آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسدآباد

حاج شیر علی صفری

کد متوفی: 18661 یازدید: 267
-

محمد علی هادی مودب

کد متوفی: 19514 یازدید: 825
-

خانم ناز بلندی

کد متوفی: 27274 یازدید: 217
-

علیرضا الله یاری

کد متوفی: 32826 یازدید: 206
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34098 یازدید: 193
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34112 یازدید: 190
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34118 یازدید: 175
-

وکیل الله عباسی

کد متوفی: 34946 یازدید: 198
-

مرحوم صفت ولایی

کد متوفی: 39342 یازدید: 160
-

سیده معصومه امامی

کد متوفی: 40736 یازدید: 204
-

احمد اصلانی

کد متوفی: 42032 یازدید: 182
-

خطایی حاتمی

کد متوفی: 47498 یازدید: 183
-

حاج رجبعلی صفری

کد متوفی: 48450 یازدید: 198
-

صمد عظیمی

کد متوفی: 49415 یازدید: 177
-

محمد بلندی

کد متوفی: 50597 یازدید: 168
-

میرحسین سلطانی

کد متوفی: 67765 یازدید: 269
-

منوچهر احمدی

کد متوفی: 79471 یازدید: 172
-

جواد بلندی

کد متوفی: 79623 یازدید: 171
-

حاجیه خانم افسر آزادی

کد متوفی: 79659 یازدید: 187
-

حاج احمد محمدی

کد متوفی: 6002697 یازدید: 225
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005134 یازدید: 161
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005160 یازدید: 161
-

زرین گل کرمی

کد متوفی: 6005408 یازدید: 174
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005466 یازدید: 146
-

یونس ومرتضی و شیرین ومعصومه محمودی

کد متوفی: 6015593 یازدید: 172
-

کربلایی فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016259 یازدید: 110
- 1392/09/25

فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016288 یازدید: 178
-

حاج منوچهر بلندي.

کد متوفی: 6026555 یازدید: 165
-

براتعلی؛قاسم **مرادی ،هادی امجد

کد متوفی: 6027642 یازدید: 177
-

پریوش کرمی مقدم

کد متوفی: 6027731 یازدید: 176
-

کرمعلی جلالوند

کد متوفی: 6028347 یازدید: 160
-

بی بی دو عالم سردار دلها

کد متوفی: 6036513 یازدید: 149
-

ملوک سلیمانی

کد متوفی: 6041344 یازدید: 160
-

حشمت الله کرمی

کد متوفی: 6041660 یازدید: 158
-

دانعلی شمسی

کد متوفی: 6043688 یازدید: 148
-

کریم قلی جمشیدی

کد متوفی: 6043710 یازدید: 126
-

روح الله حیدری انوری

کد متوفی: 6047594 یازدید: 154
-

علیرضا رضایی

کد متوفی: 6048404 یازدید: 135
-

رضایی رضایی

کد متوفی: 6048411 یازدید: 159
-

عليرضا رضايي

کد متوفی: 6048668 یازدید: 129
-

جهانبخش اکبری بدخشان

کد متوفی: 6048679 یازدید: 169
-

علیرضا نظری مهر

کد متوفی: 6048801 یازدید: 177
-

حاج رضا خادمی امید

کد متوفی: 6048901 یازدید: 371
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051896 یازدید: 136
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051940 یازدید: 151
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052293 یازدید: 161
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052297 یازدید: 143
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052305 یازدید: 207
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052536 یازدید: 157
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052547 یازدید: 155
-

ملوک مرادی

کد متوفی: 6052762 یازدید: 150
-

حاجی بابا خادمی

کد متوفی: 6052928 یازدید: 159
-

میر حسین علیجانی صدر

کد متوفی: 6053788 یازدید: 131
-

علی بخش شیرخانی

کد متوفی: 6054026 یازدید: 133
-

فاطمه،( مهدیه ) شیرخانی

کد متوفی: 6057380 یازدید: 151
-

حاج عبدالرحمن فغانی

کد متوفی: 6057520 یازدید: 166
1326/11/3 - 1399/5/30

قدیر لطیفی

کد متوفی: 6058018 یازدید: 145
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059989 یازدید: 132
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059994 یازدید: 318
-

محمد غفاری

کد متوفی: 6068131 یازدید: 123
-

حاج اصغر بختیاری

کد متوفی: 6073680 یازدید: 200
۱۳۱۷۰۱۱۲ - ۱۳۹۲۱۲۰۲

حاج شیخ حسن مروج نجفی

کد متوفی: 6074661 یازدید: 176
- ۳۰ اردیبهش

. عباسی بقا

کد متوفی: 6079647 یازدید: 150
-

محمد رضا همایی لطف

کد متوفی: 6092626 یازدید: 390
1338/1/7 - 1399/1/10

مهندس حمید واحدکیا -

کد متوفی: 6095224 یازدید: 127
-

حمید واحدکیا

کد متوفی: 6095227 یازدید: 1939
-

حسن مرادی ضابطی

کد متوفی: 6098749 یازدید: 225
-

طاووس کورش کریم پور

کد متوفی: 6099249 یازدید: 538
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099359 یازدید: 126
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099367 یازدید: 121
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099370 یازدید: 120
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099374 یازدید: 172
-

عباس اسدی

کد متوفی: 6099379 یازدید: 133
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099399 یازدید: 256
-

گلچین خالوندان

کد متوفی: 6101770 یازدید: 594
-

مراد علی ملک میرزایی

کد متوفی: 6102297 یازدید: 191
-

میلاد حیدری

کد متوفی: 6104177 یازدید: 563
-

حسین رضا مرادی

کد متوفی: 6106537 یازدید: 1058
1313/06/04 - 1399/12/18

فرنگ خالوندی

کد متوفی: 6107709 یازدید: 322
- ۱۴۰۰/۲/۹

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111522 یازدید: 168
10111360 - 2911400

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111523 یازدید: 127
13601110 - 1400129

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111526 یازدید: 1064
13601110 - 1400129

نوروزعلی سمائی

کد متوفی: 6111542 یازدید: 127
۱۲۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۳۷۲/۰۵/۲۸

احمد صفری

کد متوفی: 6111548 یازدید: 133
-

کد متوفی: 6111549 یازدید: 136
-

مجید ملکی

کد متوفی: 6113599 یازدید: 477
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰

حاج علی ضابطی

کد متوفی: 6120956 یازدید: 190
1340/01/01 - 1400/02/05

حاج علی ضابطی هویدا

کد متوفی: 6120979 یازدید: 429
1340/01/01 - 1400/02/04

کربلایی مهدی هادیان

کد متوفی: 6122689 یازدید: 224
- 1400/03/12

محمد رضیئی

کد متوفی: 6123425 یازدید: 304
1348/03/01 - 1400/03/12

ملیحه شفیعی

کد متوفی: 6123440 یازدید: 81
- 1400/03/03

مرحومه اکرم مرئی

کد متوفی: 6125276 یازدید: 293
- 1395/03/24

حاج توکل نامداری

کد متوفی: 6128790 یازدید: 185
-

محمود رضایی

کد متوفی: 6140965 یازدید: 131
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 6142824 یازدید: 301
-

نورالله زاهدی

کد متوفی: 6148979 یازدید: 109
- 1400/05/30

مجتبی ترابی

کد متوفی: 6151393 یازدید: 72
1357/08/11 - 1394/06/01

حاجیه خانم اعظم خزاعی فر

کد متوفی: 6151771 یازدید: 389
1330/04/14 - 1400/06/24

مهدی هجرانی انور پور

کد متوفی: 6154081 یازدید: 210
1385/04/03 - 1400/06/25

امیرحسین رحمتی

کد متوفی: 6154584 یازدید: 166
- 1400/07/07

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154831 یازدید: 90
-

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154843 یازدید: 152
-

علی فرجی

کد متوفی: 6159922 یازدید: 97
- 1398/03/24

سید شجاع الدین موسوی

کد متوفی: 6160740 یازدید: 279
1319/09/20 - 1400/08/13

فاطمه پرویزی

کد متوفی: 6162717 یازدید: 41
1320/02/10 - 1400/07/05

فرخ لقا رهنما

کد متوفی: 6162797 یازدید: 44
-

حسن کاظمی

کد متوفی: 6163417 یازدید: 109
-

اقدس اسکندری

کد متوفی: 6171341 یازدید: 46
-

شهیدحاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172159 یازدید: 241
-

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172335 یازدید: 27
1400/08/13 -

اختر اختر خرمیکیا

کد متوفی: 6172767 یازدید: 34
1399/03/05 - 1400/03/02

فاطمه اصلانی

کد متوفی: 6174299 یازدید: 42
-

اله یار کرمی

کد متوفی: 6174715 یازدید: 33
-

فاطمه محمدی

کد متوفی: 6180227 یازدید: 33
1359/02/03 - 1400/02/17

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6180263 یازدید: 25
1336/01/20 - 1400/01/14

محسن امانی

کد متوفی: 6182178 یازدید: 24
1327 - 1389

محسن امانی

کد متوفی: 6182185 یازدید: 85
- 1397/01/13

يدالله حميدي خواه

کد متوفی: 6182253 یازدید: 31
-

حاج محمد ابراهیم کریمی تبار

کد متوفی: 6185486 یازدید: 30
1316/03/07 - 1399/10/22

صفر شکری روان

کد متوفی: 6187862 یازدید: 111
-

افشار علی میرزایی

کد متوفی: 6188731 یازدید: 20
-

زهرا حمزه علی

کد متوفی: 6189724 یازدید: 83
- 1400/12/06

عبدالله آزاد

کد متوفی: 6195426 یازدید: 35
1315/01/02 - 1400/02/11

عبادالله آزاد

کد متوفی: 6195428 یازدید: 91
1315/01/02 - 1400/02/11

اکبر احمدوند

کد متوفی: 6197617 یازدید: 29
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199278 یازدید: 56
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199296 یازدید: 15
-

حسین معصومی

کد متوفی: 6199299 یازدید: 21
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199615 یازدید: 645
-

علی صفریان

کد متوفی: 6199874 یازدید: 24
-

سمیرا بختیاری

کد متوفی: 6200492 یازدید: 768
1383/07/23 - 1400/02/19

سیدجمال عسگری

کد متوفی: 6200711 یازدید: 26
-

حاج هادی شهبازی

کد متوفی: 6200891 یازدید: 141
1311/06/08 - 1393/03/31

مهدی هادیان

کد متوفی: 6200922 یازدید: 67
- 1400/03/11

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201495 یازدید: 22
- 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201558 یازدید: 32
1339/05/10 - 1401/03/12

راضیه سمائی حجتی

کد متوفی: 6201560 یازدید: 265
1339/05/10 - 1401/03/12

شکرالله اکبری

کد متوفی: 6201575 یازدید: 17
-

داود طاهری ملیح

کد متوفی: 6202383 یازدید: 176
1355/05/25 - 1401/03/17

خدایار عسگری

کد متوفی: 6205068 یازدید: 15
-

رضا شاهنده

کد متوفی: 6205763 یازدید: 125
- 1401/04/12

احمدی احمدی

کد متوفی: 6210089 یازدید: 21
-

شكوفه فروتن بقاء

کد متوفی: 6210211 یازدید: 1107
1366/12/23 - 1401/04/07

محمدپارسا همتی

کد متوفی: 6210420 یازدید: 260
-

علی و ملک زاده نوریان و زیوری فاخر

کد متوفی: 6211341 یازدید: 18
-

مهدی مظاهری فر

کد متوفی: 6212384 یازدید: 19
1374 - 1393

فاطمه خانیان

کد متوفی: 6212715 یازدید: 39
1340/01/01 - 1401/05/02

سهیلا همتی فر

کد متوفی: 6213557 یازدید: 168
1368/02/01 - 1398/05/05

روح الله مرادی

کد متوفی: 6214540 یازدید: 95
-

فاطمه فتوحی

کد متوفی: 6217122 یازدید: 338
1343/01/30 - 1401/06/23

حاجیه خانم دانه پهلوان

کد متوفی: 6217224 یازدید: 29
- 1399/03/06

حاج حسن چوگانی

کد متوفی: 6218932 یازدید: 240
1318/04/10 - 1401/08/16

بهرام مرادخان

کد متوفی: 6220209 یازدید: 750
1341/01/10 - 1400/12/22

کیومرث قربانیان

کد متوفی: 6223173 یازدید: 342
1335/03/04 - 1392/12/09

محمد مهدی هادی مودب

کد متوفی: 6223803 یازدید: 7
-

زنده یاد جلال یاری

کد متوفی: 6225549 یازدید: 50
1351/12/23 - 1401/12/10

حاجیه شوکت بادپا

کد متوفی: 6226146 یازدید: 352
1310 - 1401/12/21

غلامعلی و توران اسدی

کد متوفی: 6227355 یازدید: 4
-

ابراهیم غضنفری

کد متوفی: 6228476 یازدید: 26
1363/04/18 - 1400/02/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید