آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نیر

کلام اله ایمانی

کد متوفی: 5403 یازدید: 327
-

نورالدین سيدعليزاده

کد متوفی: 29535 یازدید: 325
-

سیاوش سيدعليزاده

کد متوفی: 29666 یازدید: 314
-

منیر رزاقی نیری

کد متوفی: 50736 یازدید: 295
-

حمید طالبی

کد متوفی: 72066 یازدید: 281
-

شادروان عادله محمدی

کد متوفی: 6066766 یازدید: 267
1328 - 1397

بیک بابا نیک زاده

کد متوفی: 6118690 یازدید: 228
1309/03/08 - 1395/06/30

حاجیه خانم ربابه نوری

کد متوفی: 6147252 یازدید: 188
1327/02/01 - 1400/05/01

فرضی فرخی کورعباسلو

کد متوفی: 6164212 یازدید: 142
- 1399/04/10

فرض ا... کاظمی خرایم

کد متوفی: 6175619 یازدید: 85
-

سید میریلتفاط موسوی

کد متوفی: 6178751 یازدید: 83
1311/03/06 -

ظریفه مردانه

کد متوفی: 6185987 یازدید: 191
1321/03/06 - 1399/09/23

عیسی عندلیب

کد متوفی: 6192748 یازدید: 145
-

حاج علی حسین زاده

کد متوفی: 6199484 یازدید: 132
- 1401/02/30

عبدالله شاهی

کد متوفی: 6205241 یازدید: 110
1347/06/01 - 1386/08/25

قربان سرباز

کد متوفی: 6206405 یازدید: 86
-

شهید پرویز دادخواه

کد متوفی: 6244303 یازدید: 14
-

کربلایی مقدسه فهیمی

کد متوفی: 6245481 یازدید: 35
- 1402/11/23
Loading...

لطفا شکیبا باشید