آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسدآباد

حاج شیر علی صفری

کد متوفی: 18661 یازدید: 336
-

محمد علی هادی مودب

کد متوفی: 19514 یازدید: 1376
-

خانم ناز بلندی

کد متوفی: 27274 یازدید: 324
-

علیرضا الله یاری

کد متوفی: 32826 یازدید: 321
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34098 یازدید: 254
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34112 یازدید: 259
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34118 یازدید: 241
-

وکیل الله عباسی

کد متوفی: 34946 یازدید: 265
-

مرحوم صفت ولایی

کد متوفی: 39342 یازدید: 214
-

سیده معصومه امامی

کد متوفی: 40736 یازدید: 292
-

احمد اصلانی

کد متوفی: 42032 یازدید: 234
-

خطایی حاتمی

کد متوفی: 47498 یازدید: 235
-

حاج رجبعلی صفری

کد متوفی: 48450 یازدید: 269
-

صمد عظیمی

کد متوفی: 49415 یازدید: 232
-

محمد بلندی

کد متوفی: 50597 یازدید: 262
-

میرحسین سلطانی

کد متوفی: 67765 یازدید: 360
-

منوچهر احمدی

کد متوفی: 79471 یازدید: 232
-

جواد بلندی

کد متوفی: 79623 یازدید: 215
-

حاجیه خانم افسر آزادی

کد متوفی: 79659 یازدید: 233
-

حاج احمد محمدی

کد متوفی: 6002697 یازدید: 285
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005134 یازدید: 209
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005160 یازدید: 214
-

زرین گل کرمی

کد متوفی: 6005408 یازدید: 217
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005466 یازدید: 198
-

یونس ومرتضی و شیرین ومعصومه محمودی

کد متوفی: 6015593 یازدید: 274
-

کربلایی فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016259 یازدید: 149
- 1392/09/25

فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016288 یازدید: 220
-

حاج منوچهر بلندي.

کد متوفی: 6026555 یازدید: 232
-

براتعلی؛قاسم **مرادی ،هادی امجد

کد متوفی: 6027642 یازدید: 243
-

پریوش کرمی مقدم

کد متوفی: 6027731 یازدید: 228
-

کرمعلی جلالوند

کد متوفی: 6028347 یازدید: 213
-

بی بی دو عالم سردار دلها

کد متوفی: 6036513 یازدید: 208
-

ملوک سلیمانی

کد متوفی: 6041344 یازدید: 210
-

حشمت الله کرمی

کد متوفی: 6041660 یازدید: 218
-

دانعلی شمسی

کد متوفی: 6043688 یازدید: 189
-

کریم قلی جمشیدی

کد متوفی: 6043710 یازدید: 169
-

روح الله حیدری انوری

کد متوفی: 6047594 یازدید: 204
-

علیرضا رضایی

کد متوفی: 6048404 یازدید: 194
-

رضایی رضایی

کد متوفی: 6048411 یازدید: 213
-

عليرضا رضايي

کد متوفی: 6048668 یازدید: 186
-

جهانبخش اکبری بدخشان

کد متوفی: 6048679 یازدید: 213
-

علیرضا نظری مهر

کد متوفی: 6048801 یازدید: 230
-

حاج رضا خادمی امید

کد متوفی: 6048901 یازدید: 427
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051896 یازدید: 187
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051940 یازدید: 190
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052293 یازدید: 208
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052297 یازدید: 186
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052305 یازدید: 255
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052536 یازدید: 202
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052547 یازدید: 191
-

ملوک مرادی

کد متوفی: 6052762 یازدید: 189
-

حاجی بابا خادمی

کد متوفی: 6052928 یازدید: 243
-

میر حسین علیجانی صدر

کد متوفی: 6053788 یازدید: 178
-

علی بخش شیرخانی

کد متوفی: 6054026 یازدید: 167
-

فاطمه،( مهدیه ) شیرخانی

کد متوفی: 6057380 یازدید: 196
-

حاج عبدالرحمن فغانی

کد متوفی: 6057520 یازدید: 206
1326/11/3 - 1399/5/30

قدیر لطیفی

کد متوفی: 6058018 یازدید: 192
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059989 یازدید: 170
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059994 یازدید: 365
-

محمد غفاری

کد متوفی: 6068131 یازدید: 162
-

حاج اصغر بختیاری

کد متوفی: 6073680 یازدید: 239
۱۳۱۷۰۱۱۲ - ۱۳۹۲۱۲۰۲

حاج شیخ حسن مروج نجفی

کد متوفی: 6074661 یازدید: 255
- ۳۰ اردیبهش

. عباسی بقا

کد متوفی: 6079647 یازدید: 190
-

محمد رضا همایی لطف

کد متوفی: 6092626 یازدید: 425
1338/1/7 - 1399/1/10

مهندس حمید واحدکیا -

کد متوفی: 6095224 یازدید: 197
-

حمید واحدکیا

کد متوفی: 6095227 یازدید: 2008
-

حسن مرادی ضابطی

کد متوفی: 6098749 یازدید: 282
-

طاووس کورش کریم پور

کد متوفی: 6099249 یازدید: 593
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099359 یازدید: 180
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099367 یازدید: 177
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099370 یازدید: 160
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099374 یازدید: 211
-

عباس اسدی

کد متوفی: 6099379 یازدید: 181
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099399 یازدید: 310
-

گلچین خالوندان

کد متوفی: 6101770 یازدید: 935
-

مراد علی ملک میرزایی

کد متوفی: 6102297 یازدید: 221
-

میلاد حیدری

کد متوفی: 6104177 یازدید: 617
-

حسین رضا مرادی

کد متوفی: 6106537 یازدید: 1125
1313/06/04 - 1399/12/18

فرنگ خالوندی

کد متوفی: 6107709 یازدید: 390
- ۱۴۰۰/۲/۹

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111522 یازدید: 222
10111360 - 2911400

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111523 یازدید: 161
13601110 - 1400129

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111526 یازدید: 1100
13601110 - 1400129

نوروزعلی سمائی

کد متوفی: 6111542 یازدید: 191
۱۲۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۳۷۲/۰۵/۲۸

احمد صفری

کد متوفی: 6111548 یازدید: 167
-

کد متوفی: 6111549 یازدید: 165
-

مجید ملکی

کد متوفی: 6113599 یازدید: 517
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰

حاج علی ضابطی

کد متوفی: 6120956 یازدید: 290
1340/01/01 - 1400/02/05

حاج علی ضابطی هویدا

کد متوفی: 6120979 یازدید: 478
1340/01/01 - 1400/02/04

کربلایی مهدی هادیان

کد متوفی: 6122689 یازدید: 271
- 1400/03/12

محمد رضیئی

کد متوفی: 6123425 یازدید: 346
1348/03/01 - 1400/03/12

ملیحه شفیعی

کد متوفی: 6123440 یازدید: 118
- 1400/03/03

مرحومه اکرم مرئی

کد متوفی: 6125276 یازدید: 340
- 1395/03/24

حاج توکل نامداری

کد متوفی: 6128790 یازدید: 229
-

محمود رضایی

کد متوفی: 6140965 یازدید: 200
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 6142824 یازدید: 374
-

نورالله زاهدی

کد متوفی: 6148979 یازدید: 160
- 1400/05/30

مجتبی ترابی

کد متوفی: 6151393 یازدید: 121
1357/08/11 - 1394/06/01

حاجیه خانم اعظم خزاعی فر

کد متوفی: 6151771 یازدید: 443
1330/04/14 - 1400/06/24

مهدی هجرانی انور پور

کد متوفی: 6154081 یازدید: 254
1385/04/03 - 1400/06/25

امیرحسین رحمتی

کد متوفی: 6154584 یازدید: 307
- 1400/07/07

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154831 یازدید: 123
-

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154843 یازدید: 204
-

علی فرجی

کد متوفی: 6159922 یازدید: 140
- 1398/03/24

سید شجاع الدین موسوی

کد متوفی: 6160740 یازدید: 372
1319/09/20 - 1400/08/13

فاطمه پرویزی

کد متوفی: 6162717 یازدید: 96
1320/02/10 - 1400/07/05

فرخ لقا رهنما

کد متوفی: 6162797 یازدید: 104
-

حسن کاظمی

کد متوفی: 6163417 یازدید: 145
-

اقدس اسکندری

کد متوفی: 6171341 یازدید: 76
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172159 یازدید: 295
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172335 یازدید: 60
1400/08/13 -

اختر اختر خرمیکیا

کد متوفی: 6172767 یازدید: 75
1399/03/05 - 1400/03/02

فاطمه اصلانی

کد متوفی: 6174299 یازدید: 88
-

اله یار کرمی

کد متوفی: 6174715 یازدید: 63
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 6180227 یازدید: 77
1359/02/03 - 1400/02/17

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6180263 یازدید: 66
1336/01/20 - 1400/01/14

محسن امانی

کد متوفی: 6182178 یازدید: 52
1327 - 1389

محسن امانی

کد متوفی: 6182185 یازدید: 121
- 1397/01/13

يدالله حميدي خواه

کد متوفی: 6182253 یازدید: 60
-

حاج محمد ابراهیم کریمی تبار

کد متوفی: 6185486 یازدید: 83
1316/03/07 - 1399/10/22

صفر شکری روان

کد متوفی: 6187862 یازدید: 134
-

افشار علی میرزایی

کد متوفی: 6188731 یازدید: 62
-

زهرا حمزه علی

کد متوفی: 6189724 یازدید: 110
- 1400/12/06

عبدالله آزاد

کد متوفی: 6195426 یازدید: 59
1315/01/02 - 1400/02/11

عبادالله آزاد

کد متوفی: 6195428 یازدید: 136
1315/01/02 - 1400/02/11

اکبر احمدوند

کد متوفی: 6197617 یازدید: 66
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199278 یازدید: 99
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199296 یازدید: 48
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199299 یازدید: 46
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199615 یازدید: 758
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199874 یازدید: 53
-

سمیرا بختیاری

کد متوفی: 6200492 یازدید: 899
1383/07/23 - 1400/02/19

سیدجمال عسگری

کد متوفی: 6200711 یازدید: 55
-

حاج هادی شهبازی

کد متوفی: 6200891 یازدید: 192
1311/06/08 - 1393/03/31

مهدی هادیان

کد متوفی: 6200922 یازدید: 109
- 1400/03/11

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201495 یازدید: 52
- 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201558 یازدید: 61
1339/05/10 - 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201560 یازدید: 310
1339/05/10 - 1401/03/12

شکرالله اکبری

کد متوفی: 6201575 یازدید: 38
-

داود طاهری ملیح

کد متوفی: 6202383 یازدید: 216
1355/05/25 - 1401/03/17

خدایار عسگری

کد متوفی: 6205068 یازدید: 41
-

رضا شاهنده

کد متوفی: 6205763 یازدید: 257
- 1401/04/12

احمدی احمدی

کد متوفی: 6210089 یازدید: 51
-

شكوفه فروتن بقاء

کد متوفی: 6210211 یازدید: 1269
1366/12/23 - 1401/04/07

محمدپارسا همتی

کد متوفی: 6210420 یازدید: 340
-

علی و ملک زاده نوریان و زیوری فاخر

کد متوفی: 6211341 یازدید: 48
-

مهدی مظاهری فر

کد متوفی: 6212384 یازدید: 59
1374 - 1393

فاطمه خانیان

کد متوفی: 6212715 یازدید: 105
1340/01/01 - 1401/05/02

سهیلا همتی فر

کد متوفی: 6213557 یازدید: 216
1368/02/01 - 1398/05/05

روح الله مرادی

کد متوفی: 6214540 یازدید: 124
-

فاطمه فتوحی

کد متوفی: 6217122 یازدید: 821
1343/01/30 - 1401/06/23

حاجیه خانم دانه پهلوان

کد متوفی: 6217224 یازدید: 57
- 1399/03/06

حاج حسن چوگانی

کد متوفی: 6218932 یازدید: 291
1318/04/10 - 1401/08/16

بهرام مرادخان

کد متوفی: 6220209 یازدید: 1085
1341/01/10 - 1400/12/22

کیومرث قربانیان

کد متوفی: 6223173 یازدید: 421
1335/03/04 - 1392/12/09

محمد مهدی هادی مودب

کد متوفی: 6223803 یازدید: 41
-

زنده یاد جلال یاری

کد متوفی: 6225549 یازدید: 90
1351/12/23 - 1401/12/10

حاجیه شوکت بادپا

کد متوفی: 6226146 یازدید: 521
1310 - 1401/12/21

غلامعلی و توران اسدی

کد متوفی: 6227355 یازدید: 51
-

ابراهیم غضنفری

کد متوفی: 6228476 یازدید: 71
1363/04/18 - 1400/02/01

خواهرعزیز لیلا ولیان

کد متوفی: 6232509 یازدید: 144
-

محمد زارعی

کد متوفی: 6233254 یازدید: 93
1384/02/01 - 1402/02/22

رسول صوفیانی

کد متوفی: 6234659 یازدید: 49
-

حاج معصوم صوفی

کد متوفی: 6235328 یازدید: 43
-

سجاد فرجی

کد متوفی: 6237709 یازدید: 48
-

حاج حسن تاجوک

کد متوفی: 6238847 یازدید: 20
1340/01/06 - 1366/05/12

گلمحمد نظری

کد متوفی: 6240260 یازدید: 54
-

محمد علی جدی قادر

کد متوفی: 6242537 یازدید: 21
1388/12/02 - 1402/07/29

رستم کریمی مفرح

کد متوفی: 6243077 یازدید: 197
1321/05/15 - 1387/03/29

فرانک سلگی

کد متوفی: 6243081 یازدید: 197
1349/07/10 - 1402/06/06

مریم بلندی

کد متوفی: 6243857 یازدید: 42
1367/02/14 - 1402/11/12

امیر اصلاحچی

کد متوفی: 6244064 یازدید: 23
-

مرادعلی زارع مراد علی زارع

کد متوفی: 6244531 یازدید: 22
1402/10/01 - 1402/10/27

مهدی (نورکرم) قیطانیان

کد متوفی: 6246212 یازدید: 491
- 1402/12/07

اقدس ابوالفضلی محمدی

کد متوفی: 6246387 یازدید: 14
-

خادم الحسین سلیم جواهری

کد متوفی: 6246592 یازدید: 13
-

حاجیه خانم رستمی مادر شهیدان رستمی

کد متوفی: 6247065 یازدید: 53
- 1401/01/01

کربلایی محمد سمودی

کد متوفی: 6247140 یازدید: 15
-

علی صفدر وثیقی روان

کد متوفی: 6247659 یازدید: 22
-

حاج ظاهر عینعلی

کد متوفی: 6250359 یازدید: 6
-

حاج ظاهر عینعلی

کد متوفی: 6250360 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید