آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مهریز

نورسته حرابادیان

کد متوفی: 2751 یازدید: 233
-

رضا حایری

کد متوفی: 2757 یازدید: 245
-

حسین مهدوی نیا

کد متوفی: 3789 یازدید: 309
-

حاج علی بشکال(غنچعلی)

کد متوفی: 3806 یازدید: 269
-

علی بشکال

کد متوفی: 6859 یازدید: 288
-

زهرا و عباس کافی زاده و شکری

کد متوفی: 7760 یازدید: 324
-

محمود تفتی پور

کد متوفی: 7948 یازدید: 222
-

فاطمه جان زارع زاده

کد متوفی: 9496 یازدید: 213
-

غلامرضا صالح زاده

کد متوفی: 9500 یازدید: 219
-

حاج اکبر تاجیک زاده

کد متوفی: 11938 یازدید: 423
-

حاج محمد زارعیان

کد متوفی: 13036 یازدید: 290
-

حاج رضا زارع زاده

کد متوفی: 15934 یازدید: 305
-

زهرا خانم خلیلی

کد متوفی: 15943 یازدید: 244
-

محمد کاظم لاری

کد متوفی: 17216 یازدید: 240
-

حاج محمد علی زارع بیدکی

کد متوفی: 17841 یازدید: 669
-

سید حسین حسینی

کد متوفی: 24877 یازدید: 215
-

حاج رضا دهقان

کد متوفی: 24961 یازدید: 243
-

فاطمه دهقان

کد متوفی: 28381 یازدید: 252
-

آیت الله حاج شیخ علی برهان

کد متوفی: 30871 یازدید: 1131
-

علی احسانی

کد متوفی: 30952 یازدید: 244
-

مرحوم مغفور سید محمد قریشی

کد متوفی: 30978 یازدید: 271
-

مرحوم مغفور سید محمد قریشی

کد متوفی: 30989 یازدید: 481
-

احمد زارع بیدکی

کد متوفی: 33364 یازدید: 210
-

محمد آخوندزاده

کد متوفی: 35324 یازدید: 209
-

محمدعلی شهبازی منشادی

کد متوفی: 37800 یازدید: 361
-

محمود دهقانی زاده

کد متوفی: 38766 یازدید: 228
-

احمد علیزاده

کد متوفی: 39685 یازدید: 198
-

علی دهقانی زاده

کد متوفی: 40781 یازدید: 189
-

حاج ابراهیم قادری

کد متوفی: 41447 یازدید: 312
-

حسن قادری

کد متوفی: 41451 یازدید: 240
-

حسن قادری

کد متوفی: 41457 یازدید: 265
-

احمد یزدی

کد متوفی: 41458 یازدید: 254
-

حاج شیر محمد قادری

کد متوفی: 41465 یازدید: 218
-

سید اکبر میروکیلی

کد متوفی: 41516 یازدید: 220
-

علی دریس

کد متوفی: 41541 یازدید: 174
-

حاج علی دهقانیزاده

کد متوفی: 41634 یازدید: 193
-

»رضا زا ع زاده

کد متوفی: 41711 یازدید: 204
-

عباس زارع مهرپادینی

کد متوفی: 41761 یازدید: 176
-

عباس زارع مهرپادینی

کد متوفی: 41774 یازدید: 166
-

عباس زارع مهرپادینی

کد متوفی: 41785 یازدید: 179
-

حاج محمد زارعزاده

کد متوفی: 41813 یازدید: 197
-

حاج محمد زارعزاده

کد متوفی: 41821 یازدید: 183
-

شهید جواد زارع کمالی

کد متوفی: 42079 یازدید: 627
-

شهیدجواد زارع کمالی

کد متوفی: 42084 یازدید: 197
-

جواد زارع کمالی

کد متوفی: 42092 یازدید: 238
-

حاج سید محمدمرتضوی .

کد متوفی: 42740 یازدید: 293
-

حاجیه خانم سودمندی

کد متوفی: 43600 یازدید: 223
-

محمود تفتی پور

کد متوفی: 45532 یازدید: 188
-

عبدالعباس رضاوی

کد متوفی: 45752 یازدید: 348
-

حسن زال

کد متوفی: 46732 یازدید: 357
-

میرزا عباس خوانین زاده

کد متوفی: 47733 یازدید: 190
-

حاجیه سکینه زارع بیدکی

کد متوفی: 49180 یازدید: 195
-

جواد محمد علی نوه مهدی آبادی

کد متوفی: 49193 یازدید: 198
-

مختار امراللهی

کد متوفی: 50483 یازدید: 157
-

حاجی بیبی سادات میر حسینی

کد متوفی: 51641 یازدید: 143
-

حاجی بیبی سادات میر حسینی

کد متوفی: 51655 یازدید: 192
-

حاجی بیبی سادات میر حسینی

کد متوفی: 51662 یازدید: 179
-

سید محمد حیدری مزویرابادی

کد متوفی: 51916 یازدید: 183
-

فاطمه زارع خورمیزی

کد متوفی: 51967 یازدید: 206
-

سید محمد حیدری

کد متوفی: 51969 یازدید: 206
-

حاج مختار امراللهی

کد متوفی: 54330 یازدید: 170
-

حاج مختار امراللهی

کد متوفی: 54411 یازدید: 177
-

زهرا مرتضوی

کد متوفی: 55969 یازدید: 141
-

حاجیه خانم بی بی زهرا مرتضوی

کد متوفی: 56028 یازدید: 162
-

حاجیه خانم بی بی زهرا مرتضوی

کد متوفی: 56053 یازدید: 210
-

حاج غلام رضا علی محمدی

کد متوفی: 58271 یازدید: 239
-

اقدس حیدری

کد متوفی: 60379 یازدید: 220
-

اقدس حیدری

کد متوفی: 60384 یازدید: 226
-

حسین زارع ارنانی

کد متوفی: 60435 یازدید: 189
-

غلام حسین بیک

کد متوفی: 63639 یازدید: 210
-

معصومه و محبوبه منصوری و زارعین

کد متوفی: 63648 یازدید: 182
-

معصومه قناعت دوست

کد متوفی: 66168 یازدید: 179
-

معصومه قناعت دوست

کد متوفی: 66195 یازدید: 150
-

معصومه قناعت دوست

کد متوفی: 66213 یازدید: 196
-

ديگو مارادونا

کد متوفی: 67289 یازدید: 165
-

بی بی زهرا حسینی زاده

کد متوفی: 67929 یازدید: 211
-

رضا جعفرپور

کد متوفی: 68124 یازدید: 218
-

اکبر زارع بیدکی (اکبر غلامحسین)

کد متوفی: 69811 یازدید: 554
1312/07/07 - 1399/08/09

حاجیه ملکه نایب زاده

کد متوفی: 70284 یازدید: 163
-

کربلایی صدیقه غلامرضایی

کد متوفی: 70815 یازدید: 278
-

عبدالحسین راستی

کد متوفی: 71874 یازدید: 244
-

عشرت راستی

کد متوفی: 72750 یازدید: 173
-

دانشمند شهید محسن فخری زاده

کد متوفی: 73586 یازدید: 177
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 73726 یازدید: 154
-

سیدحمزه حیدری

کد متوفی: 74110 یازدید: 175
-

حاج اصغر زارع

کد متوفی: 76091 یازدید: 231
-

حسین زارع ارنانی

کد متوفی: 78728 یازدید: 156
-

محمد زارع ارنانی

کد متوفی: 78757 یازدید: 152
-

حسین زارع ارنانی

کد متوفی: 78902 یازدید: 183
-

محمد زارع ارنانی

کد متوفی: 78935 یازدید: 204
-

رضا نورانیان

کد متوفی: 79028 یازدید: 182
-

محمود دهقان

کد متوفی: 6001459 یازدید: 142
-

حاج غلامرضا متصدی

کد متوفی: 6001889 یازدید: 178
-

حاج غلامحسین خواجه پور

کد متوفی: 6004784 یازدید: 166
-

حاج سیف الله منصوری علی آباد

کد متوفی: 6005166 یازدید: 280
-

مرحوم جلال زارع بیدکی

کد متوفی: 6005326 یازدید: 187
-

حسین کریمیان مزویر آبادی

کد متوفی: 6006336 یازدید: 160
-

خدیجه غلامی

کد متوفی: 6007554 یازدید: 186
-

حاج رضا بزرگزاده فخرآبادی

کد متوفی: 6007561 یازدید: 215
-

محمود دهقان

کد متوفی: 6007695 یازدید: 213
-

حاج میرزا رضا زارع بیدکی

کد متوفی: 6008006 یازدید: 197
-

سیدمحمدرضا حسینی دهج

کد متوفی: 6008521 یازدید: 202
-

صفا چرب پهلو

کد متوفی: 6008812 یازدید: 180
-

صفا چرب پهلو (دخیل محمدخانبازی)

کد متوفی: 6008852 یازدید: 196
-

محمد زارع ارنانی

کد متوفی: 6009606 یازدید: 172
-

محمد زارع ارنانی

کد متوفی: 6009671 یازدید: 161
-

عباس حفار مهریزی

کد متوفی: 6009736 یازدید: 179
-

عباس حفار مهریزی

کد متوفی: 6009766 یازدید: 224
-

حاج اصغر زارع

کد متوفی: 6009952 یازدید: 202
-

حاج سید نور الله حیدری خورمیزی

کد متوفی: 6010276 یازدید: 221
-

حاج احمد کفاش خورمیزی

کد متوفی: 6010463 یازدید: 219
-

ابوالفضل احمدی

کد متوفی: 6012028 یازدید: 188
-

خدیجه غلامی

کد متوفی: 6012463 یازدید: 167
-

ولی فلاح مدواری

کد متوفی: 6012475 یازدید: 183
-

محمود زارع ارنانی

کد متوفی: 6019943 یازدید: 194
-

پرویز سیفی پور

کد متوفی: 6020048 یازدید: 204
-

پرویز سیفی پور

کد متوفی: 6020080 یازدید: 183
-

پرویز سیفی پور

کد متوفی: 6020102 یازدید: 207
-

حاج محمد زارع زاده

کد متوفی: 6022452 یازدید: 297
-

بی بی ربابه باغ میانی

کد متوفی: 6023069 یازدید: 208
-

زهره رجبی

کد متوفی: 6023244 یازدید: 206
-

فرخنده خانجانخانی مهریزی

کد متوفی: 6023375 یازدید: 171
-

فرخنده خانجانخانی مهریزی

کد متوفی: 6023377 یازدید: 161
-

فاطمه عرب

کد متوفی: 6024563 یازدید: 178
-

حسن ملامحمد علیان

کد متوفی: 6026846 یازدید: 176
-

رضا (حمید) ملامحمد علیان مهریزی

کد متوفی: 6034161 یازدید: 248
-

حاجیه خانم فاطمه زارع خورمیزی

کد متوفی: 6035544 یازدید: 218
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6038809 یازدید: 198
-

فاطمه محمودی

کد متوفی: 6041949 یازدید: 184
-

مصطفی حسینی حسن نوه

کد متوفی: 6044120 یازدید: 179
-

غلامحسین زارعزاده

کد متوفی: 6044711 یازدید: 186
-

حاج سیدعلی اصغر میررضایی

کد متوفی: 6047903 یازدید: 223
-

سیدحمزه حیدری

کد متوفی: 6049560 یازدید: 163
-

حسین بیک

کد متوفی: 6049596 یازدید: 168
-

سکینه بیک

کد متوفی: 6049679 یازدید: 153
-

حاجیه فاطمه کفاش خورمیزی

کد متوفی: 6049908 یازدید: 175
-

حسین کریمی

کد متوفی: 6050158 یازدید: 201
-

غلامرضا زارعزاده

کد متوفی: 6050176 یازدید: 280
-

حسین زارع بیدکی

کد متوفی: 6051655 یازدید: 156
-

محمود ابویی مهریزی

کد متوفی: 6052135 یازدید: 181
-

ابراهیم ابویی

کد متوفی: 6052417 یازدید: 187
-

محمد عرفان ابویی

کد متوفی: 6052598 یازدید: 233
-

علی اکبر دهقان

کد متوفی: 6052636 یازدید: 155
-

سید علیرضا طباطبایی میرک اباد

کد متوفی: 6052705 یازدید: 174
-

میرزا محمد جیواد

کد متوفی: 6057388 یازدید: 181
۱۳۲۱/۱۱/۲ - ۱۳۹۸/۲/۳

میرزا محمد جیواد

کد متوفی: 6057400 یازدید: 186
۱۳۲۱/۱۱/۲ - ۱۳۹۸/۲/۳

میرزا محمد جیواد ربابه دهقانی

کد متوفی: 6057420 یازدید: 250
۱۳۲۱/۱۱/۲. - ۱۳۹۸/۲/۳..

حاجيه ملكه خانم شجاعي

کد متوفی: 6061499 یازدید: 186
-

سید رسول(محمود) افتخاری

کد متوفی: 6067969 یازدید: 154
- ٩٨/١١/٢١

بی بی حسنیه محسن الحسینی

کد متوفی: 6074061 یازدید: 184
1308/07/07 - 1398/12/03

محمد رضا آخوند زاده یزدی

کد متوفی: 6074065 یازدید: 230
1317/03/03 - 1399/08/01

ابوالقاسم پیروی

کد متوفی: 6075766 یازدید: 274
1338/10/02 - 1385/07/17

غلامرضا زارعزاده(معمار)

کد متوفی: 6076105 یازدید: 164
۱.۲‌.۱۳۳۲ - ۲۶.۱۰.۱۳۹۸

محمد رضا شیرزاده

کد متوفی: 6076919 یازدید: 188
1348 - 1364/11/22

عشرت راستی

کد متوفی: 6076956 یازدید: 169
-

گل محمد خاب جونی

کد متوفی: 6090387 یازدید: 331
1310/07/07 - 1392/03/07

حاج حسن حایری

کد متوفی: 6092699 یازدید: 353
- 1395/01/07

حاج محمود صمدی میرک آباد

کد متوفی: 6093174 یازدید: 201
1301 - 9 / 1 / 98

حاج محمود صمدی میرک آباد

کد متوفی: 6093175 یازدید: 166
1301 - 9 /1 / 98

حاج محمود صمدی میرک آباد

کد متوفی: 6093188 یازدید: 194
1301 - 9/ 1 /98

فاطمه صغری جعفرپور

کد متوفی: 6102119 یازدید: 2048
04/04/1334 - 26/1/1400

حاجیه فاطمه حاج‌غلامرضائی

کد متوفی: 6103865 یازدید: 256
- 1400/02/02

سید حسن حاجی میرزایی

کد متوفی: 6105097 یازدید: 371
1334/07/10 - 1399/8/29

رباب بدیعی فرجام

کد متوفی: 6109664 یازدید: 284
1333/3/10 - 1399/4/13

حاج محمدعلی ابویی مهریزی

کد متوفی: 6111546 یازدید: 155
05/04/1338 - 02/04/1385

علی دهقان چناری

کد متوفی: 6113266 یازدید: 406
1378/6/31 - 1399/11/27

خیر گرامی حاج میرزامحمد حاجی قاسمی

کد متوفی: 6115636 یازدید: 222
-

محمدحسن دهقانی زاده

کد متوفی: 6117675 یازدید: 139
-

علی دهقان چناری

کد متوفی: 6117677 یازدید: 421
1378/6/31 - 1399/11/27

علی اصغر زارع بیدکی

کد متوفی: 6122868 یازدید: 1589
-

ابوالفضل منصوری و حمیدرضا زارع

کد متوفی: 6122961 یازدید: 322
-

حاج حسین خواجه حسینی

کد متوفی: 6123064 یازدید: 243
- 1400/03/14

ابوالفضل منصوری

کد متوفی: 6126368 یازدید: 451
-

سید محمد توکلی

کد متوفی: 6131419 یازدید: 129
-

بی بی عصمت حاجی آخوندی بیدکی

کد متوفی: 6131589 یازدید: 158
-

حاج سید علی طباطبایی

کد متوفی: 6147411 یازدید: 567
- 1400/06/11

محمدعلی مهر علی

کد متوفی: 6148220 یازدید: 349
- 1400/05/20

سکینه السادات دهفان

کد متوفی: 6151662 یازدید: 87
-

محمدرضا ابوئی مهریزی

کد متوفی: 6154400 یازدید: 234
1354/01/06 - 1400/02/12

شیخ علیرضا زارع زاده

کد متوفی: 6158582 یازدید: 213
- 1400/07/27

طیبه صادقی

کد متوفی: 6158829 یازدید: 398
1323/02/15 - 1400/07/28

حاج عباس احمدی(جواهری)

کد متوفی: 6161697 یازدید: 166
-

حاج حبیب حیدری خورمیزی (خانی)

کد متوفی: 6161708 یازدید: 464
-

معصومه باغبان

کد متوفی: 6177242 یازدید: 188
1349/01/03 - 1399/08/22

حسین زارع

کد متوفی: 6177263 یازدید: 96
-

حسین زارع

کد متوفی: 6177339 یازدید: 46
-

محمد حسن زارع بیدکی

کد متوفی: 6179192 یازدید: 436
-

محمد محمدی

کد متوفی: 6179460 یازدید: 59
1342/01/01 - 1382/06/06

حاجی حسن قانع

کد متوفی: 6181086 یازدید: 57
-

حاجیه زیور اسماعیلی

کد متوفی: 6181219 یازدید: 223
-

حاج سید احمد طباطبایی

کد متوفی: 6181967 یازدید: 124
-

سید محمود بیدکی

کد متوفی: 6181981 یازدید: 54
-

حسین ابویی

کد متوفی: 6181993 یازدید: 40
-

فاطمه السادات (کشور خانم) قبله

کد متوفی: 6184110 یازدید: 191
- 1362/12/05

زهرا مزرعه سفیدی (دیرزونی)

کد متوفی: 6186626 یازدید: 53
-

زهرا مزرعه سفیدی(دیرزونی)

کد متوفی: 6186627 یازدید: 51
-

علی دهقانیزاده

کد متوفی: 6186645 یازدید: 58
-

حسین زارع ابراهیم آباد

کد متوفی: 6188354 یازدید: 93
1322/01/01 - 1399/08/17

سید عباس طباطبایی

کد متوفی: 6189061 یازدید: 151
-

ّبی بی صدیقه زارع خورمیزی

کد متوفی: 6198463 یازدید: 166
1317/08/25 - 1401/02/22

عزت جعفری منصورآبادی

کد متوفی: 6201459 یازدید: 66
-

نادر موج کار

کد متوفی: 6204684 یازدید: 315
1349/03/20 - 1401/04/01

سید عبدالحسین مشکاتی

کد متوفی: 6210668 یازدید: 179
- 1401/05/16

عباس منصوری علی اباد

کد متوفی: 6217076 یازدید: 101
1311/01/01 - 1398/12/24

حاجیه سکینه زارعیان

کد متوفی: 6221001 یازدید: 30
-

فاطمه زارعزاده

کد متوفی: 6224366 یازدید: 1356
1325/09/05 - 1401/10/19

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6224781 یازدید: 37
-

حاجی حبیب وحدتی

کد متوفی: 6225018 یازدید: 31
-

سیدعلی اکبر میرشمسی

کد متوفی: 6227572 یازدید: 40
-

امیر عرشیا ابویی

کد متوفی: 6227848 یازدید: 95
-

جلال زارع کمالی

کد متوفی: 6228300 یازدید: 71
1344/03/11 - 1402/01/23

محمد منصوری علی آباد

کد متوفی: 6228301 یازدید: 32
-

عرفان زارع

کد متوفی: 6231448 یازدید: 45
- 1402/02/02

علی بهبودی

کد متوفی: 6231473 یازدید: 22
-

محمد علی ابراهیمی

کد متوفی: 6231474 یازدید: 46
- 1399/07/01

علیرضا دهقانی عصمت آبادی

کد متوفی: 6232117 یازدید: 56
- 1402/02/08

محمود اکبری مهدی اباد

کد متوفی: 6234240 یازدید: 46
-

سید احمد طباطبایی

کد متوفی: 6234504 یازدید: 39
-

محمد زارعزاده

کد متوفی: 6240343 یازدید: 27
-

حاجیه خدیجه خباز

کد متوفی: 6240360 یازدید: 53
1321/09/09 - 1402/07/10

علی (داود) بیک خورمیزی

کد متوفی: 6242269 یازدید: 764
-

مرمر قاسمی نسب(ننه ململ)

کد متوفی: 6242304 یازدید: 51
-

ربابه زارعیان

کد متوفی: 6242873 یازدید: 15
1320/11/27 - 1399/12/10

بمانجان شفیعی

کد متوفی: 6245647 یازدید: 122
-

حاجی محمد اشتری نژاد

کد متوفی: 6247663 یازدید: 42
1333/10/05 - 1402/10/01

حاج محمدحسین زارع بیدکی

کد متوفی: 6248501 یازدید: 8
-

معصومه بیگی نژاد

کد متوفی: 6249447 یازدید: 6
-

حاج مهدی وپسرش علی اکبر دهقان چناری

کد متوفی: 6249550 یازدید: 4
1319/04/07 - 1397/02/01
Loading...

لطفا شکیبا باشید