آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان صومعه سرا

میر احمد میرنظامی ضیابری

کد متوفی: 1232 یازدید: 282
-

انیس دانشمندی

کد متوفی: 4437 یازدید: 329
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10248 یازدید: 229
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10251 یازدید: 242
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10284 یازدید: 233
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10288 یازدید: 273
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10488 یازدید: 240
-

مظاهر اقرایی ازگمی

کد متوفی: 13240 یازدید: 266
-

اکبر علیزاده

کد متوفی: 13996 یازدید: 286
-

هما علیزاده

کد متوفی: 19318 یازدید: 613
-

عظیم ابراهیم زاده

کد متوفی: 19669 یازدید: 293
-

هوشنگ قربان نژاد

کد متوفی: 23129 یازدید: 472
-

کاسعلی فکری

کد متوفی: 23250 یازدید: 229
-

شهریار شریفی

کد متوفی: 28885 یازدید: 983
-

بانو کشور پدیدار

کد متوفی: 29490 یازدید: 293
-

بانو هما سکوت

کد متوفی: 29538 یازدید: 257
-

سید محمدعلی میرعلیزاده

کد متوفی: 29578 یازدید: 241
-

علیرضا تقی زاده

کد متوفی: 29614 یازدید: 392
-

ایمان نیک صفت

کد متوفی: 33318 یازدید: 460
-

ماری آقایی

کد متوفی: 33473 یازدید: 206
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40161 یازدید: 219
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40163 یازدید: 259
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40166 یازدید: 242
-

جعفر سکینه رقیه طاهر -

کد متوفی: 42371 یازدید: 424
-

ماه بانو یزدانی

کد متوفی: 46241 یازدید: 240
-

کلثوم صالحی

کد متوفی: 46598 یازدید: 193
-

حشمت اله ذاکرحسینی

کد متوفی: 46667 یازدید: 266
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 51827 یازدید: 266
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 51838 یازدید: 269
-

کاظم رضاخواه

کد متوفی: 55996 یازدید: 302
-

ایرج حاجی موسائی نفوتی

کد متوفی: 57010 یازدید: 315
-

جمشید عقیده پاکی عربانی

کد متوفی: 58747 یازدید: 256
-

حاج جمشید عابدینی

کد متوفی: 63660 یازدید: 229
-

مختار صیاد

کد متوفی: 66054 یازدید: 214
-

علی روان پاک

کد متوفی: 66096 یازدید: 293
1336 - 1398.12.14

علی روان پاک

کد متوفی: 66108 یازدید: 219
-

علی ، مختار روان پاک ، صیاد

کد متوفی: 66259 یازدید: 209
-

راحله رضایی لاکسار

کد متوفی: 70479 یازدید: 480
-

حمزه علی کاظمی

کد متوفی: 74355 یازدید: 244
-

شاه صورت حسین زاده پشتیری

کد متوفی: 75131 یازدید: 243
-

مهری حق پرست

کد متوفی: 77434 یازدید: 160
-

بی بی هادی نژاد

کد متوفی: 78986 یازدید: 269
-

سبزعلی پروانه

کد متوفی: 6000662 یازدید: 288
-

سیده قیصر فاضلی امندانی

کد متوفی: 6002747 یازدید: 648
-

ایران واحدی زرکامی

کد متوفی: 6005302 یازدید: 216
-

شهناز عشقی صحرایی

کد متوفی: 6005873 یازدید: 213
-

شهناز عشقی

کد متوفی: 6006215 یازدید: 245
-

سیده رقیه ذکی پور بهمبری

کد متوفی: 6011807 یازدید: 224
-

جمشید پاک عقیده عربانی

کد متوفی: 6013582 یازدید: 228
-

نوراله پور حسن

کد متوفی: 6014316 یازدید: 260
-

اسمعیل هوشمنداباتری

کد متوفی: 6014442 یازدید: 222
-

قاسم شادرخ دلیوند

کد متوفی: 6016883 یازدید: 241
-

قاسم شادرخ دلیوند

کد متوفی: 6016890 یازدید: 204
-

فرنگیس رضوان طلب

کد متوفی: 6018975 یازدید: 210
-

عسگر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020121 یازدید: 216
-

مرحومه اقدس رهبر

کد متوفی: 6020153 یازدید: 218
-

مرحوم علی اکبر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020166 یازدید: 195
-

مرحوم علی اکبر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020173 یازدید: 203
-

هادي پوركاظمي

کد متوفی: 6020571 یازدید: 199
-

سیده رقیه(مام بزرگ) حسینی

کد متوفی: 6021810 یازدید: 293
-

ثریا( صفیه) شکوری

کد متوفی: 6022429 یازدید: 233
-

نقی شعبانی

کد متوفی: 6030962 یازدید: 612
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045060 یازدید: 232
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045220 یازدید: 202
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045296 یازدید: 245
-

فاطمه ابراهیمی

کد متوفی: 6052933 یازدید: 222
-

محمد وقاری قربائی

کد متوفی: 6057280 یازدید: 205
- 2 بهمن 89

گلباجی یکتا

کد متوفی: 6057880 یازدید: 209
۱۳۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۳

نصیبه کیوانی

کد متوفی: 6060031 یازدید: 220
-

توماج حق شناس مقدم میاندهی

کد متوفی: 6068209 یازدید: 249
-

هدایت حاکمی

کد متوفی: 6069013 یازدید: 186
-

خدیجه حسابی

کد متوفی: 6069024 یازدید: 231
-

فخری گلی

کد متوفی: 6069026 یازدید: 279
-

رضا قاسمی فراز

کد متوفی: 6070603 یازدید: 254
-

حاج هادی بزرگ ضیابری

کد متوفی: 6074446 یازدید: 290
1328/8/6 - 1381/12/18

مهین نعیمی

کد متوفی: 6077623 یازدید: 172
۱۳۳۹ - ۱۳۹۹،۱۲،۱۱

علی روان پاک

کد متوفی: 6077978 یازدید: 193
۱۳۳۶ - ۱۳۹۸.۱۲.۱۴

عشرت محمدی

کد متوفی: 6080546 یازدید: 191
- ۱۳۸۶/۳/۱۸

رضا قاسمی

کد متوفی: 6090073 یازدید: 394
-

احمدرضا زارع درخشان

کد متوفی: 6092206 یازدید: 225
۱۱/۰۵/۷۶ - ۲/۱۰/۹۸

کد متوفی: 6095163 یازدید: 192
-

مینا پورقاسمی

کد متوفی: 6095325 یازدید: 178
- 1400/01/03

مینا پورقاسمی

کد متوفی: 6095571 یازدید: 387
1336/12/15 - 1400/01/03

کبری ذکریا نژاد

کد متوفی: 6102564 یازدید: 205
1350 - 1399/12/26

جمشيد محمدی

کد متوفی: 6102687 یازدید: 376
- 1400

مونس دولتی

کد متوفی: 6104296 یازدید: 470
- 1400/02/01

احمد احمدی دوست

کد متوفی: 6104319 یازدید: 561
۱۳۱۹/۰۱/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

خانم کوچک غلام‌زاده

کد متوفی: 6104325 یازدید: 451
1310/07/04 - 1399/12/28

کربلایی مظاهر صفرپور لشمرزمخی

کد متوفی: 6107913 یازدید: 224
-

طاهره سقراطی

کد متوفی: 6110328 یازدید: 330
1358/01/15 - 1400/02/04

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113236 یازدید: 218
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ -

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113253 یازدید: 481
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۸/۶/۲۸

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113255 یازدید: 136
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۸/۶/۲۸

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113263 یازدید: 169
۱۳۷۹.۱۲.۱۸ - ۱۳۹۸.۶.۲۸

رسول شریفی

کد متوفی: 6113718 یازدید: 491
1314/06/11 - 1400/02/16

سید هادی وسید حسن شرقی

کد متوفی: 6116763 یازدید: 241
۱۳۳۰/۰۱/۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۳

غفار جمالی معافی

کد متوفی: 6118966 یازدید: 314
1335/07/01 - 1400/01/18

حسین فلاحتکار

کد متوفی: 6122465 یازدید: 182
- 1385/02/21

محمد قاسمی لاقانی

کد متوفی: 6123097 یازدید: 135
1312/03/10 - 1398/03/17

محمد پورمحمدی

کد متوفی: 6128031 یازدید: 195
- 1400/04/10

کربلایی مظاهر صفرپور لشمرزمخی

کد متوفی: 6138945 یازدید: 142
-

لیلا آبرومند

کد متوفی: 6143970 یازدید: 163
-

لیلا آبرومند

کد متوفی: 6143972 یازدید: 193
-

مریم محمدعلیپور

کد متوفی: 6144777 یازدید: 152
1354/06/15 - 1399/03/07

فاطمه باقری

کد متوفی: 6148586 یازدید: 291
1314/11/19 - 1400/06/08

مظفر گلچین

کد متوفی: 6153215 یازدید: 230
1324/09/07 - 1400/05/14

کبری پور رحمت الله فتمه سری

کد متوفی: 6156221 یازدید: 708
-

فراز کشاورز

کد متوفی: 6159892 یازدید: 112
1355/01/09 - 1400/06/24

احمد لواجو

کد متوفی: 6160798 یازدید: 139
1335/04/30 - 1400/08/13

سید محمد طبائی رشتی

کد متوفی: 6160872 یازدید: 344
- 1400/08/15

حاجیه خانم احترام باقری فلاح آبادی

کد متوفی: 6160882 یازدید: 142
1336/01/01 - 1400/07/17

حاج محمد صادق جاهدی دلیوند

کد متوفی: 6160885 یازدید: 259
1330/01/03 - 1400/02/08

حاج فخر الدین نصرین کامران

کد متوفی: 6161470 یازدید: 269
1342/06/27 - 1400/08/03

نادر حمیدی نادر حمیدی

کد متوفی: 6163353 یازدید: 97
1365/12/09 - 1400/07/05

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم سرعتی

کد متوفی: 6163965 یازدید: 300
1317 - 1384/09/08

سیده حوریه پرورش‌

کد متوفی: 6164650 یازدید: 95
1334/08/01 - 1400/09/04

حاج عزیزاله اندرز

کد متوفی: 6167800 یازدید: 280
1312/04/10 - 1400/09/09

منوچهر دلزنده

کد متوفی: 6168988 یازدید: 94
- 1390/11/20

فریبا اکبری

کد متوفی: 6172201 یازدید: 150
1400/10/10 -

سیداسماعیل فاضلی

کد متوفی: 6180460 یازدید: 66
-

اعظم بردبار

کد متوفی: 6180811 یازدید: 57
1367/03/22 - 1391/09/05

حسین نظرمحمدی

کد متوفی: 6180978 یازدید: 111
-

فاطمه ابراهیمی

کد متوفی: 6181630 یازدید: 118
-

عظیم نظمی

کد متوفی: 6183626 یازدید: 73
1335/01/01 - 1391/03/13

علی تدین راد

کد متوفی: 6183651 یازدید: 639
- 1400/12/02

علی اکبر خدادادی

کد متوفی: 6183742 یازدید: 42
-

حافظ باخدا مركيه

کد متوفی: 6189603 یازدید: 52
-

حافظ باخدا مركيه

کد متوفی: 6189604 یازدید: 49
-

حافظ باخدا مركيه

کد متوفی: 6189605 یازدید: 74
1345/06/31 - 1386/12/19

حافظ باخدا مركيه

کد متوفی: 6189606 یازدید: 51
-

حافظ باخدا مركيه

کد متوفی: 6189607 یازدید: 61
-

حافظ باخدا

کد متوفی: 6189608 یازدید: 50
1345/06/31 - 1386/12/19

کاظم رجبعلی نژاد

کد متوفی: 6189786 یازدید: 97
1335/04/07 - 1400/11/25

کاظم رجبعلی نژاد

کد متوفی: 6189787 یازدید: 70
1335/04/07 - 1400/11/25

کاظم رجبعلی نژاد

کد متوفی: 6189788 یازدید: 78
1335/04/07 - 1400/11/25

گلناز لواجو

کد متوفی: 6190206 یازدید: 86
-

احمد حقدوست

کد متوفی: 6191654 یازدید: 144
1343/03/02 - 1395/07/10

کربلایی محمد رحمتی نودهی

کد متوفی: 6191663 یازدید: 268
1329/06/01 - 1401/01/14

زلیخا فکور

کد متوفی: 6192369 یازدید: 244
- 1401/01/19

کربلایی علی حسین زاده صیقلانی

کد متوفی: 6192724 یازدید: 241
1322/02/07 - 1400/12/21

اسمعیل(فرهاد) گلرخ

کد متوفی: 6196091 یازدید: 49
-

محمدرضا صلح جو ماسوله

کد متوفی: 6197610 یازدید: 73
1329/08/09 - 1401/10/26

برادران حامد و معین باقری مقدم

کد متوفی: 6197799 یازدید: 203
-

رسول پوراکبریکتا کسمائی

کد متوفی: 6197854 یازدید: 132
1336/12/01 - 1401/01/15

راضیه میرزازاده

کد متوفی: 6200424 یازدید: 158
-

عوض مجرد

کد متوفی: 6201458 یازدید: 56
1347/12/02 - 1401/03/12

زهرا رهائی قاضیانی

کد متوفی: 6205012 یازدید: 167
- 1401/03/28

سالار نائبی

کد متوفی: 6209466 یازدید: 276
1383/01/18 - 1399/04/01

سولی نژاد MOHOX ......

کد متوفی: 6212335 یازدید: 84
1337/11/13 - 1379/11/22

علی ابراهیمی و همسر مرحومش

کد متوفی: 6212693 یازدید: 136
-

ابوالقاسم مهدی زاده

کد متوفی: 6216833 یازدید: 117
1344 - 1401/06/20

سیده رقیه یوسفی

کد متوفی: 6220196 یازدید: 186
1326/09/12 - 1401/09/02

احمد فلاح بلند طبع

کد متوفی: 6223834 یازدید: 40
1325/04/13 - 1387/05/31

ملیحه جوان نیکخواه

کد متوفی: 6225706 یازدید: 71
1318/11/25 - 1401/12/15

حاجیه خانم سمانه اعصاری

کد متوفی: 6230752 یازدید: 109
1363/11/25 - 1402/02/30

رقیه مهماندوست

کد متوفی: 6231874 یازدید: 109
- 1385/10/08

سید احمد وکوچک ابراهیم نیا

کد متوفی: 6235914 یازدید: 56
-

مهدی محمدی

کد متوفی: 6236274 یازدید: 209
1366/01/11 - 1402/05/27

انسیه پوربحربیشمار

کد متوفی: 6238611 یازدید: 29
1341/01/01 - 1402/06/29

محمدرضا مهرسیمای صومعه سرایی

کد متوفی: 6238796 یازدید: 190
1357/04/25 - 1402/06/31

مریم (شهین) رحمتی میاندهی

کد متوفی: 6239868 یازدید: 52
1346/03/29 - 1402/07/30

جبار رحمتی میاندهی

کد متوفی: 6239870 یازدید: 42
1316/03/16 - 1396/04/05

یوسف رشیدی

کد متوفی: 6246097 یازدید: 30
1357/03/01 - 1399/07/08

قمرتاج مهدی نژاد

کد متوفی: 6247106 یازدید: 11
1320/03/10 - 1401/06/27

نعمت مهدی زاده چالکسرب

کد متوفی: 6247291 یازدید: 171
1318/06/10 - 1374/12/26

سرگرد قوام اسماعیلی

کد متوفی: 6249855 یازدید: 33
1354/12/01 - 1391/08/30

محمدایرج باقری

کد متوفی: 6249944 یازدید: 36
- 1400/02/20
Loading...

لطفا شکیبا باشید