آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان گرمی

ملیحه اجاقی

کد متوفی: 894 یازدید: 308
-

ملیحه اجاقی

کد متوفی: 896 یازدید: 283
-

طیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 5399 یازدید: 316
-

شهمار شهماری قوجه بیگلو

کد متوفی: 34042 یازدید: 339
-

حاج حسن آقا بخشی گرمی

کد متوفی: 49746 یازدید: 265
-

مریم بخشی گرمی

کد متوفی: 49963 یازدید: 280
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 69482 یازدید: 230
-

یداللّه ممیزاده آرانچی

کد متوفی: 77271 یازدید: 290
-

. شهرستان گرمی

کد متوفی: 6001447 یازدید: 286
-

سیده خدیجه شهبازی

کد متوفی: 6003703 یازدید: 361
-

نصراله موسی نسب

کد متوفی: 6005346 یازدید: 324
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005744 یازدید: 295
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005748 یازدید: 229
-

سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6005769 یازدید: 282
-

مشهدی سیاب جوانشیر

کد متوفی: 6005787 یازدید: 235
-

عزیزآقا زارعی

کد متوفی: 6061712 یازدید: 252
- 1398,11,10

طیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 6063915 یازدید: 275
1322/2/2 - 1395/1/12

اسد شهیم گرمی

کد متوفی: 6064274 یازدید: 255
1325/1/2 - 1397/3/18

حبیبه شهیم گرمی

کد متوفی: 6064295 یازدید: 240
1327/12/7 - 1399/9/20

حسین شهیم گرمی

کد متوفی: 6064435 یازدید: 295
1320/5/3 - 1384/12/13

شعلا شهیم گرمی

کد متوفی: 6064459 یازدید: 268
1335/7/15 - 1399/10/27

سکینه زاده گرمی

کد متوفی: 6064494 یازدید: 344
1303/6/3 - 1395/4/14

حسنقلی شهیم گرمی

کد متوفی: 6064496 یازدید: 279
1298 - 1373/4/11

عوض شهیم گرمی

کد متوفی: 6064497 یازدید: 342
1290 - 1371/10/22

صفوره بهشتی گرمی

کد متوفی: 6064499 یازدید: 268
1292/8/6 - 1364/6/6

داریوش بهشتی گرمی

کد متوفی: 6064501 یازدید: 271
1363/8/18 - 1383/4/10

رسول علیزاده زهرا

کد متوفی: 6072336 یازدید: 208
1363 - 1398

رسول علیزاده زهرا

کد متوفی: 6072344 یازدید: 250
۱۳۶۳ - ۱۳۹۸

اصغر (علی) ایمانی

کد متوفی: 6075883 یازدید: 306
1322/9/11 - 1399/11/29

نصراله و سبزه موسی نسب

کد متوفی: 6095720 یازدید: 820
1306 - 1399/01/17

سيد مير موسي موسوي

کد متوفی: 6100978 یازدید: 357
22/6/1316 - 15/12/1398

سلطنت قاسم وند

کد متوفی: 6101151 یازدید: 387
-

حاج رحیم رزمجو

کد متوفی: 6102780 یازدید: 1025
1318/04/14 - 1392/08/07

فاطمه وحدانی

کد متوفی: 6110331 یازدید: 243
1307 - 1399

سلامت جاوید

کد متوفی: 6157617 یازدید: 143
1353/06/03 - 1397/07/25

مرحوم کربلایی عین اله شکری گرمی

کد متوفی: 6171445 یازدید: 187
-

حاج بهمن نوری مجیدلو

کد متوفی: 6191884 یازدید: 156
1316/10/01 - 1395/01/06

ایوب رزمجو

کد متوفی: 6197452 یازدید: 179
1346 - 1365/02/16

پژمان عزیزی گرمی

کد متوفی: 6201511 یازدید: 189
1375/05/12 - 1401/03/12

صفورا نجفی

کد متوفی: 6202977 یازدید: 126
-

کینینی نبنییج

کد متوفی: 6204056 یازدید: 74
-

مهدیه صفاری

کد متوفی: 6225464 یازدید: 65
1385/06/06 - 1401/12/10

بلود نعمتی مقدم

کد متوفی: 6227538 یازدید: 63
1302/03/01 - 1402/01/16

حبیبه شهباززاده

کد متوفی: 6228854 یازدید: 55
-

حاج عبدالله ابراهیم زاده

کد متوفی: 6236786 یازدید: 34
- 1402/06/06

عدالت شاهی

کد متوفی: 6236869 یازدید: 42
- 1364

حاج سعید اجارودی پرچین سفلی

کد متوفی: 6244771 یازدید: 48
1308/07/06 - 1392/07/07

بتول خانم امینی کردلر

کد متوفی: 6244772 یازدید: 33
1320/02/12 - 1396/02/02
Loading...

لطفا شکیبا باشید