آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان زرقان

غلامرضا کرونی

کد متوفی: 45884 یازدید: 621
1344/01/03 - 1400/11/15

مرحوم کیارش زمانی

کد متوفی: 74231 یازدید: 31
-

زریر ارسطونژادی

کد متوفی: 5340000 یازدید: 129
1351/06/08 - 1372/08/26

سیدعلاالدین اسدپور

کد متوفی: 5340001 یازدید: 113
1349/04/20 - 1367/03/23

کاظم اسلامی نژاد

کد متوفی: 5340002 یازدید: 134
1342/02/14 - 1362/12/16

اسمعیل اصلاحی

کد متوفی: 5340003 یازدید: 100
1346/01/05 - 1367/04/22

فرهاد اله دادی

کد متوفی: 5340004 یازدید: 147
1344/01/01 - 1365/10/12

شاه حسین امیدوار

کد متوفی: 5340005 یازدید: 132
1346/06/12 - 1367/01/14

نامدار امیری

کد متوفی: 5340006 یازدید: 136
1345/02/16 - 1365/10/24

عین اله امینی

کد متوفی: 5340007 یازدید: 132
1339/01/12 - 1360/08/12

محمدجعفر ایزدپور

کد متوفی: 5340008 یازدید: 115
1313/07/09 - 1365/11/07

محمدحسین ایزدپور

کد متوفی: 5340009 یازدید: 129
1347/06/10 - 1366/09/29

حسن ایلی

کد متوفی: 5340010 یازدید: 120
1342/04/04 - 1362/05/31

محمدرضا آل طه

کد متوفی: 5340011 یازدید: 118
1346/04/21 - 1364/11/21

ذبیح اله بانشی

کد متوفی: 5340012 یازدید: 136
1342/04/08 - 1361/03/27

جعفر بذرافکن

کد متوفی: 5340013 یازدید: 122
1346/06/15 - 1366/08/26

مهرداد بذرگردیندارلو

کد متوفی: 5340014 یازدید: 131
1347/07/01 - 1365/10/23

حسین بنی پری

کد متوفی: 5340015 یازدید: 108
1336/02/10 - 1366/12/30

غلامرضا بوستانی

کد متوفی: 5340016 یازدید: 133
1346/06/29 - 1366/09/07

علی بوستانی کوشکی

کد متوفی: 5340017 یازدید: 134
1336/05/18 - 1361/02/10

فرج اله پارسائی نیا

کد متوفی: 5340018 یازدید: 112
1351/01/01 - 1366/12/29

عبدالرسول پورابراهیم

کد متوفی: 5340019 یازدید: 110
1328/07/01 - 1366/08/20

یداله پورصنیع

کد متوفی: 5340020 یازدید: 110
1345/07/15 - 1364/11/22

جلال پورمند

کد متوفی: 5340021 یازدید: 110
1347/01/05 - 1367/04/04

حسن تاویلی

کد متوفی: 5340022 یازدید: 122
1350/09/27 - 1366/11/25

کرامت اله ترک

کد متوفی: 5340023 یازدید: 133
1344/06/25 - 1363/07/14

محمدرضا جاوید

کد متوفی: 5340024 یازدید: 137
1346/08/09 - 1366/01/20

عبدالرضا جعفری

کد متوفی: 5340025 یازدید: 106
1342/10/05 - 1363/07/14

محمدعلی جعفری

کد متوفی: 5340026 یازدید: 112
1338/01/12 - 1364/12/20

فرج اله جعفری

کد متوفی: 5340027 یازدید: 115
1347/02/05 - 1365/03/21

وحید جعفری

کد متوفی: 5340028 یازدید: 121
1349/02/11 - 1365/10/04

علی اصغر جعفری

کد متوفی: 5340029 یازدید: 106
1338/06/01 - 1365/10/30

محمدعلی جعفری

کد متوفی: 5340030 یازدید: 108
1346/08/18 - 1366/02/19

محمدباقر جعفری

کد متوفی: 5340031 یازدید: 112
1345/01/01 - 1366/05/18

محمدعلی جعفری

کد متوفی: 5340032 یازدید: 92
1346/02/02 - 1366/05/18

قاسمعلی جعفری

کد متوفی: 5340033 یازدید: 125
1347/06/01 - 1366/11/28

حمیدرضا جعفری

کد متوفی: 5340034 یازدید: 129
1348/04/20 - 1366/12/04

عباسعلی جعفری

کد متوفی: 5340035 یازدید: 105
1316/03/11 - 1366/12/30

زین العابدین جمشیدی

کد متوفی: 5340036 یازدید: 122
1343/08/10 - 1366/12/28

محمدرضا جمشیدی نیا

کد متوفی: 5340037 یازدید: 132
1344/01/01 - 1362/05/27

هاشم حاتم زاده

کد متوفی: 5340038 یازدید: 122
1343/11/01 - 1363/12/26

اسمعیل حاجی زمانی

کد متوفی: 5340039 یازدید: 99
1338/04/27 - 1361/04/23

محمدرضا حاجی زمانی

کد متوفی: 5340040 یازدید: 111
1339/08/12 - 1362/04/28

عباس حاجی زمانی

کد متوفی: 5340041 یازدید: 115
1342/01/01 - 1366/01/19

علیرضا حبیبی

کد متوفی: 5340042 یازدید: 139
1343/10/01 - 1364/08/09

سیدحسین حسینی مزیدی

کد متوفی: 5340043 یازدید: 111
1343/10/01 - 1365/11/07

سیدعباس حسینی مویدی

کد متوفی: 5340044 یازدید: 94
1341/05/28 - 1365/04/10

امان اله حمزه زرقانی

کد متوفی: 5340045 یازدید: 110
1350/06/01 - 1373/02/05

فرزاد حمیدی

کد متوفی: 5340046 یازدید: 117
1346/10/21 - 1361/10/24

محمد خالص حقیقی

کد متوفی: 5340047 یازدید: 106
1344/01/01 - 1365/02/08

محمدعلی خالص حقیقی

کد متوفی: 5340048 یازدید: 100
1349/05/01 - 1366/01/24

حسین خالصی حقیقی

کد متوفی: 5340049 یازدید: 90
1348/07/20 - 1366/01/19

عبدالاحد خدامی

کد متوفی: 5340050 یازدید: 92
1339/05/01 - 1362/05/01

محمدتقی خدامی

کد متوفی: 5340051 یازدید: 102
1336/10/05 - 1363/12/26

منصور خراسی

کد متوفی: 5340052 یازدید: 72
1346/06/20 - 1366/12/30

شمشاد خسروی شیری

کد متوفی: 5340053 یازدید: 108
1331/01/02 - 1366/08/06

علی مومن خلیفه

کد متوفی: 5340054 یازدید: 120
1337/03/27 - 1360/11/22

عبدالخالق خلیفه

کد متوفی: 5340055 یازدید: 103
1346/03/02 - 1366/04/04

فرود درخشان علمدارلو

کد متوفی: 5340056 یازدید: 95
1347/08/16 - 1365/10/04

عبدالرضا درویش حقیقی

کد متوفی: 5340057 یازدید: 93
1345/08/01 - 1365/11/08

عبدالامیر دریس

کد متوفی: 5340058 یازدید: 101
1345/04/07 - 1365/04/15

ناصر رضازاده

کد متوفی: 5340059 یازدید: 98
1339/03/02 - 1357/09/04

محمدرضا رضائی

کد متوفی: 5340060 یازدید: 76
1344/06/17 - 1366/08/27

شعبانعلی رمضان پور

کد متوفی: 5340061 یازدید: 109
1339/12/18 - 1359/06/18

عبدالرضا رنجبر

کد متوفی: 5340062 یازدید: 91
1345/06/10 - 1365/11/19

سیدهادی رنجکش

کد متوفی: 5340063 یازدید: 83
1344/03/15 - 1367/01/07

اکبر روستا

کد متوفی: 5340064 یازدید: 89
1349/01/01 - 1365/10/04

رضاقلی روستا

کد متوفی: 5340065 یازدید: 82
1333/01/06 - 1365/10/04

مهراب زارع

کد متوفی: 5340066 یازدید: 110
1339/05/20 - 1360/07/17

ولی زارع

کد متوفی: 5340067 یازدید: 86
1345/01/08 - 1366/04/28

صادق علی زارع

کد متوفی: 5340068 یازدید: 107
1346/01/02 - 1393/06/14

سعید زارعی

کد متوفی: 5340069 یازدید: 94
1345/06/08 - 1361/04/23

عبدالرضا زارعی

کد متوفی: 5340070 یازدید: 87
1348/02/16 - 1365/10/21

احمدقلی زارعی

کد متوفی: 5340071 یازدید: 114
1344/01/01 - 1365/10/22

غلامرضا زارعی

کد متوفی: 5340072 یازدید: 114
1348/10/01 - 1365/10/22

حسین زارعی

کد متوفی: 5340073 یازدید: 107
1295/10/15 - 1366/10/12

سیدعلی اکبر زرقامی

کد متوفی: 5340074 یازدید: 90
1347/01/25 - 1363/12/25

محمدحسن زمانی

کد متوفی: 5340075 یازدید: 85
1318/01/09 - 1365/04/21

عبدالرسول ستوده

کد متوفی: 5340076 یازدید: 96
1344/12/01 - 1365/03/14

حسن سلمانی

کد متوفی: 5340077 یازدید: 88
1340/01/01 - 1360/05/25

اصغر سیفی

کد متوفی: 5340078 یازدید: 96
1347/03/17 - 1366/01/19

غلامحسین شبانی

کد متوفی: 5340079 یازدید: 94
1342/03/03 - 1362/07/21

جواد شعبانی نژاد

کد متوفی: 5340080 یازدید: 105
1345/01/10 - 1363/12/15

عباس شعبانی نژاد

کد متوفی: 5340081 یازدید: 132
1341/07/01 - 1364/11/21

واحد شفیعی

کد متوفی: 5340082 یازدید: 92
1346/10/26 - 1362/12/12

اصغر شکرگذار

کد متوفی: 5340083 یازدید: 107
1344/01/01 - 1365/01/15

ابوالحسن شکرگذار

کد متوفی: 5340084 یازدید: 81
1301/03/05 - 1366/08/09

علی شکری زاده دودجی

کد متوفی: 5340085 یازدید: 99
1350/12/29 - 1365/10/04

حسین شهبازی

کد متوفی: 5340086 یازدید: 96
1346/01/23 - 1367/04/22

سعید شیعه

کد متوفی: 5340087 یازدید: 100
1343/06/21 - 1362/12/11

محسن صادقی

کد متوفی: 5340088 یازدید: 81
1342/08/01 - 1361/04/16

محمدحسن صادقی

کد متوفی: 5340089 یازدید: 90
1344/01/15 - 1366/01/19

غلامعلی صادقی

کد متوفی: 5340090 یازدید: 104
1340/05/01 - 1366/04/01

عباداله عارفی سرشت

کد متوفی: 5340091 یازدید: 90
1365/01/10 - 1391/04/07

محمد عبودی

کد متوفی: 5340092 یازدید: 99
1342/01/07 - 1365/02/24

احمد عربی

کد متوفی: 5340093 یازدید: 105
1343/07/06 - 1362/12/05

احمدعلی علی شاهی

کد متوفی: 5340094 یازدید: 99
1341/05/27 - 1361/10/15

علی اکبر علی شاهی

کد متوفی: 5340095 یازدید: 104
1349/02/26 - 1366/01/19

عبدالرضا غفاری پور

کد متوفی: 5340096 یازدید: 92
1346/08/02 - 1366/01/20

خدایار فرج پور

کد متوفی: 5340097 یازدید: 90
1340/06/03 - 1361/02/24

غلامرضا قائدشرف

کد متوفی: 5340098 یازدید: 76
1342/04/16 - 1361/01/07

حمید قائدشرف

کد متوفی: 5340099 یازدید: 98
1348/02/01 - 1365/10/21

مهدی کاظمی

کد متوفی: 5340100 یازدید: 80
1342/09/10 - 1367/04/02

محمدجواد کاویانی

کد متوفی: 5340101 یازدید: 102
1338/08/23 - 1361/01/02

محمدجعفر کریمیان

کد متوفی: 5340102 یازدید: 76
1343/08/01 - 1360/06/01

محمدحسن کشاورزی

کد متوفی: 5340103 یازدید: 101
1342/02/06 - 1363/04/15

اصغر کلان

کد متوفی: 5340104 یازدید: 100
1346/01/01 - 1365/10/21

علی کوه کن

کد متوفی: 5340105 یازدید: 73
1346/09/15 - 1366/07/25

عباس کوه کن

کد متوفی: 5340106 یازدید: 107
1346/10/29 - 1367/03/23

صمد کوه کن

کد متوفی: 5340107 یازدید: 73
1345/09/15 - 1367/04/21

عباس گل محمدی

کد متوفی: 5340108 یازدید: 87
1343/01/02 - 1362/05/01

محمدعلی گل محمدی

کد متوفی: 5340109 یازدید: 95
1339/01/24 - 1363/12/25

محمد لیکری

کد متوفی: 5340110 یازدید: 95
1344/02/20 - 1365/06/04

مقصود محمدی

کد متوفی: 5340111 یازدید: 95
1330/10/01 - 1361/01/07

محمد محمدی

کد متوفی: 5340112 یازدید: 100
1343/02/12 - 1361/02/18

نوذر محمدی

کد متوفی: 5340113 یازدید: 135
1340/07/08 - 1363/02/12

محمد محمدی

کد متوفی: 5340114 یازدید: 92
1349/12/01 - 1365/10/04

غلام علی محمدی

کد متوفی: 5340115 یازدید: 88
1346/10/01 - 1366/01/18

محمدمهدی محمدی

کد متوفی: 5340116 یازدید: 111
1348/06/15 - 1367/01/14

محمدتقی محمدی

کد متوفی: 5340117 یازدید: 111
1349/12/01 - 1370/10/11

غلامعلی مرادی

کد متوفی: 5340118 یازدید: 111
1338/01/04 - 1364/11/21

هدایت مرادی

کد متوفی: 5340119 یازدید: 83
1349/12/27 - 1365/10/04

علی اکبر مقدم

کد متوفی: 5340120 یازدید: 86
1345/07/18 - 1362/12/12

عبداله مقدم

کد متوفی: 5340121 یازدید: 87
1348/07/06 - 1365/10/22

محمدرضا مهارلو

کد متوفی: 5340122 یازدید: 94
1342/06/10 - 1362/05/02

محسن مهدی علم دارلو

کد متوفی: 5340123 یازدید: 86
1346/09/07 - 1365/06/14

علیرضا ناصری

کد متوفی: 5340124 یازدید: 98
1344/01/01 - 1365/01/26

علیرضا نتیجه بر

کد متوفی: 5340125 یازدید: 115
1347/02/08 - 1365/10/22

مراد نجاتی

کد متوفی: 5340126 یازدید: 105
1328/03/17 - 1365/10/30

قاسم نعمت الهی

کد متوفی: 5340127 یازدید: 88
1352/04/01 - 1367/02/30

فلامرز نعمتی

کد متوفی: 5340128 یازدید: 107
1348/07/01 - 1367/03/24

محمد هادی

کد متوفی: 5340129 یازدید: 84
1343/04/29 - 1361/04/16

سیاوش همتی

کد متوفی: 5340130 یازدید: 82
1319/07/17 - 1367/03/04

محمدتقی یاوری

کد متوفی: 5340131 یازدید: 97
1308/01/01 - 1365/10/06

جواد(مجید) ناصری

کد متوفی: 6151857 یازدید: 57
1330 - 1388/04/04

مصطفی مرادیان

کد متوفی: 6167182 یازدید: 166
1362/04/12 - 1387/09/18

مصطفی مرادیان

کد متوفی: 6167186 یازدید: 63
1362/04/12 - 1387/09/18

سید مجتبی موسوی شهرکی

کد متوفی: 6168094 یازدید: 54
1362/03/15 - 1389/10/17

کربلایی حیدر بادپروا

کد متوفی: 6170742 یازدید: 64
1347/01/02 - 1400/09/11

عزیز طربر

کد متوفی: 6173100 یازدید: 100
1400/10/16 -

عزیز طربر

کد متوفی: 6173104 یازدید: 296
1400/10/16 -

محمد مهدی موذنی

کد متوفی: 6174222 یازدید: 170
-

محمد مهدی موذنی

کد متوفی: 6174224 یازدید: 63
1338/01/01 - 1400/10/19

محمد مهدی موذنی

کد متوفی: 6174230 یازدید: 100
1338/01/01 - 1400/10/17

کربلایی محمد مهدی موذنی

کد متوفی: 6174231 یازدید: 144
1338/01/01 - 1400/10/17

حاجیه خانم مهناز خوب

کد متوفی: 6178397 یازدید: 199
1353/06/11 - 1400/11/07

حاتم جهانی

کد متوفی: 6181806 یازدید: 50
1336/03/12 - 1400/11/24

کربلایی علی اصغر بخشنده

کد متوفی: 6184768 یازدید: 224
1314 - 1400/12/03

حبیب الله جعفری

کد متوفی: 6185076 یازدید: 60
- 1399/12/08

حاجیه خانم زهرا حاجی زمانی

کد متوفی: 6186346 یازدید: 833
- 1400/12/15

زهرا حاجی زمانی

کد متوفی: 6190533 یازدید: 582
1350/12/22 - 1400/12/15

ابوذر جوکار

کد متوفی: 6190579 یازدید: 206
1358/11/09 - 1393/11/17

کربلای‌عبدالله جعفری

کد متوفی: 6190801 یازدید: 39
-

کربلای‌عبدالله جعفری

کد متوفی: 6190803 یازدید: 43
-

حاج اسدالله نجاتی

کد متوفی: 6190995 یازدید: 114
1312/08/15 - 1401/01/10

پریوش کشاورز

کد متوفی: 6194949 یازدید: 60
-

پریوش کشاورز

کد متوفی: 6194952 یازدید: 106
-

محمد اسماعیل زارع

کد متوفی: 6197984 یازدید: 32
-

محمد اسماعیل زارع

کد متوفی: 6197986 یازدید: 73
-

حشمت‌الله عبودی

کد متوفی: 6201709 یازدید: 452
-

مهدی حسینعلی پور

کد متوفی: 6202141 یازدید: 312
1366/04/27 - 1399/02/31

رضا ذوالفقارلو

کد متوفی: 6209030 یازدید: 817
-

محمدجواد کریمی

کد متوفی: 6210569 یازدید: 49
1368/07/16 - 1391/01/09

احمد مرادیان

کد متوفی: 6210819 یازدید: 70
1363/06/30 - 1399/07/15

احمد مرادیان

کد متوفی: 6210820 یازدید: 77
1363/06/30 - 1399/07/15

فاطمه هاشمی

کد متوفی: 6213563 یازدید: 279
1338/01/02 - 1401/05/26

فاطمه‌ هاشمی

کد متوفی: 6213581 یازدید: 444
1338/01/02 - 1401/05/26

مرتضی عزیزی

کد متوفی: 6213947 یازدید: 40
-

مرتضی عزیزی

کد متوفی: 6213948 یازدید: 231
-

فاطمه هاشمی

کد متوفی: 6214533 یازدید: 95
1338/01/02 - 1401/05/26

حسین عوضپور

کد متوفی: 6216283 یازدید: 47
1362/06/01 - 1401/06/01

حاج محمد اسماعیل محمدی محمدی

کد متوفی: 6217280 یازدید: 128
1363/06/30 - 1400/04/08

... ...

کد متوفی: 6222636 یازدید: 59
1303/04/08 - 1392/07/04

حاج مسعود محمدی

کد متوفی: 6226513 یازدید: 96
-

غلامرضا حاتم

کد متوفی: 6227908 یازدید: 54
1340/01/15 - 1399/02/15

ابوالقاسم خدامی

کد متوفی: 6229986 یازدید: 99
1329 - 1401/06/27

عبدالرسول رحمت پیشه

کد متوفی: 6233182 یازدید: 378
1341/06/01 - 1402/03/15

آقاکوچک صادقی

کد متوفی: 6238111 یازدید: 40
1301/07/04 - 1401/04/28

مهدی ناصری

کد متوفی: 6238574 یازدید: 189
1358 - 1402

علی اکبر حمزه زرقانی

کد متوفی: 6244326 یازدید: 285
1332 - 1402/10/08

علی اکبر حمزه زرقانی (حمزوی)

کد متوفی: 6244327 یازدید: 12
- 1402/10/06

فاطمه جعفری

کد متوفی: 6244328 یازدید: 31
1367/03/19 -

علی اکبر و فاطمه حمزه زرقانی (حمزوی)و جعفری

کد متوفی: 6244329 یازدید: 86
1332 - 1402/10/06

ستاره جعفری

کد متوفی: 6244387 یازدید: 23
1388/02/13 - 1402/02/13

مهرانگیز جعفری

کد متوفی: 6252493 یازدید: 4
- 1376/04/05

نوروزعلی جعفری

کد متوفی: 6252494 یازدید: 5
- 1359
Loading...

لطفا شکیبا باشید