آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رومشکان

باقر سوری

کد متوفی: 14037 یازدید: 176
-

عبدل سوری و صادق احمدیان و همسرش .

کد متوفی: 26814 یازدید: 193
-

کرم کرمی امرایی

کد متوفی: 27966 یازدید: 198
-

حاتم عطایی

کد متوفی: 6037719 یازدید: 148
-

سبزی امرایی

کد متوفی: 6039849 یازدید: 137
-

الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6072764 یازدید: 166
1340/8/15 - 1399/11/25

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074785 یازدید: 146
1358/9/13 - 1399/6/24

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074789 یازدید: 167
.. - ..

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074803 یازدید: 149
۹ ۱۳ ۱۳۵۸۱ - ۱۳۹۹/۶/۲۴

شهن تاج ترابیان زلیوا

کد متوفی: 6081283 یازدید: 202
1326/02/01 - 1399/08/04

دکتر حاج الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6093291 یازدید: 478
1340/05/10 - 1399/11/25

سید رضا علی مدد

کد متوفی: 6093300 یازدید: 142
1309/6/5 - 1399/12/24

مرحوم علی حسین پادروند

کد متوفی: 6108379 یازدید: 166
1348 - 1383

حاتمبگ تیموری فر

کد متوفی: 6114154 یازدید: 127
۱۳۳۲/۴/۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

گل پری سوری

کد متوفی: 6120402 یازدید: 281
1326/03/01 - 1400/01/16

یعقوب ابراهیمی

کد متوفی: 6159700 یازدید: 1200
1363/11/01 - 1400/07/09

حاتمبگ تیموری فر

کد متوفی: 6164073 یازدید: 32
1332/04/04 - 1399/12/28

هاشم سورى

کد متوفی: 6165795 یازدید: 30
- 1400/09/14

سیاوش بازوند

کد متوفی: 6173294 یازدید: 18
-

حاج الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6206656 یازدید: 17
1340/05/10 - 1399/11/25

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208233 یازدید: 149
1358/12/20 - 1401/04/19

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208240 یازدید: 21
1358 - 1401/04/19

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208248 یازدید: 54
1358/12/20 - 1401/04/19

ذبیح اله بازوند

کد متوفی: 6218798 یازدید: 144
1364/01/01 - 1401/07/22
Loading...

لطفا شکیبا باشید