آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان فریدونکنار

حاج غلامحسن آدیش

کد متوفی: 74056 یازدید: 140
-

حاج مهدی بصیر

کد متوفی: 6002837 یازدید: 167
-

رجبعلی علیزاده

کد متوفی: 6031194 یازدید: 136
-

سید میر احمد تقوی

کد متوفی: 6033569 یازدید: 133
-

حدیقه پزشک

کد متوفی: 6034903 یازدید: 123
-

حاج غلامعلی نیکپور

کد متوفی: 6039147 یازدید: 253
-

غلامعلی نیکپور

کد متوفی: 6039688 یازدید: 156
-

محمد گرگانی

کد متوفی: 6047637 یازدید: 188
-

بزرگوار

کد متوفی: 6065336 یازدید: 117
-

تب نل

کد متوفی: 6065575 یازدید: 126
تز - تدز

.. ....

کد متوفی: 6065580 یازدید: 118
... - ....

سقرا امیری

کد متوفی: 6065962 یازدید: 124
-

نجیبه ادبی

کد متوفی: 6082343 یازدید: 172
- 99/12/21

جانبرار تمسک تبار

کد متوفی: 6090840 یازدید: 178
- 1388/1/2

علی و معصومه مهرداد و اکبری

کد متوفی: 6108783 یازدید: 100
-

زهرا تورانداز

کد متوفی: 6109988 یازدید: 196
-

سید جواد میرانی کناری

کد متوفی: 6116226 یازدید: 192
1346/06/02 - 1398/05/26

عباس جعفریان کناری

کد متوفی: 6131317 یازدید: 110
1328/03/20 - 1399/10/06

شهربانو اکبرزاده

کد متوفی: 6139265 یازدید: 315
1339/10/24 - 1400/05/17

مرضیه عباسیان

کد متوفی: 6143110 یازدید: 171
- 1400/06/31

نوروزعلی ابراهیمی سوته

کد متوفی: 6189632 یازدید: 95
1345/06/07 - 1400/05/20

خاتون(شهری) اکبری

کد متوفی: 6191762 یازدید: 64
- 1401/01/14

رقیه اصغرپور امیری

کد متوفی: 6194306 یازدید: 34
1340/03/27 - 1400/05/26

فاطمه صغرا والی زاده

کد متوفی: 6205206 یازدید: 40
1362/06/21 - 1390/12/05

حاج غلامرضا بهزادی

کد متوفی: 6205321 یازدید: 11
-

حاج سید ابراهیم نیکپور

کد متوفی: 6207225 یازدید: 72
- 1395/04/25

اسحق براری

کد متوفی: 6208045 یازدید: 60
1325/02/01 - 1359/01/01

نرگس رمضانپور مهلبانی

کد متوفی: 6208310 یازدید: 38
1310/04/04 - 1401/05/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید