آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان اسدآباد

حاج شیر علی صفری

کد متوفی: 18661 یازدید: 150
-

محمد علی هادی مودب

کد متوفی: 19514 یازدید: 374
-

خانم ناز بلندی

کد متوفی: 27274 یازدید: 96
-

علیرضا الله یاری

کد متوفی: 32826 یازدید: 96
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34098 یازدید: 87
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34112 یازدید: 87
-

اصغر صفیان

کد متوفی: 34118 یازدید: 77
-

وکیل الله عباسی

کد متوفی: 34946 یازدید: 97
-

مرحوم صفت ولایی

کد متوفی: 39342 یازدید: 78
-

سیده معصومه امامی

کد متوفی: 40736 یازدید: 94
-

احمد اصلانی

کد متوفی: 42032 یازدید: 91
-

خطایی حاتمی

کد متوفی: 47498 یازدید: 93
-

حاج رجبعلی صفری

کد متوفی: 48450 یازدید: 91
-

صمد عظیمی

کد متوفی: 49415 یازدید: 94
-

محمد بلندی

کد متوفی: 50597 یازدید: 79
-

میرحسین سلطانی

کد متوفی: 67765 یازدید: 117
-

منوچهر احمدی

کد متوفی: 79471 یازدید: 76
-

جواد بلندی

کد متوفی: 79623 یازدید: 88
-

حاجیه خانم افسر آزادی

کد متوفی: 79659 یازدید: 92
-

حاج احمد محمدی

کد متوفی: 6002697 یازدید: 101
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005134 یازدید: 78
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005160 یازدید: 85
-

زرین گل کرمی

کد متوفی: 6005408 یازدید: 86
-

شاهپور محمدي نژاد

کد متوفی: 6005466 یازدید: 84
-

فردوس قلیجی

کد متوفی: 6016288 یازدید: 95
-

حاج منوچهر بلندي.

کد متوفی: 6026555 یازدید: 89
-

براتعلی؛قاسم **مرادی ،هادی امجد

کد متوفی: 6027642 یازدید: 84
-

پریوش کرمی مقدم

کد متوفی: 6027731 یازدید: 87
-

کرمعلی جلالوند

کد متوفی: 6028347 یازدید: 94
-

بی بی دو عالم سردار دلها

کد متوفی: 6036513 یازدید: 76
-

ملوک سلیمانی

کد متوفی: 6041344 یازدید: 85
-

حشمت الله کرمی

کد متوفی: 6041660 یازدید: 83
-

دانعلی شمسی

کد متوفی: 6043688 یازدید: 75
-

کریم قلی جمشیدی

کد متوفی: 6043710 یازدید: 71
-

روح الله حیدری انوری

کد متوفی: 6047594 یازدید: 89
-

علیرضا رضایی

کد متوفی: 6048404 یازدید: 69
-

رضایی رضایی

کد متوفی: 6048411 یازدید: 81
-

عليرضا رضايي

کد متوفی: 6048668 یازدید: 65
-

جهانبخش اکبری بدخشان

کد متوفی: 6048679 یازدید: 86
-

علیرضا نظری مهر

کد متوفی: 6048801 یازدید: 78
-

حاج رضا خادمی امید

کد متوفی: 6048901 یازدید: 169
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051896 یازدید: 75
-

ولی شعبانی

کد متوفی: 6051940 یازدید: 86
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052293 یازدید: 82
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052297 یازدید: 65
-

بیرامعلی علی جانی صدر

کد متوفی: 6052305 یازدید: 126
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052536 یازدید: 73
-

بیرامعلی علی جانی

کد متوفی: 6052547 یازدید: 76
-

ملوک مرادی

کد متوفی: 6052762 یازدید: 73
-

حاجی بابا خادمی

کد متوفی: 6052928 یازدید: 77
-

میر حسین علیجانی صدر

کد متوفی: 6053788 یازدید: 75
-

علی بخش شیرخانی

کد متوفی: 6054026 یازدید: 83
-

فاطمه،( مهدیه ) شیرخانی

کد متوفی: 6057380 یازدید: 87
-

حاج عبدالرحمن فغانی

کد متوفی: 6057520 یازدید: 84
1326/11/3 - 1399/5/30

قدیر لطیفی

کد متوفی: 6058018 یازدید: 76
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059989 یازدید: 82
-

مهین روشنی

کد متوفی: 6059994 یازدید: 160
-

محمد غفاری

کد متوفی: 6068131 یازدید: 73
-

حاج اصغر بختیاری

کد متوفی: 6073680 یازدید: 110
۱۳۱۷۰۱۱۲ - ۱۳۹۲۱۲۰۲

حاج شیخ حسن مروج نجفی

کد متوفی: 6074661 یازدید: 93
- ۳۰ اردیبهش

. عباسی بقا

کد متوفی: 6079647 یازدید: 84
-

محمد رضا همایی لطف

کد متوفی: 6092626 یازدید: 347
1338/1/7 - 1399/1/10

مهندس حمید واحدکیا -

کد متوفی: 6095224 یازدید: 65
-

حمید واحدکیا

کد متوفی: 6095227 یازدید: 1712
-

حسن مرادی ضابطی

کد متوفی: 6098749 یازدید: 138
-

طاووس کورش کریم پور

کد متوفی: 6099249 یازدید: 474
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099359 یازدید: 71
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099367 یازدید: 65
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099370 یازدید: 63
-

نصرت الله کوچکی

کد متوفی: 6099374 یازدید: 126
-

عباس اسدی

کد متوفی: 6099379 یازدید: 82
-

مصطفی خاکریزی

کد متوفی: 6099399 یازدید: 197
-

گلچین خالوندان

کد متوفی: 6101770 یازدید: 457
-

مراد علی ملک میرزایی

کد متوفی: 6102297 یازدید: 138
-

کبری بیگ مرادی بهفر

کد متوفی: 6104177 یازدید: 468
01.06.1365 - 25.1.1400

حسین رضا مرادی

کد متوفی: 6106537 یازدید: 880
1313/06/04 - 1399/12/18

فرنگ خالوندی

کد متوفی: 6107709 یازدید: 263
- ۱۴۰۰/۲/۹

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111522 یازدید: 70
10111360 - 2911400

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111523 یازدید: 63
13601110 - 1400129

آقای عشقعلی حسنی

کد متوفی: 6111526 یازدید: 752
13601110 - 1400129

نوروزعلی سمائی

کد متوفی: 6111542 یازدید: 72
۱۲۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۳۷۲/۰۵/۲۸

احمد صفری

کد متوفی: 6111548 یازدید: 68
-

کد متوفی: 6111549 یازدید: 78
-

مجید ملکی

کد متوفی: 6113599 یازدید: 418
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰

حاج علی ضابطی

کد متوفی: 6120956 یازدید: 90
1340/01/01 - 1400/02/05

حاج علی ضابطی هویدا

کد متوفی: 6120979 یازدید: 350
1340/01/01 - 1400/02/04

کربلایی مهدی هادیان

کد متوفی: 6122689 یازدید: 144
- 1400/03/12

محمد رضیئی

کد متوفی: 6123425 یازدید: 215
1348/03/01 - 1400/03/12

ملیحه شفیعی

کد متوفی: 6123440 یازدید: 36
- 1400/03/03

مرحومه اکرم مرئی

کد متوفی: 6125276 یازدید: 202
- 1395/03/24

حاج توکل نامداری

کد متوفی: 6128790 یازدید: 122
-

محمود رضایی

کد متوفی: 6140965 یازدید: 95
-

حاج پرویز مرادی

کد متوفی: 6142824 یازدید: 216
-

مرضیه منصوری

کد متوفی: 6143094 یازدید: 36
- 1400/05/30

نورالله زاهدی

کد متوفی: 6148979 یازدید: 20
- 1400/05/30

مجتبی ترابی

کد متوفی: 6151393 یازدید: 23
1357/08/11 - 1394/06/01

حاجیه خانم اعظم خزاعی فر

کد متوفی: 6151771 یازدید: 295
1330/04/14 - 1400/06/24

مهدی هجرانی انور پور

کد متوفی: 6154081 یازدید: 155
1385/04/03 - 1400/06/25

امیرحسین رحمتی

کد متوفی: 6154584 یازدید: 38
- 1400/07/07

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154831 یازدید: 28
-

حاج خداکرم مطهری فر

کد متوفی: 6154843 یازدید: 98
-

علی فرجی

کد متوفی: 6159922 یازدید: 47
- 1398/03/24

سید شجاع الدین موسوی

کد متوفی: 6160740 یازدید: 153
1319/09/20 - 1400/08/13

فاطمه پرویزی

کد متوفی: 6162717 یازدید: 2
1320/02/10 - 1400/07/05

فرخ لقا رهنما

کد متوفی: 6162797 یازدید: 7
-

حسن کاظمی

کد متوفی: 6163417 یازدید: 71
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید