آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان برخوار

رضا اکبری

کد متوفی: 1467 یازدید: 201
-

حجت مرادی دستجردی

کد متوفی: 1480 یازدید: 222
-

سیما بیگم اخلاقی کلهرودی

کد متوفی: 4781 یازدید: 217
- 1399

لیلا کمائی

کد متوفی: 7485 یازدید: 196
-

عباس نریمانی

کد متوفی: 12267 یازدید: 193
-

صدیقه کاشانی

کد متوفی: 13799 یازدید: 174
-

حاج زینل العابدین حیدریان

کد متوفی: 13848 یازدید: 203
-

حاج زینل العابدین حیدریان

کد متوفی: 13903 یازدید: 212
-

استاد مصطفی مطهری

کد متوفی: 16508 یازدید: 166
-

رمضانعلی حق شناس

کد متوفی: 18138 یازدید: 203
-

فاطمه حیدری

کد متوفی: 19463 یازدید: 168
-

فاطمه حیدریان

کد متوفی: 19468 یازدید: 213
-

بهرام بهزاد

کد متوفی: 20053 یازدید: 223
-

ناصر تقیان

کد متوفی: 20059 یازدید: 190
-

منصور تقیان

کد متوفی: 20062 یازدید: 190
-

فاطمه نجیمی

کد متوفی: 22479 یازدید: 207
-

مهدی داوری

کد متوفی: 24681 یازدید: 165
-

غلام رضا داوری

کد متوفی: 24870 یازدید: 178
-

منور حلوایی

کد متوفی: 25030 یازدید: 178
-

مرتضی نریمانی

کد متوفی: 25034 یازدید: 169
-

حاج امیر داوری

کد متوفی: 26300 یازدید: 304
-

کربلایی حسن هاشمیان

کد متوفی: 26395 یازدید: 171
-

حاج شیخ رضا کمالی دولت آبادی

کد متوفی: 29484 یازدید: 228
-

علی نفر

کد متوفی: 30559 یازدید: 217
-

غلامرضا رفیعی

کد متوفی: 33043 یازدید: 192
-

زهرا کمالی

کد متوفی: 34629 یازدید: 171
-

محمد صدرا عمو هاشمي

کد متوفی: 35120 یازدید: 256
-

ساعد گودرزی قلعه شاهرخی

کد متوفی: 35382 یازدید: 189
-

حسین غلامی ارجنکی

کد متوفی: 37255 یازدید: 356
-

کربلایی حمید رجبیان

کد متوفی: 40760 یازدید: 353
-

سکینه بیگم نریمانی

کد متوفی: 41190 یازدید: 149
-

حاج محمد درویشان

کد متوفی: 45339 یازدید: 235
-

یداله رضی پور

کد متوفی: 50126 یازدید: 166
-

محسن مریدی

کد متوفی: 51409 یازدید: 266
-

کربلایی حسین نریمانی

کد متوفی: 51513 یازدید: 152
-

کربلایی حسین ربیعی

کد متوفی: 54430 یازدید: 144
-

بانو رقیه حیدری

کد متوفی: 54445 یازدید: 187
-

حاج حسن زارع

کد متوفی: 56130 یازدید: 350
-

حاج نعمت الله عارف

کد متوفی: 57103 یازدید: 168
-

خانم عزت منصوری

کد متوفی: 57960 یازدید: 194
-

حاج علی محقق

کد متوفی: 60058 یازدید: 223
-

حاج سید محمد حسینی

کد متوفی: 67785 یازدید: 184
-

حاج علی شاهی

کد متوفی: 68444 یازدید: 192
-

فضل الله و مریم کریمی

کد متوفی: 72238 یازدید: 158
-

مهدی شریفی و مهدی شکل آبادی

کد متوفی: 72847 یازدید: 470
-

علی و حسن داوری

کد متوفی: 73816 یازدید: 132
-

فاطمه محقق

کد متوفی: 74686 یازدید: 136
-

کربلایی رمضان نریمانی

کد متوفی: 75215 یازدید: 142
-

حسینعلی حق گوئی اصفهانی

کد متوفی: 75335 یازدید: 210
-

عباس رحیمی دلیگانی

کد متوفی: 75995 یازدید: 158
-

حجت احمدی

کد متوفی: 77604 یازدید: 197
-

حجت احمدی

کد متوفی: 77623 یازدید: 167
-

یوسف حاج هاشمی

کد متوفی: 6001952 یازدید: 139
-

جمیله زارع

کد متوفی: 6006404 یازدید: 189
-

ربابه داوری

کد متوفی: 6007677 یازدید: 190
-

ربابه داوری

کد متوفی: 6007735 یازدید: 161
-

حاج حسین صمدیان

کد متوفی: 6009955 یازدید: 162
-

حاج مهدی قاسمیان

کد متوفی: 6011564 یازدید: 190
-

حاج مصطفی مهوری

کد متوفی: 6018579 یازدید: 172
-

قاسم سلیمانی ، ابومهدی المهندس

کد متوفی: 6025552 یازدید: 143
-

زهرا کریمی

کد متوفی: 6027166 یازدید: 151
-

حاج حسین پورمظاهرب

کد متوفی: 6031518 یازدید: 141
1314/08/02 - 1392/04/16

خانم ملوک الله دادی

کد متوفی: 6032144 یازدید: 206
-

سعید شیریان

کد متوفی: 6032380 یازدید: 121
-

سردار حاج قاسم سلیمانی سلیمانی

کد متوفی: 6042899 یازدید: 118
-

علیرضا مرادمند

کد متوفی: 6043836 یازدید: 145
-

حاجیه خانم قربانی

کد متوفی: 6049618 یازدید: 164
-

حاجیه خانم قربانی

کد متوفی: 6049687 یازدید: 135
-

حاجیه خانم ناصری

کد متوفی: 6050823 یازدید: 148
-

عباس محمودی

کد متوفی: 6052868 یازدید: 132
-

حسین باقرعربستانی

کد متوفی: 6055316 یازدید: 197
-

فاطمه قاسمیان

کد متوفی: 6055377 یازدید: 115
-

فاطمه قاسمیان

کد متوفی: 6055395 یازدید: 119
۱۳۲۵ - ۱۳۹۹

حاج قاسمعلی نریمانی

کد متوفی: 6061261 یازدید: 156
۱۳۱۵/۱۱/۱۶ - ۱۳۹۹/۱/۲۳

حاج آقا مولایی

کد متوفی: 6061452 یازدید: 941
-

مرتضی مشرفی

کد متوفی: 6061461 یازدید: 129
1357/11/22 - 1377/1/7

مرتضی مشرفی

کد متوفی: 6061465 یازدید: 125
1357/11/22 - 1377/1/7

مرتضی مشرفی

کد متوفی: 6061832 یازدید: 138
1359/11/22 - 1377/1/7

مرتضی مشرفی

کد متوفی: 6061836 یازدید: 141
1359/11/22 - 1376/1/7

محمد حمیدی

کد متوفی: 6062419 یازدید: 134
-

پیمان عزیز

کد متوفی: 6062770 یازدید: 193
-

خدیجه معینی

کد متوفی: 6063347 یازدید: 166
1306/07/06 - 1399/11/10

حاج ابراهیم سیفی

کد متوفی: 6066847 یازدید: 201
۱۹۱۶ - ۱۳۹۹

رجبعلی حمیدی

کد متوفی: 6067049 یازدید: 127
۱۳۱۸.۰۸.۱۸ - ۱۳۸۹.۹.۳

حسن حمیدی دسگردی

کد متوفی: 6067655 یازدید: 137
۱۳۴۳۰۷۰۱ - ۱۳۶۲۰۱۲۲

حسن حمیدی

کد متوفی: 6067687 یازدید: 175
۱۳۴۳۰۷۰۱ - ۱۳۶۲۰۱۲۲

کربلایی حاج حسین نریمانی (چای ریز)

کد متوفی: 6069205 یازدید: 135
1323/04/04 - 1399/11/21

محمدحسین شبانزاده

کد متوفی: 6069704 یازدید: 119
-

حاج علی اصغر ابدال

کد متوفی: 6071667 یازدید: 174
1/1/1305 - 28/11/99

عزیز عسکری

کد متوفی: 6072676 یازدید: 322
1328 - 1388/12/01

صدیقه داوری

کد متوفی: 6073449 یازدید: 125
- ۱۱۲۱۳۹

حسین طالبی

کد متوفی: 6094779 یازدید: 223
۱۹۵۳/۱/۱ -

محمد روانبخش حبیب آبادی

کد متوفی: 6096942 یازدید: 461
-

طاهره شفیعیان

کد متوفی: 6108503 یازدید: 147
-

محمد،علیرضا و سهراب کثیرزاده

کد متوفی: 6108770 یازدید: 201
۱۳۲۰/۱۰/۱۰ - ۱۳۷۲/۰۸/۲۰

حاجیه خانم فاطمه میرزایی

کد متوفی: 6115958 یازدید: 135
-

حاج احمد کلهرودی

کد متوفی: 6118104 یازدید: 101
-

یونس مرادیان

کد متوفی: 6121902 یازدید: 82
1381/06/14 - 1400/03/10

شیخ حسین قربانی

کد متوفی: 6122842 یازدید: 93
- 1400/02/05

مهرداد مرادی

کد متوفی: 6125011 یازدید: 499
1383 - 1400/03/19

حیدر علی مظاهری

کد متوفی: 6128046 یازدید: 131
-

کربلایی حسن علی خاصی

کد متوفی: 6129281 یازدید: 113
1331/01/05 - 1399/08/21

سید مصطفی سجادی

کد متوفی: 6133094 یازدید: 70
1347/03/25 - 1399/11/01

سید محمد موسوی

کد متوفی: 6134958 یازدید: 70
-

جواد رضوى دليگانى

کد متوفی: 6136544 یازدید: 140
1364/04/17 - 1398/12/17

حجت مرادی

کد متوفی: 6137483 یازدید: 108
-

زهره ممدی

کد متوفی: 6139767 یازدید: 67
1390/02/03 - 1400/04/06

علی دری

کد متوفی: 6140647 یازدید: 163
- 1400/05/25

کربلایی مرتضی داوری

کد متوفی: 6144366 یازدید: 179
-

بانو نسرین فقیهی

کد متوفی: 6145020 یازدید: 230
1328/01/05 - 1395/06/07

حاج احمدرضا خالقی

کد متوفی: 6145023 یازدید: 98
-

فاطمه(صدیقه) حیدریان

کد متوفی: 6148909 یازدید: 323
- 1395/09/10

مجید رنجبران

کد متوفی: 6149746 یازدید: 114
1353/06/21 - 1393/05/22

حاج نعمت الله حمیدی

کد متوفی: 6149839 یازدید: 101
-

حاج محمد عباسی

کد متوفی: 6152134 یازدید: 110
1349/05/01 - 1400/06/17

حاج امیر جوادیان

کد متوفی: 6152852 یازدید: 91
1326/01/01 - 1399/07/05

سیده محترم نریمانی

کد متوفی: 6154769 یازدید: 51
-

کربلایی حسن عباسی

کد متوفی: 6159666 یازدید: 217
1349/05/01 - 1400/06/17

حاج علی فتاحی دولت ابادی

کد متوفی: 6161513 یازدید: 158
1313/07/01 - 1382/07/20

سکینه رشمانی

کد متوفی: 6170976 یازدید: 38
1320/02/01 - 1375/10/09

حاج مکی شیخانی پور

کد متوفی: 6171755 یازدید: 186
1345/01/01 - 1399/11/03

امراله مسیبی

کد متوفی: 6171820 یازدید: 98
1337/10/14 - 1395/04/09

حسن اسدی

کد متوفی: 6172371 یازدید: 26
1317/05/05 - 1395/10/05

کربلایی یدالله حمیدی

کد متوفی: 6172930 یازدید: 26
- 1400/04/03

محمد علی داوری

کد متوفی: 6173686 یازدید: 99
1313/06/13 - 1379/10/19

کربلایی معصومه اشرفی

کد متوفی: 6175565 یازدید: 35
-

امامان و شهیدان

کد متوفی: 6180894 یازدید: 16
-

و اموات

کد متوفی: 6180898 یازدید: 45
-

حاج حسین صادقیان

کد متوفی: 6181168 یازدید: 130
1315 - 1394/02/17

احمدرضا زمانپور

کد متوفی: 6182919 یازدید: 120
1372/07/03 - 1394/06/15

ظریفه عباسی

کد متوفی: 6183343 یازدید: 17
-

ظریفه عباسی

کد متوفی: 6183346 یازدید: 26
1367/06/06 - 1387/08/04

ظریفه عباسی

کد متوفی: 6183347 یازدید: 24
1309/05/05 - 1394/06/07

اصغر اکبریان

کد متوفی: 6184135 یازدید: 41
- 1390/09/15

طوبی ،حسین و محمد و محمود و مرتضی قاسمی،قربانی

کد متوفی: 6184302 یازدید: 19
1316/01/15 - 1399/10/26

محمد داوری

کد متوفی: 6184392 یازدید: 96
- 1400/12/06

حضرٺ محمد مصطفۍ(ص)

کد متوفی: 6184967 یازدید: 30
-

فاطمه ساربان

کد متوفی: 6188890 یازدید: 32
1332/01/01 - 1400/06/02

عبدالرضا صادقپور

کد متوفی: 6188915 یازدید: 20
1361/11/23 - 1394/01/05

حسین کمالی

کد متوفی: 6189771 یازدید: 23
1334/11/14 - 1397/03/30

احمدرضا کاظمی

کد متوفی: 6189938 یازدید: 105
1334/06/05 - 1379/11/17

اقدس عموئی

کد متوفی: 6193199 یازدید: 170
1336/02/06 - 1392/01/27

عباس داوری

کد متوفی: 6197752 یازدید: 194
1325/01/10 - 1401/01/29

محمدعلی داوری

کد متوفی: 6197865 یازدید: 229
1323/01/07 - 1400/02/20

محمد عزیزی

کد متوفی: 6197907 یازدید: 150
1319/08/15 - 1400/01/22

محمود شفیعی

کد متوفی: 6199180 یازدید: 12
-

کربلایی محمد بهشتی نیا

کد متوفی: 6204916 یازدید: 120
1373/03/12 - 1401/03/07

حاج سید علی جزایری

کد متوفی: 6205009 یازدید: 18
- 1401/04/08

حاج سید علی جزایری

کد متوفی: 6205013 یازدید: 88
- 1401/04/08

سید علی جزایری

کد متوفی: 6205031 یازدید: 12
- 1401/04/08

خانیار خانیاری

کد متوفی: 6205954 یازدید: 17
- 1357/05/05

میلاد ایرانمنش(دوبرار)

کد متوفی: 6207959 یازدید: 15
1373/12/27 - 1400/12/18

حاج حسن قربانی

کد متوفی: 6214749 یازدید: 144
-

حاج حسن قربانی

کد متوفی: 6214750 یازدید: 6
- 1390/06/11

معلم دلسوز حاجیه خانم زهرا زارعان

کد متوفی: 6215302 یازدید: 360
- 1401/06/12

مهدی فیض

کد متوفی: 6216026 یازدید: 44
-

حاج برات معینی

کد متوفی: 6216374 یازدید: 176
1319/08/08 - 1401/06/17

سعید بادانگیز

کد متوفی: 6217457 یازدید: 3
1352/06/25 - 1401/07/01

اصغر علی عباسی

کد متوفی: 6218141 یازدید: 3
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید