آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گرمی

ملیحه اجاقی

کد متوفی: 894 یازدید: 240
-

ملیحه اجاقی

کد متوفی: 896 یازدید: 222
-

طیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 5399 یازدید: 214
-

شهمار شهماری قوجه بیگلو

کد متوفی: 34042 یازدید: 226
-

حاج حسن آقا بخشی گرمی

کد متوفی: 49746 یازدید: 195
-

مریم بخشی گرمی

کد متوفی: 49963 یازدید: 198
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69482 یازدید: 176
-

یداللّه ممیزاده آرانچی

کد متوفی: 77271 یازدید: 191
-

. شهرستان گرمی

کد متوفی: 6001447 یازدید: 195
-

سیده خدیجه شهبازی

کد متوفی: 6003703 یازدید: 292
-

نصراله موسی نسب

کد متوفی: 6005346 یازدید: 219
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005744 یازدید: 185
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005748 یازدید: 166
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005769 یازدید: 207
-

مشهدی سیاب جوانشیر

کد متوفی: 6005787 یازدید: 173
-

عزیزآقا زارعی

کد متوفی: 6061712 یازدید: 189
- 1398,11,10

طیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 6063915 یازدید: 193
1322/2/2 - 1395/1/12

اسد شهیم گرمی

کد متوفی: 6064274 یازدید: 181
1325/1/2 - 1397/3/18

حبیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 6064295 یازدید: 173
1327/12/7 - 1399/9/20

حسین شهیم گرمی

کد متوفی: 6064435 یازدید: 216
1320/5/3 - 1384/12/13

شعلا شهیم گرمی

کد متوفی: 6064459 یازدید: 185
1335/7/15 - 1399/10/27

سکینه زاده گرمی

کد متوفی: 6064494 یازدید: 267
1303/6/3 - 1395/4/14

حسنقلی شهیم گرمی

کد متوفی: 6064496 یازدید: 195
1298 - 1373/4/11

عوض شهیم گرمی

کد متوفی: 6064497 یازدید: 249
1290 - 1371/10/22

صفوره بهشتی گرمی

کد متوفی: 6064499 یازدید: 177
1292/8/6 - 1364/6/6

داریوش بهشتی گرمی

کد متوفی: 6064501 یازدید: 184
1363/8/18 - 1383/4/10

رسول علیزاده زهرا

کد متوفی: 6072336 یازدید: 157
1363 - 1398

رسول علیزاده زهرا

کد متوفی: 6072344 یازدید: 195
۱۳۶۳ - ۱۳۹۸

اصغر (علی) ایمانی

کد متوفی: 6075883 یازدید: 219
1322/9/11 - 1399/11/29

نصراله و سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6095720 یازدید: 512
1306 - 1399/01/17

سيد مير موسي موسوي

کد متوفی: 6100978 یازدید: 245
22/6/1316 - 15/12/1398

سلطنت قاسم وند

کد متوفی: 6101151 یازدید: 286
-

حاج رحیم رزمجو

کد متوفی: 6102780 یازدید: 961
1318/04/14 - 1392/08/07

فاطمه وحدانی

کد متوفی: 6110331 یازدید: 160
1307 - 1399

سلامت جاوید

کد متوفی: 6157617 یازدید: 80
1353/06/03 - 1397/07/25

مرحوم کربلایی عین اله شکری گرمی

کد متوفی: 6171445 یازدید: 56
-

حاج بهمن نوری مجیدلو

کد متوفی: 6191884 یازدید: 60
1316/10/01 - 1395/01/06

ایوب رزمجو

کد متوفی: 6197452 یازدید: 91
1346 - 1365/02/16

پژمان عزیزی گرمی

کد متوفی: 6201511 یازدید: 86
1375/05/12 - 1401/03/12

صفورا نجفی

کد متوفی: 6202977 یازدید: 63
-

کینینی نبنییج

کد متوفی: 6204056 یازدید: 13
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید