آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان کوثر

حاج جوزی محمدی سوره برق

کد متوفی: 28479 یازدید: 317
-

حاج اسمعلی اصغری فاراب

کد متوفی: 34420 یازدید: 186
-

باب الله محمدی فاراب

کد متوفی: 34429 یازدید: 160
-

علی عبدی

کد متوفی: 78683 یازدید: 135
-

جعفر سلیمانی

کد متوفی: 6030359 یازدید: 128
-

مصطفی رمضانی

کد متوفی: 6047572 یازدید: 153
-

در گدشتگان زرج آباد زرج

کد متوفی: 6051565 یازدید: 136
-

پروین غیاثی

کد متوفی: 6051677 یازدید: 132
-

حاجیه شوکت خانم نادری

کد متوفی: 6055758 یازدید: 196
1305 - 98/11/3

مرحومه قیمت ساعدی

کد متوفی: 6060479 یازدید: 126
۱۳۲۹ - ۱۳۸۲

مرطوبه یزدانی

کد متوفی: 6067015 یازدید: 194
1325/01/01 - 1399/11/05

محمد قلیزاده گزور

کد متوفی: 6177845 یازدید: 63
1314 - 1400/07/08

گل نسا قاسمی

کد متوفی: 6177848 یازدید: 35
1326 - 1400/03/18
Loading...

لطفا شکیبا باشید