دارش(بخشی)

کد متوفی: 6074077 یازدید: 152
۱۳۱۴/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

زهرا بگم دارش (بخشی) دارش (بخشی)

کد متوفی: 6075779 یازدید: 152
-

زهرابیگم دارش

کد متوفی: 6093572 یازدید: 203
1314/07/02 - 1399/12/02

کربلایی آبیجان جلیلی نیا

کد متوفی: 6094143 یازدید: 620
1340/03/02 - 1396/04/16

زینب رهامی

کد متوفی: 6102532 یازدید: 312
-

زینب رهامی

کد متوفی: 6102614 یازدید: 138
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102624 یازدید: 125
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102649 یازدید: 1009
- 1400/1/30

مشهدی ولی خان زابلی زاده

کد متوفی: 6103084 یازدید: 594
۱۳۱۰ - 1400/2/1

نورعلی طهماسبی

کد متوفی: 6104427 یازدید: 716
1339/2/15 - 1400/1/4

نصیبه صابری (صیادی)

کد متوفی: 6104814 یازدید: 1597
1314/09/03 - 1400/02/02

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6114531 یازدید: 290
1327 - 1387/02/20

مهربانو طهماسبیان

کد متوفی: 6117964 یازدید: 233
1327/04/15 - 1400/02/24

ملا اردشیر پیش بهار

کد متوفی: 6125812 یازدید: 211
1323 - 1400/03/31

بانو مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128032 یازدید: 88
- 1400/04/10

مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128036 یازدید: 200
- 1400/04/10

نیما آصفی پور

کد متوفی: 6128561 یازدید: 627
1381/03/18 - 1400/04/13

مانی رگجان

کد متوفی: 6128571 یازدید: 1597
1382/06/12 - 1400/02/18

بلقیس سیرتی

کد متوفی: 6133178 یازدید: 178
- 1396

مشهدی الیاس دادبود

کد متوفی: 6135189 یازدید: 193
1315/10/05 - 1400/05/07

رقیه محمدحسینیان

کد متوفی: 6135352 یازدید: 722
- 1400/05/05

رقیه محمد حسینیان

کد متوفی: 6137810 یازدید: 91
1357/10/14 - 1400/05/05

علی تقی زاده

کد متوفی: 6137967 یازدید: 504
- 1400/05/13

سیداحمد عابدی

کد متوفی: 6138428 یازدید: 64
1348/01/01 - 1397/12/12

سید امیر حسین سید امیر حسین هادیان

کد متوفی: 6139225 یازدید: 86
1383/05/31 - 1400/01/16

کربلایی معصوم(اسکندر) اسکندر

کد متوفی: 6140630 یازدید: 58
- 1400/05/25

برجعلی(علی) محمدحسین پور سی سخت

کد متوفی: 6141810 یازدید: 88
- 1399/05/29

غریبعلی محمدحسینی

کد متوفی: 6152395 یازدید: 53
-

کربلایی رضوانجو(افضل نیا)

کد متوفی: 6154338 یازدید: 135
1347/09/01 - 1400/05/22

اسماعیل رضایی سی سخت

کد متوفی: 6155740 یازدید: 54
- 1400/07/11

عبدالصاحب یزدانپناه

کد متوفی: 6157550 یازدید: 184
1356/07/19 - 1400/06/13

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157678 یازدید: 47
1334 - 1400/07/09

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157681 یازدید: 118
1334 - 1400/07/09

بی بی حسنی جان رحیمی ( حسینی)

کد متوفی: 6158225 یازدید: 120
1319/09/10 - 1400/07/28

مشهدی علی(اعظم) محرابی

کد متوفی: 6158526 یازدید: 321
1319/05/31 - 1400/07/26

نوش آفرین صفائی

کد متوفی: 6161373 یازدید: 69
1319/05/04 - 1392/03/20

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164083 یازدید: 31
-

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164085 یازدید: 356
1335/05/18 - 1400/08/18

یوسف فاتحی

کد متوفی: 6165012 یازدید: 21
-

عبدالرحیم یزدانپناه

کد متوفی: 6166318 یازدید: 151
1344/03/18 - 1400/09/12

صلوات صلوات هدیه به حضرت زهرا س

کد متوفی: 6172954 یازدید: 250
-

سید حسین بیناپور

کد متوفی: 6173336 یازدید: 18
-

ام ابنین ام البنین

کد متوفی: 6175250 یازدید: 221
-

محمدعلی طهماسبی زاده سی سخت

کد متوفی: 6176025 یازدید: 708
-

هدیه صلوات حضرت زهرا

کد متوفی: 6176599 یازدید: 19
-

ذکر صلوات حضرت زهرا(س)

کد متوفی: 6176614 یازدید: 157
-

سیدمعراج هاشمیان نسب

کد متوفی: 6177119 یازدید: 787
-

پرپرشده روستای کریک

کد متوفی: 6177121 یازدید: 182
-

سیده نازنین اخلاقی

کد متوفی: 6177286 یازدید: 13
-

زری طهماسبی

کد متوفی: 6177529 یازدید: 20
-

. قیصرپور

کد متوفی: 6177693 یازدید: 76
1378 - 1396/09/09

یازهرا یا فاطمه

کد متوفی: 6177720 یازدید: 11
-

مجید حدادی

کد متوفی: 6177826 یازدید: 27
-

سروان مشهدی غلام کاظمی (رزده)

کد متوفی: 6178144 یازدید: 21
1367 - 1400/11/05

عارعه مشیریان

کد متوفی: 6179117 یازدید: 30
1400/12/01 - 1400/12/01

ختم صلوات و دعا حضرت زینب(س)

کد متوفی: 6182548 یازدید: 102
-

سیده گل پسند نصیبی(حسینیان)

کد متوفی: 6183391 یازدید: 24
- 1400/11/30

شهید سیروس حیدری

کد متوفی: 6183991 یازدید: 357
1355/07/01 - 1378/12/05

امام موسی کاظم (ع)

کد متوفی: 6184762 یازدید: 81
-

به حضرت محمد (ص) مصطفی

کد متوفی: 6184902 یازدید: 108
-

حضرت علی (ع) حیدر

کد متوفی: 6194121 یازدید: 94
-

مهران شکیبایی

کد متوفی: 6195884 یازدید: 11
-

اسعد نظری

کد متوفی: 6195991 یازدید: 21
1366/04/01 - 1401/01/12

اسعد نظری

کد متوفی: 6195997 یازدید: 403
1366/04/01 - 1401/01/12

حضرت معصومه معصومه

کد متوفی: 6200978 یازدید: 42
-

ملا رهام صفایی

کد متوفی: 6201178 یازدید: 63
1319/01/01 - 1399/05/03

حضرت علی(ع) اسدالله

کد متوفی: 6207508 یازدید: 72
-

مذکور دوستانی

کد متوفی: 6207528 یازدید: 11
1309/01/07 - 1395/04/28

مشهدی مذکور دوستانی

کد متوفی: 6207529 یازدید: 30
1309/01/07 - 1395/04/28

سیاوش پیرایش

کد متوفی: 6213596 یازدید: 76
-

محمدیار ارمغان پور

کد متوفی: 6213602 یازدید: 58
-

یدالله فیروزی

کد متوفی: 6214614 یازدید: 7
-

اسما داوودی

کد متوفی: 6214683 یازدید: 27
1380/02/26 - 1397/02/17

ملا علی رحم دلشادی

کد متوفی: 6216418 یازدید: 27
1314/11/07 - 1401/06/09
Loading...

لطفا شکیبا باشید