آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوثر

حاج جوزی محمدی سوره برق

کد متوفی: 28479 یازدید: 646
-

حاج اسمعلی اصغری فاراب

کد متوفی: 34420 یازدید: 346
-

باب الله محمدی فاراب

کد متوفی: 34429 یازدید: 331
-

علی عبدی

کد متوفی: 78683 یازدید: 256
-

جعفر سلیمانی

کد متوفی: 6030359 یازدید: 252
-

مصطفی رمضانی

کد متوفی: 6047572 یازدید: 310
-

در گدشتگان زرج آباد زرج

کد متوفی: 6051565 یازدید: 249
-

پروین غیاثی

کد متوفی: 6051677 یازدید: 279
-

حاجیه شوکت خانم نادری

کد متوفی: 6055758 یازدید: 353
1305 - 98/11/3

مرحومه قیمت ساعدی

کد متوفی: 6060479 یازدید: 267
۱۳۲۹ - ۱۳۸۲

مرطوبه یزدانی

کد متوفی: 6067015 یازدید: 407
1325/01/01 - 1399/11/05

محمد قلیزاده گزور

کد متوفی: 6177845 یازدید: 328
1314 - 1400/07/08

گل نسا قاسمی

کد متوفی: 6177848 یازدید: 182
1326 - 1400/03/18

دلبر صادق زاده

کد متوفی: 6215934 یازدید: 88
1319/06/23 - 1396/06/21

محمود خالصی

کد متوفی: 6226693 یازدید: 154
1349/06/31 - 1402/01/04

لطفعلی محمدی سوره برق

کد متوفی: 6228302 یازدید: 59
1347/07/08 - 1382/11/08

پروین غیاثی

کد متوفی: 6230950 یازدید: 65
1367/11/01 - 1399/09/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید