آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گچساران

سردار شهید سید شریف پنجه بند

کد متوفی: 5536 یازدید: 601
-

مهدی قوامی راد

کد متوفی: 5779 یازدید: 276
-

علی حسین سلمان پور(جلالی)

کد متوفی: 6576 یازدید: 324
-

محمد مرادیان

کد متوفی: 6664 یازدید: 1022
-

آرزومند پیکری نسب

کد متوفی: 8080 یازدید: 260
-

بی بی فلک افتخاری

کد متوفی: 9856 یازدید: 261
-

مسعود پایاب

کد متوفی: 10867 یازدید: 232
-

مسعود پایاب

کد متوفی: 10868 یازدید: 245
-

حاج حسین کشاورز

کد متوفی: 10910 یازدید: 296
-

وحید نبی الهی

کد متوفی: 11617 یازدید: 215
-

اردوان وثیق فر

کد متوفی: 14435 یازدید: 269
-

افضل مرادیان

کد متوفی: 15719 یازدید: 379
-

احمد موسوی

کد متوفی: 18491 یازدید: 294
-

مشهدی امرالله دیهیمی(مقیمی)

کد متوفی: 20555 یازدید: 323
-

مشهدی امرالله دیهیمی(مقیمی)

کد متوفی: 20563 یازدید: 317
-

امرالله دیهیمی(مقیمی)

کد متوفی: 20571 یازدید: 478
-

مرحوم سرافراز شمسایی

کد متوفی: 21612 یازدید: 194
-

سیدغلام موسوی

کد متوفی: 25346 یازدید: 256
-

سیدمحمد،سیداحمدوسیدمهدی حسینی

کد متوفی: 25420 یازدید: 257
-

حاج علی اکبر سلیمانی

کد متوفی: 25498 یازدید: 392
-

عبدالرحمان جلیلی

کد متوفی: 25616 یازدید: 281
-

سرهنگ خدابخش انصاری

کد متوفی: 26482 یازدید: 359
-

کربلایی گلناز رجبی

کد متوفی: 26694 یازدید: 271
-

خودم ارامش

کد متوفی: 27439 یازدید: 283
-

سید عمران دیبایی

کد متوفی: 30400 یازدید: 302
-

فاطمه پایون

کد متوفی: 31373 یازدید: 274
-

حاجیه شیرین گل نوشادی

کد متوفی: 31808 یازدید: 236
-

ستاره شعبانی

کد متوفی: 33076 یازدید: 271
-

حاج علی اکبر سلیمانی

کد متوفی: 33845 یازدید: 476
-

سیده فاطمه موسوی اولی

کد متوفی: 35028 یازدید: 288
-

خاتون علی مرادی

کد متوفی: 35461 یازدید: 314
-

فرهنگ محمدزاده

کد متوفی: 35470 یازدید: 207
-

مشهدی جمشیدو مشهدی گلی بلندبین

کد متوفی: 35574 یازدید: 249
-

صاحب جان پایون(اکبری)

کد متوفی: 36399 یازدید: 235
-

حاج حبیب مومنی

کد متوفی: 37296 یازدید: 517
-

سیده بی بی تاجماه جهان بین

کد متوفی: 37579 یازدید: 515
-

علي محمدزاده

کد متوفی: 40795 یازدید: 266
-

حاج محمد محامد

کد متوفی: 41568 یازدید: 277
-

سرهنگ پاسدار مسعود شريفي

کد متوفی: 44657 یازدید: 467
-

علی علی زاده

کد متوفی: 44699 یازدید: 247
-

ملا علی خان عرب پور

کد متوفی: 45028 یازدید: 336
-

فاطمه فرهادزاده (پاکدل)

کد متوفی: 45808 یازدید: 266
-

غلام بیگدلی

کد متوفی: 45949 یازدید: 245
-

بی بی گل عنبر شاکری

کد متوفی: 47240 یازدید: 315
-

موسی غریبیان

کد متوفی: 47297 یازدید: 421
-

موسی غریبیان

کد متوفی: 47305 یازدید: 240
-

صفرعلی صمدی

کد متوفی: 47511 یازدید: 238
-

ادیب گشتاسب

کد متوفی: 48293 یازدید: 286
-

محمود فاضلی کوهسرک

کد متوفی: 48968 یازدید: 263
-

غلام رضا بیگدلی

کد متوفی: 49236 یازدید: 198
-

حشمت الله مهدی پور

کد متوفی: 49246 یازدید: 184
-

حشمت الله_گران مهدی پور

کد متوفی: 49249 یازدید: 217
-

نعمت الله_ایراندخت مهدی پور

کد متوفی: 49255 یازدید: 185
-

نعمت الله_ایراندخت مهدی پور

کد متوفی: 49257 یازدید: 193
-

امیر بینش

کد متوفی: 49806 یازدید: 230
-

حاج کریم میری

کد متوفی: 49878 یازدید: 223
-

حبیب اله رحمتی

کد متوفی: 49881 یازدید: 189
-

محسن محمدی

کد متوفی: 50858 یازدید: 250
-

املاک عباسی

کد متوفی: 50979 یازدید: 231
-

پدر و مادر عزیزمان کفائی

کد متوفی: 51145 یازدید: 213
-

عزیز دلبندمان رضا

کد متوفی: 51163 یازدید: 197
-

غلام خدادادپور

کد متوفی: 51978 یازدید: 223
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 54235 یازدید: 260
-

حاج زینب رفیعی

کد متوفی: 54917 یازدید: 179
-

لهراسب و ناریگل محمدی زارعی زاده

کد متوفی: 55041 یازدید: 190
-

ستاره برآفتابی

کد متوفی: 56525 یازدید: 228
-

مستانه روشن ضمیر

کد متوفی: 58107 یازدید: 210
-

حاج سید محمد رضا توفیقی

کد متوفی: 58279 یازدید: 268
-

فرشاد صادقیان

کد متوفی: 59118 یازدید: 192
-

فرشاد صادقیان

کد متوفی: 59132 یازدید: 245
-

علی مطمئن

کد متوفی: 59234 یازدید: 185
-

غلام علی رجبی

کد متوفی: 59439 یازدید: 181
-

غلامعلی رجبی

کد متوفی: 59634 یازدید: 260
-

گل زینب شفیعی

کد متوفی: 59676 یازدید: 180
-

سیده حوری سعادت نشان

کد متوفی: 59680 یازدید: 174
-

اشرف دشتی

کد متوفی: 60447 یازدید: 605
-

حامد رضازاده

کد متوفی: 63145 یازدید: 281
-

زهرا(آوا) موسوی

کد متوفی: 64077 یازدید: 268
-

زهرا(آوا) موسوی

کد متوفی: 64095 یازدید: 2797
-

مشهدی قدبانو مرادی

کد متوفی: 64264 یازدید: 205
-

مشهدی گل بگم پلوان

کد متوفی: 65272 یازدید: 204
-

علی مختاری

کد متوفی: 66328 یازدید: 194
-

شهربانو عباس زاده

کد متوفی: 66763 یازدید: 176
-

شهربانو عباس زاده

کد متوفی: 66855 یازدید: 253
-

مهندس عزت الله رمضاني

کد متوفی: 67876 یازدید: 203
-

شاه محمد غریبی

کد متوفی: 68360 یازدید: 210
-

علی مرادى

کد متوفی: 70255 یازدید: 200
-

نصرت اله صفویان

کد متوفی: 71023 یازدید: 189
-

ستاره بابویی

کد متوفی: 71505 یازدید: 214
-

سامین گلستانی

کد متوفی: 72050 یازدید: 555
-

فرزان بخشائیان

کد متوفی: 73310 یازدید: 170
-

سید امیر رضا ناصری

کد متوفی: 75433 یازدید: 190
-

کاولی(حسن) ظفری (بزرگ خاندان)

کد متوفی: 76355 یازدید: 194
-

کربلایی حسن (ولی) ظفری

کد متوفی: 76375 یازدید: 170
-

شاه بی بی درودگراصل

کد متوفی: 76520 یازدید: 184
-

سیده فرخنده موسوی

کد متوفی: 77662 یازدید: 167
-

مسعود خیمه ای

کد متوفی: 77709 یازدید: 166
-

سیده فرخنده موسوی

کد متوفی: 77710 یازدید: 186
-

ابراهیم میرزایی

کد متوفی: 77757 یازدید: 200
-

ابراهیم میرزایی

کد متوفی: 77781 یازدید: 225
-

حاج هجیر (علی) علیزاده

کد متوفی: 800874 یازدید: 238
-

محمد پورعباسی

کد متوفی: 6000188 یازدید: 161
-

محمد پورعباسی

کد متوفی: 6000212 یازدید: 164
-

عزت الله پورعباسی

کد متوفی: 6000225 یازدید: 210
-

کودری الهی

کد متوفی: 6000385 یازدید: 175
-

حسن عباسی زاده

کد متوفی: 6000911 یازدید: 226
-

محمود فاضلی

کد متوفی: 6000929 یازدید: 168
-

حسن عباسی زاده

کد متوفی: 6000939 یازدید: 148
-

حسن عباسی زاده

کد متوفی: 6000951 یازدید: 173
-

زلفعلی عباسی

کد متوفی: 6001776 یازدید: 165
-

زلفعلی عباسی

کد متوفی: 6001782 یازدید: 205
-

مدینه شهبازی

کد متوفی: 6001818 یازدید: 210
-

یوسف کاویانی درشوری

کد متوفی: 6001958 یازدید: 206
-

احمد خواجوی

کد متوفی: 6002009 یازدید: 276
-

امين مكاريان پور

کد متوفی: 6002090 یازدید: 276
-

حاج سید رحمت الله بیعت اصل

کد متوفی: 6002729 یازدید: 194
-

ستاره بابویی

کد متوفی: 6003304 یازدید: 174
-

حاجیه ستاره بابویی

کد متوفی: 6003316 یازدید: 206
-

مرحوم جمشید مقدم

کد متوفی: 6004515 یازدید: 193
-

مرحوم جمشید مقدم

کد متوفی: 6004528 یازدید: 195
-

شدمبو عوض زاده

کد متوفی: 6006570 یازدید: 184
-

فرشاد صادقیان

کد متوفی: 6007499 یازدید: 234
-

صبرگل خالویی

کد متوفی: 6008896 یازدید: 176
-

کربلایی صبرگل خالویی

کد متوفی: 6008912 یازدید: 346
-

کربلایی لیلا رجبی

کد متوفی: 6008989 یازدید: 175
-

آبی جهان عطایی

کد متوفی: 6009092 یازدید: 204
-

طرلان راست پور

کد متوفی: 6009483 یازدید: 135
-

طرلان راست پور

کد متوفی: 6009491 یازدید: 177
-

غلامشاه گشتاسبی زاده

کد متوفی: 6009492 یازدید: 245
-

مرحوم سرافراز شمسایی زاده

کد متوفی: 6009550 یازدید: 154
-

شوکت کاویانی

کد متوفی: 6014193 یازدید: 161
-

علی آبانگاه

کد متوفی: 6015104 یازدید: 176
-

دکتر پرویز خواجه زاده

کد متوفی: 6015444 یازدید: 187
-

دکتر علی آبانگاه

کد متوفی: 6015451 یازدید: 2275
-

. .

کد متوفی: 6015459 یازدید: 186
-

شوکت کاویانی

کد متوفی: 6015474 یازدید: 247
-

حاج کیامرز حاتمی

کد متوفی: 6015725 یازدید: 174
-

کربلایی رضوان جعفری

کد متوفی: 6015869 یازدید: 285
-

خواجه علی خان شفاعتی فر

کد متوفی: 6016722 یازدید: 183
-

خواجه ایاز امیری

کد متوفی: 6016772 یازدید: 250
-

طهمورث طاهری

کد متوفی: 6016775 یازدید: 166
-

حاج عارف جعفری پور

کد متوفی: 6017773 یازدید: 187
-

حاج عارف جعفری پور

کد متوفی: 6017798 یازدید: 208
-

صادق سعادت

کد متوفی: 6018422 یازدید: 162
-

بی بی گلاب نادری نیا

کد متوفی: 6018705 یازدید: 190
-

غلامرضا و امنه سیاوشی و خیمه ایی

کد متوفی: 6019131 یازدید: 159
-

عبدلحسن سیاوشی

کد متوفی: 6019141 یازدید: 188
-

سید‌علی دانشی

کد متوفی: 6019631 یازدید: 158
-

عارف جعفری پور

کد متوفی: 6019656 یازدید: 248
-

فاطمه پایون

کد متوفی: 6020089 یازدید: 201
-

ایاز ذبیحی نژاد

کد متوفی: 6020403 یازدید: 242
-

سید میرزا حسینی

کد متوفی: 6020480 یازدید: 283
-

سید هادی سروش مطلق

کد متوفی: 6020721 یازدید: 206
-

شایان عربلی

کد متوفی: 6020797 یازدید: 167
-

سید هادی سروش

کد متوفی: 6020827 یازدید: 168
-

سیدهادی سروش

کد متوفی: 6020842 یازدید: 170
-

فتح الله رحمان زاده

کد متوفی: 6021139 یازدید: 158
-

سیدکریم موسوی اصل

کد متوفی: 6021270 یازدید: 235
-

حسین میرزایی

کد متوفی: 6023681 یازدید: 198
-

ولی نره ای

کد متوفی: 6023749 یازدید: 194
-

ولی نره ای

کد متوفی: 6023752 یازدید: 187
-

علی مرادی

کد متوفی: 6024943 یازدید: 148
-

ملا بیژن ملک پور

کد متوفی: 6026356 یازدید: 215
-

مرتضی جعفری

کد متوفی: 6027931 یازدید: 202
-

خداخواست دهقانی

کد متوفی: 6028340 یازدید: 196
-

جهانبخش نارکی

کد متوفی: 6029548 یازدید: 257
-

علی پوران نژاد

کد متوفی: 6030056 یازدید: 743
-

علی پوران نژاد

کد متوفی: 6030083 یازدید: 182
-

عبدالعلی ملک زاده

کد متوفی: 6030786 یازدید: 203
-

موسی محمدی زاده

کد متوفی: 6030803 یازدید: 901
1318/10/28 - 1400/08/06

سینا ملک زاده

کد متوفی: 6030837 یازدید: 198
-

نیما مرادی

کد متوفی: 6030902 یازدید: 158
-

سید قدرت الله خیزاب

کد متوفی: 6030973 یازدید: 171
-

بهمن بویر

کد متوفی: 6030989 یازدید: 224
-

ثروت احسن

کد متوفی: 6031079 یازدید: 262
-

ثروت احسن

کد متوفی: 6031085 یازدید: 198
-

مرحوم غلامحسین شهابی

کد متوفی: 6031445 یازدید: 205
-

تامینه چالش

کد متوفی: 6031600 یازدید: 250
-

سعید پورساعدی

کد متوفی: 6031895 یازدید: 195
-

مشهدی نازگل هاشمی

کد متوفی: 6032246 یازدید: 184
-

سیداحمد قاضی نیا

کد متوفی: 6032313 یازدید: 200
-

سید غلام افشونی

کد متوفی: 6033706 یازدید: 150
-

حاج کیامرز حاج کیامرز حاتمی فرد

کد متوفی: 6033773 یازدید: 195
-

حاج کیامرز حاج کیامرز حاتمی فرد

کد متوفی: 6033779 یازدید: 165
-

حاج کیامرز حاج کیامرز حاتمی فرد

کد متوفی: 6033790 یازدید: 176
-

صدیف مقدم خواه

کد متوفی: 6035377 یازدید: 170
-

حاج شنبه (محمد) گرجی زاده

کد متوفی: 6036266 یازدید: 209
-

رحمان چهره آزاد

کد متوفی: 6040606 یازدید: 250
-

سید یونس قاسمی

کد متوفی: 6040713 یازدید: 177
-

سیدقادر رضایی

کد متوفی: 6041473 یازدید: 131
-

نصیب اله دیداری

کد متوفی: 6041973 یازدید: 137
-

شهربانو عباس زاده

کد متوفی: 6042303 یازدید: 463
-

حاج علي قلي زاده

کد متوفی: 6042499 یازدید: 162
-

بهرام جعفری

کد متوفی: 6042648 یازدید: 216
-

بهرام جعفری

کد متوفی: 6042768 یازدید: 184
-

محمد تقی ندافی

کد متوفی: 6042796 یازدید: 331
-

حاج سید قادر رضایی

کد متوفی: 6042972 یازدید: 194
-

حاج سید قادر رضایی

کد متوفی: 6043057 یازدید: 184
-

سیده ماه بی بی موسوی پور بیدک

کد متوفی: 6044538 یازدید: 181
-

سیاوش عبدی

کد متوفی: 6045521 یازدید: 296
-

ولی الله حبیب پور

کد متوفی: 6046392 یازدید: 175
-

ولی الله حبیب پور

کد متوفی: 6046425 یازدید: 227
-

ولی الله حبیب‌ پور

کد متوفی: 6046431 یازدید: 191
-

سیده فاطمه حسینی

کد متوفی: 6046633 یازدید: 217
-

فخری احمدی

کد متوفی: 6049342 یازدید: 190
-

سیروس جمشیدی

کد متوفی: 6049412 یازدید: 175
-

سیروس جمشیدی

کد متوفی: 6049431 یازدید: 203
-

حاج علی دوست نظری

کد متوفی: 6050718 یازدید: 233
-

درویشعلی محمدی

کد متوفی: 6050786 یازدید: 450
-

محمدصالح حسین پور

کد متوفی: 6051193 یازدید: 198
-

حاج سید علی اکبر هاشمی

کد متوفی: 6051257 یازدید: 170
-

سلیمان حسنی حسن آباد

کد متوفی: 6051302 یازدید: 195
-

سلیمان حسنی حسن آباد

کد متوفی: 6051310 یازدید: 206
-

سهیلا کاظمی

کد متوفی: 6051687 یازدید: 183
-

امراله رستاخیز

کد متوفی: 6051698 یازدید: 281
-

سید علیرضا علوی نیا

کد متوفی: 6051922 یازدید: 167
-

کبری علیزاده

کد متوفی: 6055094 یازدید: 175
1361/10/15 - 1398‌‌/11/

کبری علیزاده

کد متوفی: 6055135 یازدید: 191
1362/10/15 - 1398/11/01

کبری علیزاده

کد متوفی: 6055177 یازدید: 228
1362/10/15 - 1398/11/01

روزبه گرجی زاده

کد متوفی: 6056767 یازدید: 319
1341/10/14 - 1399/10/21

حاج نجف صالحی

کد متوفی: 6059272 یازدید: 236
-

بهمن آزادی

کد متوفی: 6061649 یازدید: 216
1347/05/05 - 1399/04/10

پروین علی پور

کد متوفی: 6061653 یازدید: 207
1355/12/20 - 1399/04/10

زهرا آزادی

کد متوفی: 6061657 یازدید: 219
1382/02/03 - 1399/04/10

فاطمه آزادی

کد متوفی: 6061660 یازدید: 173
1388/04/05 - 1399/04/10

رسول مظاهری

کد متوفی: 6061843 یازدید: 180
-

احمد نادری درشوری

کد متوفی: 6062258 یازدید: 172
-

آرمین رحیمی

کد متوفی: 6062332 یازدید: 207
1377 - 6/11

حمیده شهابی

کد متوفی: 6062370 یازدید: 198
1366/02/26 - 1394/12/04

مهرداد نوائیان

کد متوفی: 6063943 یازدید: 176
1355/12/12 - 1399/6/13

مهرداد نوائیان

کد متوفی: 6063953 یازدید: 167
1355/12/12 - 1399/6/13

آرمین رحیمی نژاد

کد متوفی: 6067094 یازدید: 281
1382/05/27 - 1399/11/05

آرمین دارش

کد متوفی: 6067331 یازدید: 184
15 10 1383 - 14 11 1399

نیما نوروزپور

کد متوفی: 6067671 یازدید: 664
-

محمد محمدی

کد متوفی: 6067751 یازدید: 146
- 1399/11/18

زهرا محمودنژاد

کد متوفی: 6069628 یازدید: 244
1328/12/01 - 1399/11/3

محمد محمدی

کد متوفی: 6069942 یازدید: 152
1375/1/26 - 1399/11/16

سید شریف پنجه بند

کد متوفی: 6070597 یازدید: 244
1346/06/04 - 1366/11/20

محمد لطیف رفیعی آبدهگاه

کد متوفی: 6071127 یازدید: 255
1308/04/07 - 1399/10/22

سید قدرت الله رضائی

کد متوفی: 6073213 یازدید: 330
03/04/1351 - 29/11/1399

مشهدی مروارید خدایاری

کد متوفی: 6074108 یازدید: 197
.... - 1399/11/30

عبدالحسین مومنی

کد متوفی: 6074420 یازدید: 200
10/09/1359 - 19/05/1391

عبدالحسین مومنی

کد متوفی: 6074425 یازدید: 182
10/09/1359 - 19/05/1391

عبدالحسین مومنی

کد متوفی: 6074435 یازدید: 256
10/09/1359 - 19/05/1391

مشهدی سکینه فتحی آبدهگاه

کد متوفی: 6075068 یازدید: 244
-

ولی حاصلی نژاده

کد متوفی: 6075083 یازدید: 203
- 1397/12/13

ولی حاصلی نژاده

کد متوفی: 6075089 یازدید: 219
- 1397/12/13

سید مختار نبوی نژاد

کد متوفی: 6075154 یازدید: 239
-

سید روح الله رضایی

کد متوفی: 6075338 یازدید: 151
-

فاطمه شمس مورکانی

کد متوفی: 6076834 یازدید: 201
-

عبدالحسین مومنی

کد متوفی: 6076989 یازدید: 184
1359/9/10 - 1391/5/21

حاج سید قدرت اله حسینی

کد متوفی: 6077334 یازدید: 217
- ۱۳۹۹/۱۲/۰۸

جعفر جعفرپور

کد متوفی: 6077854 یازدید: 280
07 - 07/06/1344

سیدجبار کشاورز

کد متوفی: 6077908 یازدید: 234
1349/1/1 - 1367/2/26

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6078218 یازدید: 182
-

فاطمه علینژادیان

کد متوفی: 6078524 یازدید: 162
- 1399/12/04

محمد علی قوامی

کد متوفی: 6078897 یازدید: 193
-

کربلایی احمد فارسی مدان خادم مخلص و دلسوخته آقا اباعبدالله (ع)

کد متوفی: 6082828 یازدید: 673
۲۴/ ۰۹ /۴۱ - ۰۷/ ۰۱/ ۹۹

محمد رضا گرجی زاده

کد متوفی: 6083409 یازدید: 164
68/12/17 - 86/12/23

محمد رضا گرجی زاده

کد متوفی: 6083420 یازدید: 150
-

محمدرضا گرجی زاده

کد متوفی: 6083421 یازدید: 219
-

کربلایی ملک زاده

کد متوفی: 6091109 یازدید: 173
1327/10/10 - 1399/10/1

سید نعمت اله حجازی

کد متوفی: 6092325 یازدید: 196
-

سید نعمت اله حجازی

کد متوفی: 6092328 یازدید: 665
-

سید نعمت اله حجازی

کد متوفی: 6092331 یازدید: 248
-

اشرفی بهمئی

کد متوفی: 6093719 یازدید: 400
۱۳۲۳/۰۳/۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

کد متوفی: 6093720 یازدید: 181
-

غلامعلی فرقدانی

کد متوفی: 6093722 یازدید: 164
۱۳۱۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۷۶/۰۲/۱۷

غلامعلی فرقدانی

کد متوفی: 6093725 یازدید: 232
۱۳۱۷/۰۸/۰۲ - ۱۳۷۶/۰۲/۱۷

موسی امیری

کد متوفی: 6094198 یازدید: 1724
1342/02/01 - 1400/01/09

محمد خدادادی

کد متوفی: 6094904 یازدید: 3026
-

مشهدی درویش خواهانی

کد متوفی: 6095333 یازدید: 363
1322.1.20 - 1399.12.29

نصرت الله حیدرپور

کد متوفی: 6095550 یازدید: 174
16/09/1333 - 13/01/1396

محمدرضا امیریان

کد متوفی: 6096364 یازدید: 208
1330/09/19 - 1397/01/19

صغری ابوعلیزاده حسینی

کد متوفی: 6098245 یازدید: 1205
۱۳۳۱/۰۵/۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

حاج جمعه اکبری

کد متوفی: 6098342 یازدید: 163
1328/8/4 - 1397/10/20

حاج جمعه اکبری

کد متوفی: 6098348 یازدید: 412
1328/8/4 - 1397/10/20

اسماعيل كفائى

کد متوفی: 6098356 یازدید: 272
٨مهر ١٣٢١ - ٩٩/١١/٢٩

سیده زهرا ناظمی زاده

کد متوفی: 6100395 یازدید: 381
1339/08/20 - 1400/01/20

علی حیدری

کد متوفی: 6100469 یازدید: 547
۲۹/۶/۱۳۵۰ - ۱/۵/۱۳۹۷

سیدخلیل حسینی

کد متوفی: 6101136 یازدید: 953
1339/4/6 - 1399/2/2

کشور دهقان

کد متوفی: 6101253 یازدید: 206
1320/2/2 - 1400/1/3

هدایت کریمی

کد متوفی: 6102480 یازدید: 335
-

محمد نادری

کد متوفی: 6102675 یازدید: 491
-

حاج کیامرث گرجی نژاد

کد متوفی: 6103186 یازدید: 3045
- 1400/02/01

ابولحسن حاجتی

کد متوفی: 6103373 یازدید: 252
-

کربلایی شمسی عالی زاده

کد متوفی: 6105987 یازدید: 156
-

علي اصغر گشتاسبي(نيكداراصل)

کد متوفی: 6106089 یازدید: 634
١٣٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥

کهزاد رفیعی

کد متوفی: 6106117 یازدید: 220
1320.1.5 - 1400.1.20

بی بی طرلان باشتی

کد متوفی: 6106242 یازدید: 807
05/10/1312 - 27/10/1399

زیور خورشیدی ازاد

کد متوفی: 6106441 یازدید: 153
1308 - 5/2/1400

زیور خورشیدی ازاد

کد متوفی: 6106442 یازدید: 947
1308 - 5/2/1400

اردشیر قربانی

کد متوفی: 6106659 یازدید: 275
1337 - 1399

کشور دهقان

کد متوفی: 6106809 یازدید: 138
1320/2/2 - 1400/1/3

عالم جهان صفری

کد متوفی: 6106815 یازدید: 172
۱۳۰۸ - ۱۳۸۰

کد متوفی: 6107140 یازدید: 166
-

مسعود ترحمی

کد متوفی: 6107143 یازدید: 204
-

مسعود ترحمی

کد متوفی: 6107146 یازدید: 759
-

کد متوفی: 6107178 یازدید: 144
-

مشهدی کشور دهقان

کد متوفی: 6107180 یازدید: 412
-

حاج فتح الله خورشیدی ازاد

کد متوفی: 6107242 یازدید: 749
1311 - 3/2/1396

کد متوفی: 6107721 یازدید: 179
-

حاج حبیب الله شیبانی

کد متوفی: 6107727 یازدید: 307
-

نسترن احمد آبادی

کد متوفی: 6107980 یازدید: 382
82/3/12 - 96/4/11

نخواسته خداداد نژاد

کد متوفی: 6108745 یازدید: 146
1328/2/2 - 1400/2/5

مهتاب خداداد نژاد

کد متوفی: 6108747 یازدید: 160
1328/2/2 - 1400/2/2

امین قائدی

کد متوفی: 6108888 یازدید: 392
-

حاج محمد علی نوروزنژاد

کد متوفی: 6109218 یازدید: 183
- 1390/1/08

حاج محمد علی نوروزنژاد

کد متوفی: 6109233 یازدید: 236
- 1390/1/08

حاج قاسم گچ پزانی

کد متوفی: 6109375 یازدید: 167
-

ولی خنجری

کد متوفی: 6110416 یازدید: 413
- 1221400

اسفندیار باقری

کد متوفی: 6110439 یازدید: 656
-

گنجی خان حیدری ارجلو

کد متوفی: 6110862 یازدید: 286
1304 - 1398/06/03

فاطمه محسنی مهر

کد متوفی: 6110868 یازدید: 282
20/ 2/ 20 - 16/ 6/ 96

کربلایی ناریجان فاضلی

کد متوفی: 6111489 یازدید: 160
1314/04/26 - 1400/02/01

کد متوفی: 6111628 یازدید: 172
-

حسینعلی کاویانی

کد متوفی: 6112139 یازدید: 221
۲۶avril - 5may

علي اصغر گشتاسبي(نيكداراصل)

کد متوفی: 6112821 یازدید: 198
١٣٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥

کشور احمدی

کد متوفی: 6112869 یازدید: 305
1332 - 17/7/1399

مهندس جهانبخش محمدی مفرد

کد متوفی: 6112894 یازدید: 370
1355/12/26 - 1388/09/06

محمود مقیمی زاده

کد متوفی: 6112915 یازدید: 313
1337/02/05 - 1397/05/02

ستاره ومحمد گشتاسبی

کد متوفی: 6114297 یازدید: 150
-

سید کیهان افشون پور

کد متوفی: 6115724 یازدید: 202
1371 - 11/2/1400

مشهدی ثروت احسن

کد متوفی: 6119185 یازدید: 140
-

الهام راشدیان

کد متوفی: 6119809 یازدید: 247
1356/05/14 - 1392/02/01

قاید علی رمضانی

کد متوفی: 6120242 یازدید: 164
-

علی و صنوبر مرادی مهر

کد متوفی: 6120594 یازدید: 233
-

مسکینه پورزکی

کد متوفی: 6121246 یازدید: 157
1339/03/28 - 1382/01/11

کربلایی گلاب ملک زاده

کد متوفی: 6122334 یازدید: 140
1327/10/10 - 1399/10/01

قاسم زینلی

کد متوفی: 6124976 یازدید: 131
- 1400/03/21

نوروز شاپوری

کد متوفی: 6125358 یازدید: 123
1327/01/02 - 1400/01/31

نوروز شاپوری

کد متوفی: 6125361 یازدید: 261
1327/01/02 - 1400/01/31

سید قاسم، محمد و سکینه آزمون

کد متوفی: 6125791 یازدید: 246
-

علی امیریان

کد متوفی: 6129357 یازدید: 228
1321/08/04 - 1395/10/22

محمد دهقان

کد متوفی: 6129615 یازدید: 131
- 1400/04/17

نجیمه نیایی

کد متوفی: 6129758 یازدید: 341
- 1400/04/18

سید ابراهیم خالقی

کد متوفی: 6130784 یازدید: 506
1332/07/02 - 1365/10/05

جان محمد ناصح فرد

کد متوفی: 6131083 یازدید: 714
1343/04/11 - 1400/04/11

علی خواجوی

کد متوفی: 6135464 یازدید: 303
- 1400/04/31

فردین صفایی

کد متوفی: 6135956 یازدید: 2078
1352/06/18 - 1400/05/08

نادر صادقی

کد متوفی: 6135984 یازدید: 120
-

هوشنگ شیخ ممو

کد متوفی: 6136074 یازدید: 1090
1333/05/05 - 1397/10/18

فاطمه زارعی

کد متوفی: 6136415 یازدید: 277
-

سید ابوطالب حسینی

کد متوفی: 6137327 یازدید: 314
- 1400/05/16

علی محمد جلاالی

کد متوفی: 6139161 یازدید: 143
-

علی رضایی

کد متوفی: 6142518 یازدید: 452
1332/12/09 - 1400/05/25

یوسف دیزجانی

کد متوفی: 6142939 یازدید: 219
- 1400/05/31

بهرام نوروز پور

کد متوفی: 6143396 یازدید: 199
-

بهرام نوروزپور

کد متوفی: 6143431 یازدید: 276
1334 - 1400/05/29

کاووس یوسفی

کد متوفی: 6148139 یازدید: 246
1335/12/15 - 1400/06/14

جهانگیر عسکری مقدم .

کد متوفی: 6148361 یازدید: 610
- 1400/06/14

داریوش پورفتحی

کد متوفی: 6149947 یازدید: 213
1359/06/01 - 1400/06/17

حسین نوشادپور

کد متوفی: 6162171 یازدید: 167
- 1400/08/24

سید رمضان (ناصر) اسدی پور

کد متوفی: 6164411 یازدید: 122
1320/06/05 - 1400/09/01

سید ناصر اسدی پور بیدک

کد متوفی: 6164450 یازدید: 146
1320/06/05 - 1400/09/01

سید رمضان(ناصر) اسدی پور

کد متوفی: 6164453 یازدید: 165
1320/06/05 - 1400/09/01

سید رمضان (ناصر) اسدی

کد متوفی: 6164456 یازدید: 206
1320/06/05 - 1400/09/01

سید رمضان ( ناصر) اسدی پور

کد متوفی: 6164458 یازدید: 406
1320/06/05 - 1400/09/01

حسین طالب زاده

کد متوفی: 6164639 یازدید: 144
- 1400/09/08

مرحوم دکتر فضل الله اسدی

کد متوفی: 6165440 یازدید: 113
-

محمد صالح حسین پور

کد متوفی: 6165474 یازدید: 113
-

مهران گشتاسبی(غلامی)

کد متوفی: 6165592 یازدید: 111
1383/03/03 - 1400/09/11

مهران گشتاسبی(غلامی)

کد متوفی: 6165891 یازدید: 238
1383/03/03 - 1400/09/11

مهران گشتاسبی(غلامی)

کد متوفی: 6165892 یازدید: 3825
1383/03/03 - 1400/09/11

مهران گشتاسب

کد متوفی: 6165906 یازدید: 101
-

محمدکریم افریدون

کد متوفی: 6167102 یازدید: 73
1317/12/03 - 1400/12/05

امین فرزین

کد متوفی: 6167138 یازدید: 107
-

کفایت نوروزی

کد متوفی: 6167495 یازدید: 131
- 1400/03/04

فرنگ یوسفی

کد متوفی: 6167734 یازدید: 84
-

فرنگ یوسفی

کد متوفی: 6167735 یازدید: 94
-

سیده مهرناز علیپور

کد متوفی: 6168573 یازدید: 147
1355/04/17 - 1400/07/07

سید رمضان اسدی

کد متوفی: 6168736 یازدید: 109
1320/06/03 - 1400/09/01

سیده مهرناز علیپور

کد متوفی: 6168746 یازدید: 786
1355/04/17 - 1400/07/07

حاج رضا علیزاده

کد متوفی: 6169435 یازدید: 92
-

حاجیه صغرا ورشوی

کد متوفی: 6169970 یازدید: 436
1328/06/10 - 1400/09/24

محمد تابش

کد متوفی: 6170037 یازدید: 1597
1369/04/13 - 1400/10/01

حسین عباس نژاد

کد متوفی: 6170073 یازدید: 617
1387/06/27 - 1400/09/11

قاید حیات اله عزیزپور

کد متوفی: 6170218 یازدید: 92
1314/01/04 - 1400/09/21

کوچک خانم متولی

کد متوفی: 6171260 یازدید: 279
1313 - 1400/10/09

حسین پرویزی

کد متوفی: 6172545 یازدید: 89
1358/06/02 - 1389/12/29

محمدشریف پناهی

کد متوفی: 6172569 یازدید: 177
1347/11/29 - 1400/08/19

محمدشریف پناهی

کد متوفی: 6172572 یازدید: 566
1347/11/29 - 1400/08/19

محمد شریف پناهی

کد متوفی: 6172754 یازدید: 98
-

حاج سید قادر رضایی

کد متوفی: 6173187 یازدید: 88
-

حاج غضنفر اله مراد زاده

کد متوفی: 6173247 یازدید: 63
-

کورش پارسا

کد متوفی: 6173931 یازدید: 308
-

مشهدی صاحب جان فرهمندیانی پور

کد متوفی: 6174319 یازدید: 604
-

مشهدی صاحب جان فرهمندیانی پور

کد متوفی: 6174340 یازدید: 136
1332/05/03 - 1400/10/17

مهشید کشاورز

کد متوفی: 6174766 یازدید: 850
1384/02/08 - 1400/10/01

مرحومه مهشید کشاورز

کد متوفی: 6175582 یازدید: 105
1386/02/08 - 1400/10/01

علیرضا محمدی

کد متوفی: 6175586 یازدید: 95
1355/08/02 - 1394/12/28

حیدر مهری

کد متوفی: 6175588 یازدید: 79
-

مهشید کشاورز

کد متوفی: 6175612 یازدید: 104
-

هادی قرقانی

کد متوفی: 6175721 یازدید: 89
1379/11/20 - 1400/06/23

سید قاسم آزمون

کد متوفی: 6177188 یازدید: 107
1375/10/29 - 1400/03/28

حاجیه بگی جان خواجه کولکی(خواجوی)

کد متوفی: 6178204 یازدید: 241
- 1400/11/10

احمد رمضانی

کد متوفی: 6179211 یازدید: 233
1316/03/02 - 1400/11/12

صغری عباسیان

کد متوفی: 6180464 یازدید: 83
-

محمد یوسفی

کد متوفی: 6184451 یازدید: 1108
1345/07/10 - 1400/11/29

محمد یوسفی

کد متوفی: 6184456 یازدید: 81
1345/07/10 - 1400/11/29

محمد رشيد تاج گردون

کد متوفی: 6184814 یازدید: 64
1400/01/01 - 1400/01/01

زینب عالیزاده

کد متوفی: 6185735 یازدید: 71
-

سیف الله رحمانی

کد متوفی: 6185741 یازدید: 160
- 1400/12/09

خسرو دیزگونی

کد متوفی: 6186465 یازدید: 109
1347/05/10 - 1400/12/10

سیده روژان موسوی فرد

کد متوفی: 6187172 یازدید: 200
1386/06/01 - 1400/11/26

امیررضا رحمانی

کد متوفی: 6190954 یازدید: 98
-

خاور ایمان نیک

کد متوفی: 6191716 یازدید: 94
-

زریر باباخانی

کد متوفی: 6194018 یازدید: 343
1332/12/01 - 1383/07/09

صاحب جان عوض زاده

کد متوفی: 6195707 یازدید: 67
1365/02/10 - 1401/01/03

رضا کفایب

کد متوفی: 6197015 یازدید: 66
-

عمار رضایی

کد متوفی: 6197274 یازدید: 72
- 1400/07/01

غلامرضا نادری دره شوری

کد متوفی: 6197505 یازدید: 166
- 1401/02/07

نریمان زارع پور

کد متوفی: 6197959 یازدید: 111
1342/06/19 - 1391/03/06

نریمان زارع پور

کد متوفی: 6197961 یازدید: 56
1342/06/19 - 1391/03/06

نریمان زارع پور

کد متوفی: 6197964 یازدید: 73
1342/06/19 - 1391/03/06

سیده‌ سارا سجادی‌زاده

کد متوفی: 6198000 یازدید: 65
1385/03/23 - 1400/12/19

سیده‌ سارا سجادی‌زاده

کد متوفی: 6198001 یازدید: 67
1385/03/23 - 1400/12/19

سیده‌ سارا سجادی‌زاده

کد متوفی: 6198002 یازدید: 81
1385/03/23 - 1400/12/19

پگاه مرادی

کد متوفی: 6198095 یازدید: 108
1365/04/15 - 1400/06/12

سید آرمین التیام

کد متوفی: 6198279 یازدید: 139
1384/04/16 - 1401/01/03

خداخاص پرستنده

کد متوفی: 6198597 یازدید: 195
- 1401/02/20

عطاءاله و حمیرا راست پور

کد متوفی: 6198647 یازدید: 73
1328/07/04 - 1400/12/17

عطاءاله راست پور

کد متوفی: 6198649 یازدید: 136
-

علیرضا_خاور فلاحتیان_ایمانی

کد متوفی: 6198964 یازدید: 222
-

نازلی امامی فر

کد متوفی: 6199011 یازدید: 122
- 1400/07/15

کربلایی کفایت وحاج غریبعلی آقایی

کد متوفی: 6200398 یازدید: 60
-

پريگل بخشايي

کد متوفی: 6200756 یازدید: 82
- 1400/12/13

نازلی امامی

کد متوفی: 6201311 یازدید: 74
- 1400/07/15

مازیار داودی

کد متوفی: 6202601 یازدید: 60
1377/07/23 - 1395/03/21

سعید لیشتری

کد متوفی: 6202631 یازدید: 66
-

حسن عسکری

کد متوفی: 6202915 یازدید: 80
1332/04/08 - 1401/03/21

حسن عسکری

کد متوفی: 6202916 یازدید: 85
-

سید آرمین التیام

کد متوفی: 6203691 یازدید: 94
-

حاج محمدرضا ایزدی

کد متوفی: 6205105 یازدید: 219
1338/06/11 - 1400/05/28

حاج محمدرضا ایزدی

کد متوفی: 6205106 یازدید: 91
1338/06/11 - 1400/05/28

همایونفر باشتی

کد متوفی: 6205228 یازدید: 258
1339/11/15 - 1401/01/28

پروانه کرمی

کد متوفی: 6205240 یازدید: 72
1331/10/08 - 1399/05/13

ایران راد

کد متوفی: 6205561 یازدید: 119
1314/06/12 - 1401/03/17

همایونفر باشتی

کد متوفی: 6205999 یازدید: 83
1339 - 1401/01/30

مهرعلی سهراب دولت آباد

کد متوفی: 6206526 یازدید: 121
1333/03/19 - 1394/04/19

مادری مهربان ودلسوز

کد متوفی: 6206683 یازدید: 101
-

یاسین افروشع افروشع

کد متوفی: 6207359 یازدید: 85
1385/11/07 - 1401/04/04

یاسینعلی‌اکبر افروشع

کد متوفی: 6207360 یازدید: 75
-

یاسین افروشع

کد متوفی: 6207364 یازدید: 384
1385/11/07 - 1401/04/04

سید موسی گله داری

کد متوفی: 6207434 یازدید: 57
1326/07/15 - 1400/09/13

ستار پرویزی

کد متوفی: 6207816 یازدید: 515
1336/04/04 - 1400/11/03

فضل اله شریعت منش

کد متوفی: 6208120 یازدید: 615
1330/10/01 - 1401/03/18

قهرمان حاذق فر

کد متوفی: 6208264 یازدید: 75
1337/02/09 - 1401/03/23

علی مرادی

کد متوفی: 6208764 یازدید: 73
1367/08/07 - 1396/08/06

سید هاشم حسینیان اصل

کد متوفی: 6208914 یازدید: 214
1370/02/01 - 1394/10/10

هاشم زاهد

کد متوفی: 6210391 یازدید: 280
-

سیده زهرا کشاورز

کد متوفی: 6211177 یازدید: 121
-

هاشم زاهد

کد متوفی: 6211238 یازدید: 68
-

شادروان مهندس ابراهیم فریحی

کد متوفی: 6212027 یازدید: 531
- 1401/05/23

عسکر (کرامت) مظاهری

کد متوفی: 6212081 یازدید: 116
-

کربلایی خداداد ترک قشقایی

کد متوفی: 6213821 یازدید: 936
- 1401/05/30

مرحوم سید محمد زمان حسینی

کد متوفی: 6216613 یازدید: 85
-

عیدی محمد صفری

کد متوفی: 6217342 یازدید: 85
1340/05/19 - 1400/09/21

محمدرضا کناری

کد متوفی: 6217661 یازدید: 176
- 1401/06/31

مرحومه مستانه روشن ضمیر

کد متوفی: 6219636 یازدید: 32
-

مرحومه مستانه روشن ضمیر

کد متوفی: 6219637 یازدید: 62
-

حدیث داراب پور

کد متوفی: 6219955 یازدید: 217
-

گل گل فاضلی

کد متوفی: 6220103 یازدید: 49
-

امیرحسین منصوری

کد متوفی: 6220681 یازدید: 151
1383/02/16 - 1401/09/07

محمود حمیده دل

کد متوفی: 6220921 یازدید: 35
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221363 یازدید: 30
1335/12/20 - 1398/10/13

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6221367 یازدید: 155
1335/12/20 - 1398/10/13

شهنواز نفیس نژاد

کد متوفی: 6221425 یازدید: 314
-

سیده روژان موسوی فرد

کد متوفی: 6221574 یازدید: 35
- 1400/11/26

مراد علی کاویانی

کد متوفی: 6223551 یازدید: 75
- 1401/11/07

ولی جمشیدی

کد متوفی: 6224245 یازدید: 34
-

میلاد قائدی

کد متوفی: 6228137 یازدید: 31
-

سیدیعقوب دیانت اصل

کد متوفی: 6228156 یازدید: 167
1370/06/12 - 1394/01/23

سید فرزاد جویبارپور

کد متوفی: 6228805 یازدید: 156
1382/03/26 - 1402/01/24

مرحوم حسینعلی فارسیمدان

کد متوفی: 6232013 یازدید: 154
1310/07/07 - 1402/02/10

سید آرمین التیام

کد متوفی: 6232801 یازدید: 50
1384/04/16 - 1401/01/03

کربلایی سیده صغری فاطمی

کد متوفی: 6233423 یازدید: 62
1353/07/01 - 1402/01/21

حاجیه زینب رجبی

کد متوفی: 6234416 یازدید: 58
-

فرامرز دهقان

کد متوفی: 6234695 یازدید: 73
-

امام جمعه فقید گچساران

کد متوفی: 6234735 یازدید: 47
-

فرزین کاویانی فر

کد متوفی: 6234755 یازدید: 88
1377/11/25 - 1402/02/28

ابراهیم شیخ ممو

کد متوفی: 6238347 یازدید: 44
1334/11/20 - 1402/05/21

حاجیه‌گلتاب بختیاری

کد متوفی: 6238406 یازدید: 224
- 1402/07/04

حاج مرتضی کردلو

کد متوفی: 6238811 یازدید: 75
1311/07/01 - 1394/08/04