آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان سی سخت

اله قلی امین نیک

کد متوفی: 10028 یازدید: 284
-

ابراهیم جعفریان سی‌سخت

کد متوفی: 16728 یازدید: 385
-

سیدشکرالله اکبری

کد متوفی: 16889 یازدید: 264
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16910 یازدید: 293
-

سید شکرالله اکبری

کد متوفی: 16911 یازدید: 291
-

مقداد ب بویر

کد متوفی: 18004 یازدید: 279
-

مصطفی دانایی فر

کد متوفی: 41073 یازدید: 218
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41406 یازدید: 301
-

رحمان خالدی

کد متوفی: 41423 یازدید: 484
1357/07/01 - 1383/01/13

مرحوم علی معین

کد متوفی: 45961 یازدید: 290
-

علی معین

کد متوفی: 45986 یازدید: 247
-

حاج شیخ صدرالله بهشتی

کد متوفی: 46098 یازدید: 269
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49761 یازدید: 245
-

هدایت آرمان فر

کد متوفی: 49766 یازدید: 277
-

کربلایی شهری دیاله (مومن زاده)

کد متوفی: 49872 یازدید: 251
-

عبدالرشید نوشاد

کد متوفی: 50241 یازدید: 247
-

ستار رخشان

کد متوفی: 51509 یازدید: 265
-

نوشین جهانفکر

کد متوفی: 51888 یازدید: 224
-

شاه صنم نظری

کد متوفی: 51992 یازدید: 252
-

ستار رخشان

کد متوفی: 54720 یازدید: 346
-

ملازریر ریاضی

کد متوفی: 55664 یازدید: 251
-

شیرین گل پور نعیم

کد متوفی: 67433 یازدید: 248
-

ستار رخشان

کد متوفی: 69905 یازدید: 273
-

فاطمه کریمیان

کد متوفی: 77890 یازدید: 244
-

روحش شاد نجفی

کد متوفی: 78754 یازدید: 257
-

دلاور نجفی

کد متوفی: 78789 یازدید: 271
-

شهید گودرز نجفی

کد متوفی: 78829 یازدید: 264
-

حاج علی ملایی

کد متوفی: 6003376 یازدید: 290
-

سید مرتضی آبرومندی

کد متوفی: 6003567 یازدید: 2005
1372/12/01 - 1399/07/20

گلزار صفایی

کد متوفی: 6007105 یازدید: 250
-

ماندانا رهبر

کد متوفی: 6008114 یازدید: 241
-

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6010591 یازدید: 232
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012026 یازدید: 217
-

نوریجان تریر

کد متوفی: 6012027 یازدید: 217
-

مهری صالحی

کد متوفی: 6013262 یازدید: 215
-

سید محمد غریبی کریک

کد متوفی: 6013273 یازدید: 242
-

حاج الیاس عبداله پور

کد متوفی: 6014992 یازدید: 225
-

دادالله محسنيان

کد متوفی: 6018583 یازدید: 234
-

شهید بزرگوار کریم عمادی سی سخت

کد متوفی: 6024726 یازدید: 276
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031839 یازدید: 244
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031875 یازدید: 224
-

هجیر قیصرپور

کد متوفی: 6031922 یازدید: 262
-

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039944 یازدید: 224
-

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

کد متوفی: 6040224 یازدید: 248
-

محمد بهادرمنفرد

کد متوفی: 6042212 یازدید: 210
-

داوود آناهیده

کد متوفی: 6044619 یازدید: 238
-

جان افروز بخت

کد متوفی: 6051474 یازدید: 239
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057376 یازدید: 234
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057384 یازدید: 265
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057601 یازدید: 274
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057643 یازدید: 268
-

خدابخش امیری

کد متوفی: 6057647 یازدید: 252
-

علی دارابی

کد متوفی: 6060055 یازدید: 192
-

محمدرضا نظری

کد متوفی: 6060221 یازدید: 186
-

حاج شهربانو صالحی

کد متوفی: 6060296 یازدید: 221
- 99/11/13

نورالله درخش

کد متوفی: 6060914 یازدید: 191
1356/11/17 - 1399/10/14

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060955 یازدید: 219
1312/10/9 - 1397/11/5

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6060956 یازدید: 339
1312/10/9 - 1397/11/5

دادالله محسنیان

کد متوفی: 6061135 یازدید: 236
- 1399/11/09

بی بی نصرت بهرمند

کد متوفی: 6061181 یازدید: 268
-

حاج امرالله حیدری

کد متوفی: 6061524 یازدید: 204
-

صابر دارابی

کد متوفی: 6061767 یازدید: 166
17/5/1336 - 26/7/1399

قاید خانعلی آلبا( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063099 یازدید: 187
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

خانعلی آلبا ( مجلسی فر )

کد متوفی: 6063101 یازدید: 248
۱۳۰۱/۰۴/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

غلامعلی پردل

کد متوفی: 6065996 یازدید: 266
-

حمیدرضا عاطفی نژاد

کد متوفی: 6066414 یازدید: 820
-

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067004 یازدید: 179
- 1399/11/17

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067014 یازدید: 254
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067024 یازدید: 222
۱۳۲۱/۰۱/۰۱ - ۱۳۷۵/۸/۱۷

خدابخش امیری

کد متوفی: 6067034 یازدید: 236
1321/01/01 - 1375/8/17

ماهرخ صابری

کد متوفی: 6067591 یازدید: 271
01/07/1348 - 1399/11/17

مشهدی ذولفقار(خوبانی) بامس

کد متوفی: 6069046 یازدید: 310
1399/10/24 -

سیف اله آدرم(آورم)

کد متوفی: 6070824 یازدید: 245
-

زهرا بگم دارش(بخشی)

کد متوفی: 6074077 یازدید: 249
۱۳۱۴/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

زهرا بگم دارش (بخشی) دارش (بخشی)

کد متوفی: 6075779 یازدید: 262
-

زهرابیگم دارش

کد متوفی: 6093572 یازدید: 326
1314/07/02 - 1399/12/02

کربلایی آبیجان جلیلی نیا

کد متوفی: 6094143 یازدید: 724
1340/03/02 - 1396/04/16

زینب رهامی

کد متوفی: 6102532 یازدید: 417
-

زینب رهامی

کد متوفی: 6102614 یازدید: 244
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102624 یازدید: 242
- 1400/1/30

زینب رهامی

کد متوفی: 6102649 یازدید: 1145
- 1400/1/30

مشهدی ولی خان زابلی زاده

کد متوفی: 6103084 یازدید: 700
۱۳۱۰ - 1400/2/1

نورعلی طهماسبی

کد متوفی: 6104427 یازدید: 839
1339/2/15 - 1400/1/4

نصیبه صابری (صیادی)

کد متوفی: 6104814 یازدید: 1717
1314/09/03 - 1400/02/02

صدرالله قربانی

کد متوفی: 6114531 یازدید: 409
1327 - 1387/02/20

مهربانو طهماسبیان

کد متوفی: 6117964 یازدید: 315
1327/04/15 - 1400/02/24

ملا اردشیر پیش بهار

کد متوفی: 6125812 یازدید: 312
1323 - 1400/03/31

بانو مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128032 یازدید: 199
- 1400/04/10

مرضیه محرابی

کد متوفی: 6128036 یازدید: 289
- 1400/04/10

نیما آصفی پور

کد متوفی: 6128561 یازدید: 726
1381/03/18 - 1400/04/13

مانی رگجان

کد متوفی: 6128571 یازدید: 1740
1382/06/12 - 1400/02/18

بلقیس سیرتی

کد متوفی: 6133178 یازدید: 283
- 1396

مشهدی الیاس دادبود

کد متوفی: 6135189 یازدید: 308
1315/10/05 - 1400/05/07

رقیه محمدحسینیان

کد متوفی: 6135352 یازدید: 827
- 1400/05/05

رقیه محمد حسینیان

کد متوفی: 6137810 یازدید: 230
1357/10/14 - 1400/05/05

علی تقی زاده

کد متوفی: 6137967 یازدید: 594
- 1400/05/13

سیداحمد عابدی

کد متوفی: 6138428 یازدید: 145
1348/01/01 - 1397/12/12

سید امیر حسین سید امیر حسین هادیان

کد متوفی: 6139225 یازدید: 246
1383/05/31 - 1400/01/16

کربلایی معصوم(اسکندر) اسکندر

کد متوفی: 6140630 یازدید: 144
- 1400/05/25

برجعلی(علی) محمدحسین پور سی سخت

کد متوفی: 6141810 یازدید: 196
- 1399/05/29

غریبعلی محمدحسینی

کد متوفی: 6152395 یازدید: 142
-

کربلایی رضوانجو(افضل نیا)

کد متوفی: 6154338 یازدید: 209
1347/09/01 - 1400/05/22

اسماعیل رضایی سی سخت

کد متوفی: 6155740 یازدید: 147
- 1400/07/11

عبدالصاحب یزدانپناه

کد متوفی: 6157550 یازدید: 293
1356/07/19 - 1400/06/13

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157678 یازدید: 135
1334 - 1400/07/09

گودرز آقایی

کد متوفی: 6157681 یازدید: 194
1334 - 1400/07/09

بی بی حسنی جان رحیمی ( حسینی)

کد متوفی: 6158225 یازدید: 234
1319/09/10 - 1400/07/28

مشهدی علی(اعظم) محرابی

کد متوفی: 6158526 یازدید: 425
1319/05/31 - 1400/07/26

نوش آفرین صفائی

کد متوفی: 6161373 یازدید: 155
1319/05/04 - 1392/03/20

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164083 یازدید: 86
-

سید احمد عرفانی زاده(پویااصل)

کد متوفی: 6164085 یازدید: 462
1335/05/18 - 1400/08/18

یوسف فاتحی

کد متوفی: 6165012 یازدید: 83
-

عبدالرحیم یزدانپناه

کد متوفی: 6166318 یازدید: 228
1344/03/18 - 1400/09/12

صلوات صلوات هدیه به حضرت زهرا س

کد متوفی: 6172954 یازدید: 375
-

سید حسین بیناپور

کد متوفی: 6173336 یازدید: 86
-

ام ابنین ام البنین

کد متوفی: 6175250 یازدید: 564
-

محمدعلی طهماسبی زاده سی سخت

کد متوفی: 6176025 یازدید: 790
-

هدیه صلوات حضرت زهرا

کد متوفی: 6176599 یازدید: 111
-

ذکر صلوات حضرت زهرا(س)

کد متوفی: 6176614 یازدید: 281
-

سیدمعراج هاشمیان نسب

کد متوفی: 6177119 یازدید: 868
-

پرپرشده روستای کریک

کد متوفی: 6177121 یازدید: 254
-

سیده نازنین اخلاقی

کد متوفی: 6177286 یازدید: 78
-

زری طهماسبی

کد متوفی: 6177529 یازدید: 112
-

. قیصرپور

کد متوفی: 6177693 یازدید: 153
1378 - 1396/09/09

یازهرا یا فاطمه

کد متوفی: 6177720 یازدید: 77
-

مجید حدادی

کد متوفی: 6177826 یازدید: 99
-

سروان مشهدی غلام کاظمی (رزده)

کد متوفی: 6178144 یازدید: 84
1367 - 1400/11/05

عارعه مشیریان

کد متوفی: 6179117 یازدید: 276
1400/12/01 - 1400/12/01

ختم صلوات و دعا حضرت زینب(س)

کد متوفی: 6182548 یازدید: 218
-

سیده گل پسند نصیبی(حسینیان)

کد متوفی: 6183391 یازدید: 73
- 1400/11/30

شهید سیروس حیدری

کد متوفی: 6183991 یازدید: 493
1355/07/01 - 1378/12/05

امام موسی کاظم (ع)

کد متوفی: 6184762 یازدید: 188
-

به حضرت محمد (ص) مصطفی

کد متوفی: 6184902 یازدید: 334
-

حضرت علی (ع) حیدر

کد متوفی: 6194121 یازدید: 160
-

مهران شکیبایی

کد متوفی: 6195884 یازدید: 86
-

اسعد نظری

کد متوفی: 6195991 یازدید: 73
1366/04/01 - 1401/01/12

اسعد نظری

کد متوفی: 6195997 یازدید: 463
1366/04/01 - 1401/01/12

حضرت معصومه معصومه

کد متوفی: 6200978 یازدید: 418
-

ملا رهام صفایی

کد متوفی: 6201178 یازدید: 136
1319/01/01 - 1399/05/03

حضرت علی(ع) اسدالله

کد متوفی: 6207508 یازدید: 261
-

مذکور دوستانی

کد متوفی: 6207528 یازدید: 88
1309/01/07 - 1395/04/28

مشهدی مذکور دوستانی

کد متوفی: 6207529 یازدید: 97
1309/01/07 - 1395/04/28

سیاوش پیرایش

کد متوفی: 6213596 یازدید: 148
-

محمدیار ارمغان پور

کد متوفی: 6213602 یازدید: 164
-

یدالله فیروزی

کد متوفی: 6214614 یازدید: 89
-

اسما داوودی

کد متوفی: 6214683 یازدید: 124
1380/02/26 - 1397/02/17

ملا علی رحم دلشادی

کد متوفی: 6216418 یازدید: 98
1314/11/07 - 1401/06/09

رکسانا جوزقی

کد متوفی: 6223129 یازدید: 79
1291/12/10 - 1401/11/06

فیض‌الله سی‌سختی

کد متوفی: 6224841 یازدید: 496
1334/07/12 - 1401/11/21

پویا محسنی

کد متوفی: 6227255 یازدید: 1046
-

سپهر صناعی

کد متوفی: 6227257 یازدید: 627
-

سپهر صناعی

کد متوفی: 6227295 یازدید: 111
-

سید عبدالمناف حسینی (عمید زاده)

کد متوفی: 6228467 یازدید: 66
1330/06/14 - 1401/12/08

حضرت محمد (ص) مصطفی

کد متوفی: 6230156 یازدید: 196
-

سالار فروزانی فر

کد متوفی: 6234721 یازدید: 25
-

مشهدی ایران عسکری

کد متوفی: 6236640 یازدید: 146
1332/09/03 - 1402

مشهدی ایران عسکری

کد متوفی: 6236643 یازدید: 41
1332/09/03 - 1402/06/01

دهراب فرهادی

کد متوفی: 6236829 یازدید: 350
1305/05/24 - 1387/06/09

عبدستار فرهادی

کد متوفی: 6236843 یازدید: 62
1336/06/15 - 1399/10/24

حسن عبدالله پور

کد متوفی: 6242411 یازدید: 98
-

شهاب حرمت

کد متوفی: 6243888 یازدید: 25
- 1402/09/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید