آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ترکمن

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6027604 یازدید: 250
-

ناصر باغستانی

کد متوفی: 6030514 یازدید: 261
-

عاشورمحمد امامقلی

کد متوفی: 6049703 یازدید: 238
-

عرازقلیچ وامان بی بی آرخی

کد متوفی: 6052384 یازدید: 274
-

عرازقلی کل

کد متوفی: 6061659 یازدید: 232
-

عرازقلی کل

کد متوفی: 6061665 یازدید: 250
-

مرحومه مغفوره حلیمه دلیر

کد متوفی: 6079104 یازدید: 223
-

حلیمه دلیر

کد متوفی: 6079112 یازدید: 222
-

حلیمه دلیر

کد متوفی: 6079114 یازدید: 235
-

سید محمدعلی عنایت حقیقی

کد متوفی: 6095815 یازدید: 286
1322/03/02 - 1399/04/17

قیصر نعمتی مهموئی

کد متوفی: 6101802 یازدید: 372
1328/08/04 - 1400/01/28

قربان دهقان

کد متوفی: 6141622 یازدید: 176
1316/10/02 - 1399/07/19

سارا (آیدا) خدادادی

کد متوفی: 6164490 یازدید: 103
-

حسن دلخواسته

کد متوفی: 6165387 یازدید: 888
1330/02/21 - 1400/09/09

تاغنگل محمدی

کد متوفی: 6168726 یازدید: 81
- 1400/05/26

محمد شهرکی

کد متوفی: 6222220 یازدید: 59
1373/11/16 - 1400/02/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید