آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان تیران وکرون

زهرا غلامی

کد متوفی: 12534 یازدید: 324
-

حمید اکبری

کد متوفی: 20051 یازدید: 111
-

حمید اکبری

کد متوفی: 20058 یازدید: 116
-

سید اسماعیل جبلی

کد متوفی: 22008 یازدید: 108
-

سید عبدالله جبلی

کد متوفی: 22013 یازدید: 112
-

فاطمه باغبانی

کد متوفی: 31937 یازدید: 107
-

میرزا محمد عابدی

کد متوفی: 36381 یازدید: 304
-

مرتضی مسافری

کد متوفی: 45060 یازدید: 93
-

خادم الحسین حاج منصور مرادی

کد متوفی: 45695 یازدید: 121
-

مهناز سیف الدین

کد متوفی: 45711 یازدید: 114
-

مهناز سیف الدین

کد متوفی: 45729 یازدید: 110
-

ابراهیم امینی

کد متوفی: 48532 یازدید: 103
-

ابراهیم امینی

کد متوفی: 48539 یازدید: 202
-

رضا یوسفی

کد متوفی: 58342 یازدید: 105
-

استاد نصرالله کاظمی عسگرانی

کد متوفی: 62290 یازدید: 109
-

حسین جعفر کردی

کد متوفی: 62746 یازدید: 127
-

محمد سلطانی

کد متوفی: 65704 یازدید: 135
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 67023 یازدید: 101
-

کربلایی حسین افشاری

کد متوفی: 73886 یازدید: 102
-

عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 74070 یازدید: 90
-

حسین شیرازی

کد متوفی: 75195 یازدید: 97
-

علی جعفری

کد متوفی: 75238 یازدید: 110
-

اطهر السادات مویدی

کد متوفی: 77014 یازدید: 105
-

رضا قاسمی

کد متوفی: 77021 یازدید: 117
-

محمدرضا شاهوردی

کد متوفی: 77557 یازدید: 122
-

جمیله خدایی

کد متوفی: 77593 یازدید: 191
-

طاهره شجاعی

کد متوفی: 77853 یازدید: 110
-

محمد خدایی

کد متوفی: 77901 یازدید: 107
-

زهرا فخاری

کد متوفی: 77917 یازدید: 229
-

محمد اکبری

کد متوفی: 78319 یازدید: 91
-

سهیلا خدایی

کد متوفی: 78386 یازدید: 109
-

محمد خدایی

کد متوفی: 78440 یازدید: 125
-

فتح الله فخاری

کد متوفی: 78884 یازدید: 91
-

محمد تقی صادقی

کد متوفی: 79938 یازدید: 95
-

مصطفی اکبری

کد متوفی: 800637 یازدید: 101
-

حاجیه خانم نصرت صائبی

کد متوفی: 800830 یازدید: 110
-

حاجیه خانم نصرت صائبی

کد متوفی: 800845 یازدید: 101
-

حاج قربانعلی سلیمی

کد متوفی: 6011772 یازدید: 107
-

معصومه حیدری

کد متوفی: 6015313 یازدید: 97
-

امیرمحمد مهدوی

کد متوفی: 6027111 یازدید: 108
-

حاج مجید امینی

کد متوفی: 6028188 یازدید: 125
-

حاجیه خانم طاهره سلطانی

کد متوفی: 6029418 یازدید: 99
-

حاجیه خانم طاهره سبحانی

کد متوفی: 6029424 یازدید: 108
-

حسن هاشپور

کد متوفی: 6029481 یازدید: 130
-

اعظم حیدری

کد متوفی: 6029734 یازدید: 109
-

حاج عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6033987 یازدید: 105
-

مهدیه سپیانی

کد متوفی: 6034614 یازدید: 97
-

حاج قربانعلی رحیمی

کد متوفی: 6036249 یازدید: 215
-

صدیقه شجاعی

کد متوفی: 6036520 یازدید: 105
-

یدالله پناهی

کد متوفی: 6044955 یازدید: 90
-

یدالله پناهی

کد متوفی: 6044965 یازدید: 87
-

یداله پناهی

کد متوفی: 6044966 یازدید: 82
-

حسن مهدوی ورپشتی

کد متوفی: 6046503 یازدید: 103
-

حاج رجبعلی محمدی

کد متوفی: 6048780 یازدید: 90
-

کربلایی حسن خدایی

کد متوفی: 6055655 یازدید: 117
۱۳۴۰ - ۱۳۹۹

ابراهيم صائبی

کد متوفی: 6057196 یازدید: 103
- 02/11/1399

ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057891 یازدید: 104
-

ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057902 یازدید: 131
-

کربلایی ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6057915 یازدید: 125
-

فاطمه اسماعیلی

کد متوفی: 6058888 یازدید: 96
-

کربلائی ابراهیم صائبی

کد متوفی: 6059018 یازدید: 249
۰۰۰۰ - ۱۱۱۹۹

حاجیه خانم خاور عابدی

کد متوفی: 6059285 یازدید: 100
-

حسن کاویانی ارانی

کد متوفی: 6063247 یازدید: 160
1315/10/15 - 1388/08/20

محمد اکبری

کد متوفی: 6066034 یازدید: 79
-

سکینه محبی

کد متوفی: 6068943 یازدید: 94
-

سکینه محبی

کد متوفی: 6068946 یازدید: 88
-

نصراله پورپیرعلی

کد متوفی: 6069585 یازدید: 80
- 1397/11/25

حاج عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6075781 یازدید: 116
-

عبدالکریم شریفی

کد متوفی: 6075786 یازدید: 81
-

عباس منتظر

کد متوفی: 6076103 یازدید: 89
-

فاطمه(صدیقه) پناهی

کد متوفی: 6079628 یازدید: 75
1337/08/20 - 1399/09/29

فاطمه(صدیقه) پناهی

کد متوفی: 6079631 یازدید: 85
1337/08/20 - 1399/09/29

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6082834 یازدید: 80
۰۰۰۰ - ۰۰۰۰

کد متوفی: 6096349 یازدید: 107
-

حاج علی محمد مرادیان

کد متوفی: 6096607 یازدید: 252
1308/12/27 - 1395/02/30

محمد رمضانپور

کد متوفی: 6097113 یازدید: 263
- ۱۷.۰۱.۱۴۰۰

زهرا یوسفی

کد متوفی: 6097128 یازدید: 91
1363/5/22 - 1399/12/13

کربلایی غلامرضا عبدلی

کد متوفی: 6097932 یازدید: 603
-

کربلایی فاطمه خدائی

کد متوفی: 6098046 یازدید: 88
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

کربلائی فاطمه خدائی

کد متوفی: 6098055 یازدید: 604
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

حسین خدایی

کد متوفی: 6099612 یازدید: 89
-

زهره سادات وفاطمه سادات مویدی

کد متوفی: 6099927 یازدید: 94
1360/10/1 - 1380/7/20

فاطمه سادات وزهره سادات مویدی

کد متوفی: 6099934 یازدید: 214
1360/10/1 - 1380/7/20

صادق شریفی

کد متوفی: 6100036 یازدید: 71
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100050 یازدید: 88
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100061 یازدید: 69
1305/04/06 - 1389

صادق شریفی

کد متوفی: 6100074 یازدید: 85
1305/04/06 - ۱۳۸۹

مریم فخاری

کد متوفی: 6105196 یازدید: 179
22/07/1326 - ۰۵/02/1398

فاطمه شاهپوری

کد متوفی: 6107216 یازدید: 148
1317/5/14 - 1399/9/17

حاجیه خانم شهربانو (محترم) شیاسی

کد متوفی: 6107471 یازدید: 110
- 1399/12/28

حسینعلی وزهرا غلامی

کد متوفی: 6112450 یازدید: 158
-

حاج علی براتی

کد متوفی: 6115748 یازدید: 245
- 18/2/

حاج مسیب کبیری

کد متوفی: 6116292 یازدید: 783
1324 - 1400/2/20

حاجیه خانم شبانی

کد متوفی: 6116720 یازدید: 112
1331/02/04 - 1400/02/19

حاجیه خانم شبانی

کد متوفی: 6116723 یازدید: 779
۱۳۳۰/۲/۴ - ۱۴۰۰/۲/۱۹

بانو فرشته مومنی

کد متوفی: 6121670 یازدید: 3818
1355/12/15 - 1400/03/07

امین اله مهدوی

کد متوفی: 6121760 یازدید: 69
1340/03/07 - 1400/02/27

رحیم یادگاری

کد متوفی: 6122992 یازدید: 218
1325/02/16 - 1395/08/09

خامه رضایی میرقائد

کد متوفی: 6122993 یازدید: 89
1311/02/10 - 1400/03/13

محمد دادخواه

کد متوفی: 6126193 یازدید: 102
1319/06/17 - 1393/08/21

حاج علی شاهپوری

کد متوفی: 6127063 یازدید: 228
- 1400/04/05

حاج فاطمه نامداری

کد متوفی: 6128222 یازدید: 110
-

حاج فاطمه نامداری

کد متوفی: 6128225 یازدید: 261
-

حاجیه خانم اقدس جعفری

کد متوفی: 6128809 یازدید: 64
-

اصغر میرزایی

کد متوفی: 6128810 یازدید: 60
-

سعید رضا ملک محمد

کد متوفی: 6131218 یازدید: 172
- 1400/04/22

نادر طاهری

کد متوفی: 6139313 یازدید: 57
1346/05/14 -

کربلائی رضا احمدی

کد متوفی: 6144180 یازدید: 1276
-

رضا شجاعی

کد متوفی: 6144221 یازدید: 40
1342/01/05 - 1381/12/15

صدیقه مهری

کد متوفی: 6144290 یازدید: 45
1334/02/07 - 1399/03/16

حاج حسن فروزان

کد متوفی: 6144615 یازدید: 43
1319/09/07 - 1400/06/03

حاجیه خانم سکینه شجاعی ارانی

کد متوفی: 6151782 یازدید: 116
1323/10/02 - 1400/05/28

رضا احمدی

کد متوفی: 6154268 یازدید: 359
1353/01/02 - 1400/05/30

علی میرزائی

کد متوفی: 6154982 یازدید: 161
-

حشمت اله شجاعی

کد متوفی: 6155774 یازدید: 153
1354 - 1376/07/18

حاج محمد حسن صالحی

کد متوفی: 6155970 یازدید: 153
- 1399/07/23

عباس نامداری

کد متوفی: 6156342 یازدید: 21
- 1390/10/10

امير محمد اكبري

کد متوفی: 6157123 یازدید: 73
1379/05/03 - 1398/07/23

متوفی فامیل

کد متوفی: 6161756 یازدید: 9
-

حاج حسن کثیری

کد متوفی: 6161781 یازدید: 91
-

استاد رضا میرزایی

کد متوفی: 6168912 یازدید: 44
-

ابراهیم کریمی

کد متوفی: 6170227 یازدید: 688
1333/01/01 - 1400/10/04

ناذپلز پلرپذس،

کد متوفی: 6170760 یازدید: 1
1395/08/03 - 1395/06/04

شهید محمد کرمی هومانی

کد متوفی: 6171094 یازدید: 1
-

ولی الله ولی الله نوری

کد متوفی: 6171438 یازدید: 1
-

حاج قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6172242 یازدید: 323
-

حسین عباسی آبگرمی

کد متوفی: 6174239 یازدید: 137
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید