آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اردبیل

کد متوفی: 471 یازدید: 331
-

طاهر قبادی

کد متوفی: 3623 یازدید: 296
-

طاهر قبادی

کد متوفی: 3627 یازدید: 309
-

محرم رسولى

کد متوفی: 6442 یازدید: 241
-

عبدالله حسین زاده

کد متوفی: 7155 یازدید: 451
-

اسفندیار امانی

کد متوفی: 9335 یازدید: 196
-

میرزا(اسفندیار) امانی

کد متوفی: 9443 یازدید: 475
-

حاج خسرو ثمودی پیله رود

کد متوفی: 10850 یازدید: 540
-

کد متوفی: 14951 یازدید: 224
-

خانم قز اقبالی

کد متوفی: 15360 یازدید: 243
-

کبری پوزیده ( جاهد شیران)

کد متوفی: 18469 یازدید: 341
-

حاج علی سلجوقی

کد متوفی: 18815 یازدید: 321
-

شادروان مجید تیموری

کد متوفی: 18943 یازدید: 253
-

صادق صفر پور

کد متوفی: 22244 یازدید: 266
-

آسیه نوروزی

کد متوفی: 24537 یازدید: 249
-

اسیه نوروزی

کد متوفی: 24563 یازدید: 216
-

داور آقایی زاده

کد متوفی: 24591 یازدید: 292
-

پرویز منافی

کد متوفی: 24930 یازدید: 242
-

کامل جعفرزاده

کد متوفی: 25106 یازدید: 240
-

کامل جعفرزاده

کد متوفی: 25108 یازدید: 270
-

عشقعلی نوری

کد متوفی: 25485 یازدید: 288
-

میراسماعیل(محمود) سیدموسوی

کد متوفی: 25785 یازدید: 283
-

فرمان هوشیاریان

کد متوفی: 25795 یازدید: 272
-

معصومه نجیبی

کد متوفی: 26550 یازدید: 279
-

عظیم پورصفرقلی

کد متوفی: 27273 یازدید: 333
-

منور مهدیزاده اردبیلی

کد متوفی: 28466 یازدید: 246
-

فهیمه عظیمی

کد متوفی: 28717 یازدید: 251
-

فهیمه عظیمی

کد متوفی: 28834 یازدید: 232
-

فهیمه عظیمی

کد متوفی: 28860 یازدید: 253
-

فیروز باهمت شهریوری

کد متوفی: 29218 یازدید: 219
-

حكمعلي عبدي

کد متوفی: 30768 یازدید: 211
-

حاج الماس ساجدی

کد متوفی: 30949 یازدید: 242
-

حاجیه باور اقازاده

کد متوفی: 30953 یازدید: 244
-

جواد دباغ عبداللهی

کد متوفی: 35604 یازدید: 391
-

حاجیه خانم فرحروز نظری

کد متوفی: 36473 یازدید: 365
-

رضا سیف الله زاده

کد متوفی: 36643 یازدید: 249
-

رضا سیف الله زاده

کد متوفی: 36652 یازدید: 279
-

حاج انعام اله بدری

کد متوفی: 36710 یازدید: 200
-

حمید عباسوند

کد متوفی: 38030 یازدید: 203
-

سیما صمدی

کد متوفی: 39370 یازدید: 208
-

حاج رحمن زارع نورانی

کد متوفی: 39419 یازدید: 230
-

حاج رحمن زارع نورانی

کد متوفی: 39422 یازدید: 221
-

قهرمان نصرتی

کد متوفی: 40292 یازدید: 265
-

عادله جنگی

کد متوفی: 40313 یازدید: 217
-

ولی اله قاسم پور

کد متوفی: 40375 یازدید: 195
-

عادله جنگی

کد متوفی: 40413 یازدید: 189
-

سیده اصطفا صفوی زاده

کد متوفی: 41990 یازدید: 194
-

مشدی محمد خانی

کد متوفی: 44211 یازدید: 200
-

قهرمان تصرتی

کد متوفی: 44926 یازدید: 181
-

منوچهر اسمعیلی اجیرلو

کد متوفی: 46134 یازدید: 213
-

عزیزه نوروزی

کد متوفی: 47208 یازدید: 211
-

مرحوم مصلحت (صبور ) شهبازیان

کد متوفی: 47779 یازدید: 204
-

حاج سخاوت جباری

کد متوفی: 50042 یازدید: 183
-

حاج هدایت جباری

کد متوفی: 50045 یازدید: 189
-

کربلایی باغدگل دشتی

کد متوفی: 50162 یازدید: 169
-

فاطمه زندش

کد متوفی: 50691 یازدید: 246
-

میرزاعلی قادری

کد متوفی: 52858 یازدید: 166
-

صحبت ایرجی ثمرین

کد متوفی: 52899 یازدید: 170
-

زهرا شیرعلیپور

کد متوفی: 54532 یازدید: 180
-

زهرا شیرعلیپور

کد متوفی: 54540 یازدید: 242
-

حاج محمد رازیانفر

کد متوفی: 55342 یازدید: 186
-

راحله مقدم

کد متوفی: 55812 یازدید: 214
-

حسین صفرزاده

کد متوفی: 56597 یازدید: 185
-

خدیجه قربان زاده درآباد

کد متوفی: 57355 یازدید: 201
-

حاج عزیز آقا عبداللهی

کد متوفی: 57532 یازدید: 186
-

محسن محبی

کد متوفی: 57632 یازدید: 232
-

نادر جعفریان

کد متوفی: 57995 یازدید: 187
-

حاج کریم بهرو

کد متوفی: 59142 یازدید: 176
-

اسماعیل دوستانی باروق

کد متوفی: 62609 یازدید: 222
-

فاضل عدلی

کد متوفی: 62673 یازدید: 174
-

نازی مهدوی

کد متوفی: 63484 یازدید: 171
-

نازی مهدوی

کد متوفی: 64432 یازدید: 198
-

غلامرضا قهرمانی

کد متوفی: 65222 یازدید: 225
-

فریده باغبان رحیمی

کد متوفی: 67746 یازدید: 185
-

شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 69210 یازدید: 186
-

زیور حضرتقلی پور (ناصری راد )

کد متوفی: 69250 یازدید: 174
-

حاج کریم سیف عطاری

کد متوفی: 69407 یازدید: 173
-

دکتر محسن فخری زاده

کد متوفی: 70018 یازدید: 371
-

معصومه ورودی

کد متوفی: 71042 یازدید: 176
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 72400 یازدید: 159
-

حاج رحیم مهاجر صائم

کد متوفی: 72423 یازدید: 602
-

حاج رحیم مهاجر صائم

کد متوفی: 72443 یازدید: 200
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72625 یازدید: 157
-

کد متوفی: 72744 یازدید: 205
-

شفيقه فرخ نژاد قره لر

کد متوفی: 72981 یازدید: 183
-

پروانه فرجی

کد متوفی: 73034 یازدید: 193
-

فاطمه درفشان

کد متوفی: 73186 یازدید: 283
-

مهدی نوروزی

کد متوفی: 73269 یازدید: 174
-

زری موسی پور

کد متوفی: 73298 یازدید: 182
-

وسیده خانم زلیخا میرفاضلی

کد متوفی: 73392 یازدید: 178
-

حاج میر اکبر موسوی

کد متوفی: 73473 یازدید: 267
-

حاج برات پاتيمار

کد متوفی: 73701 یازدید: 164
-

حاج عیوض حسین زاده قره لر

کد متوفی: 73999 یازدید: 284
-

فتح آقا ایزدیار

کد متوفی: 75479 یازدید: 180
-

سلطان حسین کریم زاده

کد متوفی: 76612 یازدید: 203
-

میرفاضل موسوی

کد متوفی: 77246 یازدید: 214
-

میرفاضل موسوی

کد متوفی: 77251 یازدید: 428
-

سیّدرئوف راثی نظام

کد متوفی: 78175 یازدید: 415
-

حاج خداوردی عبدالله نیا

کد متوفی: 78209 یازدید: 237
-

حاج کلام اله فتحی مشتقین

کد متوفی: 78602 یازدید: 266
-

شکر محمد حسینی ثمرین

کد متوفی: 79085 یازدید: 125
-

حاج شکر محمد حسینی ثمرین

کد متوفی: 79122 یازدید: 249
-

آرش رستم نمدی

کد متوفی: 6001133 یازدید: 216
-

حاج عزیزی

کد متوفی: 6001492 یازدید: 194
-

نارنج رستمی

کد متوفی: 6002426 یازدید: 176
-

حاجیه خانم رضوان کنتراتچی

کد متوفی: 6003001 یازدید: 162
-

حاج قشم تدین آتشگاه

کد متوفی: 6003005 یازدید: 220
-

بایرامعلی تدین

کد متوفی: 6003132 یازدید: 218
-

حجت رجبی

کد متوفی: 6003403 یازدید: 199
-

فرحروز مسبوقی کلخوران

کد متوفی: 6003572 یازدید: 212
-

در گذشتگان محله چراغعلی

کد متوفی: 6003687 یازدید: 178
-

خدیجه فتحی

کد متوفی: 6004610 یازدید: 167
-

حاج اسماعیل صبور

کد متوفی: 6004696 یازدید: 215
-

دکتر علی اصغر زارعی

کد متوفی: 6004957 یازدید: 154
-

رشید رحیم پور

کد متوفی: 6005484 یازدید: 169
-

حکومه زارع نژاد

کد متوفی: 6006399 یازدید: 180
-

حاج رسول باقری اردبیلیان

کد متوفی: 6007005 یازدید: 186
-

قهرمان فتحی

کد متوفی: 6007028 یازدید: 166
-

حاج جعفرآقا فتحی ساقصلو

کد متوفی: 6007372 یازدید: 208
-

حبیب پشتاره

کد متوفی: 6007384 یازدید: 226
-

حاج جعفرآقا فتحی ساقصلو

کد متوفی: 6007390 یازدید: 258
-

حاج فیروز اسدزاده

کد متوفی: 6007402 یازدید: 158
-

حاج رسول باقری اردبیلیان

کد متوفی: 6007408 یازدید: 169
-

یحیی زارعی

کد متوفی: 6007468 یازدید: 178
-

یحیی زارعی

کد متوفی: 6007472 یازدید: 174
-

حاجیه خانم عزیززاده

کد متوفی: 6007689 یازدید: 156
-

غلامحسن قمی

کد متوفی: 6008292 یازدید: 205
-

کربلایی التفات نجات

کد متوفی: 6008502 یازدید: 168
-

زیور سیداحدی

کد متوفی: 6008648 یازدید: 171
-

عالیه امانی

کد متوفی: 6009593 یازدید: 212
-

محمد صادق حسین زاده

کد متوفی: 6009649 یازدید: 180
-

خانواده پورمند

کد متوفی: 6010671 یازدید: 229
-

خانواده حبوبی

کد متوفی: 6010720 یازدید: 216
-

رباب دلداده شیرین

کد متوفی: 6010790 یازدید: 238
-

جلالی جلالی-مروتی

کد متوفی: 6010850 یازدید: 245
-

حاج سیدمحمد هاشمی پته خور

کد متوفی: 6013479 یازدید: 224
-

ودود ارشدفرد

کد متوفی: 6013681 یازدید: 181
-

مهندس افشین فتحی جگرکندی

کد متوفی: 6014273 یازدید: 181
-

احمد ایمان زاده

کد متوفی: 6015139 یازدید: 221
-

یحیی حقی کله سر

کد متوفی: 6015176 یازدید: 197
-

حاج منصور انوار

کد متوفی: 6015421 یازدید: 189
-

بانوگل صبا حقی

کد متوفی: 6015888 یازدید: 185
-

کربلایی رفعت صباوتی

کد متوفی: 6016232 یازدید: 187
-

سکینه دولتی خیاوی

کد متوفی: 6016849 یازدید: 174
-

عاتکه حاجی زاده

کد متوفی: 6016851 یازدید: 193
-

قزتمام حاتمی

کد متوفی: 6016979 یازدید: 222
-

کربلایی مهناز فعال قیومی

کد متوفی: 6017418 یازدید: 279
-

حاجی بایاعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6018350 یازدید: 171
-

حاجی بایاعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6018367 یازدید: 181
-

حاجی باباعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6018432 یازدید: 164
-

عصمت روحی

کد متوفی: 6018596 یازدید: 184
-

عزیزه باکی

کد متوفی: 6020305 یازدید: 167
-

کربلایی عیوض مهر ثمرین مهرثمرین

کد متوفی: 6020411 یازدید: 202
-

حاج رزاق اولاداوچدکان

کد متوفی: 6020780 یازدید: 194
-

محبوب سوغاتی

کد متوفی: 6021278 یازدید: 220
-

یعقوب فرضی زاده عاقل

کد متوفی: 6021931 یازدید: 170
-

ذکراله جبارزاده گیلانده

کد متوفی: 6022227 یازدید: 259
-

نجفقلی نظری گیلانده

کد متوفی: 6022237 یازدید: 260
-

عبداله شهابی

کد متوفی: 6022290 یازدید: 185
-

حاج مختار شاددل و فراندوخت اسدی

کد متوفی: 6022364 یازدید: 261
-

حاج رجب دولتخواه دولتسرا

کد متوفی: 6022417 یازدید: 188
-

حاج رجب دولتخواه دولتسرا

کد متوفی: 6022464 یازدید: 330
-

حاج رجب دولتخواه دولتسرا

کد متوفی: 6022466 یازدید: 176
-

حاج رجب دولتخواه دولتسرا

کد متوفی: 6022470 یازدید: 176
-

احمد مرغی

کد متوفی: 6022824 یازدید: 235
-

احمد مرغی

کد متوفی: 6022825 یازدید: 290
-

احمد مرغی

کد متوفی: 6022826 یازدید: 228
-

عادل شفیعی

کد متوفی: 6023107 یازدید: 253
-

صغری فعال نذیری

کد متوفی: 6023489 یازدید: 147
-

حاجیه فخرین تاج فروتن

کد متوفی: 6023533 یازدید: 214
-

الحاج حسین فیض اله زاده اردبیلی

کد متوفی: 6023564 یازدید: 220
-

حاجی باباعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6024221 یازدید: 161
-

نورسته علی وندمیرزاحسنلو

کد متوفی: 6025058 یازدید: 175
-

مرحوم حاجیه خانم رباب قوجا

کد متوفی: 6025080 یازدید: 205
-

حاجیه خانم پاکیزه عباس زاده

کد متوفی: 6025559 یازدید: 185
-

حاجیه خانم فائقه فیروزی فولادی

کد متوفی: 6026054 یازدید: 203
-

محترم تیزکار

کد متوفی: 6026991 یازدید: 145
-

محترم تیزکار

کد متوفی: 6027065 یازدید: 156
-

محترم تیزکار

کد متوفی: 6027086 یازدید: 142
-

محمدجعفر عباسپور

کد متوفی: 6027557 یازدید: 170
-

حاج شهرام دشتبانی

کد متوفی: 6027842 یازدید: 151
-

محترم تیزکار

کد متوفی: 6028360 یازدید: 195
-

لیلا قربانزاده گیلانده

کد متوفی: 6028384 یازدید: 154
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6028684 یازدید: 188
-

فرض الله جوادزاده

کد متوفی: 6028746 یازدید: 166
-

حاج فرض الله جوادزاده

کد متوفی: 6028810 یازدید: 267
-

حاج صفر کرمی

کد متوفی: 6029245 یازدید: 237
-

خاتمه حضرتي نوين

کد متوفی: 6029500 یازدید: 257
-

سردارقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029550 یازدید: 157
-

سردارقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029561 یازدید: 155
-

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029576 یازدید: 190
-

سردارشهید سپهبدقاسم سلیمانی

کد متوفی: 6029599 یازدید: 188
-

حاجیه خانم زبیده اسدی

کد متوفی: 6029732 یازدید: 195
-

حاجی عظیم مرادوندرضی آباد

کد متوفی: 6030648 یازدید: 149
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031320 یازدید: 174
-

توحید اوجاقی

کد متوفی: 6031324 یازدید: 203
-

کربلایی توحید اوجاقی

کد متوفی: 6031355 یازدید: 163
-

کربلایی توحید اوجاقی

کد متوفی: 6031360 یازدید: 184
-

پاکیزه آقا زاده و آقاباجی مددی

کد متوفی: 6031587 یازدید: 173
-

کربلای اروج حسینی ججین

کد متوفی: 6031610 یازدید: 187
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6031664 یازدید: 172
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032115 یازدید: 179
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032133 یازدید: 174
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032205 یازدید: 195
-

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

کد متوفی: 6032279 یازدید: 252
-

پاکیزه آقازاده و گشتاسب سلمانزاده

کد متوفی: 6032286 یازدید: 181
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032300 یازدید: 206
-

آرین غضنفری

کد متوفی: 6032317 یازدید: 259
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032335 یازدید: 187
-

ماهرخ مرادی

کد متوفی: 6032418 یازدید: 162
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032496 یازدید: 196
-

فاطمه زهرا و حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6032740 یازدید: 156
-

رضا مرتضایی

کد متوفی: 6033448 یازدید: 154
-

حاجیه خانم رحیمه بخت آذر بقر آباد

کد متوفی: 6033553 یازدید: 317
- 1399/08/19

سدار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034061 یازدید: 163
-

حاج حسینعلی محمدیان اردی

کد متوفی: 6034080 یازدید: 242
- 1401/07/21

سردار قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034108 یازدید: 188
-

عوض القانی

کد متوفی: 6034149 یازدید: 230
-

عوض القانی

کد متوفی: 6034164 یازدید: 293
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6034511 یازدید: 186
-

یحیی پارساوند

کد متوفی: 6034547 یازدید: 150
-

یحیی پارساوند

کد متوفی: 6034550 یازدید: 187
-

مرحوم شکراله اسمعیل پور ثمرین

کد متوفی: 6034740 یازدید: 168
-

شکراله اسمعل پورثمرین

کد متوفی: 6034743 یازدید: 178
-

نارنج زرینه

کد متوفی: 6035070 یازدید: 184
-

حاجی باباعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6035350 یازدید: 176
-

حاجی باباعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6035355 یازدید: 177
-

فرزاد برقی

کد متوفی: 6035696 یازدید: 187
-

شاپور دشتی

کد متوفی: 6036291 یازدید: 379
-

نگین موفق

کد متوفی: 6037055 یازدید: 249
-

حاجیه خانم افروز خدمتی

کد متوفی: 6038267 یازدید: 165
-

بهرام پرحبه

کد متوفی: 6038368 یازدید: 247
-

فاطمه اجاقی

کد متوفی: 6038384 یازدید: 254
-

كربلايي مقصود راهبى

کد متوفی: 6038444 یازدید: 206
-

حسین قبادی

کد متوفی: 6038970 یازدید: 205
-

نگین موفق

کد متوفی: 6039020 یازدید: 758
-

اسمعلی محمودنژاد

کد متوفی: 6039254 یازدید: 205
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039544 یازدید: 193
-

معرفت برزگر

کد متوفی: 6039779 یازدید: 183
-

میر‌مهدی حسینی شکور

کد متوفی: 6040068 یازدید: 205
-

حاج قارداش خان محمدیان

کد متوفی: 6040670 یازدید: 181
-

ودود محمدیان

کد متوفی: 6040717 یازدید: 198
-

شهناز صلواتی زاده

کد متوفی: 6040753 یازدید: 187
-

اعظم پوررستمی

کد متوفی: 6040803 یازدید: 253
-

یوسف نجفی

کد متوفی: 6041215 یازدید: 234
-

سردار حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6041260 یازدید: 220
-

سردار دلها شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6041471 یازدید: 227
-

راویه نخلبند ساعی

کد متوفی: 6042076 یازدید: 201
-

امینه تموک پیله رود

کد متوفی: 6042151 یازدید: 216
-

بیوک ننه سراجی

کد متوفی: 6042293 یازدید: 270
-

بیوک ننه سزاجی

کد متوفی: 6042296 یازدید: 226
-

حاج مرکعلی احمدیان

کد متوفی: 6042302 یازدید: 199
-

حاج نورالدین احمدیان

کد متوفی: 6042306 یازدید: 182
-

حاج ملکعلی احمدیان

کد متوفی: 6042332 یازدید: 190
-

فرح نساء فروزنده

کد متوفی: 6042554 یازدید: 177
-

فرح نساء فروزنده

کد متوفی: 6042558 یازدید: 192
-

بیوک ننه سراچی

کد متوفی: 6042878 یازدید: 213
-

مرحومه بیوک ننه سراجی

کد متوفی: 6042911 یازدید: 196
-

شولان فروزش اصل

کد متوفی: 6043527 یازدید: 192
-

لطیفه رسول زادگان

کد متوفی: 6043535 یازدید: 178
-

حاجی باباعلی صادقی برزگر

کد متوفی: 6043669 یازدید: 263
-

پاکیزه بقایی

کد متوفی: 6044577 یازدید: 189
-

محمد هژبری ایلخچی

کد متوفی: 6045185 یازدید: 260
-

حاج میرزاخان محمدی کلا سر

کد متوفی: 6045197 یازدید: 191
-

امین محمدی

کد متوفی: 6046161 یازدید: 191
-

شادروان کربلایی برات شهبازعلیزاده

کد متوفی: 6046832 یازدید: 197
-

شادروان کربلایی برات شهبازعلیزاده

کد متوفی: 6046838 یازدید: 200
-

مرحومه عالیه عمرانی

کد متوفی: 6046877 یازدید: 182
-

شادروان علی پیرجهاندیده

کد متوفی: 6046882 یازدید: 227
-

شادروان مرادعلی معدلت

کد متوفی: 6046925 یازدید: 201
-

مجید کاظمی

کد متوفی: 6047211 یازدید: 183
-

رحیم کاظمی

کد متوفی: 6047220 یازدید: 169
-

حاجی مجید کاظمی

کد متوفی: 6047315 یازدید: 193
-

مقصود شیرینی اردبیل

کد متوفی: 6047752 یازدید: 284
-

عزیزه ومرتضی علی قانع و عابد

کد متوفی: 6047765 یازدید: 165
-

مقصود شیرینی اردبیل

کد متوفی: 6047766 یازدید: 273
-

فریده (فریبا) احمدی

کد متوفی: 6048441 یازدید: 200
-

حاج عظیم عباس نژاد فرزانی

کد متوفی: 6049344 یازدید: 240
-

سیدجعفر فرجی

کد متوفی: 6049357 یازدید: 154
-

حاج مجید کاظمی

کد متوفی: 6049530 یازدید: 244
-

حاجیه خانم گلی رحیمی

کد متوفی: 6050105 یازدید: 177
-

حاجیه خانم گلی رحیمی

کد متوفی: 6050112 یازدید: 174
-

حاجیه گلی رحیمی

کد متوفی: 6050119 یازدید: 258
-

داریوش عباداله زاده ملکی

کد متوفی: 6051518 یازدید: 225
-

یاسین نوعی

کد متوفی: 6052814 یازدید: 211
-

حاجیه خانم تبرک پور حسینی

کد متوفی: 6052969 یازدید: 179
-

کربلایی صابر غنی زاده

کد متوفی: 6053685 یازدید: 257
-

کربلایی اکبر روح الهی

کد متوفی: 6053688 یازدید: 200
-

فاطمه غنی زاده

کد متوفی: 6053690 یازدید: 166
-

مباحعلي هاشم زاده

کد متوفی: 6054425 یازدید: 170
-

سلطنت وثوقی

کد متوفی: 6054556 یازدید: 151
-

حاج اسماعیل عبداللهی دیجویجین

کد متوفی: 6054758 یازدید: 188
-

حاج علی ضیاءچهره

کد متوفی: 6054809 یازدید: 176
-

حاج میر قیاس هاشمی

کد متوفی: 6055934 یازدید: 327
1328/4/5 - 1397/2/25

حاجیه عفت انوار

کد متوفی: 6056028 یازدید: 166
1388/10/30 -

خداداد شكاري

کد متوفی: 6056135 یازدید: 217
-

جناب آقای عبدالعظیم ایاز

کد متوفی: 6056546 یازدید: 194
-

خانم اختر جوادي

کد متوفی: 6057734 یازدید: 167
-

یونس نیک سیرت

کد متوفی: 6058379 یازدید: 185
-

حاج میرمعرفت موسوی

کد متوفی: 6058548 یازدید: 297
1328/5/19 - 1399/8/26

فهیمه باقی زاده

کد متوفی: 6059551 یازدید: 215
- 20210123

نادر شایگان اصل

کد متوفی: 6059603 یازدید: 210
۱۹۶۸/01/01 - ۲۰۲۱/01/01

حسینعلی کیوان آتشگاه

کد متوفی: 6059687 یازدید: 177
-

نگین موفق

کد متوفی: 6059877 یازدید: 179
1383/6/26 - 1399/727

همت اسدپور

کد متوفی: 6059975 یازدید: 185
1310 - 1376

همت اسدپور

کد متوفی: 6059976 یازدید: 186
1310 - 1376

جناب آقای غلامعلی نادری

کد متوفی: 6060197 یازدید: 1860
- ۱۳۹۹/۹

سیده اختر سید ایمانی

کد متوفی: 6060642 یازدید: 399
-

عادل شنوائی اصل

کد متوفی: 6060696 یازدید: 152
1331/6/4 - 1399/8/30

ابراهیم عباس زاده

کد متوفی: 6061164 یازدید: 215
1326/01/01 - 1399/09/08

اختر غفارزادگان

کد متوفی: 6061386 یازدید: 188
-

رحیمه لایقی

کد متوفی: 6061511 یازدید: 180
1327.01.01 - 1399.11.02

حاج لطفعلی جعفری شام اسبی

کد متوفی: 6062227 یازدید: 203
- 1395/9/16

. .

کد متوفی: 6062550 یازدید: 209
-

نادر شایگان اصل

کد متوفی: 6062876 یازدید: 221
01/01/1968 - 01/01/2021

حاج میر اکبر موسوی اضماره

کد متوفی: 6064116 یازدید: 180
1328/6/15 - 1399/8/26

حاجیه خانم سیده ربابه صفوی

کد متوفی: 6064213 یازدید: 171
1315/01/03 - 1379/11/20

مجید/الناز رسولی تدین

کد متوفی: 6065136 یازدید: 572
۱۳۶۲/۰۳/۲۰ - ۱۳۸۰/۱۳۹۹

موسی نامی

کد متوفی: 6065395 یازدید: 185
- 99/10/8

موسی نامی

کد متوفی: 6065402 یازدید: 186
- 99/10/8

توران رنجبر حقیقی

کد متوفی: 6065725 یازدید: 243
-

مینا شایقی

کد متوفی: 6065729 یازدید: 213
-

سیف الله نعمت اللهی

کد متوفی: 6066241 یازدید: 154
1319.5.5 - 1389.11.17

سیف الله نعمت اللهی

کد متوفی: 6066267 یازدید: 206
1319/05/02 - 1389/11/17

پروین دخت مجرد

کد متوفی: 6066336 یازدید: 259
1324/2/3 - 1399/11/15

داور ادیب

کد متوفی: 6066861 یازدید: 145
1344/01/05 - 1399/08/13

میربابک افخمی

کد متوفی: 6069261 یازدید: 454
1339/7/5 - 1398/6/27

سید یحیی حسینی

کد متوفی: 6069507 یازدید: 207
- 99/09/09

حاج جمشید شارقی

کد متوفی: 6069520 یازدید: 183
۱۳۴۳/۰۳/۰۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

حاج ظهراب نظری

کد متوفی: 6069871 یازدید: 1226
-

ولی عبداله زاده

کد متوفی: 6070188 یازدید: 165
1318/3/10 - 1398/7/21

شفیع رفوسه

کد متوفی: 6070193 یازدید: 161
1326 - 1359

اکرم بایرامپور

کد متوفی: 6070377 یازدید: 182
۱۳۳۸/۰۱/۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

حاج سید جواد اسداللهی آتشگاه

کد متوفی: 6070762 یازدید: 165
۱۳۱۸/۰۱/۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

حضرت زینب کبری(س) ام المصائب

کد متوفی: 6071083 یازدید: 162
-

حاجیه خانم صادقه دادجو

کد متوفی: 6072750 یازدید: 186
1331/02/03 - 1392/12/22

کریم وصفی

کد متوفی: 6073434 یازدید: 276
-

مرحومه حاجیه خانم صادقه دادجو

کد متوفی: 6074349 یازدید: 181
1331/02/03 - 1392/12/22

مشهدی فاضل برومند

کد متوفی: 6076045 یازدید: 175
- 13880717

رحمن فتحعلی پور

کد متوفی: 6076543 یازدید: 179
- 1394/12/08

حاج اکبر فعال نذیری

کد متوفی: 6080585 یازدید: 161
-

اکبر فعال نذیری

کد متوفی: 6080588 یازدید: 162
-

اکبر فعال نذیری

کد متوفی: 6080589 یازدید: 183
1312 - 1399

الله‌وردی آذرهوش

کد متوفی: 6081676 یازدید: 277
1343/09/01 - 1396/12/21

نگین موفق

کد متوفی: 6082328 یازدید: 191
1383626 - 1399727

حاج حضرتقلی قاسمی

کد متوفی: 6082459 یازدید: 186
1322/12/2 - 1399/3/18

حاج کریم سیف عطازی

کد متوفی: 6090980 یازدید: 199
- 1363/01/14

حجت الاسلام محمد جهانجوی

کد متوفی: 6093064 یازدید: 669
-

حمید نظم آرا

کد متوفی: 6093392 یازدید: 231
-

حمید نظم آرا

کد متوفی: 6093393 یازدید: 540
-

حسني فرج زاده

کد متوفی: 6094343 یازدید: 698
1310/10/09 - 1389/01/16

میر شهرام فغانی

کد متوفی: 6094894 یازدید: 392
- ۱۳۹۹/۱/۱۶

حاج محمد باقر منصوری اردبیلی

کد متوفی: 6096988 یازدید: 175
1362/06/27 - 1398/5/10

عبدالرضا احمدیان نمین

کد متوفی: 6096996 یازدید: 169
۱۳۱۴/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

حمیده موسویان

کد متوفی: 6097605 یازدید: 308
- 1399/01/31

اعظم منافزاده

کد متوفی: 6098400 یازدید: 238
-

اعظم (اشرف) منافزاده

کد متوفی: 6098401 یازدید: 167
-

نادیعلی محمودی هیر

کد متوفی: 6098499 یازدید: 155
1315/3/12 - 1399/12/19

محمود منشاری

کد متوفی: 6098534 یازدید: 424
- 1400/01/23

محمدرضا زکی زاده

کد متوفی: 6098621 یازدید: 719
1381 - 1399

سیامک پاریاب

کد متوفی: 6098998 یازدید: 330
1356/12/21 - 1399/5/29

حاج اسماعیل کریم زاده

کد متوفی: 6099048 یازدید: 329
۱۹۶۹ - ۲۰۱۴

حاج اسماعیل کریم زاده

کد متوفی: 6099073 یازدید: 795
۱۹۶۹ - ۲۰۱۴

محمود نورباقری

کد متوفی: 6100319 یازدید: 168
1319/08/30 - 1398/1/27

محمود نورباقری

کد متوفی: 6100383 یازدید: 172
1319/08/30 - 1398/01/27

محمود نورباقری

کد متوفی: 6100388 یازدید: 362
1319/08/30 - 1398/01/27

نگین رضایی

کد متوفی: 6100777 یازدید: 1289
-

مريم پناهي

کد متوفی: 6101947 یازدید: 192
1369/11/10 - 1392/12/12

حاج ایرج سلطان نژاد

کد متوفی: 6104583 یازدید: 580
۱۳۴۷۰۳۰۳ - ۱۳۹۶۰۷۰۱۴

قدیر قربانی

کد متوفی: 6104597 یازدید: 659
-

حاج رسول علايي

کد متوفی: 6106719 یازدید: 1127
1360/6/30 - 1400/2/6

سیده شیرین مهدیخانی

کد متوفی: 6109799 یازدید: 333
-

کد متوفی: 6109871 یازدید: 170
-

خانم سونا جهانی

کد متوفی: 6109873 یازدید: 162
- ۱۴۰۰/۲/۱۲

خانم سونا جهانی

کد متوفی: 6109883 یازدید: 195
- 1400/2/12

خانم سونا جهانی

کد متوفی: 6109895 یازدید: 163
- ۱۴۰۰/۲/۱۲

خانم سونا جهانی

کد متوفی: 6109904 یازدید: 210
- ۱۴۰۰/۲/۱۲

کد متوفی: 6110193 یازدید: 169
-

نیره اعتمادی

کد متوفی: 6110940 یازدید: 274
-

حاج علی اکبر راسخ

کد متوفی: 6110948 یازدید: 277
-

سونا غفاری

کد متوفی: 6112404 یازدید: 164
-

سونا غفاری

کد متوفی: 6112413 یازدید: 357
1335/1/1 - 1400/2/14

مکرم سبحانی

کد متوفی: 6112977 یازدید: 279
-

مکرم سبحانی

کد متوفی: 6112989 یازدید: 144
-

کریم اله سلطانی

کد متوفی: 6113829 یازدید: 1319
-

فروغ سلطانی

کد متوفی: 6114842 یازدید: 187
1363/8/5 - 1397/4/23

منصور روح اله نژاد

کد متوفی: 6115115 یازدید: 244
1327 -

نیلوفر نیک طبع

کد متوفی: 6115281 یازدید: 715
1374/10/1 - 1400/2/19

میثم پورعلی

کد متوفی: 6115616 یازدید: 529
- 1400/02/20

کربلایی خسرو علیزاده

کد متوفی: 6115827 یازدید: 174
1320 - 1400

محمود عاملی کلخوران

کد متوفی: 6116877 یازدید: 239
. - ۱۴۰۰/۲/۲۶

عطاکشی بی آزار

کد متوفی: 6117757 یازدید: 141
-

عطاکشی بی آزار

کد متوفی: 6117764 یازدید: 264
-

عزیز ظریف

کد متوفی: 6117976 یازدید: 167
- 1400/02/29

عزیز زریو

کد متوفی: 6117978 یازدید: 863
- 1400/02/29

محمود ظهوری

کد متوفی: 6118464 یازدید: 180
1319/06/14 -

تبرک پور حسینی

کد متوفی: 6119551 یازدید: 178
- 1399/10/10

مسلم پارسی و تبرک پورحسینی .

کد متوفی: 6119552 یازدید: 158
-

حبیبه سالم سولا

کد متوفی: 6120434 یازدید: 428
- 1400/03/04

التفاتعلی رحمانی

کد متوفی: 6121781 یازدید: 164
-

طیب شفائی

کد متوفی: 6121851 یازدید: 151
1369/01/29 - 1388/03/11

حاجیه خانم صفیه رفوسه

کد متوفی: 6123384 یازدید: 110
1328/12/01 - 1400/03/13

صدیقه فاضلی

کد متوفی: 6123420 یازدید: 230
1306/04/08 - 1397/11/07

حاجیه خانم فضه اسدی (عباس نژاد فرزانی)

کد متوفی: 6125236 یازدید: 138
1312/09/25 - 1399/07/05

اکبر دشتی

کد متوفی: 6125250 یازدید: 1439
- 1366/08/05

حاج علی فضائی

کد متوفی: 6125402 یازدید: 205
1374/04/27 - 1394/09/12

مکرمه نوری زاده

کد متوفی: 6125692 یازدید: 479
1333/10/20 - 1400/03/24

ویدا شاهی

کد متوفی: 6126194 یازدید: 280
1349/08/11 - 1399/06/08

فرحناز خانم معماری

کد متوفی: 6126930 یازدید: 159
- 1400/04/06

علی علیمحمدی هیر

کد متوفی: 6127037 یازدید: 215
- 1399/04/10

طیبه برادران مرتضوی

کد متوفی: 6127948 یازدید: 139
1311/06/09 - 1374/07/21

طیبه برادران مرتضوی

کد متوفی: 6127949 یازدید: 1806
1311/06/09 - 1374/07/21

طاهره ابراهیمی

کد متوفی: 6128259 یازدید: 184
-

کربلایی سلطنت شاددل وتازه گل عبداالهی

کد متوفی: 6128292 یازدید: 160
- 1400

مطلب فرضی

کد متوفی: 6128823 یازدید: 159
1312/01/01 - 1400/04/06

بیوک اقا نادری

کد متوفی: 6129718 یازدید: 451
- 1393/04/22

زهرا عمویی

کد متوفی: 6131169 یازدید: 135
-

میر اجمد سید شام اسبی

کد متوفی: 6131918 یازدید: 119
1334/12/07 - 1400/04/27

حاج ولی اله گلمغانی

کد متوفی: 6132436 یازدید: 249
1310/05/08 - 1399/05/01

فرهاد بهرو

کد متوفی: 6132630 یازدید: 665
1348/01/09 - 1400/04/14

سعید دلاورقوام

کد متوفی: 6136735 یازدید: 365
-

حاجیه خانم توران افراد وطن

کد متوفی: 6136845 یازدید: 156
- 1380/05/15

اکبر آقا اعزازی اردی

کد متوفی: 6137008 یازدید: 133
-

نریمان نیازی

کد متوفی: 6137231 یازدید: 114
-

للل االب

کد متوفی: 6141780 یازدید: 105
1388/05/08 - 1397/07/06

حسن عظیم زاده شیران

کد متوفی: 6144847 یازدید: 10760
1331/02/01 - 1395/06/21

منیژه عباس زاده

کد متوفی: 6145622 یازدید: 131
1346/06/03 - 1400/05/03

منیژه عباس زاده

کد متوفی: 6145625 یازدید: 187
1346/06/03 - 1400/05/03

مرضیه پاینده مقدم

کد متوفی: 6146112 یازدید: 1522
1339/02/01 - 1400/06/08

میرحمید سیدصفوییان

کد متوفی: 6147547 یازدید: 991
-

باجی بیگم بیگ زاده

کد متوفی: 6147731 یازدید: 221
1319/02/14 - 1400/05/07

حسین آبانگاه و دو‌گل نشکفته اش سارا و علی

کد متوفی: 6150111 یازدید: 346
1323/10/19 - 1366/06/20

زهرا محرابی

کد متوفی: 6150535 یازدید: 112
1373/03/07 - 1400/04/01

حاج صابر دانشپور

کد متوفی: 6151197 یازدید: 370
1332 - 1400/06/16

علی علی

کد متوفی: 6152455 یازدید: 111
1395/03/01 - 1383/01/15

مصعود رفیعی

کد متوفی: 6153023 یازدید: 127
1362 - 1400

سید داوود میر محمدزاده

کد متوفی: 6155258 یازدید: 233
1359/01/16 - 1394/07/05

حاج علی اکبر صدوقی

کد متوفی: 6155360 یازدید: 253
1319/11/27 - 1399/08/17

حاج حسین حسین زاده

کد متوفی: 6156671 یازدید: 131
-

فاطمه حمیدی مقدم

کد متوفی: 6159367 یازدید: 251
1379/10/14 - 1400/02/23

فاطمه حمیدی مقدم

کد متوفی: 6159706 یازدید: 156
-

میرعزیزوجوان ناکام میرصابر فرزانه

کد متوفی: 6160125 یازدید: 186
1355/06/01 - 1398/08/12

حاجیه خانم رباب یاوریان (قوجا)

کد متوفی: 6160542 یازدید: 363
-

طیبه تائبی

کد متوفی: 6163172 یازدید: 236
-

کربلایی اکبر شاهمرادی

کد متوفی: 6163778 یازدید: 211
-

حاج توحید نعمتی عطار

کد متوفی: 6163914 یازدید: 257
-

خدمتعلی حسن زاده محمود آباد

کد متوفی: 6163916 یازدید: 145
-

کربلایی اکبر شاهمرادی

کد متوفی: 6163934 یازدید: 180
-

خانم فرنگیس ولی زاده کله سر

کد متوفی: 6163983 یازدید: 146
-

حسن بالایی فردایوریق

کد متوفی: 6163984 یازدید: 85
-

حاج نورالدین فتح الهی درخشان

کد متوفی: 6163985 یازدید: 159
-

حاجیه خانم شمسی عباسخانی چوبدار

کد متوفی: 6163987 یازدید: 149
-

پناه گل علیزاده

کد متوفی: 6164001 یازدید: 121
-

حاج فیروز(فزان) اسدزاده فرهنگ

کد متوفی: 6164051 یازدید: 107
-

خان اوغلان اخطاری پیله رود

کد متوفی: 6164052 یازدید: 208
-

میرمیثم آگاه سادات

کد متوفی: 6164074 یازدید: 168
-

کربلایی خانم روح انگیز جراح زاده

کد متوفی: 6164078 یازدید: 128
-

خانم‌ ریحانه افسری اردبیلی

کد متوفی: 6164084 یازدید: 115
-

اسمعیل دیهم

کد متوفی: 6164095 یازدید: 123
-

کربلایی میرتراب فتوحی کوهساره

کد متوفی: 6164181 یازدید: 152
-

کربلایی نظم الله نوبخت

کد متوفی: 6164201 یازدید: 79
-

امید علی محمدی مسجد لو

کد متوفی: 6164341 یازدید: 152
-

فرهاد ارسالی رز

کد متوفی: 6164344 یازدید: 93
-

ادریس نجفی سقاواز

کد متوفی: 6164345 یازدید: 246
-

حاج آخان ( حاج محمد ) محمودی

کد متوفی: 6164560 یازدید: 368
1338/08/20 - 1400/08/03

کامیاب شاهمرادی کامیاب شاهمرددی

کد متوفی: 6164939 یازدید: 243
1375/04/03 - 1399/05/31

حاج اقا حسن بابا زاده

کد متوفی: 6165251 یازدید: 177
1312/08/24 - 1400/07/24

مرحوم حاج حسن بابازاده

کد متوفی: 6165278 یازدید: 472
- 1400/07/24

حاجیه‌خانم زری احمدی

کد متوفی: 6165296 یازدید: 338
- 1400/08/19

حاج رستمعلی نصرالله زاده

کد متوفی: 6166666 یازدید: 85
- 1368/09/18

کلثوم کاظم پور آتشگاه

کد متوفی: 6167520 یازدید: 163
- 1400/09/23

حاج اصغر ده ونکی

کد متوفی: 6168286 یازدید: 115
1341/03/07 - 1400/08/14

یعقوب فرضی زاده

کد متوفی: 6168368 یازدید: 269
1347/11/07 - 1399/09/27

كربلائي باباخان لطفي صومعه

کد متوفی: 6168532 یازدید: 101
-

ودود محمد یزدانی

کد متوفی: 6169800 یازدید: 85
- 1400/10/03