آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مینودشت

حاج سید صادق میرزایی

کد متوفی: 11907 یازدید: 146
-

فخری نقی پور

کد متوفی: 39381 یازدید: 130
-

مریم حاج یوسف

کد متوفی: 41727 یازدید: 124
-

دانیال بشارت لو

کد متوفی: 41745 یازدید: 118
-

دانیال بشارت لو

کد متوفی: 41805 یازدید: 290
-

آقای اسماعیل بشارت لو

کد متوفی: 41807 یازدید: 279
-

خانم مریم حاج یوسف

کد متوفی: 41809 یازدید: 361
-

مریم حاجی یوسف

کد متوفی: 41912 یازدید: 125
-

سکینه اژگان

کد متوفی: 42302 یازدید: 263
-

موسی قزلسفلو

کد متوفی: 42359 یازدید: 106
-

موسی قزلسفلو

کد متوفی: 42361 یازدید: 270
-

سید جلال قاضوی

کد متوفی: 44950 یازدید: 307
-

حاج حسین شیخی

کد متوفی: 45435 یازدید: 149
-

مجتبی کرامتلو

کد متوفی: 45829 یازدید: 243
-

علی اصغر قزلسفلی

کد متوفی: 67338 یازدید: 127
-

سید وجیهه اله موسوی

کد متوفی: 72683 یازدید: 127
-

یزدان قره محمودلی

کد متوفی: 75592 یازدید: 144
-

یزدان و فاطمه قره محمودلی و عطاری

کد متوفی: 75599 یازدید: 126
-

رمضان و محسن خواجه

کد متوفی: 75601 یازدید: 120
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 78301 یازدید: 110
-

علی اکبر قاسمی

کد متوفی: 6009245 یازدید: 128
-

سید علی اصغر میرزایی

کد متوفی: 6010909 یازدید: 126
-

زهرا اژگان

کد متوفی: 6062093 یازدید: 93
-

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064802 یازدید: 98
۱۳۲۸۰۱۳۰ - ۱۳۹۸۱۱۱۶

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064807 یازدید: 109
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064829 یازدید: 111
1328/01/02 - 1398/11/16

حاج علی سرایلو

کد متوفی: 6064840 یازدید: 110
1328/01/02 - 1399/11/16

کربلایی سلیمان رجبی

کد متوفی: 6065010 یازدید: 262
1340/01/11 - 1399/10/21

سکینه قاسمی

کد متوفی: 6067629 یازدید: 208
1330/۰۴/۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

سکینه قاسمی

کد متوفی: 6067631 یازدید: 127
1330/04/10 - 1399/04/21

کربلایی محمد رضا بزی

کد متوفی: 6073737 یازدید: 111
1345/5/18 - 1398/12/3

کربلایی محمد رضا بزی

کد متوفی: 6073779 یازدید: 132
1345/5/18 - 1398/12/3

محمد معیری

کد متوفی: 6097530 یازدید: 778
26/01/1368 - 17/12/1399

یونس ممشلی

کد متوفی: 6119632 یازدید: 172
- 1400/02/30

عباسعلی قزل سفلو

کد متوفی: 6132967 یازدید: 207
1344/02/03 - 1400/03/01

محمدعلی بیکی

کد متوفی: 6134279 یازدید: 205
1340/01/01 - 1400/05/02

عزت ماشینی

کد متوفی: 6140009 یازدید: 107
1316/06/20 - 1400/05/22

حکیمه رجبی

کد متوفی: 6144040 یازدید: 75
- 1400/06/03

جمیله شیخی

کد متوفی: 6147279 یازدید: 70
1341/01/01 - 1400/06/07

ایمان کوهی(خداوردی)

کد متوفی: 6161884 یازدید: 52
-

حاج حسن ابراهیمی

کد متوفی: 6168996 یازدید: 22
-

جعفرقلی بهرامی

کد متوفی: 6169691 یازدید: 112
1313/10/03 - 1400/02/16

محمد قزلسفلو

کد متوفی: 6170177 یازدید: 23
-

رضا شاکری

کد متوفی: 6170180 یازدید: 22
- 1400/10/03

حسین قزلسفلو (اندر)

کد متوفی: 6173292 یازدید: 12
1333/01/01 - 1389/01/19

هادی قره چماقلو

کد متوفی: 6175559 یازدید: 14
-

حسین قاسمی

کد متوفی: 6190451 یازدید: 1196
1344/05/02 - 1401/01/11

زهرا میردار

کد متوفی: 6193540 یازدید: 41
1324/02/02 - 1400/09/30
Loading...

لطفا شکیبا باشید