آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسدآباد

حاج شیر علی صفری

کد متوفی: 18661 یازدید: 227
-

محمد علی هادی مودب

کد متوفی: 19514 یازدید: 623
-

خانم ناز بلندی

کد متوفی: 27274 یازدید: 186
-

علیرضا الله یاری

کد متوفی: 32826 یازدید: 162
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34098 یازدید: 164
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34112 یازدید: 163
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34118 یازدید: 144
-

وکیل الله عباسی

کد متوفی: 34946 یازدید: 171
-

مرحوم صفت ولایی

کد متوفی: 39342 یازدید: 139
-

سیده معصومه امامی

کد متوفی: 40736 یازدید: 171
-

احمد اصلانی

کد متوفی: 42032 یازدید: 159
-

خطایی حاتمی

کد متوفی: 47498 یازدید: 164
-

حاج رجبعلی صفری

کد متوفی: 48450 یازدید: 165
-

صمد عظیمی

کد متوفی: 49415 یازدید: 142
-

محمد بلندی

کد متوفی: 50597 یازدید: 145
-

میرحسین سلطانی

کد متوفی: 67765 یازدید: 245
-

منوچهر احمدی

کد متوفی: 79471 یازدید: 149
-

جواد بلندی

کد متوفی: 79623 یازدید: 145
-

حاجیه خانم افسر آزادی

کد متوفی: 79659 یازدید: 160
-

حاج احمد محمدی

کد متوفی: 6002697 یازدید: 184
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005134 یازدید: 140
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005160 یازدید: 136
-

زرین گل کرمی

کد متوفی: 6005408 یازدید: 155
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005466 یازدید: 130
-

یونس ومرتضی و شیرین ومعصومه محمودی

کد متوفی: 6015593 یازدید: 146
-

کربلایی فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016259 یازدید: 89
- 1392/09/25

فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016288 یازدید: 156
-

حاج منوچهر بلندي.

کد متوفی: 6026555 یازدید: 147
-

براتعلی؛قاسم **مرادی ،هادی امجد

کد متوفی: 6027642 یازدید: 150
-

پریوش کرمی مقدم

کد متوفی: 6027731 یازدید: 147
-

کرمعلی جلالوند

کد متوفی: 6028347 یازدید: 143
-

بی بی دو عالم سردار دلها

کد متوفی: 6036513 یازدید: 135
-

ملوک سلیمانی

کد متوفی: 6041344 یازدید: 145
-

حشمت الله کرمی

کد متوفی: 6041660 یازدید: 139
-

دانعلی شمسی

کد متوفی: 6043688 یازدید: 132
-

کریم قلی جمشیدی

کد متوفی: 6043710 یازدید: 114
-

روح الله حیدری انوری

کد متوفی: 6047594 یازدید: 140
-

علیرضا رضایی

کد متوفی: 6048404 یازدید: 115
-

رضایی رضایی

کد متوفی: 6048411 یازدید: 137
-

عليرضا رضايي

کد متوفی: 6048668 یازدید: 114
-

جهانبخش اکبری بدخشان

کد متوفی: 6048679 یازدید: 148
-

علیرضا نظری مهر

کد متوفی: 6048801 یازدید: 160
-

حاج رضا خادمی امید

کد متوفی: 6048901 یازدید: 295
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051896 یازدید: 120
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051940 یازدید: 137
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052293 یازدید: 141
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052297 یازدید: 120
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052305 یازدید: 190
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052536 یازدید: 134
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052547 یازدید: 138
-

ملوک مرادی

کد متوفی: 6052762 یازدید: 133
-

حاجی بابا خادمی

کد متوفی: 6052928 یازدید: 144
-

میر حسین علیجانی صدر

کد متوفی: 6053788 یازدید: 117
-

علی بخش شیرخانی

کد متوفی: 6054026 یازدید: 117
-

فاطمه،( مهدیه ) شیرخانی

کد متوفی: 6057380 یازدید: 138
-

حاج عبدالرحمن فغانی

کد متوفی: 6057520 یازدید: 145
1326/11/3 - 1399/5/30

قدیر لطیفی

کد متوفی: 6058018 یازدید: 114
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059989 یازدید: 117
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059994 یازدید: 301
-

محمد غفاری

کد متوفی: 6068131 یازدید: 110
-

حاج اصغر بختیاری

کد متوفی: 6073680 یازدید: 181
۱۳۱۷۰۱۱۲ - ۱۳۹۲۱۲۰۲

حاج شیخ حسن مروج نجفی

کد متوفی: 6074661 یازدید: 149
- ۳۰ اردیبهش

. عباسی بقا

کد متوفی: 6079647 یازدید: 137
-

محمد رضا همایی لطف

کد متوفی: 6092626 یازدید: 379
1338/1/7 - 1399/1/10

مهندس حمید واحدکیا -

کد متوفی: 6095224 یازدید: 101
-

حمید واحدکیا

کد متوفی: 6095227 یازدید: 1897
-

حسن مرادی ضابطی

کد متوفی: 6098749 یازدید: 192
-

طاووس کورش کریم پور

کد متوفی: 6099249 یازدید: 520
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099359 یازدید: 108
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099367 یازدید: 107
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099370 یازدید: 103
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099374 یازدید: 157
-

عباس اسدی

کد متوفی: 6099379 یازدید: 116
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099399 یازدید: 238
-

گلچین خالوندان

کد متوفی: 6101770 یازدید: 517
-

مراد علی ملک میرزایی

کد متوفی: 6102297 یازدید: 168
-

کبری بیگ مرادی بهفر

کد متوفی: 6104177 یازدید: 525
01.06.1365 - 25.1.1400

حسین رضا مرادی

کد متوفی: 6106537 یازدید: 1018
1313/06/04 - 1399/12/18

فرنگ خالوندی

کد متوفی: 6107709 یازدید: 305
- ۱۴۰۰/۲/۹

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111522 یازدید: 142
10111360 - 2911400

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111523 یازدید: 111
13601110 - 1400129

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111526 یازدید: 1044
13601110 - 1400129

نوروزعلی سمائی

کد متوفی: 6111542 یازدید: 112
۱۲۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۳۷۲/۰۵/۲۸

احمد صفری

کد متوفی: 6111548 یازدید: 119
-

کد متوفی: 6111549 یازدید: 122
-

مجید ملکی

کد متوفی: 6113599 یازدید: 451
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰

حاج علی ضابطی

کد متوفی: 6120956 یازدید: 152
1340/01/01 - 1400/02/05

حاج علی ضابطی هویدا

کد متوفی: 6120979 یازدید: 406
1340/01/01 - 1400/02/04

کربلایی مهدی هادیان

کد متوفی: 6122689 یازدید: 198
- 1400/03/12

محمد رضیئی

کد متوفی: 6123425 یازدید: 283
1348/03/01 - 1400/03/12

ملیحه شفیعی

کد متوفی: 6123440 یازدید: 64
- 1400/03/03

مرحومه اکرم مرئی

کد متوفی: 6125276 یازدید: 248
- 1395/03/24

حاج توکل نامداری

کد متوفی: 6128790 یازدید: 170
-

محمود رضایی

کد متوفی: 6140965 یازدید: 110
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 6142824 یازدید: 276
-

نورالله زاهدی

کد متوفی: 6148979 یازدید: 69
- 1400/05/30

مجتبی ترابی

کد متوفی: 6151393 یازدید: 61
1357/08/11 - 1394/06/01

حاجیه خانم اعظم خزاعی فر

کد متوفی: 6151771 یازدید: 364
1330/04/14 - 1400/06/24

مهدی هجرانی انور پور

کد متوفی: 6154081 یازدید: 195
1385/04/03 - 1400/06/25

امیرحسین رحمتی

کد متوفی: 6154584 یازدید: 124
- 1400/07/07

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154831 یازدید: 77
-

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154843 یازدید: 136
-

علی فرجی

کد متوفی: 6159922 یازدید: 82
- 1398/03/24

سید شجاع الدین موسوی

کد متوفی: 6160740 یازدید: 230
1319/09/20 - 1400/08/13

فاطمه پرویزی

کد متوفی: 6162717 یازدید: 28
1320/02/10 - 1400/07/05

فرخ لقا رهنما

کد متوفی: 6162797 یازدید: 29
-

حسن کاظمی

کد متوفی: 6163417 یازدید: 102
-

اقدس اسکندری

کد متوفی: 6171341 یازدید: 35
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172159 یازدید: 236
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172335 یازدید: 21
1400/08/13 -

اختر اختر خرمیکیا

کد متوفی: 6172767 یازدید: 16
1399/03/05 - 1400/03/02

فاطمه اصلانی

کد متوفی: 6174299 یازدید: 23
-

اله یار کرمی

کد متوفی: 6174715 یازدید: 26
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 6180227 یازدید: 18
1359/02/03 - 1400/02/17

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6180263 یازدید: 10
1336/01/20 - 1400/01/14

محسن امانی

کد متوفی: 6182178 یازدید: 14
1327 - 1389

محسن امانی

کد متوفی: 6182185 یازدید: 72
- 1397/01/13

يدالله حميدي خواه

کد متوفی: 6182253 یازدید: 14
-

حاج محمد ابراهیم کریمی تبار

کد متوفی: 6185486 یازدید: 12
1316/03/07 - 1399/10/22

صفر شکری روان

کد متوفی: 6187862 یازدید: 101
-

افشار علی میرزایی

کد متوفی: 6188731 یازدید: 13
-

زهرا حمزه علی

کد متوفی: 6189724 یازدید: 73
- 1400/12/06

عبدالله آزاد

کد متوفی: 6195426 یازدید: 24
1315/01/02 - 1400/02/11

عبادالله آزاد

کد متوفی: 6195428 یازدید: 82
1315/01/02 - 1400/02/11

اکبر احمدوند

کد متوفی: 6197617 یازدید: 22
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199278 یازدید: 45
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199296 یازدید: 10
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199299 یازدید: 14
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199615 یازدید: 594
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199874 یازدید: 16
-

سمیرا بختیاری

کد متوفی: 6200492 یازدید: 733
1383/07/23 - 1400/02/19

سیدجمال عسگری

کد متوفی: 6200711 یازدید: 17
-

حاج هادی شهبازی

کد متوفی: 6200891 یازدید: 128
1311/06/08 - 1393/03/31

مهدی هادیان

کد متوفی: 6200922 یازدید: 51
- 1400/03/11

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201495 یازدید: 9
- 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201558 یازدید: 10
1339/05/10 - 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201560 یازدید: 257
1339/05/10 - 1401/03/12

شکرالله اکبری

کد متوفی: 6201575 یازدید: 10
-

داود طاهری ملیح

کد متوفی: 6202383 یازدید: 164
1355/05/25 - 1401/03/17

خدایار عسگری

کد متوفی: 6205068 یازدید: 8
-

رضا شاهنده

کد متوفی: 6205763 یازدید: 96
- 1401/04/12

احمدی احمدی

کد متوفی: 6210089 یازدید: 9
-

شكوفه فروتن بقاء

کد متوفی: 6210211 یازدید: 946
1366/12/23 - 1401/04/07

محمدپارسا همتی

کد متوفی: 6210420 یازدید: 189
-

علی و ملک زاده نوریان و زیوری فاخر

کد متوفی: 6211341 یازدید: 12
-

مهدی مظاهری فر

کد متوفی: 6212384 یازدید: 7
1374 - 1393

فاطمه خانیان

کد متوفی: 6212715 یازدید: 13
1340/01/01 - 1401/05/02

سهیلا همتی فر

کد متوفی: 6213557 یازدید: 157
1368/02/01 - 1398/05/05

روح الله مرادی

کد متوفی: 6214540 یازدید: 88
-

فاطمه فتوحی

کد متوفی: 6217122 یازدید: 180
1343/01/30 - 1401/06/23

حاجیه خانم دانه پهلوان

کد متوفی: 6217224 یازدید: 13
- 1399/03/06

حاج حسن چوگانی

کد متوفی: 6218932 یازدید: 182
1318/04/10 - 1401/08/16
Loading...

لطفا شکیبا باشید