آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آستانه اشرفیه

حسین شوقی چهار ده

کد متوفی: 7099 یازدید: 552
-

سید ایوب جلیلی

کد متوفی: 10076 یازدید: 330
-

سکینه قربان زاد

کد متوفی: 17860 یازدید: 238
-

مرحومه شهربانو پور حسن

کد متوفی: 17909 یازدید: 216
-

شهربانو پورحسن

کد متوفی: 17915 یازدید: 230
-

احمد (محمدآقا) کاظمی

کد متوفی: 18107 یازدید: 274
-

احمد کاظمی دستکی

کد متوفی: 22559 یازدید: 392
-

احمد کاظمی دستکی

کد متوفی: 22563 یازدید: 436
-

مولود مدهوش

کد متوفی: 22863 یازدید: 221
-

صغری احتشامی

کد متوفی: 22957 یازدید: 254
-

ابراهیم پرندآور

کد متوفی: 25568 یازدید: 254
-

سید حسین زوار نیاکی

کد متوفی: 25958 یازدید: 258
-

محمد (حسین) اصغرنژاد

کد متوفی: 26885 یازدید: 254
-

سید حسین زوار نیاکی

کد متوفی: 26892 یازدید: 346
-

سید ابراهیم رمضانی علوی

کد متوفی: 27366 یازدید: 216
-

نسرین مصطفوی

کد متوفی: 30153 یازدید: 230
-

محبعلی عاشوری

کد متوفی: 30971 یازدید: 275
-

رضا تصمیمی

کد متوفی: 31709 یازدید: 240
-

زیباقاسمی رمضانعلی کیائی

کد متوفی: 32763 یازدید: 215
-

مرحومه کبری رمضانپور

کد متوفی: 37066 یازدید: 295
-

حاجیه سکینه باقرپور کماچالی

کد متوفی: 37536 یازدید: 259
-

حاج شعبان باقرپور کماچالی

کد متوفی: 37552 یازدید: 257
-

حاج شعبان باقرپور کماچالی

کد متوفی: 37567 یازدید: 247
-

علام علی نیک بین

کد متوفی: 37630 یازدید: 217
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 38254 یازدید: 263
-

اقبال طالبی

کد متوفی: 39249 یازدید: 245
-

نیما علیزاده

کد متوفی: 41953 یازدید: 266
-

فریده مهدی پور

کد متوفی: 42486 یازدید: 190
-

ثریا علیپور

کد متوفی: 45125 یازدید: 2017
1331/4/12 - 1399/7/7

خدیجه رحیمی کلده

کد متوفی: 47365 یازدید: 234
-

خدیجه(فاطمه) رحیمی کلده

کد متوفی: 47372 یازدید: 210
-

نصرت حقیقت دهنه سری

کد متوفی: 50161 یازدید: 235
-

رقیه(کشور) جهاندیده

کد متوفی: 50167 یازدید: 224
-

کربلایی حسین حسین پور

کد متوفی: 51941 یازدید: 237
-

معصومه اخوان مزاری

کد متوفی: 53247 یازدید: 207
-

بمانی چراغی

کد متوفی: 54425 یازدید: 222
-

حسن مهدی دوست

کد متوفی: 54435 یازدید: 258
-

مشهدی محمد آهاز

کد متوفی: 56350 یازدید: 195
-

حسین بستان شیرین

کد متوفی: 56378 یازدید: 239
-

زهرا آلغونه

کد متوفی: 56393 یازدید: 214
-

زهرا قنبری

کد متوفی: 59323 یازدید: 212
-

زینب(مهتاب) مختاری

کد متوفی: 73300 یازدید: 181
-

صفر علی رفیعی

کد متوفی: 73319 یازدید: 175
-

آمنه شکوهی و همسر گرامی

کد متوفی: 76006 یازدید: 203
-

حاج علی محبوبی

کد متوفی: 76358 یازدید: 211
-

منوچهر (عسکر) کوچکنژاد

کد متوفی: 78958 یازدید: 180
-

محمود صالح و عشرت مقدادی

کد متوفی: 80047 یازدید: 167
-

محمدجواد صالح

کد متوفی: 800405 یازدید: 181
-

فاطمه اقایی

کد متوفی: 800744 یازدید: 228
-

حاج علیجان رضاپور

کد متوفی: 6000746 یازدید: 223
-

سیداحمد علوی

کد متوفی: 6002481 یازدید: 312
1333/03/05 - 1389/10/18

مولود و هاجر قنبری کیسم جویکل

کد متوفی: 6003428 یازدید: 414
-

بانو مکرم مجیدی

کد متوفی: 6003611 یازدید: 228
-

خدیجه زبرجد

کد متوفی: 6004102 یازدید: 233
-

خدیجه زبرجد

کد متوفی: 6004126 یازدید: 187
-

خدیجه زبرجد

کد متوفی: 6004128 یازدید: 191
-

حشمت قربانی

کد متوفی: 6011166 یازدید: 219
-

فاطمه نیکوئی

کد متوفی: 6013876 یازدید: 187
-

حاج محمد پورعلی جلالی

کد متوفی: 6014293 یازدید: 216
-

بانو حیدری

کد متوفی: 6017538 یازدید: 244
-

حاجیه بانو امین پور کماچالی

کد متوفی: 6020730 یازدید: 240
-

تقی قربانی حسین اباد

کد متوفی: 6022116 یازدید: 233
-

علیرضا نظیری

کد متوفی: 6023943 یازدید: 175
-

دانیال قاسمی

کد متوفی: 6025040 یازدید: 304
-

رضا رضایی پور

کد متوفی: 6026563 یازدید: 206
-

حسین جعفری خشکرودی

کد متوفی: 6032258 یازدید: 300
-

حاج حسن قاسمی گیلده

کد متوفی: 6032459 یازدید: 246
-

حاجیه بانو کشاورز

کد متوفی: 6032463 یازدید: 254
-

زیور کشلی

کد متوفی: 6033159 یازدید: 179
-

حاجیه خانم صفورا شعبانی

کد متوفی: 6043442 یازدید: 205
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6044669 یازدید: 156
-

کاظم بنداد

کد متوفی: 6044767 یازدید: 200
-

کاظم بنداد

کد متوفی: 6045047 یازدید: 175
-

مهسا محسنی

کد متوفی: 6046690 یازدید: 223
-

حاجیه زهرا نعیمی

کد متوفی: 6046698 یازدید: 230
-

عذرا فلاح خوش رنگ طلب

کد متوفی: 6046704 یازدید: 204
-

علی ملائی

کد متوفی: 6053317 یازدید: 158
-

فاطمه آقاجانی جلالی

کد متوفی: 6055121 یازدید: 180
-

فاطمه آقاجانی جلالی

کد متوفی: 6055128 یازدید: 192
-

مادر عزیزم ریاضی

کد متوفی: 6056799 یازدید: 175
-

راضیه رضایی

کد متوفی: 6056809 یازدید: 214
۱۳۳۶ - 1395/1/2

الیاس شفاعتی

کد متوفی: 6057065 یازدید: 251
1338/01/02 - 1399/08/22

کلثوم راسخی

کد متوفی: 6058473 یازدید: 167
-

حسین رهنما

کد متوفی: 6060777 یازدید: 201
-

خداداد پورتقی و پوران عیسی پور

کد متوفی: 6062089 یازدید: 215
- 1398/08/08

حاج خانم هیبت نوروزی

کد متوفی: 6063250 یازدید: 254
-

محمدمهدی اصغرنیا

کد متوفی: 6063252 یازدید: 184
-

نعمت حاجی زاده رودپشتی

کد متوفی: 6064556 یازدید: 169
1319 - 1399

افسانه گلستانی

کد متوفی: 6065953 یازدید: 221
1349/12/29 - 1382/11/17

علی غلامی فلاح خیر جلالی

کد متوفی: 6067743 یازدید: 184
-

محمد علی اسمعیل خواه

کد متوفی: 6069077 یازدید: 193
1332/3/10 - 1399/11/21

عسگر صفری

کد متوفی: 6069380 یازدید: 289
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 6069728 یازدید: 145
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 6069731 یازدید: 153
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 6069733 یازدید: 134
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 6069735 یازدید: 158
-

شهربانو اقبال اخلاقی

کد متوفی: 6069750 یازدید: 158
-

کربلایی ناصر رسولی

کد متوفی: 6075341 یازدید: 171
1343/01/02 - 1398/12/12

حاجیه خورشید(زهرا) علیپور

کد متوفی: 6076823 یازدید: 195
-

گداعلی نیک بخت عبدالعظیم نیک بخت

کد متوفی: 6078726 یازدید: 163
-

گداعلی نیکبخت گیلوایی

کد متوفی: 6078730 یازدید: 177
-

گداعلی نیک بخت گیلوایی

کد متوفی: 6078738 یازدید: 163
-

گداعلی نیک بخت گیلوایی

کد متوفی: 6078986 یازدید: 224
-

بمانی کامبخش

کد متوفی: 6079458 یازدید: 354
1331 - 1385/3/16

عیسی محمودی

کد متوفی: 6080735 یازدید: 160
1310 - ۱۸/۱۲/۱۳۹۲

نصراله.گل جهان شفیعی.قربانپور

کد متوفی: 6082793 یازدید: 166
-

دولت عابد

کد متوفی: 6082800 یازدید: 183
-

سامان آقایی پور

کد متوفی: 6083130 یازدید: 239
۱۹۸۵ - ۲۰۱۴

بهمن قوتی حسن کیاده

کد متوفی: 6083320 یازدید: 191
1347/01/04 - 1399/11/19

بهمن قوتی حسن کیاده

کد متوفی: 6083322 یازدید: 189
1347/01/04 - 1399/11/20

بهمن قوتی حسن کیاده

کد متوفی: 6083325 یازدید: 205
1347/01/04 - 1399/11/20

سید حسین رضایی نودهی

کد متوفی: 6090060 یازدید: 348
1347/06/25 - 1366/12/29

راضیه رضایی

کد متوفی: 6090377 یازدید: 1536
1336 - 1395/01/02

حاج رضا حسندوست

کد متوفی: 6095726 یازدید: 204
1313.1.1 - 1399.12.12

حاج رضا حسندوست دستک

کد متوفی: 6095806 یازدید: 594
1313.1.1 - 1399.12.12

بهمن قوتی حسن کیاده

کد متوفی: 6097309 یازدید: 354
1347/01/04 - 1399/11/19

علی بردبر

کد متوفی: 6099036 یازدید: 364
-

دکتر علی سیرتی گوهری

کد متوفی: 6099520 یازدید: 278
-

سیده نجمه خلیلی

کد متوفی: 6103955 یازدید: 232
-

شهربانو رجبی

کد متوفی: 6109952 یازدید: 289
1309/04/22 - 1399/12/06

یحیی فلاح چوشهستانی

کد متوفی: 6113488 یازدید: 252
-

کربلایی جواد آموزنده

کد متوفی: 6115647 یازدید: 123
- ۱۴۰۰/۲/۲۱

سید مجتبی مقام آسا

کد متوفی: 6116427 یازدید: 539
1358/3/10 - 1398/12/25

بهنام( علی) صابری

کد متوفی: 6118870 یازدید: 263
1365/02/17 - 1397/03/18

رضا فارسی

کد متوفی: 6120803 یازدید: 194
- 1399/09/16

حسین پورمحمدی فلاح

کد متوفی: 6120804 یازدید: 199
- 1377/05/14

قربانعلی علیدوست

کد متوفی: 6121808 یازدید: 153
- 1400/03/05

محبوبه نیک سیرت

کد متوفی: 6123235 یازدید: 159
1313/03/10 - 1400/02/07

حبیبه صادقی

کد متوفی: 6134856 یازدید: 197
1334/06/01 - 1400/04/28

محمد نوازش

کد متوفی: 6137744 یازدید: 159
-

سیف الله عیسی پور

کد متوفی: 6139870 یازدید: 187
1336/08/12 - 1397/01/15

راحله نیک صفت

کد متوفی: 6142611 یازدید: 522
1359/01/01 - 1400/05/29

(غزل اسمعیل زاده)

کد متوفی: 6144080 یازدید: 319
- 1400/06/03

یوسف (علی) صالحی

کد متوفی: 6146360 یازدید: 335
1318/04/01 - 1400/04/29

سیدعلی صدیقی صابر

کد متوفی: 6146937 یازدید: 116
1324/12/12 - 1400/06/03

سید علی صدیقی صابر

کد متوفی: 6146950 یازدید: 392
1324/12/01 - 1400/06/03

حسن خدمتی و سجاد خدمتی

کد متوفی: 6147092 یازدید: 423
-

رمضانعلی ریاحینی فرزند شعبان

کد متوفی: 6147419 یازدید: 859
1337 - 1400/06/09

ربابه حاتم چوری

کد متوفی: 6147874 یازدید: 428
- 1400/05/20

معصومه شکوهی مقدم آستانه

کد متوفی: 6148883 یازدید: 1063
- 1400/06/13

حسین رجبی ماشک

کد متوفی: 6152662 یازدید: 324
1352/05/01 -

منصور آبی

کد متوفی: 6156606 یازدید: 157
1336/06/04 - 1400/07/14

منصور آبی کیسمی

کد متوفی: 6156607 یازدید: 120
1335 - 1400/07/15

محمدعلی بامداد آستانه

کد متوفی: 6157060 یازدید: 247
1306/04/09 - 1394/01/21

مریم نظرپور

کد متوفی: 6159805 یازدید: 239
-

کربلایی حسن کریمی

کد متوفی: 6161355 یازدید: 234
- 1400/08/17

فاطمه نساء محمدی لرده

کد متوفی: 6161388 یازدید: 75
-

کربلایی خانم احترام علیدوست

کد متوفی: 6169022 یازدید: 171
1333/07/12 - 1400/09/30

صفیه زارع خواجوند کماچالی

کد متوفی: 6170974 یازدید: 179
1308/04/07 - 1400/10/02

کربلایی حسین صادق دقیقی

کد متوفی: 6173583 یازدید: 266
1385/01/25 - 1400/10/14

حاجیه خانم سلطنت رمضانپور

کد متوفی: 6174081 یازدید: 52
1323/04/11 - 1400/09/07

عبدالحسین محمدپور

کد متوفی: 6174675 یازدید: 326
- 1400/10/20

حاج علی حسن پور

کد متوفی: 6182164 یازدید: 128
1310/03/04 - 1396/12/26

صغری.زهرا .حرمت جهانپور

کد متوفی: 6182184 یازدید: 104
-

مهران هادی پور

کد متوفی: 6184996 یازدید: 89
1348/05/11 - 1400/12/07

رجبعلی قربانپور

کد متوفی: 6187995 یازدید: 126
- 1372/01/05

مکرم مهدی زاده تجن گوکه

کد متوفی: 6188477 یازدید: 365
1341/01/09 - 1400/12/12

استادحاج سید کاظم فخرموسوی

کد متوفی: 6189950 یازدید: 164
-

تالل تالرر

کد متوفی: 6190037 یازدید: 63
-

تقی پور محمد حسین نیاکی

کد متوفی: 6190515 یازدید: 99
-

شهید خلیل چاوشی چماچایی

کد متوفی: 6190856 یازدید: 153
-

شهید خلیل چاوشی چماچایی

کد متوفی: 6190860 یازدید: 66
-

حاج رضا نوزاد

کد متوفی: 6192702 یازدید: 513
1349/06/19 - 1400/05/24

عباس منتصری

کد متوفی: 6193287 یازدید: 87
-

حسین محمدی زاده

کد متوفی: 6194170 یازدید: 51
-

حسین محمدی زاده

کد متوفی: 6194174 یازدید: 40
-

حسین محمدی زاده

کد متوفی: 6194274 یازدید: 200
1329/02/02 - 1398/04/04

رضا مهجوری فشتمی

کد متوفی: 6194491 یازدید: 55
1345/06/07 - 1394/02/02

محمدعلی فتحی گوهردانی

کد متوفی: 6195473 یازدید: 67
-

محمدعلی فتحی گوهردانی

کد متوفی: 6195475 یازدید: 197
-

کریم نیازمند

کد متوفی: 6197694 یازدید: 198
1340/01/09 - 1401/02/16

حاج غلامرضا موحدی زاده

کد متوفی: 6206137 یازدید: 134
1336/01/12 - 1400/07/01

غلامرضا موحدی زاده

کد متوفی: 6206216 یازدید: 41
-

مهدی کامور آستانه

کد متوفی: 6208253 یازدید: 941
1366 - 1401/04/26

حسین اکبرپور

کد متوفی: 6208257 یازدید: 152
1341/01/08 - 1401/03/31

سیدسجاد کیائی

کد متوفی: 6208276 یازدید: 76
1362/01/01 - 1401/05/15

مهدی کامور

کد متوفی: 6211284 یازدید: 196
1366/09/12 - 1401/04/26

مهدی کامور

کد متوفی: 6211308 یازدید: 46
1366 - 1401

محمد شعبانی چهاردهی

کد متوفی: 6212716 یازدید: 68
-

حاج محمد محمدی

کد متوفی: 6213412 یازدید: 69
- 1394/06/05

سید ابوطالب گلشنی فشتمی

کد متوفی: 6217795 یازدید: 56
- 1401/02/27

علی ابراهیمی

کد متوفی: 6217813 یازدید: 58
-

محبعلی اصغری

کد متوفی: 6218396 یازدید: 66
-

مجید احمددوست

کد متوفی: 6222519 یازدید: 31
-

احمد علی سلیمانی

کد متوفی: 6226474 یازدید: 168
1334/08/02 - 1401/12/15

نگین(زهرا) شفیعی

کد متوفی: 6228248 یازدید: 219
-

نگین شفیعی ثابت

کد متوفی: 6228283 یازدید: 85
- 1402/01/25

مشهدی حسن ظهیری سروری

کد متوفی: 6230302 یازدید: 83
- 1402/02/27

آرین شعبانی

کد متوفی: 6231095 یازدید: 50
-

حبیب اله کامور آستانه

کد متوفی: 6235840 یازدید: 26
1333/09/12 - 1393/09/12

حاجیه خانم سیده رقیه ایراندوست آستانه

کد متوفی: 6235843 یازدید: 43
1331/10/18 - 1398/12/12

رمضان رعنا خوشکار وندان

کد متوفی: 6236692 یازدید: 183
- 1402/06/04

علی اصغر فرهودی

کد متوفی: 6237134 یازدید: 136
1329/03/14 - 1402/06/11

ربابه رعنای مهرپور

کد متوفی: 6242105 یازدید: 322
1325/09/12 - 1402/09/15

حسین امینی

کد متوفی: 6243253 یازدید: 35
1350/09/19 - 1400/11/14

خدیجه و حسن پرهیزگار و‌ لقایی

کد متوفی: 6247327 یازدید: 31
1317/09/10 - 1400/10/08

هادی شجاعی

کد متوفی: 6251612 یازدید: 6
1346/01/03 - 1400/02/19
Loading...

لطفا شکیبا باشید