آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان پارسیان

احمد دسترس

کد متوفی: 23066 یازدید: 155
-

شهيد قاسم دست گشاده

کد متوفی: 24656 یازدید: 206
-

شهيد قاسم دست گشاده

کد متوفی: 24665 یازدید: 197
-

شهيد قاسم سليماني

کد متوفی: 30161 یازدید: 128
-

قاسم دستگشاده

کد متوفی: 30277 یازدید: 134
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67473 یازدید: 115
-

حمزه مظفری

کد متوفی: 6021372 یازدید: 137
-

مصطفی برزگر

کد متوفی: 6022077 یازدید: 514
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6039481 یازدید: 124
-

جهانگیر اعزازی

کد متوفی: 6093368 یازدید: 116
۱۳۳۷/۷/۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

فاطمه الماسی پور

کد متوفی: 6142254 یازدید: 91
- 1400/05/26

احمد ريمار

کد متوفی: 6151261 یازدید: 224
1369/06/30 - 1397/06/25

فاطمه ترکمانی

کد متوفی: 6178817 یازدید: 3
-

فاطمه ترکمانی

کد متوفی: 6178822 یازدید: 33
-

نساء ترکمانی

کد متوفی: 6178867 یازدید: 4
-

نسا ٕ ترکمانی

کد متوفی: 6178891 یازدید: 36
-

مدینه تبرا

کد متوفی: 6182389 یازدید: 285
-

رضاپاسلار پاسلار

کد متوفی: 6191221 یازدید: 43
-

عبدالله معراجیان

کد متوفی: 6202515 یازدید: 1
- 1401/03/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید