آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گلوگاه

حاج حسن جعفری لمراسکی

کد متوفی: 4067 یازدید: 308
-

مهدی خادملو

کد متوفی: 4085 یازدید: 552
-

مهدی خادملو

کد متوفی: 4168 یازدید: 323
-

حسینعلی اوانی

کد متوفی: 44678 یازدید: 292
-

حسینعلی اوانی

کد متوفی: 44683 یازدید: 316
-

علیرضا (رضا) رحیمی

کد متوفی: 6015609 یازدید: 261
-

محمدقلی دباغیان

کد متوفی: 6024784 یازدید: 296
-

قربان رستگار

کد متوفی: 6048339 یازدید: 323
-

حاج شیخ احمد ملک محمودی

کد متوفی: 6049358 یازدید: 1020
-

جان آقا آرایی

کد متوفی: 6064265 یازدید: 342
-

نساء قربان زاده

کد متوفی: 6083164 یازدید: 244
-

سیده زهرا موسوی

کد متوفی: 6092817 یازدید: 435
1315/03/15 - 1400/01/08

زهیر کلبادی نژاد

کد متوفی: 6155934 یازدید: 399
1379/05/27 - 1400/07/12

مادر گرامیتان بابایی

کد متوفی: 6160564 یازدید: 131
-

خاتون عسگری

کد متوفی: 6165707 یازدید: 191
- 1400/09/13

علی عموزاده

کد متوفی: 6168059 یازدید: 107
-

حاجیه زهرا (رباب) ربانی

کد متوفی: 6184238 یازدید: 312
- 1399

حاج قاسم ساعدی

کد متوفی: 6196549 یازدید: 126
1311/08/10 - 1401/02/10

مبارکه نصیری

کد متوفی: 6223819 یازدید: 292
1366 - 1401/11/14

گوهر صفرزاده

کد متوفی: 6229765 یازدید: 92
-

صفورا . قربان صیدانلو ملک محمودی

کد متوفی: 6237047 یازدید: 39
-

صفورا . قربان صیدانلو ملک محمودی

کد متوفی: 6237048 یازدید: 42
-

علی اکبر خادملو

کد متوفی: 6250939 یازدید: 7
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید