آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ماسال

پروا هندمی

کد متوفی: 5308 یازدید: 308
-

منوچهر اسدی

کد متوفی: 6507 یازدید: 427
-

محمدرضا رضایی

کد متوفی: 40680 یازدید: 262
-

شوکت عیسی پور

کد متوفی: 40685 یازدید: 385
-

نعیمه ابراهیمی

کد متوفی: 42123 یازدید: 252
-

سید هادی عاقلی

کد متوفی: 800528 یازدید: 235
-

محمد یوسفیان گیلوان

کد متوفی: 6003288 یازدید: 266
-

نیره نعیمی

کد متوفی: 6012374 یازدید: 213
-

نیره نعیمی

کد متوفی: 6012392 یازدید: 227
-

حاج کربلایی سلطانعلی شکری خانقاه

کد متوفی: 6022651 یازدید: 268
-

مشهدی صادق صادقی

کد متوفی: 6029388 یازدید: 241
-

حاجی محمدزاده

کد متوفی: 6033818 یازدید: 254
-

زهرا ( منظر) جعفری مطلق

کد متوفی: 6048013 یازدید: 271
-

محمد عیسی پور

کد متوفی: 6053103 یازدید: 236
-

محمد عیسی پور

کد متوفی: 6053107 یازدید: 293
-

محمد عیسی پور

کد متوفی: 6053122 یازدید: 236
-

محمد عیسی پور

کد متوفی: 6053207 یازدید: 209
-

محمد عیسی پور

کد متوفی: 6053217 یازدید: 253
-

کاظم کاظمی

کد متوفی: 6058304 یازدید: 216
- 99/10/22

کاظم کاظمی

کد متوفی: 6058366 یازدید: 294
1320 - 1399/10/22

یمن(بانو) نصیری

کد متوفی: 6064176 یازدید: 272
1322/05/03 - 1397/11/13

مرضیه شعبانی

کد متوفی: 6065536 یازدید: 236
-

مونس علیپور

کد متوفی: 6069206 یازدید: 307
-

زهرا جعفری مطلق

کد متوفی: 6069499 یازدید: 212
-

وحید وثوقی

کد متوفی: 6074721 یازدید: 209
1359 - 1399

معصومه فاتحی ماجولانی

کد متوفی: 6090602 یازدید: 206
-

معصومه فاتحی

کد متوفی: 6094920 یازدید: 179
-

احمد شهبازی

کد متوفی: 6095678 یازدید: 195
-

سید حسن رشیدی

کد متوفی: 6095693 یازدید: 242
- 1398/09/13

سید حسن رشیدی

کد متوفی: 6095696 یازدید: 208
- 1398/09/13

محسن (موسی) عاشوری میله سرا

کد متوفی: 6103618 یازدید: 191
1330/03/01 - 1393/03/20

سردار محمد علی حق بین

کد متوفی: 6103647 یازدید: 680
1345/02/02 - 1400/01/31

محسن(موسی) عاشوری

کد متوفی: 6103672 یازدید: 350
1330/03/07 - 1393/04/20

سید مختار صفوی

کد متوفی: 6103989 یازدید: 280
1327/4/5 - 1399/3/1

سید مختار صفوی

کد متوفی: 6104472 یازدید: 171
1327/4/5 - 1399/3/1

سید مختار صفوی

کد متوفی: 6113733 یازدید: 204
1327/4/5 - 1399/3/1

سید مختار صفوی

کد متوفی: 6113734 یازدید: 218
1327/4/5 - 1399/3/1

صغری دلدار اسدالله رمضانی

کد متوفی: 6150640 یازدید: 1521
1330/03/17 - 1400/06/06

سید رسول اسحاقی کلور

کد متوفی: 6153404 یازدید: 282
1328/04/04 - 1398/08/25

ولی میربلوک

کد متوفی: 6157165 یازدید: 428
1318/01/23 - 1400/07/20

صفرعلی قنبری

کد متوفی: 6174899 یازدید: 126
-

حبیب الله عیسی پور

کد متوفی: 6176256 یازدید: 72
-

جانعلی شعبانی

کد متوفی: 6180636 یازدید: 128
-

آرش حسینی

کد متوفی: 6189514 یازدید: 1511
1361/08/16 - 1401/01/04

احمد احمدیان

کد متوفی: 6194060 یازدید: 41
-

احمد احمدیان ماجلان

کد متوفی: 6194153 یازدید: 140
1323/08/08 - 1399/04/03

سید ابوالفضل صفوی میرمحله

کد متوفی: 6200784 یازدید: 242
-

فرخنده شریفی

کد متوفی: 6200785 یازدید: 182
-

سید نقی میرجعفری

کد متوفی: 6205571 یازدید: 298
1337/04/06 - 1401/04/09

قدرت الله رحیمی

کد متوفی: 6206132 یازدید: 64
-

زهرا(سونیا) فرجی

کد متوفی: 6206581 یازدید: 642
1377 - 1401/04/20

سید اولیا ملک پور

کد متوفی: 6213728 یازدید: 64
-

سید کمال صفوی

کد متوفی: 6214747 یازدید: 123
-

فاطمه بلالی

کد متوفی: 6215053 یازدید: 756
-

ابوالفضل شادپور

کد متوفی: 6215901 یازدید: 59
-

عین اله شکورزاده کلوری

کد متوفی: 6217721 یازدید: 82
1305/06/12 - 1400/11/25

قمری امینی

کد متوفی: 6222291 یازدید: 50
1323 - 1363/10/21

سیدرضا جعفری

کد متوفی: 6235903 یازدید: 22
-

عبدالحسین نیک نفس

کد متوفی: 6248796 یازدید: 340
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید