آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تیران وکرون

زهرا غلامی

کد متوفی: 12534 یازدید: 587
-

حمید اکبری

کد متوفی: 20051 یازدید: 310
-

حمید اکبری

کد متوفی: 20058 یازدید: 280
-

سید اسماعیل جبلی

کد متوفی: 22008 یازدید: 266
-

سید عبدالله جبلی

کد متوفی: 22013 یازدید: 249
-

فاطمه باغبانی

کد متوفی: 31937 یازدید: 282
-

میرزا محمد عابدی

کد متوفی: 36381 یازدید: 550
-

مرتضی مسافری

کد متوفی: 45060 یازدید: 230
-

خادم الحسین حاج منصور مرادی

کد متوفی: 45695 یازدید: 279
-

مهناز سیف الدین

کد متوفی: 45711 یازدید: 312
-

مهناز سیف الدین

کد متوفی: 45729 یازدید: 269
-

ابراهیم امینی

کد متوفی: 48532 یازدید: 262
-

ابراهیم امینی

کد متوفی: 48539 یازدید: 393
-

رضا یوسفی

کد متوفی: 58342 یازدید: 261
-

استاد نصرالله کاظمی عسگرانی

کد متوفی: 62290 یازدید: 289
-

حسین جعفر کردی

کد متوفی: 62746 یازدید: 268
-

محمد سلطانی

کد متوفی: 65704 یازدید: 250
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67023 یازدید: 306
-

کربلایی حسین افشاری

کد متوفی: 73886 یازدید: 245
-

عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 74070 یازدید: 256
-

حسین شیرازی

کد متوفی: 75195 یازدید: 246
-

علی جعفری

کد متوفی: 75238 یازدید: 243
-

اطهر السادات مویدی

کد متوفی: 77014 یازدید: 262
-

رضا قاسمی

کد متوفی: 77021 یازدید: 246
-

محمدرضا شاهوردی

کد متوفی: 77557 یازدید: 247
-

جمیله خدایی

کد متوفی: 77593 یازدید: 442
-

طاهره شجاعی

کد متوفی: 77853 یازدید: 228
-

محمد خدایی

کد متوفی: 77901 یازدید: 237
-

زهرا فخاری

کد متوفی: 77917 یازدید: 379
-

محمد اکبری

کد متوفی: 78319 یازدید: 222
-

سهیلا خدایی

کد متوفی: 78386 یازدید: 250
-

محمد خدایی

کد متوفی: 78440 یازدید: 233
-

فتح الله فخاری

کد متوفی: 78884 یازدید: 220
-

محمد تقی صادقی

کد متوفی: 79938 یازدید: 234
-

مصطفی اکبری

کد متوفی: 800637 یازدید: 245
-

حاجیه خانم نصرت صائبی

کد متوفی: 800830 یازدید: 227
-

حاجیه خانم نصرت صائبی

کد متوفی: 800845 یازدید: 225
-

حاج قربانعلی سلیمی

کد متوفی: 6011772 یازدید: 273
-

معصومه حیدری

کد متوفی: 6015313 یازدید: 222
-

امیرمحمد مهدوی

کد متوفی: 6027111 یازدید: 277
-

حاج مجید امینی

کد متوفی: 6028188 یازدید: 291
-

حاجیه خانم طاهره سلطانی

کد متوفی: 6029418 یازدید: 203
-

حاجیه خانم طاهره سبحانی

کد متوفی: 6029424 یازدید: 208
-

حسن هاشپور

کد متوفی: 6029481 یازدید: 252
-

اعظم حیدری

کد متوفی: 6029734 یازدید: 235
-

حاج عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6033987 یازدید: 220
-

مهدیه سپیانی

کد متوفی: 6034614 یازدید: 249
-

حاج قربانعلی رحیمی

کد متوفی: 6036249 یازدید: 379
-

صدیقه شجاعی

کد متوفی: 6036520 یازدید: 221
-

یدالله پناهی

کد متوفی: 6044955 یازدید: 196
-

یدالله پناهی

کد متوفی: 6044965 یازدید: 180
-

یداله پناهی

کد متوفی: 6044966 یازدید: 169
-

حسن مهدوی ورپشتی

کد متوفی: 6046503 یازدید: 231
-

حاج رجبعلی محمدی

کد متوفی: 6048780 یازدید: 197
-

بهجت مومنی

کد متوفی: 6049798 یازدید: 221
-

کربلایی حسن خدایی

کد متوفی: 6055655 یازدید: 256
۱۳۴۰ - ۱۳۹۹

ابراهيم صائبی

کد متوفی: 6057196 یازدید: 257
- 02/11/1399

ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057891 یازدید: 229
-

ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057902 یازدید: 272
-

کربلایی ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057915 یازدید: 236
-

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6058888 یازدید: 214
-

کربلائی ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6059018 یازدید: 390
۰۰۰۰ - ۱۱۱۹۹

حاجیه خانم خاور عابدی

کد متوفی: 6059285 یازدید: 227
-

حسن کاویانی ارانی

کد متوفی: 6063247 یازدید: 304
1315/10/15 - 1388/08/20

محمد اکبری

کد متوفی: 6066034 یازدید: 174
-

سکینه محبی

کد متوفی: 6068943 یازدید: 187
-

سکینه محبی

کد متوفی: 6068946 یازدید: 190
-

نصراله پورپیرعلی

کد متوفی: 6069585 یازدید: 210
- 1397/11/25

حاج عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6075781 یازدید: 243
-

عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6075786 یازدید: 153
-

عباس منتظر

کد متوفی: 6076103 یازدید: 196
-

فاطمه(صدیقه) پناهی

کد متوفی: 6079628 یازدید: 174
1337/08/20 - 1399/09/29

فاطمه(صدیقه) پناهی

کد متوفی: 6079631 یازدید: 197
1337/08/20 - 1399/09/29

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6082834 یازدید: 185
۰۰۰۰ - ۰۰۰۰

کد متوفی: 6096349 یازدید: 223
-

حاج علی محمد مرادیان

کد متوفی: 6096607 یازدید: 549
1308/12/27 - 1395/02/30

محمد رمضانپور

کد متوفی: 6097113 یازدید: 393
- ۱۷.۰۱.۱۴۰۰

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6097128 یازدید: 335
1363/5/22 - 1399/12/13

کربلایی غلامرضا عبدلی

کد متوفی: 6097932 یازدید: 776
-

کربلایی فاطمه خدائی

کد متوفی: 6098046 یازدید: 199
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کربلائی فاطمه خدائی

کد متوفی: 6098055 یازدید: 708
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حسین خدایی

کد متوفی: 6099612 یازدید: 194
-

زهره سادات وفاطمه سادات مویدی

کد متوفی: 6099927 یازدید: 267
1360/10/1 - 1380/7/20

فاطمه سادات وزهره سادات مویدی

کد متوفی: 6099934 یازدید: 383
1360/10/1 - 1380/7/20

صادق شریفی

کد متوفی: 6100036 یازدید: 185
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100050 یازدید: 186
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100061 یازدید: 151
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100074 یازدید: 171
1305/04/06 - ۱۳۸۹

مریم فخاری

کد متوفی: 6105196 یازدید: 259
22/07/1326 - ۰۵/02/1398

فاطمه شاهپوری

کد متوفی: 6107216 یازدید: 295
1317/5/14 - 1399/9/17

حاجیه خانم شهربانو (محترم) شیاسی

کد متوفی: 6107471 یازدید: 248
- 1399/12/28

حسینعلی وزهرا غلامی

کد متوفی: 6112450 یازدید: 262
-

حاج علی براتی

کد متوفی: 6115748 یازدید: 369
- 18/2/

حاج مسیب کبیری

کد متوفی: 6116292 یازدید: 910
1324 - 1400/2/20

حاجیه خانم شبانی

کد متوفی: 6116720 یازدید: 234
1331/02/04 - 1400/02/19

حاجیه خانم شبانی

کد متوفی: 6116723 یازدید: 889
۱۳۳۰/۲/۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۹

بانو فرشته مومنی

کد متوفی: 6121670 یازدید: 3999
1355/12/15 - 1400/03/07

امین اله مهدوی

کد متوفی: 6121760 یازدید: 183
1340/03/07 - 1400/02/27

رحیم یادگاری

کد متوفی: 6122992 یازدید: 392
1325/02/16 - 1395/08/09

خامه رضایی میرقائد

کد متوفی: 6122993 یازدید: 201
1311/02/10 - 1400/03/13

محمد دادخواه

کد متوفی: 6126193 یازدید: 221
1319/06/17 - 1393/08/21

حاج علی شاهپوری

کد متوفی: 6127063 یازدید: 441
- 1400/04/05

حاج فاطمه نامداری

کد متوفی: 6128222 یازدید: 221
-

حاج فاطمه نامداری

کد متوفی: 6128225 یازدید: 384
-

حاجیه خانم اقدس جعفری

کد متوفی: 6128809 یازدید: 177
-

اصغر میرزایی

کد متوفی: 6128810 یازدید: 164
-

سعید رضا ملک محمد

کد متوفی: 6131218 یازدید: 277
- 1400/04/22

نادر طاهری

کد متوفی: 6139313 یازدید: 166
1346/05/14 -

کربلائی رضا احمدی

کد متوفی: 6144180 یازدید: 1425
-

رضا شجاعی

کد متوفی: 6144221 یازدید: 129
1342/01/05 - 1381/12/15

صدیقه مهری

کد متوفی: 6144290 یازدید: 160
1334/02/07 - 1399/03/16

حاج حسن فروزان

کد متوفی: 6144615 یازدید: 152
1319/09/07 - 1400/06/03

حاجیه خانم سکینه شجاعی ارانی

کد متوفی: 6151782 یازدید: 376
1323/10/02 - 1400/05/28

رضا احمدی

کد متوفی: 6154268 یازدید: 497
1353/01/02 - 1400/05/30

علی میرزائی

کد متوفی: 6154982 یازدید: 244
-

حشمت اله شجاعی

کد متوفی: 6155774 یازدید: 311
1354 - 1376/07/18

حاج محمد حسن صالحی

کد متوفی: 6155970 یازدید: 270
- 1399/07/23

عباس نامداری

کد متوفی: 6156342 یازدید: 99
- 1390/10/10

امير محمد اكبري

کد متوفی: 6157123 یازدید: 217
1379/05/03 - 1398/07/23

متوفی فامیل

کد متوفی: 6161756 یازدید: 92
-

حاج حسن کثیری

کد متوفی: 6161781 یازدید: 245
-

استاد رضا میرزایی

کد متوفی: 6168912 یازدید: 168
-

ابراهیم کریمی

کد متوفی: 6170227 یازدید: 841
1333/01/01 - 1400/10/04

ناذپلز پلرپذس،

کد متوفی: 6170760 یازدید: 77
1395/08/03 - 1395/06/04

شهید محمد کرمی هومانی

کد متوفی: 6171094 یازدید: 124
-

ولی الله ولی الله نوری

کد متوفی: 6171438 یازدید: 74
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172242 یازدید: 407
-

حسین عباسی آبگرمی

کد متوفی: 6174239 یازدید: 322
-

قربانعلی جهانبخش

کد متوفی: 6177180 یازدید: 90
- 1400/11/05

غلی قنبری

کد متوفی: 6192740 یازدید: 78
1354/05/07 - 1400/08/10

شهیدان ابراهیم و اکبر یزدانی

کد متوفی: 6196596 یازدید: 68
-

غلام رضا عبدلی

کد متوفی: 6196759 یازدید: 134
1358/08/16 - 1400/01/17

حاج علی شجاعی

کد متوفی: 6202689 یازدید: 53
-

مجتبی مظاهری

کد متوفی: 6207601 یازدید: 105
- 1401/04/28

علی اکبر فدایی

کد متوفی: 6211675 یازدید: 204
1331/07/01 - 1398/06/20

اصغر جعفری

کد متوفی: 6212601 یازدید: 66
- 1354/05/18

زهرا امینی

کد متوفی: 6214652 یازدید: 74
1313/06/05 - 1396/08/13

منصور شفیعی

کد متوفی: 6219862 یازدید: 72
1301/01/08 - 1389/03/16

محترم رضایی

کد متوفی: 6220670 یازدید: 163
-

محمدعلی سیف الدین

کد متوفی: 6223361 یازدید: 73
-

حاج رضا نامداری

کد متوفی: 6223645 یازدید: 60
-

زینب حسن شاهی

کد متوفی: 6223646 یازدید: 72
-

محمد خدایی

کد متوفی: 6223647 یازدید: 73
-

مصطفی عربیگی

کد متوفی: 6225778 یازدید: 70
- 1401/12/12

غلامعلی عزیز

کد متوفی: 6226577 یازدید: 42
-

حاجیه خانم عزت یوسفی

کد متوفی: 6227840 یازدید: 155
-

سید مجتبی موسوی فرد

کد متوفی: 6227868 یازدید: 151
-

سکینه نبی پور

کد متوفی: 6227876 یازدید: 62
1330/01/04 - 1401/12/04

حاج حسین یوسفی

کد متوفی: 6228042 یازدید: 58
- 1394/11/06

شهید سید عباس ( امیر ) مویدی

کد متوفی: 6228359 یازدید: 160
1349/04/04 - 1366/04/05

علی خدایی

کد متوفی: 6230543 یازدید: 71
- 1402/02/28

مرحوم مغفورعباس یوسفی

کد متوفی: 6232092 یازدید: 63
1339/10/04 - 1388/03/18

مجید محمدی

کد متوفی: 6232847 یازدید: 47
1354/06/27 - 1380/06/27

علیرضا رمضانی

کد متوفی: 6232940 یازدید: 42
-

کیمیا نوروزی

کد متوفی: 6236492 یازدید: 32
-

اسماعیل یزدانی

کد متوفی: 6237206 یازدید: 41
- 1374/04/26

حاج حیدر یوسفی

کد متوفی: 6238287 یازدید: 73
- 1401/07/10

عبدالله محنت کش

کد متوفی: 6238750 یازدید: 61
1341/09/01 - 1402/02/28

پیام شجاعی

کد متوفی: 6239965 یازدید: 28
-

حاج احمد بابایی

کد متوفی: 6241712 یازدید: 429
-

حاج محمد مرادی

کد متوفی: 6245709 یازدید: 11
-

حاج محمد مرادی

کد متوفی: 6245711 یازدید: 10
- 1402/11/25

کربلایی محمدکاظم کریمی

کد متوفی: 6246324 یازدید: 30
1314/03/02 - 1392/02/31

فیروز امینی و صدیقه امانی

کد متوفی: 6246544 یازدید: 12
-

حاج فیروز امینی

کد متوفی: 6246550 یازدید: 11
- 1402/12/11

غلامرضا کاظمی

کد متوفی: 6247741 یازدید: 42
1341/07/05 - 1398/10/29

مرحوم کربلایی سجاد دوشانی

کد متوفی: 6247772 یازدید: 157
- 1402/12/03

سجاد دوشانی دوشانی

کد متوفی: 6247777 یازدید: 11
- 1402/12/03

سجاد دوشانی

کد متوفی: 6247778 یازدید: 10
-

علی آقا پالیزبان

کد متوفی: 6249069 یازدید: 11
- 1387/09/17

حاج علی دادخواه

کد متوفی: 6249132 یازدید: 12
- 1403/01/31

حاج علی دادخواه

کد متوفی: 6249134 یازدید: 22
- 1403/01/30

مرحومه کربلائیه خدیجه جهانبخش

کد متوفی: 6249910 یازدید: 16
1314/02/12 - 1403/02/17

محمدرضا مظاهری

کد متوفی: 6251253 یازدید: 76
1347/09/05 - 1403/03/06

شهید محمد دادخواه

کد متوفی: 6252054 یازدید: 5
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید