آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان رومشکان

باقر سوری

کد متوفی: 14037 یازدید: 224
-

عبدل سوری و صادق احمدیان و همسرش .

کد متوفی: 26814 یازدید: 254
-

کرم کرمی امرایی

کد متوفی: 27966 یازدید: 281
-

حاتم عطایی

کد متوفی: 6037719 یازدید: 197
-

سبزی امرایی

کد متوفی: 6039849 یازدید: 184
-

الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6072764 یازدید: 242
1340/8/15 - 1399/11/25

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074785 یازدید: 191
1358/9/13 - 1399/6/24

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074789 یازدید: 231
.. - ..

شاوردی سوری

کد متوفی: 6074803 یازدید: 207
۹ ۱۳ ۱۳۵۸۱ - ۱۳۹۹/۶/۲۴

شهن تاج ترابیان زلیوا

کد متوفی: 6081283 یازدید: 285
1326/02/01 - 1399/08/04

دکتر حاج الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6093291 یازدید: 805
1340/05/10 - 1399/11/25

سید رضا علی مدد

کد متوفی: 6093300 یازدید: 192
1309/6/5 - 1399/12/24

مرحوم علی حسین پادروند

کد متوفی: 6108379 یازدید: 201
1348 - 1383

حاتمبگ تیموری فر

کد متوفی: 6114154 یازدید: 160
۱۳۳۲/۴/۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

گل پری سوری

کد متوفی: 6120402 یازدید: 336
1326/03/01 - 1400/01/16

یعقوب ابراهیمی

کد متوفی: 6159700 یازدید: 1398
1363/11/01 - 1400/07/09

حاتمبگ تیموری فر

کد متوفی: 6164073 یازدید: 78
1332/04/04 - 1399/12/28

هاشم سورى

کد متوفی: 6165795 یازدید: 59
- 1400/09/14

سیاوش بازوند

کد متوفی: 6173294 یازدید: 44
-

حاج الهیار ملکشاهی

کد متوفی: 6206656 یازدید: 65
1340/05/10 - 1399/11/25

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208233 یازدید: 240
1358/12/20 - 1401/04/19

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208240 یازدید: 47
1358 - 1401/04/19

بهزاد امرایی

کد متوفی: 6208248 یازدید: 86
1358/12/20 - 1401/04/19

ذبیح اله بازوند

کد متوفی: 6218798 یازدید: 207
1364/01/01 - 1401/07/22

فرشاد شیراوند

کد متوفی: 6227451 یازدید: 21
-

فتح اله امرایی

کد متوفی: 6234249 یازدید: 116
1319/07/10 - 1399/04/28

علی باقر امرایی

کد متوفی: 6234664 یازدید: 77
-

علی باقر امرایی

کد متوفی: 6234764 یازدید: 12
-

حاتم امرایی

کد متوفی: 6237091 یازدید: 12
-

حاتم امرایی

کد متوفی: 6237096 یازدید: 140
1321/07/10 - 1402/05/06
Loading...

لطفا شکیبا باشید