آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آشتیان

سکینه رحمانی بنچناری

کد متوفی: 11123 یازدید: 212
-

حاج غلامعلی زلفیگل

کد متوفی: 11133 یازدید: 222
-

علی محمدی بنچناری

کد متوفی: 11156 یازدید: 183
-

لیلا منشوری

کد متوفی: 14838 یازدید: 190
-

زهرا رحیمی آشتیانی

کد متوفی: 19950 یازدید: 849
-

حاج مرتضی برازنده

کد متوفی: 20259 یازدید: 193
-

مشهدی جعفرکریمی کبری شاه بابا

کد متوفی: 20267 یازدید: 173
-

مشهدی ابوالفضل کریمی

کد متوفی: 20280 یازدید: 205
-

برادران اوسطی

کد متوفی: 20298 یازدید: 212
-

عذری علائی

کد متوفی: 20615 یازدید: 165
-

رباب روان بخش

کد متوفی: 21274 یازدید: 167
-

شیدایی اشتیانی

کد متوفی: 21286 یازدید: 234
-

بهمن قنبری

کد متوفی: 21483 یازدید: 197
-

حاج اسدالله صفاری اشتیانی

کد متوفی: 22173 یازدید: 191
-

حاجیه خانم زرین معمارزاده

کد متوفی: 22181 یازدید: 179
-

محمد تقی ملکا آشتیانی

کد متوفی: 22215 یازدید: 181
-

عذرا شاه میرزائی

کد متوفی: 22217 یازدید: 185
-

آقای حسن آشتیانی عراقی

کد متوفی: 27374 یازدید: 818
-

استاد غلا مرضا آشتیانی عراقی

کد متوفی: 27377 یازدید: 635
-

حاج ابراهیم نوده

کد متوفی: 27879 یازدید: 192
-

حاجیه خانم بتول ارس آشتیانی

کد متوفی: 32040 یازدید: 332
-

حاج علی مهابادی آشتیانی

کد متوفی: 32043 یازدید: 270
-

حاج علی مهابادی آشتیانی

کد متوفی: 32045 یازدید: 237
-

حاج علی مهابادی

کد متوفی: 32049 یازدید: 283
-

خانم مهدیه آشتیانی عراقی

کد متوفی: 32055 یازدید: 188
-

خانم مهدیه آشتیانی عراقی

کد متوفی: 32057 یازدید: 417
-

حاجیه خانم فاطمه ارس آشتیانی

کد متوفی: 32070 یازدید: 156
-

حاجیه خانم فاطمه ارس اشتیانی

کد متوفی: 32076 یازدید: 284
-

حاجیه خانم رعنا ارس آشتیانی

کد متوفی: 32122 یازدید: 232
-

کبری استرابی

کد متوفی: 32666 یازدید: 208
-

حاج علی فرهانی

کد متوفی: 35362 یازدید: 176
-

آقای مرتضی برازنده

کد متوفی: 35365 یازدید: 199
-

آقای مرتصی برازنده

کد متوفی: 35368 یازدید: 337
-

آقای حسن سلیمانی

کد متوفی: 36599 یازدید: 226
-

حسین سلیمانی

کد متوفی: 36680 یازدید: 173
-

عبدالله نجاری

کد متوفی: 39141 یازدید: 225
-

خانم فیروزه آقامحمدی

کد متوفی: 39835 یازدید: 184
-

آقای حسنقلی کاربین

کد متوفی: 40241 یازدید: 176
-

حسنقلی کاربین

کد متوفی: 40244 یازدید: 397
-

خانم فاطمه شیری

کد متوفی: 40249 یازدید: 185
-

خانم فاطمه شیری

کد متوفی: 40332 یازدید: 406
-

حاج ابوالقاسم خداوردی

کد متوفی: 40780 یازدید: 202
-

رحمت الله قربانی

کد متوفی: 41879 یازدید: 197
-

حلیمه قربانی

کد متوفی: 41888 یازدید: 165
-

علیرضا بورچی

کد متوفی: 41940 یازدید: 379
-

آقای عباس کاربین

کد متوفی: 42607 یازدید: 519
-

بی بی خانم سلیمی آشتیانی

کد متوفی: 42613 یازدید: 432
-

حاج یدالله ذوالفقاری آشتیانی

کد متوفی: 42650 یازدید: 184
-

عباس کاربین

کد متوفی: 42665 یازدید: 249
-

بهجت عبدلی

کد متوفی: 42832 یازدید: 183
-

خاتون ساده‌وند

کد متوفی: 42978 یازدید: 127
-

مسلم شفیعی آشتیانی

کد متوفی: 42986 یازدید: 129
-

مسلم شفیعی آشتیانی

کد متوفی: 42987 یازدید: 157
-

مهدی ارس اشتیانی

کد متوفی: 43432 یازدید: 179
-

ابراهیم محبی اشتیانی

کد متوفی: 43448 یازدید: 234
-

ابراهیم محبی اشتیانی

کد متوفی: 43452 یازدید: 201
-

طوبی جهانی

کد متوفی: 43456 یازدید: 169
-

ابراهیم محبی آشتیانی

کد متوفی: 43463 یازدید: 180
-

ابراهیم محبی آشتیانی

کد متوفی: 43467 یازدید: 345
-

خانم خدیجه شیری

کد متوفی: 43719 یازدید: 597
-

محمد علی فیضی آشتیانی

کد متوفی: 46406 یازدید: 166
-

حاج عبدالحسین صالحی آشتیانی

کد متوفی: 46528 یازدید: 179
-

استاد محمد رضا اوسطی

کد متوفی: 47068 یازدید: 415
-

علی اکبر شریفی

کد متوفی: 47244 یازدید: 284
-

استاد حاج محمد اسحاقی آشتیانی

کد متوفی: 48468 یازدید: 187
-

عبدالله حسینی

کد متوفی: 49050 یازدید: 165
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51849 یازدید: 220
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51857 یازدید: 180
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51877 یازدید: 247
-

غلام رضا فیض ابادی

کد متوفی: 52505 یازدید: 168
-

علي اصغر طاهري آشتياني

کد متوفی: 53895 یازدید: 162
-

حبيب واضحي آشتياني

کد متوفی: 53932 یازدید: 170
-

علی اکبر شاه بابای آشتیانی

کد متوفی: 54032 یازدید: 157
-

اصغر چنگي آشتياني

کد متوفی: 54222 یازدید: 197
-

معصومه استرابی

کد متوفی: 54478 یازدید: 152
-

طوبی استرابی

کد متوفی: 54488 یازدید: 132
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 54490 یازدید: 178
-

بهجت عبدلی اشتیانی

کد متوفی: 54802 یازدید: 178
-

سرور حضرتی آشتیانی

کد متوفی: 58232 یازدید: 168
-

قمر محمودی آشتیانی

کد متوفی: 62075 یازدید: 135
-

محمود احمدی آشتیانی

کد متوفی: 70163 یازدید: 131
-

محمود احمدی و بانو ملوک محمودی

کد متوفی: 70191 یازدید: 164
-

علی احمدی و ملوک سلیمی

کد متوفی: 70235 یازدید: 973
-

حاج علی واضحی

کد متوفی: 73724 یازدید: 167
-

مرحوم علی اکبر حسینی

کد متوفی: 75366 یازدید: 175
-

زهرا قادری

کد متوفی: 79674 یازدید: 212
-

زهرا غفارخانی

کد متوفی: 79782 یازدید: 137
-

سید مصطفی جعفرآبادی

کد متوفی: 6002041 یازدید: 143
-

سکینه آقاسی گرکانی

کد متوفی: 6004834 یازدید: 166
-

طیبه قریب

کد متوفی: 6006093 یازدید: 156
-

غلامرضا استرابی آشتیانی

کد متوفی: 6006565 یازدید: 137
-

طیبه قریب

کد متوفی: 6006771 یازدید: 148
-

محمدباقر حضرتی آشتیانی

کد متوفی: 6007182 یازدید: 156
-

شکر الله آقانوری

کد متوفی: 6011071 یازدید: 172
-

سید محمد آقائی گرکانی

کد متوفی: 6012581 یازدید: 171
-

رباب عنایتی

کد متوفی: 6014674 یازدید: 144
-

رباب عنایتی

کد متوفی: 6014678 یازدید: 160
-

خانم بتول شاه بابایی

کد متوفی: 6015317 یازدید: 172
-

بتول شاه بابایی

کد متوفی: 6015322 یازدید: 168
-

حاج رمضانعلی رحمانی

کد متوفی: 6015372 یازدید: 208
-

حاج علی اصغر قریب گرکانی

کد متوفی: 6016630 یازدید: 608
-

محمد حسن قریب گرکانی

کد متوفی: 6016645 یازدید: 174
-

حاج احمد شکوری

کد متوفی: 6018683 یازدید: 236
-

سکینه جمشیدی

کد متوفی: 6022889 یازدید: 186
-

بتول شاه بابائی

کد متوفی: 6028498 یازدید: 171
-

عبدالله حسینی

کد متوفی: 6029581 یازدید: 194
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050483 یازدید: 161
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050504 یازدید: 153
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050513 یازدید: 154
-

طوبی استرابی

کد متوفی: 6050524 یازدید: 111
-

حسن محسن آبادی

کد متوفی: 6050994 یازدید: 125
-

معصومه استرابی

کد متوفی: 6051031 یازدید: 115
-

عباس شیری

کد متوفی: 6051210 یازدید: 126
-

حاجیه خانم فاطمه صفاری

کد متوفی: 6067734 یازدید: 172
-

ابراهیم شهرابی

کد متوفی: 6079852 یازدید: 190
1306/2/1 - 1397/11/28

ابراهیم شهرابی

کد متوفی: 6080212 یازدید: 176
1/2/1306 - 28/11/1397

مریم جهانی فرد

کد متوفی: 6098308 یازدید: 727
۱۳۳۳/۱۰/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

سیدکریم میرائی آشتیانی

کد متوفی: 6104985 یازدید: 240
۱۳۳۵/۴/۱۰ - ۱۳۹۶/۴/۲

مهدی خداوردی

کد متوفی: 6111557 یازدید: 698
1346/12/12 - 1400/02/15

سکینه سقرجوقی فراهانی

کد متوفی: 6112936 یازدید: 322
1334/1/4 - 1400/01/25

شمس الله پیربداقی

کد متوفی: 6118055 یازدید: 186
1344/06/20 - 1396/09/20

مهدی قریب گرکانی

کد متوفی: 6120691 یازدید: 328
1350/08/14 - 1398/08/14

عالیه یوسفی

کد متوفی: 6122830 یازدید: 315
1320/09/04 - 1400/03/08

رمضانعلی طهماسبی آشتیانی

کد متوفی: 6124658 یازدید: 191
- 1389/03/24

حسن صالحی

کد متوفی: 6125816 یازدید: 558
1352/01/03 - 1400/03/27

اسماعیل هاشمی

کد متوفی: 6126092 یازدید: 1107
1377/09/05 - 1400/02/31

محمد علی سپاسی

کد متوفی: 6126306 یازدید: 84
-

شهاب الدین محمدی

کد متوفی: 6126490 یازدید: 158
1369/05/25 - 1398/09/22

عطاالله، شکرالله ، گوهر سلطانی داوودی ، فارسیجانی

کد متوفی: 6127888 یازدید: 101
1358/06/15 - 1376/08/19

حبیب الله کسرائیان فرد

کد متوفی: 6135068 یازدید: 164
- 1400/05/07

حسین ابراهیم آبادی

کد متوفی: 6145967 یازدید: 119
1334 - 1399/10/07

حاج حیدر نمکی مشگ آبادی

کد متوفی: 6149991 یازدید: 307
1336/01/01 - 1400/05/14

علی اصغر دهنمکی

کد متوفی: 6150380 یازدید: 74
1362/06/29 - 1399/07/12

کربلایی حمیده روحی

کد متوفی: 6150763 یازدید: 111
1327/01/10 - 1400/01/31

راضیه سادات میرایی آشتیانی

کد متوفی: 6152325 یازدید: 178
-

راضیه سادات میرایی آشتیانی

کد متوفی: 6152328 یازدید: 131
-

حاج مسلم جعفرابادی اشتیانی

کد متوفی: 6154099 یازدید: 150
1316 - 1374/02/10

فاطمه برهمند

کد متوفی: 6156271 یازدید: 77
1337/10/10 - 1400/06/07

صدیقه سادات حسینی

کد متوفی: 6157875 یازدید: 137
- 1400/07/26

فاطمه محمد دینی

کد متوفی: 6161089 یازدید: 49
-

محمدعلی جباری

کد متوفی: 6161442 یازدید: 135
- 1400/08/19

ستاره چاقری(شیرین ابادی)

کد متوفی: 6163047 یازدید: 59
1306/03/02 - 1375/10/10

ربابه زلیخا

کد متوفی: 6163382 یازدید: 106
-

رمضانعلی صالحی پور

کد متوفی: 6163864 یازدید: 59
- 1400/01/05

مشهدی نورالله نجف آبادی

کد متوفی: 6164068 یازدید: 49
-

سعید سپاسی آهویی

کد متوفی: 6168647 یازدید: 676
- 1400/09/25

توران سبزی

کد متوفی: 6178959 یازدید: 43
-

عبدالحسین عظیمی

کد متوفی: 6179449 یازدید: 53
- 1396/01/08

احمد محبی

کد متوفی: 6180210 یازدید: 31
1320/07/29 - 1359/11/21

عذری امینی

کد متوفی: 6180269 یازدید: 26
-

حاجیه خانم صغرا کودزری فراهانی

کد متوفی: 6181263 یازدید: 122
1331/01/02 - 1396/06/13

کد متوفی: 6182052 یازدید: 45
-

امین دارستانی

کد متوفی: 6182521 یازدید: 34
-

حاج جبرئیل محمدزاده

کد متوفی: 6184175 یازدید: 78
-

مشهدی حسین رضایی آهویی

کد متوفی: 6184739 یازدید: 84
-

حاجیه خانم فاطمه شعبانی

کد متوفی: 6192704 یازدید: 29
-

غلامحسین محمد دینی

کد متوفی: 6193059 یازدید: 100
1309/09/15 - 1401/01/23

محمود یوسفی

کد متوفی: 6193908 یازدید: 66
- 1378/02/04

کافیه کاظمی

کد متوفی: 6193910 یازدید: 110
- 1396/06/06

مهری قمی نژاد

کد متوفی: 6194079 یازدید: 30
-

جعفر کمالی

کد متوفی: 6201212 یازدید: 274
-

فاطمه مجاهدی

کد متوفی: 6203666 یازدید: 38
-

محمد رحیمی

کد متوفی: 6209233 یازدید: 65
-

سکینه همتی

کد متوفی: 6209234 یازدید: 49
-

عشرت عشرت جعفرآبادی (فرزند علی)

کد متوفی: 6211178 یازدید: 22
-

محسن داودابادی

کد متوفی: 6211706 یازدید: 120
1375/12/17 - 1401/03/04

كربلايي حاج حبيب الله حيدري

کد متوفی: 6214857 یازدید: 13
-

کد متوفی: 6214858 یازدید: 19
-

سید محمد تاج ابادی

کد متوفی: 6216788 یازدید: 251
1322/06/22 - 1401/06/08

سید محمد تاج ابادی فراهانی

کد متوفی: 6216794 یازدید: 14
-

علی اکبر کاربین آشتیانی

کد متوفی: 6217753 یازدید: 25
- 1401/07/17

علی اکبر کاربین آشتیانی

کد متوفی: 6217758 یازدید: 207
- 1401/07/17

زنده یاد محمدتقی قاسمی نیا

کد متوفی: 6220609 یازدید: 74
1316/05/18 - 1401/04/17

حاج سید یوسف میراشرفی

کد متوفی: 6223708 یازدید: 14
-

ابراهیم زلفی گل

کد متوفی: 6224118 یازدید: 132
1329/06/07 - 1400/11/07

محمد معمارزاده

کد متوفی: 6226478 یازدید: 34
- 1402/01/02

رمضانعلی صالحی پور

کد متوفی: 6227346 یازدید: 14
1312/03/15 - 1400/01/05

فاطمه آقانوری

کد متوفی: 6228397 یازدید: 20
-

غلامحسین شعبانی

کد متوفی: 6229174 یازدید: 14
- 1402/02/12

علی عسکری

کد متوفی: 6229338 یازدید: 23
1339/01/01 - 1398/06/05

خانم بهناز اسکندری

کد متوفی: 6230817 یازدید: 4
-

خانم بهناز اسکندری

کد متوفی: 6230818 یازدید: 4
1359/10/06 - 1400/06/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید