آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تفت

غلامحسین منتظری هدش

کد متوفی: 2839 یازدید: 322
-

محمدرضا دهقانی تفتی

کد متوفی: 10125 یازدید: 541
-

محمدرضا غلامی

کد متوفی: 16509 یازدید: 220
-

ایران وسیدعلی خانی ومیرزابابایی

کد متوفی: 17221 یازدید: 256
-

علی اکبر منتظر

کد متوفی: 31689 یازدید: 248
-

حاجی بی بی زهرا هاشمی فراشاه

کد متوفی: 32388 یازدید: 429
-

معصومه رحیمی

کد متوفی: 32981 یازدید: 244
-

خانمی دهشیری

کد متوفی: 35316 یازدید: 291
-

محمد فلاح نژاد تفتی. ربابه دهقاني

کد متوفی: 38282 یازدید: 239
-

شهید بابک نوری

کد متوفی: 39005 یازدید: 1364
-

حاج فضل اله صادقی

کد متوفی: 39581 یازدید: 404
-

محمد علی سبزواری

کد متوفی: 40979 یازدید: 246
-

محمدعلی سبزواری

کد متوفی: 40986 یازدید: 219
-

خانم طاهره رضازاده

کد متوفی: 41122 یازدید: 552
-

جلیل باغیانی

کد متوفی: 41428 یازدید: 352
-

سیدابوالحسن نوری

کد متوفی: 42431 یازدید: 223
-

حاج محمد سرسنگی

کد متوفی: 43576 یازدید: 270
-

حاج کاظم (حاجی هدایت) عسکری وزیری

کد متوفی: 44659 یازدید: 249
-

شعبانعلی مهدیان

کد متوفی: 47771 یازدید: 240
-

ولی جاور

کد متوفی: 48676 یازدید: 258
-

حسن دهقانی

کد متوفی: 48807 یازدید: 240
-

حسن دهقانی

کد متوفی: 48856 یازدید: 232
-

عشرت نبی فراشاه

کد متوفی: 49385 یازدید: 268
-

محمد سجاد دهقانی تفتی

کد متوفی: 49488 یازدید: 475
-

حاج آقا رضا بهارستان تفتی

کد متوفی: 50009 یازدید: 770
- 1399/08/11

شعبانعلي مهديان

کد متوفی: 50616 یازدید: 225
-

عبدالله زارع

کد متوفی: 51371 یازدید: 617
-

فاطمه علیمی

کد متوفی: 53163 یازدید: 208
-

مهندس مهدی دهقانی سانیج

کد متوفی: 53552 یازدید: 227
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 54033 یازدید: 366
-

شهدای تفت شهدای نیر

کد متوفی: 55166 یازدید: 195
-

سرافراز استان یزد

کد متوفی: 55180 یازدید: 225
-

جلیل جواهری تفتی

کد متوفی: 55598 یازدید: 435
-

زهرا زمانزاده

کد متوفی: 57310 یازدید: 228
-

نصرالله زارع محمودآبادی

کد متوفی: 59398 یازدید: 188
-

سید آقا طباطبایی(سیداسدالله)

کد متوفی: 59928 یازدید: 208
-

شعبانعلی مهدیان

کد متوفی: 62496 یازدید: 209
-

حسین بردستانی

کد متوفی: 64890 یازدید: 176
-

حسین/سلطان بردستانی

کد متوفی: 64920 یازدید: 167
-

حسین /سلطان بردستانی

کد متوفی: 65015 یازدید: 163
-

حسین متصدی آقابزگی

کد متوفی: 65945 یازدید: 180
-

حاج محمد حسین دهقانی تفتی

کد متوفی: 66935 یازدید: 214
-

عصمت طایفی

کد متوفی: 67004 یازدید: 371
-

طاهره شیران

کد متوفی: 68446 یازدید: 208
-

عشرت دهقانپور

کد متوفی: 69041 یازدید: 192
-

بی بی خدیجه نقیب زاده

کد متوفی: 72342 یازدید: 295
-

حسین دره زرشکی

کد متوفی: 73352 یازدید: 189
-

آبی بی فلاح

کد متوفی: 74422 یازدید: 225
-

آبی بی فلاح تفتی

کد متوفی: 74432 یازدید: 221
-

حاجی غلامحسین جلالی

کد متوفی: 74518 یازدید: 180
-

امرالله زارع محمودآبادی

کد متوفی: 74789 یازدید: 230
-

محمود مظفری خسروی

کد متوفی: 75132 یازدید: 227
-

محمدحسین فصیحی

کد متوفی: 77383 یازدید: 176
-

قاسم ترکی

کد متوفی: 77391 یازدید: 205
-

حاج محمد ابوطالبی

کد متوفی: 77398 یازدید: 263
-

بی بی سادات دهقانی تفتی

کد متوفی: 77407 یازدید: 197
-

سیدآقا طباطبایی(سیداسدالله)

کد متوفی: 77415 یازدید: 153
-

بمانعلی زروئی

کد متوفی: 77424 یازدید: 194
-

نورسته حاجی رشیدی

کد متوفی: 77440 یازدید: 187
-

حاج محمد تقی محسنی نصرآباد

کد متوفی: 78280 یازدید: 184
-

محمدعلی فیضی فیض اباد

کد متوفی: 78422 یازدید: 205
-

خدیجه شاهدی

کد متوفی: 800147 یازدید: 146
1317/09/09 - 1396/06/05

حاج ماشاا... فلاح تفتي

کد متوفی: 6000546 یازدید: 224
-

محمدعلی جعفری زاد

کد متوفی: 6000589 یازدید: 189
-

محمدوجابر اقبالی شاه آباد

کد متوفی: 6001431 یازدید: 216
-

پروین برخورداری

کد متوفی: 6003876 یازدید: 226
-

حاجی محمدعلی قدیری بیداخویدی

کد متوفی: 6004228 یازدید: 189
-

امرالله متقی

کد متوفی: 6004460 یازدید: 325
-

عصمت فلاح تفتی

کد متوفی: 6006098 یازدید: 175
-

ناصر برخورداری

کد متوفی: 6008754 یازدید: 211
-

خدیجه دهقانی تفتی

کد متوفی: 6009149 یازدید: 213
-

سید جمال طباطبایی

کد متوفی: 6009254 یازدید: 196
-

سید علی اکبر طباطبایی ( اکبر آقا )

کد متوفی: 6009261 یازدید: 244
-

سید علیرضا طباطبایی ( آقا ولی )

کد متوفی: 6009270 یازدید: 183
-

سید جلیل میرحسینی

کد متوفی: 6009289 یازدید: 224
-

رضا (حاجی ماشاءالله عابدینی

کد متوفی: 6009482 یازدید: 214
-

حاج محمد حسن اسلامی

کد متوفی: 6009529 یازدید: 177
-

محمد فتحی

کد متوفی: 6009570 یازدید: 154
-

حاجیه خانم فاطمه صادقی بخی

کد متوفی: 6010814 یازدید: 176
-

علی بمان حیدری

کد متوفی: 6010995 یازدید: 213
-

فاطمه صغری کبیری

کد متوفی: 6011004 یازدید: 217
-

فاطمه صغری کبیری

کد متوفی: 6011026 یازدید: 205
-

فیض الله حیدری

کد متوفی: 6011032 یازدید: 205
-

عصمت فلاح تفتی

کد متوفی: 6011060 یازدید: 200
-

عصمت فلاح تفتی

کد متوفی: 6011078 یازدید: 202
-

خدیجه فلاح تفتی

کد متوفی: 6011243 یازدید: 182
-

فاطمه باقر زاده و محمد نجم زاده

کد متوفی: 6013958 یازدید: 203
-

سیدآقاحسین حسینی

کد متوفی: 6014070 یازدید: 168
-

شهربانو شیرزاد

کد متوفی: 6014411 یازدید: 220
-

حسینعلی شهسواری

کد متوفی: 6016426 یازدید: 264
-

فاطمه فلاح تفتی

کد متوفی: 6016940 یازدید: 186
-

نصرت ابوطالبی

کد متوفی: 6017297 یازدید: 235
-

حاج قنبر کوچک‌زاده

کد متوفی: 6017302 یازدید: 253
-

مرحوم حاج صادق برزگر بنادکوکی

کد متوفی: 6017900 یازدید: 178
-

حاج صادق برزگر بنادکوکی

کد متوفی: 6017912 یازدید: 279
-

محمد حسین دهقانی

کد متوفی: 6018404 یازدید: 206
-

بی بی جان دهقانپور فراشاه

کد متوفی: 6018413 یازدید: 328
-

محمد حسین دهقانی

کد متوفی: 6018438 یازدید: 186
-

محمد حسین دهقانی

کد متوفی: 6018470 یازدید: 193
-

محمد حسین دهقانی

کد متوفی: 6018484 یازدید: 273
-

حاجیه شه بانو شیرزاد

کد متوفی: 6019027 یازدید: 195
-

شهربانو شیرزاد

کد متوفی: 6019032 یازدید: 279
-

حاجی عبدالصمد طایفی

کد متوفی: 6019064 یازدید: 226
-

حاج غلامحسین غضنفری نصرآباد

کد متوفی: 6019078 یازدید: 305
-

حاج حسن طایفی

کد متوفی: 6019102 یازدید: 258
-

مرحوم حاج نصرالله حاجی مقصودی

کد متوفی: 6019257 یازدید: 229
-

ناصر زارع

کد متوفی: 6019897 یازدید: 322
-

باقر و علی اکبر فرحبخش تفتی

کد متوفی: 6023342 یازدید: 250
-

باقر طایفی

کد متوفی: 6024076 یازدید: 237
-

باقر طایفی

کد متوفی: 6024081 یازدید: 255
-

اکبر برزگری نصرآباد

کد متوفی: 6025770 یازدید: 274
-

رمضانعلی برخورداری

کد متوفی: 6025880 یازدید: 264
-

حاج مرتصی برزین

کد متوفی: 6026087 یازدید: 190
-

حاج مرتضي برزین

کد متوفی: 6026097 یازدید: 197
-

سکینه دهشیری

کد متوفی: 6026365 یازدید: 206
-

علی اکبر قادریان

کد متوفی: 6026517 یازدید: 211
-

عباس دره زرشکی

کد متوفی: 6026799 یازدید: 195
-

سکینه دهقان بنادکی

کد متوفی: 6027102 یازدید: 224
-

عباس دره زرشکی

کد متوفی: 6028168 یازدید: 166
-

علیمحمد طالب نیری

کد متوفی: 6028798 یازدید: 206
-

نرگس پیلور زاده

کد متوفی: 6028933 یازدید: 190
-

نرگس پیله ور زاده

کد متوفی: 6028965 یازدید: 203
-

محمد علی جعفری زاد

کد متوفی: 6031534 یازدید: 186
-

حاج محمدرضا دهقانی تفتی

کد متوفی: 6033609 یازدید: 215
-

حمید رضازاده

کد متوفی: 6034718 یازدید: 225
-

حمید رضازاده

کد متوفی: 6034957 یازدید: 210
-

قاسم زرویی

کد متوفی: 6035807 یازدید: 218
-

اکبر شاهدی

کد متوفی: 6035810 یازدید: 263
-

نصرت(خانمی) کارگر مزرعه ملا

کد متوفی: 6035817 یازدید: 216
-

یحیی آبیاری

کد متوفی: 6035835 یازدید: 197
-

محمدرضا رضایی پندری

کد متوفی: 6035861 یازدید: 218
-

علی فلاح تفتی

کد متوفی: 6037462 یازدید: 209
-

بی بی نازی نجاریان

کد متوفی: 6038839 یازدید: 257
-

سید احمد طاهری تفتی

کد متوفی: 6042417 یازدید: 1009
-

حاجیه زهرا دهقان طزرجانی

کد متوفی: 6043193 یازدید: 198
-

حاجی میرزا باقر دهقان طزرجانی

کد متوفی: 6043373 یازدید: 278
-

حاج محمدعلی شریفی

کد متوفی: 6044232 یازدید: 176
-

عبدالحسین /محمدرضا/خدیجه مظفری

کد متوفی: 6044294 یازدید: 206
-

محمد حسین نبی‌زاده

کد متوفی: 6047317 یازدید: 216
-

اسدالله کرمی

کد متوفی: 6054416 یازدید: 215
-

صدیقه نجفی

کد متوفی: 6055596 یازدید: 172
- 1399

صدیقه نجفی

کد متوفی: 6055614 یازدید: 180
- 1399

صدیقه نجفی

کد متوفی: 6055615 یازدید: 167
- 1399

صدیقه نجفی

کد متوفی: 6055617 یازدید: 193
- 1399

محمدرضا جعفری زاده

کد متوفی: 6061045 یازدید: 201
1339/06/01 - 1378/11/08

حاج بمانعلی دهقانپور فراشاه

کد متوفی: 6061124 یازدید: 245
- 1387/9/16

حاج یوسف/حاجیه سلطان امیری /نظامی

کد متوفی: 6061634 یازدید: 237
-

غلامحسین زارع زردینی

کد متوفی: 6062328 یازدید: 247
-

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6062426 یازدید: 170
- 1397 . 8 .

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6062442 یازدید: 242
- 1397 . 7 .

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6062446 یازدید: 187
- 20.8.1397

محمد رضا زارع سنگدرازی

کد متوفی: 6065566 یازدید: 270
-

حاجیه خانم فاطمه صادقی بخی

کد متوفی: 6066175 یازدید: 173
- 20 . 8 . 1

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6066178 یازدید: 179
- 20 . 8 . 9

محمد رضا دهقانی تفتی

کد متوفی: 6066678 یازدید: 180
1364/06/01 - 1390/06/18

حاج رضا شیرازی

کد متوفی: 6068414 یازدید: 24
-

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6069343 یازدید: 177
- 20 . 8

مصطفی محسن زاده

کد متوفی: 6069741 یازدید: 282
-

جواد /طوبی /عباسعلی /زینت منصوری

کد متوفی: 6071907 یازدید: 215
-

محمدعلی فخرآبادی

کد متوفی: 6072205 یازدید: 211
1311/7/3 - 1399/10/24

حاجیه خانم فاطمه صادقی

کد متوفی: 6072694 یازدید: 176
- 20 . 8

ناصر روزگار

کد متوفی: 6074751 یازدید: 249
- 3/12/1399

استادقنبر زارع

کد متوفی: 6075441 یازدید: 180
311346 - ۹۱۲۱۳۹۶

سید عباس پورهاشمی

کد متوفی: 6075495 یازدید: 201
-

حاج نصرالله باغستانی

کد متوفی: 6075624 یازدید: 184
۱۳۲۱/۶/۱۷ - ۱۳۸۸/۱۲/۳

شادروانان

کد متوفی: 6075771 یازدید: 177
-

حاج حسن /غلامرضا /زیور صالحی /رعیتی

کد متوفی: 6078963 یازدید: 192
-

اقدس نیکخو

کد متوفی: 6080242 یازدید: 202
-

محدثه دهقان

کد متوفی: 6081913 یازدید: 168
23/6/1379 - 24/10/96

محدثه دهقان

کد متوفی: 6081942 یازدید: 185
23/6/1379 - 24/10/1396

حاجیه خانم عصمت قرائی

کد متوفی: 6082738 یازدید: 222
- ۱۳۹۹۱۲۲۱

ناصر روزگار

کد متوفی: 6091110 یازدید: 172
-

ناصر روزگار

کد متوفی: 6091111 یازدید: 518
-

مهدی کبیری شاه آباد

کد متوفی: 6092615 یازدید: 551
-

غلامحسین احمدی علی آباد

کد متوفی: 6100391 یازدید: 447
1307/08/10 - 1399/02/05

محمد زارع (غلامحسین علی عسکریا)

کد متوفی: 6100951 یازدید: 1434
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6111838 یازدید: 226
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6111840 یازدید: 266
-

حاج حسین طایفی

کد متوفی: 6112051 یازدید: 577
-

حاج حسین طایفی نصر ابادی

کد متوفی: 6112060 یازدید: 286
-

معصومه بورقی

کد متوفی: 6113848 یازدید: 176
-

سیداحمد حدادیان

کد متوفی: 6115008 یازدید: 289
1316/8/19 - 1398/3/1

حاج علی شاهدی

کد متوفی: 6116004 یازدید: 149
-

پدر شهید شاهدی

کد متوفی: 6116008 یازدید: 139
-

حاج علی شاهدی

کد متوفی: 6116012 یازدید: 173
-

حاج علی شاهدی

کد متوفی: 6116016 یازدید: 220
-

حاج علی شاهدی

کد متوفی: 6116020 یازدید: 613
-

شعبانعلی مهدیان

کد متوفی: 6116425 یازدید: 134
-

خانعلی هرندی گاریز

کد متوفی: 6120306 یازدید: 226
1306/01/01 - 1398/09/05

محمدرسول دهقانی تفتی

کد متوفی: 6120619 یازدید: 282
1307/01/04 - 1400/03/04

حاج محمد حسن آخوندی

کد متوفی: 6120762 یازدید: 183
-

مسعود منتظر

کد متوفی: 6121334 یازدید: 3431
- 1400/03/08

حاج علی احمدی خلیل آبادی

کد متوفی: 6121369 یازدید: 270
-

حاجی سید محمد میرکریمی تفتی

کد متوفی: 6121451 یازدید: 268
- 1400/03/09

آقا محمدحسین فلاح

کد متوفی: 6121581 یازدید: 197
-

میرزا سیدمحمد میرکریمی تفتی

کد متوفی: 6121659 یازدید: 311
- 1400/03/09

سیدمحمدعلی میرخلیلی

کد متوفی: 6122640 یازدید: 174
- 1382/12/29

اعظم کرمی خشک آباد

کد متوفی: 6123054 یازدید: 256
1339/11/15 - 1399/03/16

فاطمه شاکری

کد متوفی: 6134104 یازدید: 141
- 1400/05/04

حاج محمود عطارباشیان

کد متوفی: 6140396 یازدید: 341
-

غلامحسین عسکری

کد متوفی: 6142784 یازدید: 125
-

حاج حسین دهقانپور فراشاه

کد متوفی: 6143034 یازدید: 173
1323/01/01 - 1392/09/13

سعیده مظاهر یزدی فرزند محمد و فاطمه

کد متوفی: 6143709 یازدید: 625
1351/07/10 - 1398/06/14

هادی زندآور

کد متوفی: 6149837 یازدید: 432
1323/01/01 - 1400/06/18

بمانعلی عباسی

کد متوفی: 6152773 یازدید: 214
-

محمد حسین نبی زاده

کد متوفی: 6163633 یازدید: 125
1348/04/14 - 1365/10/20

حاج محمد دهقانپور فراشاه

کد متوفی: 6166136 یازدید: 113
- 1400/09/13

حاج محمد دهقانپور

کد متوفی: 6166143 یازدید: 90
-

رضا نجم پور

کد متوفی: 6167375 یازدید: 97
1365/09/27 - 1400/09/20

علی اکبر فروتن

کد متوفی: 6168208 یازدید: 224
1327/08/08 - 1398/09/26

ثریا صادقی

کد متوفی: 6168529 یازدید: 290
1352/10/12 - 1400/09/25

شهید حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6171004 یازدید: 287
1335/01/01 - 1398/10/13

سیدعباس رسولی نصرآبادی

کد متوفی: 6176429 یازدید: 120
1365/12/12 - 1389/10/22

طاهره مظفری تفتی فرزند احمد مظفری

کد متوفی: 6176769 یازدید: 396
1325/01/01 - 1400/11/04

سکینه فلاح

کد متوفی: 6177204 یازدید: 61
-

حاج میرزا محمد دهقان نیری

کد متوفی: 6188478 یازدید: 480
1306/05/09 - 1400/02/12

آقای عباس فخرآبادی

کد متوفی: 6191726 یازدید: 155
1310/04/09 - 1397/08/28

سید جلال میر جلال الدینی

کد متوفی: 6193218 یازدید: 303
-

صغری دهقانی

کد متوفی: 6193639 یازدید: 76
- 1390/02/14

ایراندخت خاوریان

کد متوفی: 6194246 یازدید: 192
1334/01/05 - 1400/05/28

حسن دهقانی

کد متوفی: 6194918 یازدید: 81
-

سید مرتضی پورمیرجعفری

کد متوفی: 6198302 یازدید: 103
1318/01/23 - 1400/10/21

سیدمرتضی پورمیرجعفری

کد متوفی: 6198304 یازدید: 63
-

حاج ربابه دهقانی تفتی

کد متوفی: 6200330 یازدید: 69
1316/12/01 - 1401/02/23

حاج محمدرضا دهقانی تفتی

کد متوفی: 6210972 یازدید: 96
1313/05/01 - 1399/08/17

سید رمضان قطبی و بانو غفاری

کد متوفی: 6213138 یازدید: 87
-

بی بی زهرا فلاح تفتی

کد متوفی: 6213154 یازدید: 214
1320/01/01 - 1398/05/09

زری فلاح نژاد

کد متوفی: 6213191 یازدید: 103
1322/01/01 - 1401/05/31

محمدعلی عطارباشیان تفتی

کد متوفی: 6213298 یازدید: 185
1339/08/01 - 1401/05/18

محمد حسین بقایی

کد متوفی: 6214020 یازدید: 106
1325 - 1396

محمدحسین جماعتی تفتی

کد متوفی: 6214878 یازدید: 200
1328/12/02 - 1401/02/04

جلال جلالیان

کد متوفی: 6218808 یازدید: 176
1326/01/01 - 1400/05/15

حاج عبدالحسین خردمند پور

کد متوفی: 6220925 یازدید: 48
1301/12/28 - 1371/10/15

اکبر فلاح نژاد

کد متوفی: 6222346 یازدید: 31
-

حاج شیخ عباس استقامت

کد متوفی: 6223515 یازدید: 51
-

نعمت الله منتظری

کد متوفی: 6223932 یازدید: 38
-

حسن قادرعبدالله

کد متوفی: 6225753 یازدید: 64
- 1401/12/12

حاج عبدالحسین پور دهقانی فراشاه

کد متوفی: 6229314 یازدید: 30
-

امرالله متقی

کد متوفی: 6232668 یازدید: 145
1332/08/01 - 1399/09/14

فاطمه میرزایی

کد متوفی: 6238410 یازدید: 288
- 1402/07/05

بی بی عصمت(ملوک) طباطبایی

کد متوفی: 6241584 یازدید: 21
-

بی بی عصمت(ملوک) طباطبایی

کد متوفی: 6241585 یازدید: 21
-

بی بی عصمت(ملوک) طباطبایی

کد متوفی: 6241587 یازدید: 11
-

بی بی عصمت(ملوک) طباطبایی

کد متوفی: 6241594 یازدید: 57
-

معصومه کفاش پناه

کد متوفی: 6242585 یازدید: 15
-

حاج رضا شیرازی

کد متوفی: 6242684 یازدید: 75
-

معصومه کفاش پناه

کد متوفی: 6242728 یازدید: 22
1330/02/02 - 1402/09/24

ناصر نادری

کد متوفی: 6243374 یازدید: 25
- 1402/09/27

سید حسن رسولی

کد متوفی: 6243399 یازدید: 10
- 1389/10/07

محله آمحسن و محله قرق

کد متوفی: 6243985 یازدید: 49
-

احمد فلاح تفتی

کد متوفی: 6244131 یازدید: 9
1343/01/01 - 1397/08/05

مجید زارع گاریزی

کد متوفی: 6245455 یازدید: 21
-

علی فلاح تفتی

کد متوفی: 6247834 یازدید: 6
-

حاج حسن شریفی بنادکوکی

کد متوفی: 6249763 یازدید: 11
1338/08/11 - 1402/11/07
Loading...

لطفا شکیبا باشید