آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان لنده

کربلایی علیجان کریمی

کد متوفی: 4953 یازدید: 126
-

اله رضا پرچم

کد متوفی: 5222 یازدید: 117
-

زن عموی عزیزم

کد متوفی: 7509 یازدید: 130
-

علی نظری آبرزگه

کد متوفی: 11812 یازدید: 132
-

علی ساعدی

کد متوفی: 15508 یازدید: 117
-

گل گل سلطانی

کد متوفی: 15594 یازدید: 101
-

غلامعلی دیده کنان

کد متوفی: 15608 یازدید: 123
-

ایرج ضامنی بیشه

کد متوفی: 15630 یازدید: 114
-

اردشیر سعیدی مهر

کد متوفی: 15647 یازدید: 117
-

مشهدی زهرا عباسی بیشه

کد متوفی: 15668 یازدید: 110
-

دایی عزیزم آبجامعه

کد متوفی: 17928 یازدید: 137
-

شهید مقداد بویر

کد متوفی: 18050 یازدید: 121
-

سید جمشید سیاوش

کد متوفی: 19603 یازدید: 135
-

محمد رضا سپهر

کد متوفی: 19617 یازدید: 120
-

مشهدی آ میر فتح الله سیاوش

کد متوفی: 19797 یازدید: 121
-

سلمان حسین پور

کد متوفی: 20024 یازدید: 145
-

مشهدی رمضان قنبری

کد متوفی: 20115 یازدید: 118
-

مشهدی آمیرمختار سیاوش

کد متوفی: 20129 یازدید: 104
-

مشهدی گل گل سلطانی

کد متوفی: 20180 یازدید: 105
-

سيدمحمدرضا موسوي

کد متوفی: 20593 یازدید: 127
-

سيدمحمدطلا تقوي مهر(سياوش)

کد متوفی: 20594 یازدید: 121
-

سیده گل خانم سپهر

کد متوفی: 20602 یازدید: 144
-

کربلایی سید علی نقی رضوی

کد متوفی: 21704 یازدید: 157
-

حاج سید محمدرضا سپهر

کد متوفی: 23023 یازدید: 119
-

سید جمشید سیاوش

کد متوفی: 23024 یازدید: 134
-

مشهدی کتا افتخاری

کد متوفی: 24372 یازدید: 394
-

علی قیصر نعمت پور مونه

کد متوفی: 28066 یازدید: 144
-

ایرج ضامنی

کد متوفی: 28074 یازدید: 114
-

شازاده لیاقت خواه

کد متوفی: 28086 یازدید: 120
-

اله رضا پرچم

کد متوفی: 32781 یازدید: 131
-

اله رضا پرچم

کد متوفی: 32787 یازدید: 124
-

محمد بینایی

کد متوفی: 34418 یازدید: 116
-

قاید خسرو فضیلت

کد متوفی: 37266 یازدید: 134
-

درخانم کوتاهی

کد متوفی: 37283 یازدید: 153
-

تراب شیردل

کد متوفی: 40768 یازدید: 123
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 46049 یازدید: 156
-

نسیبه خانم زکی زاده

کد متوفی: 46263 یازدید: 115
-

حاج خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 46658 یازدید: 288
-

محمدشفیع ناطق پور

کد متوفی: 47328 یازدید: 96
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 47447 یازدید: 117
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 47749 یازدید: 118
-

سیده بیگم جان سعادتی مهر

کد متوفی: 57880 یازدید: 106
-

سلمان حسین پور

کد متوفی: 64338 یازدید: 101
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 67008 یازدید: 105
-

مشهدی بگم جان سعادتی فر

کد متوفی: 67020 یازدید: 103
-

مشهدی بگم جان سعادتی فر

کد متوفی: 67027 یازدید: 94
-

مهندس سیدسجاد خالقی نژاد

کد متوفی: 67642 یازدید: 93
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 68986 یازدید: 107
-

حاج علی خانواده اسماعیلی

کد متوفی: 69266 یازدید: 107
-

حاج علی اسماعیلی

کد متوفی: 69309 یازدید: 165
-

جلیل جلیل آزاد

کد متوفی: 70678 یازدید: 106
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 72283 یازدید: 117
-

اله رضا پرچم

کد متوفی: 72997 یازدید: 123
1353/03/08 - 1399/04/22

نشمل بزمی

کد متوفی: 800471 یازدید: 147
-

مرحومه حکیمه بی غمی

کد متوفی: 800494 یازدید: 70
-

سیداله مراد هاشمی زاده

کد متوفی: 800599 یازدید: 82
-

افروز کرمی

کد متوفی: 800648 یازدید: 98
-

مرحوم میر احمد ( شمس الله) میری

کد متوفی: 800809 یازدید: 169
-

حکیمه بی غمی

کد متوفی: 6000343 یازدید: 108
-

هماجان کرامت

کد متوفی: 6000479 یازدید: 102
-

جلیل جلیل آزاد

کد متوفی: 6000598 یازدید: 99
-

سید مرتضی معتمدفر

کد متوفی: 6002295 یازدید: 103
-

شهید سید محمد امین معتمد فر

کد متوفی: 6002302 یازدید: 93
-

ماه زاده پرچولی (موسوی)

کد متوفی: 6012760 یازدید: 93
-

خانم پریجان غفوریان (چیره نژاد)

کد متوفی: 6014277 یازدید: 113
-

علی آبانگاه

کد متوفی: 6015030 یازدید: 121
-

دکترعلی آبانگاه

کد متوفی: 6015109 یازدید: 98
-

امان الله علیدادی

کد متوفی: 6015582 یازدید: 128
-

خسرو کریمی زاده

کد متوفی: 6020831 یازدید: 118
-

محمدظریف لطفی زاده

کد متوفی: 6022373 یازدید: 98
-

صنم دانایی

کد متوفی: 6023893 یازدید: 86
-

حاج عبدالحسین مرادی نژاد

کد متوفی: 6024451 یازدید: 240
-

پنبه سیاهی

کد متوفی: 6025934 یازدید: 102
-

ماه بی بی رمضانی

کد متوفی: 6026290 یازدید: 92
-

خلیفه (اس جمعه) عباسی فر

کد متوفی: 6033830 یازدید: 112
-

خلیفه عباسی

کد متوفی: 6034166 یازدید: 251
-

پرویز وارسته

کد متوفی: 6034316 یازدید: 95
-

سردارسپهبدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6040149 یازدید: 100
-

آلاقلی ایمانی

کد متوفی: 6041656 یازدید: 103
-

عزیزالله انجام

کد متوفی: 6042084 یازدید: 99
-

علی مهربانی مقدم

کد متوفی: 6042905 یازدید: 71
-

بهزاد بویر

کد متوفی: 6044893 یازدید: 87
-

... ...

کد متوفی: 6045335 یازدید: 240
-

رها جلیل آزاد

کد متوفی: 6055112 یازدید: 95
-

رها جلیل آزاد

کد متوفی: 6055944 یازدید: 266
- 1399

توری جان کوتاهی

کد متوفی: 6058715 یازدید: 193
1348/04/09 - 1396/11/14

خدارحم پارسا

کد متوفی: 6059144 یازدید: 125
- ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

سیدخداکرم شریعتی مهر

کد متوفی: 6059706 یازدید: 394
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۳

سید خداکرم شریعتی مهر

کد متوفی: 6060365 یازدید: 72
-

علی آبانگاه

کد متوفی: 6063907 یازدید: 75
1346 - 1399

حبیب الله درخشان

کد متوفی: 6066348 یازدید: 615
-

سیدمولا سیروس

کد متوفی: 6069896 یازدید: 79
10 10 1360 - 19 2 1397

حاجیه جواهر ضرغامی

کد متوفی: 6071114 یازدید: 122
-

بیت اله مولایی

کد متوفی: 6076757 یازدید: 105
-

مسلم ابروشن

کد متوفی: 6077422 یازدید: 82
-

مسلم ابروشن

کد متوفی: 6077429 یازدید: 89
-

مسلم ابروشن

کد متوفی: 6077498 یازدید: 85
-

کربلایی شوکت جمعه پور

کد متوفی: 6083055 یازدید: 82
11/11/1399 -

کربلایی شوکت جمعه پور

کد متوفی: 6083060 یازدید: 112
- 11/11/1399

ماه بی بی علیپور

کد متوفی: 6096208 یازدید: 490
-

مهرعلی امیدی پور

کد متوفی: 6099186 یازدید: 150
-

طیب کاروانی

کد متوفی: 6100167 یازدید: 79
1382/6/10 - 14001/1

علی فاتحی معظم

کد متوفی: 6100980 یازدید: 71
۱۳۳۷/۷/۱ - ۱۴۰۰/۱/۲۸

علی فاتحی معظم

کد متوفی: 6100983 یازدید: 84
1337/7/1 - 1400/1/28

علی فاتحی معظم

کد متوفی: 6100995 یازدید: 75
1337/7/1 - 1400/1/28

علی فاتحی معظم

کد متوفی: 6100999 یازدید: 69
1337/7/1 - 1400/1/28

علی فاتحی معظم

کد متوفی: 6101003 یازدید: 1556
1337/7/1 - 1400/1/28

یحیی باستان

کد متوفی: 6104311 یازدید: 183
1365/2/1 - 1389/2/16

کربلایی شوکت جمعه پور

کد متوفی: 6107529 یازدید: 157
-

مشهدی خداخواست عسکری

کد متوفی: 6107800 یازدید: 145
-

محمدعلی صادقی

کد متوفی: 6107835 یازدید: 470
- 3/3/99

عقیل پازهری

کد متوفی: 6109497 یازدید: 201
15/9/65 - 2/4/98

پارسا حمصی

کد متوفی: 6111632 یازدید: 77
2000 - 1400

عین الله ایزدی

کد متوفی: 6112995 یازدید: 2933
-

خدابخش عسکری طیبی

کد متوفی: 6114701 یازدید: 79
12/12/1317 - 1400/02/17

خدابخش عسکری

کد متوفی: 6115552 یازدید: 106
- 1400/02/18

خدابخش عسکری طیبی

کد متوفی: 6115557 یازدید: 463
- 1400/02/18

سهراب اردشیرنژاد

کد متوفی: 6116202 یازدید: 60
-

کربلایی نصراله مطهری

کد متوفی: 6119948 یازدید: 247
- 1400/03/03

امان اله ایزدپناه

کد متوفی: 6120113 یازدید: 223
1360/06/15 - 1400/03/02

امان الله ایزدپناه

کد متوفی: 6123795 یازدید: 244
1360/06/15 - 1400/03/02

فرج الله دریایی

کد متوفی: 6124731 یازدید: 53
-

فرج الله دریایی

کد متوفی: 6124734 یازدید: 261
-

سینا مرادی

کد متوفی: 6124752 یازدید: 56
- 1400

صادق ولی زاده

کد متوفی: 6126755 یازدید: 80
-

صادق ولی زاده

کد متوفی: 6126854 یازدید: 251
-

صاوق ولی زاده

کد متوفی: 6126942 یازدید: 50
-

صادق ولی زاده

کد متوفی: 6127428 یازدید: 1853
1383/07/14 - 1400/04/05

رضا مشهدی زاده

کد متوفی: 6127450 یازدید: 76
-

سینا مرادی

کد متوفی: 6127688 یازدید: 73
1382/03/01 - 1400/03/22

محمود خنجر پور

کد متوفی: 6128820 یازدید: 281
1318 - 1389

کربلایی فاطمه خسروی

کد متوفی: 6134435 یازدید: 82
- 1400/05/05

علی صفدری

کد متوفی: 6137159 یازدید: 548
1330/03/03 - 1400/05/05

آذر موسوی

کد متوفی: 6137484 یازدید: 379
- 1400/05/16

حلیمه دست پاک

کد متوفی: 6137633 یازدید: 140
1357/03/02 - 1400/04/26

محمدخان دستاران

کد متوفی: 6137833 یازدید: 47
- 1400/02/19

فریبرز مختاری فر

کد متوفی: 6140217 یازدید: 244
1354/04/05 - 1400/05/20

حکیمه محمدی

کد متوفی: 6143701 یازدید: 270
1308/01/06 - 1398/06/04

سمیه محمدی زاده

کد متوفی: 6153018 یازدید: 35
1366/06/30 - 1400/06/30

سمیه محمدی زاده

کد متوفی: 6153021 یازدید: 131
1366/06/30 - 1400/06/30

فریبرز رنجبر

کد متوفی: 6155029 یازدید: 271
1339/02/12 - 1391/01/07

سید شمس الله هاشمی

کد متوفی: 6162060 یازدید: 202
1342/06/09 - 1400/06/05

جواد سعیدی

کد متوفی: 6164019 یازدید: 19
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6164020 یازدید: 16
-

جواد سعیدی

کد متوفی: 6164025 یازدید: 19
1377/04/01 - 1400/09/04

جواد سعیدی

کد متوفی: 6164040 یازدید: 216
- 1400/09/04

ملاقباد صادقی

کد متوفی: 6164134 یازدید: 13
-

ملاقباد صادقی

کد متوفی: 6164135 یازدید: 18
-

ملا قباد صادقی

کد متوفی: 6165042 یازدید: 89
-

محمد صادق کیانی عزیزی

کد متوفی: 6165341 یازدید: 22
-

محمدصادق کیانی عزیزی

کد متوفی: 6165343 یازدید: 37
-

الماس سخاوت

کد متوفی: 6167856 یازدید: 10
1339/08/04 - 1397/07/07

برزو محمدخانی

کد متوفی: 6168038 یازدید: 54
1310/05/10 - 1400/09/11

علی براتی

کد متوفی: 6168979 یازدید: 22
- 1400/09/29

راضیه بدری

کد متوفی: 6171453 یازدید: 57
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171470 یازدید: 86
-

راضیه بدرب بدری

کد متوفی: 6171606 یازدید: 9
-

رضا افراخته

کد متوفی: 6174586 یازدید: 140
1350/04/08 - 1396/07/15

رضا افراخته

کد متوفی: 6174587 یازدید: 64
1350/04/08 - 1396/07/15

خیرالنساء مرادی نژاد

کد متوفی: 6176835 یازدید: 41
1311/09/09 - 1400/11/02

زنده نام مصطفی بهرامی

کد متوفی: 6185546 یازدید: 29
-

زیبا علی پور

کد متوفی: 6192480 یازدید: 276
-

مشهدی زری برزی

کد متوفی: 6192589 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید