آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان آشتیان

سکینه رحمانی بنچناری

کد متوفی: 11123 یازدید: 83
-

حاج غلامعلی زلفیگل

کد متوفی: 11133 یازدید: 108
-

علی محمدی بنچناری

کد متوفی: 11156 یازدید: 90
-

لیلا منشوری

کد متوفی: 14838 یازدید: 100
-

زهرا رحیمی آشتیانی

کد متوفی: 19950 یازدید: 346
-

حاج مرتضی برازنده

کد متوفی: 20259 یازدید: 84
-

مشهدی جعفرکریمی کبری شاه بابا

کد متوفی: 20267 یازدید: 72
-

مشهدی ابوالفضل کریمی

کد متوفی: 20280 یازدید: 77
-

برادران اوسطی

کد متوفی: 20298 یازدید: 88
-

عذری علائی

کد متوفی: 20615 یازدید: 72
-

رباب روان بخش

کد متوفی: 21274 یازدید: 74
-

شیدایی اشتیانی

کد متوفی: 21286 یازدید: 85
-

بهمن قنبری

کد متوفی: 21483 یازدید: 73
-

حاج اسدالله صفاری اشتیانی

کد متوفی: 22173 یازدید: 90
-

حاجیه خانم زرین معمارزاده

کد متوفی: 22181 یازدید: 79
-

محمد تقی ملکا آشتیانی

کد متوفی: 22215 یازدید: 81
-

عذرا شاه میرزائی

کد متوفی: 22217 یازدید: 90
-

آقای حسن آشتیانی عراقی

کد متوفی: 27374 یازدید: 345
-

استاد غلا مرضا آشتیانی عراقی

کد متوفی: 27377 یازدید: 262
-

حاج ابراهیم نوده

کد متوفی: 27879 یازدید: 79
-

حاجیه خانم بتول ارس آشتیانی

کد متوفی: 32040 یازدید: 185
-

حاج علی مهابادی آشتیانی

کد متوفی: 32043 یازدید: 121
-

حاج علی مهابادی آشتیانی

کد متوفی: 32045 یازدید: 88
-

حاج علی مهابادی

کد متوفی: 32049 یازدید: 134
-

خانم مهدیه آشتیانی عراقی

کد متوفی: 32055 یازدید: 96
-

خانم مهدیه آشتیانی عراقی

کد متوفی: 32057 یازدید: 150
-

حاجیه خانم فاطمه ارس آشتیانی

کد متوفی: 32070 یازدید: 66
-

حاجیه خانم فاطمه ارس اشتیانی

کد متوفی: 32076 یازدید: 135
-

حاجیه خانم رعنا ارس آشتیانی

کد متوفی: 32122 یازدید: 114
-

کبری استرابی

کد متوفی: 32666 یازدید: 83
-

حاج علی فرهانی

کد متوفی: 35362 یازدید: 80
-

آقای مرتضی برازنده

کد متوفی: 35365 یازدید: 76
-

آقای مرتضی برازنده

کد متوفی: 35366 یازدید: 74
-

آقای مرتصی برازنده

کد متوفی: 35368 یازدید: 135
-

آقای حسن سلیمانی

کد متوفی: 36599 یازدید: 103
-

حسین سلیمانی

کد متوفی: 36680 یازدید: 80
-

عبدالله نجاری

کد متوفی: 39141 یازدید: 99
-

خانم فیروزه آقامحمدی

کد متوفی: 39835 یازدید: 86
-

آقای حسنقلی کاربین

کد متوفی: 40241 یازدید: 83
-

حسنقلی کاربین

کد متوفی: 40244 یازدید: 168
-

خانم فاطمه شیری

کد متوفی: 40249 یازدید: 74
-

خانم فاطمه شیری

کد متوفی: 40332 یازدید: 167
-

حاج ابوالقاسم خداوردی

کد متوفی: 40780 یازدید: 79
-

رحمت الله قربانی

کد متوفی: 41879 یازدید: 73
-

حلیمه قربانی

کد متوفی: 41888 یازدید: 79
-

علیرضا بورچی

کد متوفی: 41940 یازدید: 242
-

آقای عباس کاربین

کد متوفی: 42607 یازدید: 189
-

بی بی خانم سلیمی آشتیانی

کد متوفی: 42613 یازدید: 163
-

حاج یدالله ذوالفقاری آشتیانی

کد متوفی: 42650 یازدید: 96
-

عباس کاربین

کد متوفی: 42665 یازدید: 74
-

بهجت عبدلی

کد متوفی: 42832 یازدید: 98
-

خاتون ساده‌وند

کد متوفی: 42978 یازدید: 67
-

مسلم شفیعی آشتیانی

کد متوفی: 42986 یازدید: 70
-

مسلم شفیعی آشتیانی

کد متوفی: 42987 یازدید: 81
-

مهدی ارس اشتیانی

کد متوفی: 43432 یازدید: 85
-

ابراهیم محبی اشتیانی

کد متوفی: 43448 یازدید: 103
-

ابراهیم محبی اشتیانی

کد متوفی: 43452 یازدید: 96
-

طوبی جهانی

کد متوفی: 43456 یازدید: 75
-

ابراهیم محبی آشتیانی

کد متوفی: 43463 یازدید: 83
-

ابراهیم محبی آشتیانی

کد متوفی: 43467 یازدید: 191
-

خانم خدیجه شیری

کد متوفی: 43718 یازدید: 68
-

خانم خدیجه شیری

کد متوفی: 43719 یازدید: 278
-

محمد علی فیضی آشتیانی

کد متوفی: 46406 یازدید: 89
-

حاج عبدالحسین صالحی آشتیانی

کد متوفی: 46528 یازدید: 88
-

استاد محمد رضا اوسطی

کد متوفی: 47068 یازدید: 193
-

علی اکبر شریفی

کد متوفی: 47244 یازدید: 130
-

استاد حاج محمد اسحاقی آشتیانی

کد متوفی: 48468 یازدید: 87
-

عبدالله حسینی

کد متوفی: 49050 یازدید: 97
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51849 یازدید: 91
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51857 یازدید: 94
-

حاج باقر نقی استرابی

کد متوفی: 51877 یازدید: 141
-

غلام رضا فیض ابادی

کد متوفی: 52505 یازدید: 80
-

علي اصغر طاهري آشتياني

کد متوفی: 53895 یازدید: 76
-

حبيب واضحي آشتياني

کد متوفی: 53932 یازدید: 88
-

علی اکبر شاه بابای آشتیانی

کد متوفی: 54032 یازدید: 91
-

اصغر چنگي آشتياني

کد متوفی: 54222 یازدید: 97
-

معصومه استرابی

کد متوفی: 54478 یازدید: 82
-

طوبی استرابی

کد متوفی: 54488 یازدید: 66
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 54490 یازدید: 84
-

بهجت عبدلی اشتیانی

کد متوفی: 54802 یازدید: 83
-

سرور حضرتی آشتیانی

کد متوفی: 58232 یازدید: 94
-

قمر محمودی آشتیانی

کد متوفی: 62075 یازدید: 71
-

محمود احمدی آشتیانی

کد متوفی: 70163 یازدید: 77
-

محمود احمدی و بانو ملوک محمودی

کد متوفی: 70191 یازدید: 83
-

علی احمدی و ملوک سلیمی

کد متوفی: 70235 یازدید: 770
-

حاج علی واضحی

کد متوفی: 73724 یازدید: 86
-

مرحوم علی اکبر حسینی

کد متوفی: 75366 یازدید: 77
-

زهرا قادری

کد متوفی: 79674 یازدید: 110
-

زهرا غفارخانی

کد متوفی: 79782 یازدید: 69
-

سید مصطفی جعفرآبادی

کد متوفی: 6002041 یازدید: 86
-

سکینه آقاسی گرکانی

کد متوفی: 6004834 یازدید: 94
-

طیبه قریب

کد متوفی: 6006093 یازدید: 81
-

غلامرضا استرابی آشتیانی

کد متوفی: 6006565 یازدید: 82
-

طیبه قریب

کد متوفی: 6006771 یازدید: 86
-

محمدباقر حضرتی آشتیانی

کد متوفی: 6007182 یازدید: 86
-

شکر الله آقانوری

کد متوفی: 6011071 یازدید: 92
-

سید محمد آقائی گرکانی

کد متوفی: 6012581 یازدید: 95
-

رباب عنایتی

کد متوفی: 6014674 یازدید: 80
-

رباب عنایتی

کد متوفی: 6014678 یازدید: 82
-

خانم بتول شاه بابایی

کد متوفی: 6015317 یازدید: 80
-

بتول شاه بابایی

کد متوفی: 6015322 یازدید: 85
-

حاج رمضانعلی رحمانی

کد متوفی: 6015372 یازدید: 87
-

حاج علی اصغر قریب گرکانی

کد متوفی: 6016630 یازدید: 443
-

محمد حسن قریب گرکانی

کد متوفی: 6016645 یازدید: 94
-

حاج احمد شکوری

کد متوفی: 6018683 یازدید: 111
-

سکینه جمشیدی

کد متوفی: 6022889 یازدید: 92
-

بتول شاه بابائی

کد متوفی: 6028498 یازدید: 93
-

عبدالله حسینی

کد متوفی: 6029581 یازدید: 88
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050483 یازدید: 92
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050504 یازدید: 79
-

حاج حسن حسینی

کد متوفی: 6050513 یازدید: 71
-

طوبی استرابی

کد متوفی: 6050524 یازدید: 64
-

حسن محسن آبادی

کد متوفی: 6050994 یازدید: 72
-

معصومه استرابی

کد متوفی: 6051031 یازدید: 56
-

عباس شیری

کد متوفی: 6051210 یازدید: 65
-

حاجیه خانم فاطمه صفاری

کد متوفی: 6067734 یازدید: 79
-

ابراهیم شهرابی

کد متوفی: 6079852 یازدید: 108
1306/2/1 - 1397/11/28

ابراهیم شهرابی

کد متوفی: 6080212 یازدید: 69
1/2/1306 - 28/11/1397

مریم جهانی فرد

کد متوفی: 6098308 یازدید: 497
۱۳۳۳/۱۰/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

سیدکریم میرائی آشتیانی

کد متوفی: 6104985 یازدید: 176
۱۳۳۵/۴/۱۰ - ۱۳۹۶/۴/۲

مهدی خداوردی

کد متوفی: 6111557 یازدید: 624
1346/12/12 - 1400/02/15

سکینه سقرجوقی فراهانی

کد متوفی: 6112936 یازدید: 97
1334/1/4 - 1400/01/25

شمس الله پیربداقی

کد متوفی: 6118055 یازدید: 114
1344/06/20 - 1396/09/20

مهدی قریب گرکانی

کد متوفی: 6120691 یازدید: 227
1350/08/14 - 1398/08/14

عالیه یوسفی

کد متوفی: 6122830 یازدید: 266
1320/09/04 - 1400/03/08

رمضانعلی طهماسبی آشتیانی

کد متوفی: 6124658 یازدید: 116
- 1389/03/24

حسن صالحی

کد متوفی: 6125816 یازدید: 436
1352/01/03 - 1400/03/27

اسماعیل هاشمی

کد متوفی: 6126092 یازدید: 788
1377/09/05 - 1400/02/31

محمد علی سپاسی

کد متوفی: 6126306 یازدید: 32
-

شهاب الدین محمدی

کد متوفی: 6126490 یازدید: 53
1369/05/25 - 1398/09/22

عطاالله، شکرالله ، گوهر سلطانی داوودی ، فارسیجانی

کد متوفی: 6127888 یازدید: 49
1358/06/15 - 1376/08/19

حبیب الله کسرائیان فرد

کد متوفی: 6135068 یازدید: 62
- 1400/05/07

حسین ابراهیم آبادی

کد متوفی: 6145967 یازدید: 72
1334 - 1399/10/07

حاج حیدر نمکی مشگ آبادی

کد متوفی: 6149991 یازدید: 185
1336/01/01 - 1400/05/14

علی اصغر دهنمکی

کد متوفی: 6150380 یازدید: 28
1362/06/29 - 1399/07/12

کربلایی حمیده روحی

کد متوفی: 6150763 یازدید: 25
1327/01/10 - 1400/01/31

راضیه سادات میرایی آشتیانی

کد متوفی: 6152325 یازدید: 103
-

راضیه سادات میرایی آشتیانی

کد متوفی: 6152328 یازدید: 52
-

حاج مسلم جعفرابادی اشتیانی

کد متوفی: 6154099 یازدید: 89
1316 - 1374/02/10

فاطمه برهمند

کد متوفی: 6156271 یازدید: 18
1337/10/10 - 1400/06/07

صدیقه سادات حسینی

کد متوفی: 6157875 یازدید: 89
- 1400/07/26

فاطمه محمد دینی

کد متوفی: 6161089 یازدید: 3
-

محمدعلی جباری

کد متوفی: 6161442 یازدید: 75
- 1400/08/19

ستاره چاقری(شیرین ابادی)

کد متوفی: 6163047 یازدید: 4
1306/03/02 - 1375/10/10

ربابه زلیخا

کد متوفی: 6163382 یازدید: 31
-

رمضانعلی صالحی پور

کد متوفی: 6163864 یازدید: 1
- 1400/01/05

مشهدی نورالله نجف آبادی

کد متوفی: 6164068 یازدید: 1
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید