آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مینودشت

حاج سید صادق میرزایی

کد متوفی: 11907 یازدید: 241
-

فخری نقی پور

کد متوفی: 39381 یازدید: 203
-

مریم حاج یوسف

کد متوفی: 41727 یازدید: 193
-

دانیال بشارت لو

کد متوفی: 41745 یازدید: 192
-

دانیال بشارت لو

کد متوفی: 41805 یازدید: 381
-

آقای اسماعیل بشارت لو

کد متوفی: 41807 یازدید: 378
-

خانم مریم حاج یوسف

کد متوفی: 41809 یازدید: 548
-

مریم حاجی یوسف

کد متوفی: 41912 یازدید: 201
-

سکینه اژگان

کد متوفی: 42302 یازدید: 364
-

موسی قزلسفلو

کد متوفی: 42359 یازدید: 167
-

موسی قزلسفلو

کد متوفی: 42361 یازدید: 330
-

سید جلال قاضوی

کد متوفی: 44950 یازدید: 384
-

حاج حسین شیخی

کد متوفی: 45435 یازدید: 224
-

مجتبی کرامتلو

کد متوفی: 45829 یازدید: 326
-

علی اصغر قزلسفلی

کد متوفی: 67338 یازدید: 193
-

سید وجیهه اله موسوی

کد متوفی: 72683 یازدید: 202
-

یزدان قره محمودلی

کد متوفی: 75592 یازدید: 205
-

یزدان و فاطمه قره محمودلی و عطاری

کد متوفی: 75599 یازدید: 196
-

رمضان و محسن خواجه

کد متوفی: 75601 یازدید: 189
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 78301 یازدید: 185
-

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6009245 یازدید: 207
-

سید علی اصغر میرزایی

کد متوفی: 6010909 یازدید: 194
-

زهرا اژگان

کد متوفی: 6062093 یازدید: 148
-

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064802 یازدید: 155
۱۳۲۸۰۱۳۰ - ۱۳۹۸۱۱۱۶

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064807 یازدید: 176
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064829 یازدید: 166
1328/01/02 - 1398/11/16

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064840 یازدید: 173
1328/01/02 - 1399/11/16

کربلایی سلیمان رجبی

کد متوفی: 6065010 یازدید: 332
1340/01/11 - 1399/10/21

سکینه قاسمی

کد متوفی: 6067629 یازدید: 286
1330/۰۴/۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

سکینه قاسمی

کد متوفی: 6067631 یازدید: 184
1330/04/10 - 1399/04/21

کربلایی محمد رضا بزی

کد متوفی: 6073737 یازدید: 169
1345/5/18 - 1398/12/3

کربلایی محمد رضا بزی

کد متوفی: 6073779 یازدید: 195
1345/5/18 - 1398/12/3

محمد معیری

کد متوفی: 6097530 یازدید: 886
26/01/1368 - 17/12/1399

یونس ممشلی

کد متوفی: 6119632 یازدید: 238
- 1400/02/30

عباسعلی قزل سفلو

کد متوفی: 6132967 یازدید: 248
1344/02/03 - 1400/03/01

محمدعلی بیکی

کد متوفی: 6134279 یازدید: 283
1340/01/01 - 1400/05/02

عزت ماشینی

کد متوفی: 6140009 یازدید: 152
1316/06/20 - 1400/05/22

حکیمه رجبی

کد متوفی: 6144040 یازدید: 139
- 1400/06/03

جمیله شیخی

کد متوفی: 6147279 یازدید: 129
1341/01/01 - 1400/06/07

ایمان کوهی(خداوردی)

کد متوفی: 6161884 یازدید: 113
-

حاج حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6168996 یازدید: 71
-

جعفرقلی بهرامی

کد متوفی: 6169691 یازدید: 129
1313/10/03 - 1400/02/16

محمد قزلسفلو

کد متوفی: 6170177 یازدید: 66
-

رضا شاکری

کد متوفی: 6170180 یازدید: 69
- 1400/10/03

حسین قزلسفلو (اندر)

کد متوفی: 6173292 یازدید: 25
1333/01/01 - 1389/01/19

هادی قره چماقلو

کد متوفی: 6175559 یازدید: 36
-

حسین قاسمی

کد متوفی: 6190451 یازدید: 1294
1344/05/02 - 1401/01/11

زهرا میردار

کد متوفی: 6193540 یازدید: 61
1324/02/02 - 1400/09/30

سیده فاطمه بگم موسوی

کد متوفی: 6207874 یازدید: 37
1340/01/03 - 1389/02/21

سیده فاطمه بگم موسوی

کد متوفی: 6207899 یازدید: 16
-

سیدفاطمه بگم موسوی

کد متوفی: 6207902 یازدید: 45
1340/01/02 - 1390/02/25

سید عیسی حسینی

کد متوفی: 6210560 یازدید: 1214
1325/01/01 - 1401/05/06

خانم کربلایی جمیله مصطفی لو

کد متوفی: 6210709 یازدید: 1340
1319/01/01 - 1401/05/02

هادی ممشلی

کد متوفی: 6211033 یازدید: 89
- 1399/04/30

حسن شهمرادی

کد متوفی: 6217585 یازدید: 16
-

سیدکاظم حسینی

کد متوفی: 6217692 یازدید: 10
-

سید عباس سمیع زاده ارم ساداتی

کد متوفی: 6223635 یازدید: 36
1320/09/07 - 1398/12/20

سید عباس سمیع زاده ارم ساداتی

کد متوفی: 6223636 یازدید: 24
1320/09/07 - 1398/12/20

سيد عبداله موسوی

کد متوفی: 6223802 یازدید: 10
1344/06/12 - 1398/06/10

زینب بیگم حسینی

کد متوفی: 6227048 یازدید: 26
1324/03/07 - 1401/04/29

اسماعیل طوسی

کد متوفی: 6228457 یازدید: 21
-

حاج حبیب اولادینی

کد متوفی: 6231777 یازدید: 26
- 1402/02/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید