آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نهاوند

حاج نجفعلی داودی

کد متوفی: 6003 یازدید: 357
-

مجید چهاردولی

کد متوفی: 6005 یازدید: 620
-

فاطمه مالمیر

کد متوفی: 7813 یازدید: 328
-

ستار قیطاسی

کد متوفی: 8241 یازدید: 225
-

سعید سهرابی

کد متوفی: 8387 یازدید: 508
-

باباعلی ظفری

کد متوفی: 8505 یازدید: 238
-

فرنگ خسروی

کد متوفی: 10947 یازدید: 235
-

اکبر گودرزی

کد متوفی: 10952 یازدید: 250
-

گلبانو بازوند

کد متوفی: 12173 یازدید: 243
-

طیبه سلگی

کد متوفی: 15073 یازدید: 208
-

شاهین باتیراس

کد متوفی: 15078 یازدید: 221
-

ستار ظفری

کد متوفی: 15115 یازدید: 191
-

امیر شجاعیان

کد متوفی: 16426 یازدید: 319
-

گلی بازرمان

کد متوفی: 17738 یازدید: 251
-

محمد و اقدس پیریایی و عباسی

کد متوفی: 19050 یازدید: 223
-

حسین سیفی

کد متوفی: 19287 یازدید: 253
-

محمد مولوی

کد متوفی: 21705 یازدید: 295
-

شهید علی ساکی

کد متوفی: 25032 یازدید: 309
-

پوریا سلگی

کد متوفی: 25175 یازدید: 350
-

پوریا سلگی

کد متوفی: 25212 یازدید: 333
-

مهدی بیات

کد متوفی: 25859 یازدید: 234
-

جلال مصلحی

کد متوفی: 32023 یازدید: 320
-

محمدرسول سیفی

کد متوفی: 32114 یازدید: 278
-

فاطمه کیانی

کد متوفی: 34730 یازدید: 453
-

خانم معصومه لطيفي

کد متوفی: 35512 یازدید: 217
-

باجی ابوالفتحی

کد متوفی: 35593 یازدید: 286
-

دانیال سوری

کد متوفی: 35682 یازدید: 263
-

مریم زوار

کد متوفی: 40378 یازدید: 265
-

اشرف سید حسینی

کد متوفی: 40547 یازدید: 240
-

لعل آفرین ابوالفتحی

کد متوفی: 40749 یازدید: 387
-

اعظم بیات

کد متوفی: 41092 یازدید: 225
-

اعظم بیات

کد متوفی: 41118 یازدید: 363
-

علی شیر ابوالفتحی

کد متوفی: 41779 یازدید: 352
-

آقا خان قپانوری

کد متوفی: 42057 یازدید: 228
-

ایران سیاوشی

کد متوفی: 42063 یازدید: 275
-

اعظم قپانوری

کد متوفی: 42065 یازدید: 353
-

شهرام قپانوری

کد متوفی: 42068 یازدید: 351
-

حاج حیدر ابوالفتحی

کد متوفی: 43132 یازدید: 279
-

قشنگ گودرزی

کد متوفی: 47085 یازدید: 209
-

سرو گل خزایی

کد متوفی: 56294 یازدید: 224
-

عفت قیاسی

کد متوفی: 58326 یازدید: 265
-

مرحومه فروغ سیف

کد متوفی: 60178 یازدید: 228
-

حاج میرزا محمد سلگی

کد متوفی: 62015 یازدید: 218
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 62172 یازدید: 151
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 62230 یازدید: 192
-

زهرا نثاری

کد متوفی: 62435 یازدید: 175
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 62462 یازدید: 171
-

دانه زرینی

کد متوفی: 62696 یازدید: 174
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 62889 یازدید: 148
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 62901 یازدید: 142
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 63084 یازدید: 180
-

طاهره ابوالفتحی

کد متوفی: 63265 یازدید: 224
-

محمد ذوالفقاری

کد متوفی: 63310 یازدید: 796
-

حاج محمد رضا عینی

کد متوفی: 63509 یازدید: 246
-

سيده فاطمه حسينيان

کد متوفی: 64374 یازدید: 177
-

سيده فاطمه حسينيان

کد متوفی: 64399 یازدید: 189
-

فرخی دلوچی

کد متوفی: 65928 یازدید: 205
-

حاج معصوم بگ خزایی

کد متوفی: 66620 یازدید: 1165
-

محمد سیفی

کد متوفی: 68241 یازدید: 153
-

زهرا کاویانی

کد متوفی: 68801 یازدید: 189
-

تاجدولت معصومی

کد متوفی: 69005 یازدید: 185
-

سعید قهاری سعید

کد متوفی: 69443 یازدید: 297
-

حاج حسین عینی

کد متوفی: 69679 یازدید: 185
-

مصطفی گودرزی

کد متوفی: 70542 یازدید: 196
-

حجت رحمانی

کد متوفی: 71175 یازدید: 268
-

درویش حسن شهبازی

کد متوفی: 71468 یازدید: 194
-

ابراهیم مالمیر بهرام مالمیر

کد متوفی: 73382 یازدید: 223
-

حاجیه خانم محترم حیدری

کد متوفی: 75110 یازدید: 350
-

عين الله مالمير

کد متوفی: 75652 یازدید: 177
-

خلیل ،محمدجعفر ،معصومه قیاسی

کد متوفی: 76686 یازدید: 154
-

فیروزه گنجی تبار

کد متوفی: 77283 یازدید: 178
-

معصوم بگ خزایی

کد متوفی: 77319 یازدید: 254
-

ابولحسن زنگنه

کد متوفی: 77732 یازدید: 190
-

ابوالحسن زنگنه

کد متوفی: 77766 یازدید: 247
-

احمد قپانوری

کد متوفی: 78007 یازدید: 283
-

محمد اسلامدوست

کد متوفی: 800732 یازدید: 179
-

علی حیدر مومیوند

کد متوفی: 800939 یازدید: 168
-

علی حیدر مومیوند

کد متوفی: 6000086 یازدید: 193
-

جمشید قاسمی فر

کد متوفی: 6000109 یازدید: 216
-

علی حیدر مومیوند

کد متوفی: 6000509 یازدید: 156
-

صفا مومیوند

کد متوفی: 6000615 یازدید: 345
-

حاجی رضا اصلانی

کد متوفی: 6000617 یازدید: 199
-

کرم اله ابوالفتحی

کد متوفی: 6001874 یازدید: 183
-

میرزا جهانپور

کد متوفی: 6002124 یازدید: 164
-

شمسی سلیمی

کد متوفی: 6002405 یازدید: 1967
-

آیت اله موفق

کد متوفی: 6002938 یازدید: 205
-

حاج آیت اله موفق

کد متوفی: 6002959 یازدید: 221
-

جمشید قاسمی فر

کد متوفی: 6002995 یازدید: 191
-

مختار خدارحمی

کد متوفی: 6003451 یازدید: 221
-

جمشید قاسمی فر

کد متوفی: 6004355 یازدید: 195
-

علیرضا بابانوری

کد متوفی: 6005070 یازدید: 133
-

علیرضا بابانوری

کد متوفی: 6005095 یازدید: 3174
1346/08/04 - 1395/04/18

سید کریم سوری

کد متوفی: 6005196 یازدید: 220
-

افشین عباسی

کد متوفی: 6005328 یازدید: 311
-

محمد حسین روزبهانی

کد متوفی: 6005333 یازدید: 192
-

محمدحسن عباسی

کد متوفی: 6005352 یازدید: 240
-

بهار سالکی

کد متوفی: 6005362 یازدید: 225
-

خانم تاج لطیفی

کد متوفی: 6005371 یازدید: 202
-

شیرولی عباسی

کد متوفی: 6005375 یازدید: 208
-

عزت الله احمدی

کد متوفی: 6005650 یازدید: 198
-

حاج محمدرسول سراجی

کد متوفی: 6007021 یازدید: 154
-

حاج محمدرسول سراجی

کد متوفی: 6007043 یازدید: 173
-

ولی اله خزایی

کد متوفی: 6007475 یازدید: 150
-

ولی اله خزایی

کد متوفی: 6007478 یازدید: 242
-

خانم روح انگیز سوری

کد متوفی: 6008194 یازدید: 300
-

بهار نثاری

کد متوفی: 6010371 یازدید: 231
-

«قدرت الله ابوالفتحی»

کد متوفی: 6011499 یازدید: 205
-

فیروزه روستایی

کد متوفی: 6012327 یازدید: 154
-

فیروزه روستایی

کد متوفی: 6012395 یازدید: 206
-

محمدرسول سراجی

کد متوفی: 6013472 یازدید: 197
-

لطفعلی درویشی

کد متوفی: 6017458 یازدید: 184
-

علی سینا کریم آبادی

کد متوفی: 6018141 یازدید: 194
-

یداله زمانیان

کد متوفی: 6018937 یازدید: 261
-

وحید وحیدنیا

کد متوفی: 6019493 یازدید: 389
-

فره زیبا خسروی

کد متوفی: 6022130 یازدید: 140
-

گل آفتاب باژداری

کد متوفی: 6022136 یازدید: 213
-

مهناز چهاردولی

کد متوفی: 6022218 یازدید: 178
-

اسدالله جلالوند

کد متوفی: 6022366 یازدید: 222
-

روح الله رضایی

کد متوفی: 6023295 یازدید: 269
-

عبدالعلی محمدیاری

کد متوفی: 6024360 یازدید: 165
-

شا احمد سلگی کهریزی

کد متوفی: 6024367 یازدید: 164
-

محمد علی جلالوند

کد متوفی: 6025592 یازدید: 207
-

حاجیه خانم ملوک دولتی

کد متوفی: 6028087 یازدید: 187
-

کرمعلی سوری

کد متوفی: 6030826 یازدید: 197
-

علی بخش خزایی

کد متوفی: 6033366 یازدید: 184
-

علی بخش خزایی

کد متوفی: 6033380 یازدید: 187
-

کربلایی علی بخش خزایی

کد متوفی: 6033499 یازدید: 169
-

حاج محمد رسول سراجی

کد متوفی: 6036033 یازدید: 157
-

حاج محمد رسول سراجی

کد متوفی: 6036049 یازدید: 170
-

حسن مراد همیانی

کد متوفی: 6036101 یازدید: 183
-

منیره فانی

کد متوفی: 6036352 یازدید: 177
-

علی اصغر منقچی

کد متوفی: 6036495 یازدید: 153
-

سهیل ترکاشوند

کد متوفی: 6037219 یازدید: 989
1369/10/07 - 1399/07/25

علی رئیسی

کد متوفی: 6038498 یازدید: 196
-

علی عسکر هدایت

کد متوفی: 6041544 یازدید: 170
-

طیبه سیف

کد متوفی: 6042343 یازدید: 178
-

داریوش نوروزی

کد متوفی: 6042472 یازدید: 227
-

کرمعلی خزائی

کد متوفی: 6044430 یازدید: 163
-

محمد رسول خزایی

کد متوفی: 6044469 یازدید: 180
-

محمد رسول خزایی

کد متوفی: 6044479 یازدید: 126
-

حاج صحرائی نصرتی

کد متوفی: 6045276 یازدید: 174
-

دکتر علیرضا سوری

کد متوفی: 6046861 یازدید: 955
-

بهار گودرزی

کد متوفی: 6048734 یازدید: 298
-

محمدرسول خزایی

کد متوفی: 6048805 یازدید: 170
-

غلام حسین میرزایی

کد متوفی: 6049997 یازدید: 549
-

قاسم و حمزه علی آبادی

کد متوفی: 6050878 یازدید: 162
-

عفت قیاسی

کد متوفی: 6053439 یازدید: 173
1338/05/13 - 1401/03/11

شکرعلی سوری

کد متوفی: 6056289 یازدید: 202
1335/01/01 - 1359/08/15

شکرعلی سوری

کد متوفی: 6056294 یازدید: 250
1335/01/01 - 1359/08/15

نازنین ساکی

کد متوفی: 6056779 یازدید: 264
1315 - 1399

نازنین ساکی

کد متوفی: 6057243 یازدید: 184
1313 - 1399

پروین زمانیان

کد متوفی: 6057775 یازدید: 225
-

اکرم و سرور رحمت الله

کد متوفی: 6058181 یازدید: 223
01 -

صمد ساکی

کد متوفی: 6058762 یازدید: 237
-

پرگل سیاوشی

کد متوفی: 6064388 یازدید: 137
1/1/1333 - 11/7/81

حاج عربعلی میرزایی

کد متوفی: 6064392 یازدید: 153
- ۲/۱۰/۹۵

حاج نورالله .حاجیه پرگل نفیسی .سیاوشی .

کد متوفی: 6064559 یازدید: 137
- 11/7/81

حاج نورالله .حاجیه پرگل سیاوشی .نفیسی

کد متوفی: 6064561 یازدید: 149
- 11/7/81

حاج نورالله.حاجیه پرگل سیاوشی .نفیسی

کد متوفی: 6064589 یازدید: 141
- 11/7/81

سرهنگ ابراهیم سلگی

کد متوفی: 6064916 یازدید: 129
- ۹۹/۱۱/۱۳

حسن فخری

کد متوفی: 6066248 یازدید: 140
-

کامران بلرتک

کد متوفی: 6066408 یازدید: 146
-

علیرضا افکاری

کد متوفی: 6066812 یازدید: 142
-

حمید قاسمی

کد متوفی: 6068364 یازدید: 207
1333/02/14 - 1376/11/23

حاج محمدرسول سراجی

کد متوفی: 6068922 یازدید: 153
-

مرحومه حاجیه خانم سیده خدیجه ‌(اشرف) عرب ذاکری

کد متوفی: 6068994 یازدید: 149
13121120 - 13921123

هبت ا.. سیف

کد متوفی: 6070986 یازدید: 180
1334/2/28 - 1396/11/27

فائزه نیازی

کد متوفی: 6071108 یازدید: 155
1382 - 1400

علی حیدر کیانی

کد متوفی: 6072831 یازدید: 166
-

علی حیدر کیانی

کد متوفی: 6073078 یازدید: 206
-

علی حیدر کیانی

کد متوفی: 6073081 یازدید: 135
-

علی حیدر کیانی

کد متوفی: 6073082 یازدید: 155
-

علی یدالهی

کد متوفی: 6073476 یازدید: 204
57/4/15 - 99/11/6

علی یدالهی

کد متوفی: 6073492 یازدید: 275
57/4/15 - 99/11/6

فریده کشاورز

کد متوفی: 6073794 یازدید: 158
- 1399/11/30

علی حیدر کیانی

کد متوفی: 6079000 یازدید: 142
-

کد متوفی: 6079845 یازدید: 220
-

محمد حسین کیانی

کد متوفی: 6082016 یازدید: 159
-

مهدی جلالوند

کد متوفی: 6082186 یازدید: 194
-

علی زمانیان

کد متوفی: 6082762 یازدید: 189
-

حاج خداداد چاواری

کد متوفی: 6083244 یازدید: 425
-

فرشته مالمیر

کد متوفی: 6090691 یازدید: 646
1348/10/20 - 1399/12/23

اشرف سیف

کد متوفی: 6090701 یازدید: 308
- ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کد متوفی: 6090966 یازدید: 181
-

مرحومه حاجیه خانم گرایی

کد متوفی: 6091865 یازدید: 205
- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

امیر حمزه روستایی

کد متوفی: 6092271 یازدید: 844
- 99/12/25

داوود فریادرس

کد متوفی: 6094444 یازدید: 2362
1360/03/03 - 1400/01/13

محمدعلی سلگی

کد متوفی: 6094704 یازدید: 414
- 1400/1/6

مظاهر سلگی

کد متوفی: 6094999 یازدید: 509
1336/07/01 - 1399/04/31

سعید سلگی

کد متوفی: 6095269 یازدید: 546
1368 - 1399

محسن موحدی

کد متوفی: 6095740 یازدید: 166
1367 - 1399

ربابه سیف

کد متوفی: 6096617 یازدید: 298
-

منصور طیبی

کد متوفی: 6097035 یازدید: 355
1346/09/15 - 1392/02/14

پروین ابوالفتحی

کد متوفی: 6097791 یازدید: 155
۱۳۴۱/۱/۱ - ۱۳۹۷/۳/۱

حاج پروین ابوالفتحی

کد متوفی: 6097796 یازدید: 470
1341 - 1397

داوود خزایی

کد متوفی: 6097967 یازدید: 717
- 1400/01/22

داوود خزایی

کد متوفی: 6097971 یازدید: 243
- 1400/1/22

سلطنت آهویی

کد متوفی: 6098217 یازدید: 160
- ۱۴۰۰/۱/۲۲

میلاد جلالوند

کد متوفی: 6098441 یازدید: 233
- 2011400

شوکت فریادرس

کد متوفی: 6100109 یازدید: 802
1336/7/4 - 1400/01/25

عین اله ملکی

کد متوفی: 6100125 یازدید: 145
1318/1/1 - 1400/1/10

عین اله ملکی

کد متوفی: 6100141 یازدید: 483
1318/09/03 - 1400/01/10

سیده اکرم قیاسی

کد متوفی: 6100402 یازدید: 148
-

مجتبی شهبازی

کد متوفی: 6100684 یازدید: 145
-

محمدامین ساسانی

کد متوفی: 6100771 یازدید: 473
۱۳۱۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

حاج نبی جلالوند

کد متوفی: 6102185 یازدید: 791
۱۳۱۴/۱۱/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

حاج علی پاشا خسروی

کد متوفی: 6102234 یازدید: 481
1334/1/1 - 1400/1/27

فرزانه فردین

کد متوفی: 6102359 یازدید: 328
-

خانم گل خزایی

کد متوفی: 6102443 یازدید: 146
- ۱۴۰۰/۱/۲۹

خانم گل خزایی

کد متوفی: 6102460 یازدید: 159
- ۱

زهرا ابوالفتحی

کد متوفی: 6102514 یازدید: 192
-

کد متوفی: 6103119 یازدید: 171
-

کرمعلی خدری

کد متوفی: 6104964 یازدید: 491
- 2021/04/23

کد متوفی: 6105410 یازدید: 161
-

فروغ سیف

کد متوفی: 6105475 یازدید: 447
۱۳۲۲،۱۰،۲۶ - ۱۳۷۸،۲،۵

حاج روح الله سُلگی

کد متوفی: 6106491 یازدید: 1172
-

ثابت الله کولیوند

کد متوفی: 6107003 یازدید: 180
1327/1/4 - 1400/2/4

احمد علی علی بخشی

کد متوفی: 6108401 یازدید: 504
1333 - 1389

امیر بذرایی

کد متوفی: 6108496 یازدید: 894
۱۳۶۳/۴/۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

مهین(آذر) اشتیاقی

کد متوفی: 6108944 یازدید: 213
1326 - 1364/02/12

شعیب ظفری

کد متوفی: 6109065 یازدید: 176
1400/5/2 - 1400/5/2

شعیب ظفری

کد متوفی: 6109234 یازدید: 136
1347/5/2 - 1400/5/2

گل پسند کرمعلی

کد متوفی: 6109758 یازدید: 139
- ۱۴۰۰/۱/۳۱

فرهنگ تولابی

کد متوفی: 6109760 یازدید: 225
- ۱۴۰۰/۲/۱۱

کد متوفی: 6110428 یازدید: 182
-

کبری منصوری

کد متوفی: 6110462 یازدید: 162
1345/07/09 - 1382/06/07

محمدحسن بیات

کد متوفی: 6113107 یازدید: 453
۰۰۰۰۰۰۰۰ - 1399/10/13

محمدنقی شهبازی

کد متوفی: 6113582 یازدید: 235
.... - 1375/1/21

زهرا(شبنم) شهبازی

کد متوفی: 6113817 یازدید: 552
1369/06/20 - 1398/11/12

مهین بیجنوند

کد متوفی: 6113825 یازدید: 146
۱۳۴۷/۲/۲۷ - ۱۳۹۹/۲/۱۹

مهین بیجنوند

کد متوفی: 6113831 یازدید: 123
1347/2/27 - 1399/2/19

مهین بیجنوند

کد متوفی: 6113833 یازدید: 313
1347/2/27 - 1399/2/19

حسین مراد سوری

کد متوفی: 6114814 یازدید: 119
33|1313 - 2121400

محمد تقي فريادرس

کد متوفی: 6114959 یازدید: 837
1329/11/28 - 1399/3/3

حاج كرم سيف

کد متوفی: 6114971 یازدید: 288
1334/4/3 - 1394/10/16

نورالله سلگی

کد متوفی: 6115106 یازدید: 235
-

چینی حاجی بابا علی

کد متوفی: 6115217 یازدید: 135
- ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شهناز ذوالفقاری

کد متوفی: 6115497 یازدید: 133
1346/04/09 - 1399/02/22

گل افرین کولیوند

کد متوفی: 6116378 یازدید: 106
- ۱۴۰۰.۲.۲۴

زهرا ترابی

کد متوفی: 6116680 یازدید: 248
13140314 - 14000224

رحمت علی کریم آبادی

کد متوفی: 6117688 یازدید: 234
- 1400/02/28

اقای احمد علی و خانم دولت .. حاتمی

کد متوفی: 6119718 یازدید: 198
-

هوشنگ وکیلی

کد متوفی: 6121311 یازدید: 236
- 1400/03/07

قشنگ گودرزی

کد متوفی: 6121489 یازدید: 165
- 1399/03/09

‌کربلایی سیف الله زمانیان

کد متوفی: 6122232 یازدید: 118
1335/06/02 - 1400/03/10

مهندس احسان قیاسی

کد متوفی: 6125132 یازدید: 4006
1367/06/28 - 1400/03/23

بهروز سیفی جمشیدی

کد متوفی: 6126646 یازدید: 170
-

حاجیه خانم خورشید ترکمان

کد متوفی: 6126681 یازدید: 195
- 1400/04/03

صحبت الله باوندی

کد متوفی: 6127357 یازدید: 212
1320 - 1385

حجت الله ساکی

کد متوفی: 6129204 یازدید: 101
-

محسن سیفی

کد متوفی: 6129849 یازدید: 284
1356/01/19 - 1391/04/23

حاج صادق حاجیان

کد متوفی: 6130965 یازدید: 302
- 1400/04/15

حسنمراد ابروزن

کد متوفی: 6132022 یازدید: 128
-

عبدالله حبیب وند

کد متوفی: 6132639 یازدید: 199
- 1400/04/31

حاج صادق حاجیان

کد متوفی: 6135640 یازدید: 423
1309/03/03 - 1400/04/15

داود قیاسی

کد متوفی: 6139373 یازدید: 143
-

حسن ابوالفتحی

کد متوفی: 6139406 یازدید: 353
-

علی رضا جعفری

کد متوفی: 6141107 یازدید: 268
- 1400/05/16

سعید کیانی

کد متوفی: 6141664 یازدید: 199
- 1400/05/27

نجف بحیرائی

کد متوفی: 6144868 یازدید: 159
1322/12/01 - 1400/01/16

سكينه سادات ميري

کد متوفی: 6145172 یازدید: 316
-

احمد خزای

کد متوفی: 6148341 یازدید: 116
1345/08/10 - 1400/01/25

فر جی

کد متوفی: 6149208 یازدید: 98
-

حاج جلال ترکاشوند

کد متوفی: 6157673 یازدید: 134
-

جمشید نصرتی

کد متوفی: 6160551 یازدید: 102
- 1400/08/12

مرحوم حاج دانیال زمانی

کد متوفی: 6161117 یازدید: 328
-

رامین بحیرائی

کد متوفی: 6164268 یازدید: 86
-

ایرج ایزدی فر

کد متوفی: 6165003 یازدید: 106
-

ایرج ایزدی فر

کد متوفی: 6165007 یازدید: 376
-

شیوا (زهرا) دلوچی

کد متوفی: 6165348 یازدید: 83
1365/06/30 - 1400/09/11

شیوا دلوچی

کد متوفی: 6165349 یازدید: 186
1365/06/30 - 1400/09/11

خداداد خیشه

کد متوفی: 6165350 یازدید: 80
-

خداداد خیشه

کد متوفی: 6165351 یازدید: 68
-

خداداد خیشه

کد متوفی: 6165353 یازدید: 54
-

خداداد خیشه

کد متوفی: 6165355 یازدید: 68
-

خداداد خیشه

کد متوفی: 6165357 یازدید: 203
-

محمد همیانی

کد متوفی: 6165868 یازدید: 59
-

اقدس(مهری) رستمی

کد متوفی: 6165884 یازدید: 183
1328/07/05 - 1399/06/20

محمد همیانی

کد متوفی: 6165901 یازدید: 382
1359/03/05 - 1399/04/20

لیلا کیانی

کد متوفی: 6165914 یازدید: 68
1358/06/30 - 1399/05/30

حاجیه خانم ماه دولت مالمیر

کد متوفی: 6168874 یازدید: 118
- 1400/03/23

محمدکریم سیف

کد متوفی: 6169397 یازدید: 268
- 1376/10/03

محمدحسن سلگی

کد متوفی: 6169426 یازدید: 205
1306 - 1380

یادبود شادروان حاج علی محمد زمانی

کد متوفی: 6169903 یازدید: 472
-

محسن شهبازی

کد متوفی: 6170101 یازدید: 63
1346/04/28 - 1385/09/13

مهدی رفیعی

کد متوفی: 6170150 یازدید: 232
1374/10/17 - 1400/09/05

شهیدمهدی رفیعی رفیعی

کد متوفی: 6170158 یازدید: 132
-

علیزاده علی بخشی

کد متوفی: 6170714 یازدید: 604
-

پژمان ظفری

کد متوفی: 6172011 یازدید: 408
1372/12/14 - 1399/10/13

سردار سلیمانی

کد متوفی: 6172140 یازدید: 59
-

مرحوم خانم مریم شاهمرادی

کد متوفی: 6172313 یازدید: 321
- 1400/04/10

محمد کرمعلی

کد متوفی: 6172483 یازدید: 181
1333/06/02 - 1399/11/17

محمد کرمعلی

کد متوفی: 6172485 یازدید: 77
1399/06/02 - 1399/11/17

صمد ساکی

کد متوفی: 6173358 یازدید: 85
- 1390/10/14

روح الله شوهانی

کد متوفی: 6174238 یازدید: 365
1357/06/01 - 1400/10/16

جهانبخش رفیعی

کد متوفی: 6175259 یازدید: 474
-

ابراهيم احمدي

کد متوفی: 6175290 یازدید: 69
1331 - 1395/12/25

سمیه افراسیابی

کد متوفی: 6175407 یازدید: 62
-

کربلایی داوود سرمیلی

کد متوفی: 6176335 یازدید: 90
- 1400/10/26

داریوش شجاعیان

کد متوفی: 6176602 یازدید: 807
1338/01/02 - 1400/10/28

اکبر نساری

کد متوفی: 6177475 یازدید: 318
1339/01/02 - 1400/11/03

ماه دولت جلالوند

کد متوفی: 6182248 یازدید: 51
-

علی شیراوندی

کد متوفی: 6182252 یازدید: 124
1344/06/09 - 1362/11/27

حاجیه خانم خیربانو شفیعی نیا

کد متوفی: 6182992 یازدید: 292
1337/01/01 - 1400/11/21

حاج منوچهر نوروزی

کد متوفی: 6183234 یازدید: 200
1318/03/11 - 1399/05/07

تورج جلالوند

کد متوفی: 6183239 یازدید: 143
1349/01/01 - 1366/11/13

حاجیه خانم گل نبات سلگی

کد متوفی: 6183252 یازدید: 52
1324/11/01 - 1399

حاجیه گل نبات سلگی

کد متوفی: 6183256 یازدید: 112
1324/11/01 - 1399/10/01

حاجیه خانم خیربانو شفیعی نیا

کد متوفی: 6183327 یازدید: 216
1337/01/01 - 1400/11/19

مهدی قپانوری

کد متوفی: 6183571 یازدید: 186
1377/09/10 - 1395/12/03

مهری سلطانی

کد متوفی: 6183796 یازدید: 167
1343/06/20 - 1400/05/05

چراغ ابوالفتحی

کد متوفی: 6184776 یازدید: 48
-

حاجی لطیف ابوالفتحی

کد متوفی: 6184779 یازدید: 54
-

حاج محمد مراد احمدوند

کد متوفی: 6185082 یازدید: 646
- 1400/11/27

نوروزعلی کمالوند

کد متوفی: 6185139 یازدید: 78
1306/06/19 - 1391/11/11

علی محمد ذوالفقاری

کد متوفی: 6185287 یازدید: 199
1322/02/01 - 1400/04/01

زینب خزایی

کد متوفی: 6185657 یازدید: 130
-

کبری خزایی

کد متوفی: 6187210 یازدید: 311
- 1400/12/21

قمر کرمعلی

کد متوفی: 6187627 یازدید: 127
1314/07/02 - 1400/12/12

قمر کرمعلی

کد متوفی: 6187629 یازدید: 68
1314/07/02 - 1400/12/12

اقدس بحیرائی

کد متوفی: 6188317 یازدید: 84
1316/04/29 - 1400/12/22

شیر مراد کیانی

کد متوفی: 6188827 یازدید: 206
- 1400/12/06

ولی الله شرفی

کد متوفی: 6188871 یازدید: 1318
-

گل پرور فریادرس

کد متوفی: 6188991 یازدید: 85
1337/03/17 - 1400/12/18

پرویز موسیوند

کد متوفی: 6189445 یازدید: 70
1322/10/08 - 1400/08/06

گلچین شهبازی

کد متوفی: 6189612 یازدید: 113
1341/01/02 - 1399/07/11

فیروز معصومی

کد متوفی: 6190941 یازدید: 63
1332/02/22 - 1400/06/22

فیروز معصومی

کد متوفی: 6190944 یازدید: 383
1332/02/22 - 1400/06/22

توکل شهبازی

کد متوفی: 6191034 یازدید: 304
1323/11/22 - 1386/02/21

اسفندیار ذوالفقاری

کد متوفی: 6191710 یازدید: 208
-

اسفندیار ذوالفقاری

کد متوفی: 6191713 یازدید: 53
-

خدایار چواری

کد متوفی: 6192488 یازدید: 73
1330/01/01 - 1400/01/25

مهناز روزبهانی

کد متوفی: 6192637 یازدید: 186
-

خدابس زمانیان

کد متوفی: 6193082 یازدید: 102
- 1398/01/01

حسنا رهنماپور

کد متوفی: 6193090 یازدید: 217
1385/07/04 - 1399/05/31

یداله خزائی

کد متوفی: 6194444 یازدید: 48
1323/02/01 - 1365/10/30

حاج حسینعلی احمدوند

کد متوفی: 6194598 یازدید: 136
-

حسین کاویانی

کد متوفی: 6194745 یازدید: 117
1347/08/04 - 1393/04/27

محمد ابراهیم ترکمان

کد متوفی: 6195868 یازدید: 3679
1326/01/01 - 1401/02/01

ساعت بانو صارمی

کد متوفی: 6195952 یازدید: 55
-

منصور طیبی

کد متوفی: 6196263 یازدید: 54
1346/09/15 - 1392/02/14

اشرف سامانی

کد متوفی: 6196682 یازدید: 68
1317/07/02 - 1401/01/11

حاج پروین ابوالفتحی

کد متوفی: 6198775 یازدید: 45
1341/01/01 - 1397

جواد کارگر

کد متوفی: 6199587 یازدید: 151
1326/04/10 - 1401/02/04

آقامراد ذوالفقاری

کد متوفی: 6201131 یازدید: 163
1348/05/06 - 1401/01/19

صغری(مهوش) نجارزاده

کد متوفی: 6201621 یازدید: 365
1338/05/13 - 1401/03/11

شمس الدین باقری

کد متوفی: 6202599 یازدید: 208
1329/05/28 - 1401/03/20

میرزاعلی زنگنه

کد متوفی: 6203188 یازدید: 142
1338/07/01 - 1400/06/29

صدیقه(سپیده) یعقوبی

کد متوفی: 6204811 یازدید: 62
-

اسدالله سراقی

کد متوفی: 6204849 یازدید: 63
-

مجتبی ابولفتحی

کد متوفی: 6206400 یازدید: 51
1340/01/02 - 1401/04/06

عربعلی چگینی

کد متوفی: 6207893 یازدید: 78
-

حمیدرضا دکامی

کد متوفی: 6208939 یازدید: 661
1381/08/27 - 1401/05/02

شعبانعلی امینی راد

کد متوفی: 6209424 یازدید: 112
1325/11/02 - 1401/04/25

احمد نوری

کد متوفی: 6210150 یازدید: 63
-

یوسف کریم خوانی

کد متوفی: 6210743 یازدید: 43
-

یوسف کریم خوانی

کد متوفی: 6210745 یازدید: 43
1394/07/01 - 1401/05/16

یوسف کریم خانی

کد متوفی: 6210756 یازدید: 214
1354/07/01 - 1401/05/16

مراد خزایی

کد متوفی: 6210854 یازدید: 75
-

حاجیه خانم طاهره قیاسی

کد متوفی: 6211433 یازدید: 131
1303/07/01 - 1396/03/27

نقی زمانیان

کد متوفی: 6212181 یازدید: 40
-

مرحوم جلیل سلگی

کد متوفی: 6213690 یازدید: 238
1314/02/05 - 1401/06/03

سکینه ( مریم ) نجفی

کد متوفی: 6214488 یازدید: 50
1338/03/07 - 1400/06/13

امیرحسین سهرابی

کد متوفی: 6215173 یازدید: 292
- 1401/06/13

محمدمراد همیانی

کد متوفی: 6215965 یازدید: 140
-

ترکان جلالوند

کد متوفی: 6216028 یازدید: 97
1322/01/01 - 1386/01/19

کربلای حسن همیانی

کد متوفی: 6216051 یازدید: 99
1313/08/02 - 1399/08/22

جوان ناکام امیرحسین همیانی

کد متوفی: 6216090 یازدید: 224
1383/10/08 - 1401/03/15

الهه سلگی

کد متوفی: 6216887 یازدید: 316
1361/10/21 - 1401/06/19

علی صفر احمدوند

کد متوفی: 6216921 یازدید: 138
1345/10/04 - 1401/06/12

معصومه ابوالفتحی

کد متوفی: 6217262 یازدید: 89
1344/07/01 - 1394/06/29

خاص طلا سیف

کد متوفی: 6217303 یازدید: 37
-

خاص طلا سیف

کد متوفی: 6217304 یازدید: 55
-

خاص طلا سیف

کد متوفی: 6217306 یازدید: 48
-

خاص طلا سیف

کد متوفی: 6217310 یازدید: 70
-

محمد حنیفه عباسی

کد متوفی: 6217943 یازدید: 168
1345/04/10 - 1401/07/22

محسن قدیمی

کد متوفی: 6218063 یازدید: 254
- 1401/06/25

عباس حیدری

کد متوفی: 6218253 یازدید: 70
- 1401/08/03

محمدعلی عزیزی

کد متوفی: 6218493 یازدید: 90
1327/03/16 - 1396/08/09

کربلایی توکل منصوری

کد متوفی: 6220939 یازدید: 41
- 1394/01/30

فیروزه نساری

کد متوفی: 6221066 یازدید: 45
1356/12/10 - 1401/10/07

فاطمه قپانوری

کد متوفی: 6222049 یازدید: 680
1346/02/02 - 1392/10/18

افسانه گودرزی منش

کد متوفی: 6222074 یازدید: 101
-

نوالدین موسی وند

کد متوفی: 6222710 یازدید: 31
-

احمر سلگی

کد متوفی: 6222781 یازدید: 40
-

حاج سید ملک اجاقی'موسوی تبار

کد متوفی: 6223032 یازدید: 92
1332/11/01 - 1401/11/01

کربلایی گل آفتاب زمانیان

کد متوفی: 6224185 یازدید: 253
-

عذرا کرمعلی

کد متوفی: 6224294 یازدید: 70
1316/12/13 - 1401/11/06

عطرگل زمانیان

کد متوفی: 6224301 یازدید: 102
1338/01/13 - 1390/11/16

پیرزاد معافی

کد متوفی: 6225370 یازدید: 38
-

فاطمه ساکی

کد متوفی: 6225638 یازدید: 54
1353/03/01 - 1393/03/06

سیدرضا موسوی

کد متوفی: 6226091 یازدید: 84
1339/06/10 - 1401/12/23

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد موسوی اجاقی

کد متوفی: 6226685 یازدید: 106
1301/06/20 - 1399/08/28

حاجیه خانم معصومه موسیوند

کد متوفی: 6227177 یازدید: 121
1311 - 1402/01/07

صدیقه سلگی

کد متوفی: 6227179 یازدید: 85
-

حمید سلگی

کد متوفی: 6227399 یازدید: 82
1343/01/02 - 1401/11/29

حیدر سلگی

کد متوفی: 6227704 یازدید: 64
1308/11/28 - 1402/01/06

عین‌الدین ترکمان

کد متوفی: 6228453 یازدید: 628
1346/09/01 - 1402/01/25

محمد رجب ترکستانی

کد متوفی: 6230726 یازدید: 27
-

وهمه گذشتگان وسفرکردگان

کد متوفی: 6230924 یازدید: 102
-

بهروز سیف

کد متوفی: 6232011 یازدید: 30
- 1402

مرحوم کربلایی عزت الله احمدی

کد متوفی: 6233205 یازدید: 29
-

ناهید بیجنوند

کد متوفی: 6235110 یازدید: 50
1353/10/20 - 1401/05/10

ناهید بیجنوند

کد متوفی: 6235112 یازدید: 113
1353/10/20 - 1401/05/10

کربلایی همت علی سلگی

کد متوفی: 6235554 یازدید: 230
-

روح اله نجارزاده

کد متوفی: 6236390 یازدید: 34
-

قربان ترکاشوند

کد متوفی: 6236748 یازدید: 26
-

کربلایی شیرین تاج امرائی

کد متوفی: 6237668 یازدید: 72
1321/02/06 - 1402/03/28

محمدکریم سیف

کد متوفی: 6238186 یازدید: 147
-

محمدکریم سیف

کد متوفی: 6238187 یازدید: 34
1337/02/25 - 1402/07/30

علی حسین حسینی

کد متوفی: 6240625 یازدید: 33
-

محمد قپانوری قپانوری

کد متوفی: 6242876 یازدید: 15
1323/01/09 - 1388/10/18

طاهره طاهری

کد متوفی: 6243836 یازدید: 20
1342/10/14 - 1393/10/28

الله یار کیانی

کد متوفی: 6244832 یازدید: 32
1332 - 1401/05/13

اقبال همیانی

کد متوفی: 6247889 یازدید: 13
-

نادر ساسانی

کد متوفی: 6248451 یازدید: 47
1327/01/07 - 1392/10/30

حجت‌الله سوری

کد متوفی: 6248472 یازدید: 125
- 1403/01/17

رضا مولوی

کد متوفی: 6248517 یازدید: 8
-

سیدحمیدالله زرینی

کد متوفی: 6249346 یازدید: 7
1342/06/02 - 1401/03/20

خداداد سلگی

کد متوفی: 6249357 یازدید: 242
- 1403/02/05

مراد علی سلگی

کد متوفی: 6249367 یازدید: 6
-

مرحوم شادروان علی آقا(حسن) سوری

کد متوفی: 6249368 یازدید: 11
1327/06/01 - 1402/10/03

مرحوم شادروان سیدآقامحمد ناظری

کد متوفی: 6249371 یازدید: 53
1315/01/01 - 1403/02/05

فرنگیس جهانیان

کد متوفی: 6249455 یازدید: 247
- 1403/02/06

امین ملکی

کد متوفی: 6249528 یازدید: 117
- 1403/02/08

فخری بانو بابازین

کد متوفی: 6249559 یازدید: 105
- 1403/02/09

مرحوم حاج‌ملک حسن جهانیان

کد متوفی: 6249565 یازدید: 16
1320/01/01 - 1403/02/08

عیسی زیوری منزه

کد متوفی: 6249706 یازدید: 64
- 1403/02/13

شهدای خدمت شهدای خدمت

کد متوفی: 6250775 یازدید: 13
-

اقبال همیانی

کد متوفی: 6251288 یازدید: 6
1350/01/01 - 1402/12/29

هبت الله قیاسوند

کد متوفی: 6252232 یازدید: 32
- 1403/04/05

محمدکاظم ترکمان

کد متوفی: 6252826 یازدید: 13
- 1403/04/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید