آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان صومعه سرا

میر احمد میرنظامی ضیابری

کد متوفی: 1232 یازدید: 93
-

انیس دانشمندی

کد متوفی: 4437 یازدید: 110
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10248 یازدید: 86
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10251 یازدید: 91
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10284 یازدید: 80
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10288 یازدید: 85
-

پرویز یوسفی صفت

کد متوفی: 10488 یازدید: 85
-

مظاهر اقرایی ازگمی

کد متوفی: 13240 یازدید: 99
-

اکبر علیزاده

کد متوفی: 13996 یازدید: 81
-

هما علیزاده

کد متوفی: 19318 یازدید: 119
-

عظیم ابراهیم زاده

کد متوفی: 19669 یازدید: 106
-

هوشنگ قربان نژاد

کد متوفی: 23129 یازدید: 218
-

کاسعلی فکری

کد متوفی: 23250 یازدید: 77
-

شهریار شریفی

کد متوفی: 28885 یازدید: 319
-

بانو کشور پدیدار

کد متوفی: 29490 یازدید: 92
-

بانو هما سکوت

کد متوفی: 29538 یازدید: 91
-

سید محمدعلی میرعلیزاده

کد متوفی: 29578 یازدید: 77
-

علیرضا تقی زاده

کد متوفی: 29614 یازدید: 112
-

ایمان نیک صفت

کد متوفی: 33318 یازدید: 199
-

ماری آقایی

کد متوفی: 33473 یازدید: 86
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40161 یازدید: 83
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40163 یازدید: 112
-

سکینه اقدامی

کد متوفی: 40166 یازدید: 107
-

جعفر سکینه رقیه طاهر -

کد متوفی: 42371 یازدید: 142
-

ماه بانو یزدانی

کد متوفی: 46241 یازدید: 84
-

کلثوم صالحی

کد متوفی: 46598 یازدید: 71
-

حشمت اله ذاکرحسینی

کد متوفی: 46667 یازدید: 103
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 51827 یازدید: 97
-

سید اسماعیل فاضلی

کد متوفی: 51838 یازدید: 100
-

کاظم رضاخواه

کد متوفی: 55996 یازدید: 148
-

ایرج حاجی موسائی نفوتی

کد متوفی: 57010 یازدید: 107
-

جمشید عقیده پاکی عربانی

کد متوفی: 58747 یازدید: 115
-

حاج جمشید عابدینی

کد متوفی: 63660 یازدید: 91
-

مختار صیاد

کد متوفی: 66054 یازدید: 97
-

علی روان پاک

کد متوفی: 66096 یازدید: 86
1336 - 1398.12.14

علی روان پاک

کد متوفی: 66108 یازدید: 92
-

علی ، مختار روان پاک ، صیاد

کد متوفی: 66259 یازدید: 85
-

راحله رضایی لاکسار

کد متوفی: 70479 یازدید: 164
-

حمزه علی کاظمی

کد متوفی: 74355 یازدید: 98
-

شاه صورت حسین زاده پشتیری

کد متوفی: 75131 یازدید: 88
-

مهری حق پرست

کد متوفی: 77434 یازدید: 60
-

بی بی هادی نژاد

کد متوفی: 78986 یازدید: 99
-

سبزعلی پروانه

کد متوفی: 6000662 یازدید: 111
-

سیده قیصر فاضلی امندانی

کد متوفی: 6002747 یازدید: 301
-

ایران واحدی زرکامی

کد متوفی: 6005302 یازدید: 75
-

شهناز عشقی صحرایی

کد متوفی: 6005873 یازدید: 76
-

شهناز عشقی

کد متوفی: 6006215 یازدید: 86
-

سیده رقیه ذکی پور بهمبری

کد متوفی: 6011807 یازدید: 88
-

جمشید پاک عقیده عربانی

کد متوفی: 6013582 یازدید: 88
-

نورالله پور حسن

کد متوفی: 6014316 یازدید: 84
-

اسمعیل هوشمنداباتری

کد متوفی: 6014442 یازدید: 89
-

قاسم شادرخ دلیوند

کد متوفی: 6016883 یازدید: 63
-

قاسم شادرخ دلیوند

کد متوفی: 6016890 یازدید: 90
-

فرنگیس رضوان طلب

کد متوفی: 6018975 یازدید: 74
-

عسگر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020121 یازدید: 80
-

مرحومه اقدس رهبر

کد متوفی: 6020153 یازدید: 93
-

مرحوم علی اکبر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020166 یازدید: 68
-

مرحوم علی اکبر دادرس نودهی

کد متوفی: 6020173 یازدید: 73
-

هادي پوركاظمي

کد متوفی: 6020571 یازدید: 72
-

سیده رقیه(مام بزرگ) حسینی

کد متوفی: 6021810 یازدید: 135
-

ثریا( صفیه) شکوری

کد متوفی: 6022429 یازدید: 117
-

نقی شعبانی

کد متوفی: 6030962 یازدید: 215
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045060 یازدید: 85
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045220 یازدید: 78
-

حاج محمدرسول قنبری فشالمی

کد متوفی: 6045296 یازدید: 107
-

فاطمه ابراهیمی

کد متوفی: 6052933 یازدید: 69
-

محمد وقاری قربائی

کد متوفی: 6057280 یازدید: 77
- 2 بهمن 89

گلباجی یکتا

کد متوفی: 6057880 یازدید: 85
۱۳۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۳

نصیبه کیوانی

کد متوفی: 6060031 یازدید: 82
-

توماج حق شناس مقدم میاندهی

کد متوفی: 6068209 یازدید: 99
-

هدایت حاکمی

کد متوفی: 6069013 یازدید: 83
-

خدیجه حسابی

کد متوفی: 6069024 یازدید: 98
-

فخری گلی

کد متوفی: 6069026 یازدید: 94
-

رضا قاسمی فراز

کد متوفی: 6070603 یازدید: 117
-

حاج هادی بزرگ ضیابری

کد متوفی: 6074446 یازدید: 101
1328/8/6 - 1381/12/18

مهین نعیمی

کد متوفی: 6077623 یازدید: 73
۱۳۳۹ - ۱۳۹۹،۱۲،۱۱

علی روان پاک

کد متوفی: 6077978 یازدید: 85
۱۳۳۶ - ۱۳۹۸.۱۲.۱۴

عشرت محمدی

کد متوفی: 6080546 یازدید: 69
- ۱۳۸۶/۳/۱۸

رضا قاسمی

کد متوفی: 6090073 یازدید: 245
-

احمدرضا زارع درخشان

کد متوفی: 6092206 یازدید: 76
۱۱/۰۵/۷۶ - ۲/۱۰/۹۸

کد متوفی: 6095163 یازدید: 69
-

مینا پورقاسمی

کد متوفی: 6095325 یازدید: 67
- 1400/01/03

مینا پورقاسمی

کد متوفی: 6095571 یازدید: 280
1336/12/15 - 1400/01/03

کبری ذکریا نژاد

کد متوفی: 6102564 یازدید: 112
1350 - 1399/12/26

جمشيد محمدی

کد متوفی: 6102687 یازدید: 230
- 1400/1/29

مونس دولتی

کد متوفی: 6104296 یازدید: 345
- 1400/02/01

احمد احمدی دوست

کد متوفی: 6104319 یازدید: 395
۱۳۱۹/۰۱/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

خانم کوچک غلام‌زاده

کد متوفی: 6104325 یازدید: 319
1310/07/04 - 1399/12/28

کربلایی مظاهر صفرپور لشمرزمخی

کد متوفی: 6107913 یازدید: 84
-

طاهره سقراطی

کد متوفی: 6110328 یازدید: 190
1358/01/15 - 1400/02/04

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113236 یازدید: 74
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ -

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113253 یازدید: 68
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۸/۶/۲۸

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113255 یازدید: 39
۱۳۷۹/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۸/۶/۲۸

فرحان محمدی

کد متوفی: 6113263 یازدید: 34
۱۳۷۹.۱۲.۱۸ - ۱۳۹۸.۶.۲۸

رسول شریفی

کد متوفی: 6113718 یازدید: 289
1314/06/11 - 1400/02/16

سید هادی وسید حسن شرقی

کد متوفی: 6116763 یازدید: 93
۱۳۳۰/۰۱/۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۳

غفار جمالی معافی

کد متوفی: 6118966 یازدید: 131
1335/07/01 - 1400/01/18

حسین فلاحتکار

کد متوفی: 6122465 یازدید: 68
- 1385/02/21

محمد قاسمی لاقانی

کد متوفی: 6123097 یازدید: 52
1312/03/10 - 1398/03/17

محمد پورمحمدی

کد متوفی: 6128031 یازدید: 93
- 1400/04/10

کربلایی مظاهر صفرپور لشمرزمخی

کد متوفی: 6138945 یازدید: 38
-

لیلا آبرومند

کد متوفی: 6143970 یازدید: 26
-

لیلا آبرومند

کد متوفی: 6143972 یازدید: 86
-

مریم محمدعلیپور

کد متوفی: 6144777 یازدید: 27
1354/06/15 - 1399/03/07

فاطمه باقری

کد متوفی: 6148586 یازدید: 172
1314/11/19 - 1400/06/08

مظفر گلچین

کد متوفی: 6153215 یازدید: 123
1324/09/07 - 1400/05/14

کبری پور رحمت الله فتمه سری

کد متوفی: 6156221 یازدید: 479
-

فراز کشاورز

کد متوفی: 6159892 یازدید: 30
1355/01/09 - 1400/06/24

احمد لواجو

کد متوفی: 6160798 یازدید: 10
1335/04/30 - 1400/08/13

سید محمد طبائی رشتی

کد متوفی: 6160872 یازدید: 225
- 1400/08/15

حاجیه خانم احترام باقری فلاح آبادی

کد متوفی: 6160882 یازدید: 36
1336/01/01 - 1400/07/17

حاج محمد صادق جاهدی دلیوند

کد متوفی: 6160885 یازدید: 109
1330/01/03 - 1400/02/08

حاج فخر الدین نصرین کامران

کد متوفی: 6161470 یازدید: 48
1342/06/27 - 1400/08/03

نادر حمیدی نادر حمیدی

کد متوفی: 6163353 یازدید: 3
1365/12/09 - 1400/07/05

حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم سرعتی

کد متوفی: 6163965 یازدید: 39
1317 - 1384/09/08

سیده حوریه پرورش

کد متوفی: 6164552 یازدید: 2
-

سیده حوریه پرورش‌

کد متوفی: 6164650 یازدید: 1
1334/08/01 - 1400/09/04
Loading...

لطفا شکیبا باشید