آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوانسار

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 961 یازدید: 424
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 965 یازدید: 295
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 968 یازدید: 298
-

سید محمد میرشفیعی

کد متوفی: 4550 یازدید: 383
-

حاج عباسعلی عباسی

کد متوفی: 4580 یازدید: 317
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4615 یازدید: 259
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4619 یازدید: 217
-

حسن حقی

کد متوفی: 4668 یازدید: 302
-

کبری محسنی

کد متوفی: 4927 یازدید: 433
-

طوبی مقیمی

کد متوفی: 7491 یازدید: 242
-

اقاجان مانی .حمید غضنفری

کد متوفی: 8119 یازدید: 2212
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9451 یازدید: 270
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9453 یازدید: 255
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9456 یازدید: 251
-

حاج یدالله میر محمدی

کد متوفی: 11880 یازدید: 360
-

فاطمه خانم مومنی

کد متوفی: 12719 یازدید: 254
-

حاج علیجان جنگروی

کد متوفی: 12769 یازدید: 354
-

حاج علی اکبر حاج علی

کد متوفی: 13657 یازدید: 342
-

کوکب حاجی علی

کد متوفی: 15609 یازدید: 306
-

علی شهریاری

کد متوفی: 16859 یازدید: 276
-

حاج آقا جواد کلوخی

کد متوفی: 18412 یازدید: 314
-

کربلایی مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 18870 یازدید: 334
-

محمد تشیعی

کد متوفی: 21111 یازدید: 356
-

مجید ابراهیمی

کد متوفی: 22944 یازدید: 256
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23406 یازدید: 268
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23411 یازدید: 340
-

محترم السادات علوی

کد متوفی: 24901 یازدید: 205
-

سیدعباس ذوالفقاری

کد متوفی: 28052 یازدید: 245
-

کربلایی فاطمه شعیب

کد متوفی: 34628 یازدید: 223
-

حاج ولی الله و اقدس رحیمی

کد متوفی: 35983 یازدید: 547
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37589 یازدید: 350
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37601 یازدید: 218
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37830 یازدید: 300
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37859 یازدید: 329
-

بیاد آقاجون و مادرجون .......

کد متوفی: 38994 یازدید: 293
-

سید محمد غضنفری .

کد متوفی: 39002 یازدید: 267
-

سید محمد غضنفری جهان سلطان عمونبی

کد متوفی: 39348 یازدید: 4295
-

سید رضا خاتمی

کد متوفی: 45502 یازدید: 252
-

حمید توحیدی

کد متوفی: 46153 یازدید: 349
-

عزیز آقاکثیری

کد متوفی: 46935 یازدید: 300
-

مرحومه ایران بانو نوروزی

کد متوفی: 47029 یازدید: 213
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47108 یازدید: 345
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47141 یازدید: 289
-

حسن فیروزی

کد متوفی: 48425 یازدید: 295
-

سيدتقي ميرشفيعي

کد متوفی: 49198 یازدید: 184
-

حاج اسماعیل حاج شریفی

کد متوفی: 49929 یازدید: 248
-

سید فضل الله ذوالفقاری

کد متوفی: 54313 یازدید: 423
-

حاج اسمعیل ساجی

کد متوفی: 55251 یازدید: 250
-

فخری خانم حقیقت

کد متوفی: 59276 یازدید: 219
-

محترم صباحی

کد متوفی: 59802 یازدید: 200
-

فاطمه روستایی

کد متوفی: 65568 یازدید: 218
-

فاطمه سجادی

کد متوفی: 69411 یازدید: 239
-

حاج سيدمحمد توكلي

کد متوفی: 71795 یازدید: 250
-

شهربانو حسومی

کد متوفی: 72540 یازدید: 227
-

علی چراغی

کد متوفی: 73010 یازدید: 226
-

علی چراغی

کد متوفی: 76185 یازدید: 199
-

علی چراغی

کد متوفی: 76200 یازدید: 215
-

تیمور باسمچی

کد متوفی: 76319 یازدید: 391
-

حاجیه خانم ملوک قربانی‌

کد متوفی: 78258 یازدید: 269
-

آقای کاظم آقاکثیری

کد متوفی: 78357 یازدید: 327
-

بتول درجزنی

کد متوفی: 78418 یازدید: 242
-

بانواخترالسادات ذوالفقاری

کد متوفی: 78736 یازدید: 276
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000162 یازدید: 185
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000198 یازدید: 202
-

استاد حشمت الله الهیاری بیک

کد متوفی: 6004574 یازدید: 279
-

حاجیه خانم اختر فرخی

کد متوفی: 6004657 یازدید: 249
-

علی غزاله

کد متوفی: 6005354 یازدید: 179
-

سید احمد محمدی

کد متوفی: 6008302 یازدید: 201
-

محترم صباحی

کد متوفی: 6009313 یازدید: 213
-

کشور حسومی

کد متوفی: 6010607 یازدید: 211
-

زیبنده سادات علوی

کد متوفی: 6011047 یازدید: 198
-

اعظم ديودل

کد متوفی: 6015084 یازدید: 228
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015925 یازدید: 204
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015927 یازدید: 203
-

بانو بلقیس حبیبی

کد متوفی: 6019933 یازدید: 260
-

حاج علی اقا حسنعلی

کد متوفی: 6019989 یازدید: 276
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020622 یازدید: 225
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020637 یازدید: 219
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020654 یازدید: 240
-

فضل الله حمراطلائی

کد متوفی: 6024048 یازدید: 225
-

محمدحسن مقیمی

کد متوفی: 6033157 یازدید: 222
-

سید حسن میرشاکی

کد متوفی: 6033223 یازدید: 263
-

حاج محمد باقر زراعی

کد متوفی: 6036591 یازدید: 201
-

غلامرضا امینی

کد متوفی: 6038149 یازدید: 172
-

فاطمه ناطقی

کد متوفی: 6042979 یازدید: 173
-

استاد علی زینلی و صدیقه جواهری

کد متوفی: 6043104 یازدید: 241
-

مرحوم مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 6044757 یازدید: 289
-

حاجیه فاطمه‌ کشوری

کد متوفی: 6044770 یازدید: 207
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6046039 یازدید: 195
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6047149 یازدید: 249
-

فضل اله ابوالحسنی

کد متوفی: 6049581 یازدید: 202
-

مرتضی رضائی

کد متوفی: 6051422 یازدید: 166
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 6051727 یازدید: 181
-

مشهدی عطاالله عمادی

کد متوفی: 6053444 یازدید: 200
-

قدمعلی حبیب الهی

کد متوفی: 6054344 یازدید: 205
-

شادروان سید حسین کمالی

کد متوفی: 6057697 یازدید: 199
- 1399/4/13

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057817 یازدید: 179
- 1398/09/23

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057827 یازدید: 210
- 1398/09/23

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6062438 یازدید: 164
- ۹۹/۱۱/۹

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6063000 یازدید: 204
- ۹/۱۱/۹۹

علی اکبر تولایی

کد متوفی: 6063128 یازدید: 265
1336/01/06 - 1365/10/23

مامانی اقدس فرخی

کد متوفی: 6068480 یازدید: 212
1304/01/01 - 1399/07/11

اقدس فرخی

کد متوفی: 6068805 یازدید: 221
1304/01/01 - 1399/07/11

سید حسین کمالی

کد متوفی: 6069897 یازدید: 155
17 3 1317 - 13 4 99

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078428 یازدید: 173
1365/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078430 یازدید: 157
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078467 یازدید: 147
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078469 یازدید: 158
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078474 یازدید: 174
1364/6/20 - 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078546 یازدید: 181
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078550 یازدید: 168
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078551 یازدید: 163
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078950 یازدید: 182
- 1398/12/14

سیدمهدی خاتمی

کد متوفی: 6078953 یازدید: 153
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078964 یازدید: 160
- 1398/12/14

محمد عرب

کد متوفی: 6079103 یازدید: 147
-

کربلایی مریم کربلایی مریم عقیقی

کد متوفی: 6079510 یازدید: 247
1321 - 1393

اکرم شفیعی

کد متوفی: 6093187 یازدید: 391
-

سیدجعفر سیدصالحی

کد متوفی: 6097582 یازدید: 231
- 1399/01/19

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6098351 یازدید: 214
۱۳۱۲ - ۱۳۴۰۰.۱.۱۹

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098817 یازدید: 195
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098823 یازدید: 807
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6099385 یازدید: 1064
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 6103079 یازدید: 497
1315/07/09 - 1397/02/03

ام لیلا حبیبی

کد متوفی: 6103169 یازدید: 878
- 1400/1/8

محمد عطاردی

کد متوفی: 6103812 یازدید: 330
-

کد متوفی: 6103881 یازدید: 178
-

حاج محسن دهاقین و حاجیه خانم رسولی

کد متوفی: 6106768 یازدید: 969
-

خاور سلطان شفیعی

کد متوفی: 6107587 یازدید: 1053
1303/08/03 - 1393/12/27

حاج عیدی محمد حاجی علی

کد متوفی: 6109444 یازدید: 359
۱۳۱۱/۱۲/۲۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

عذرا عقیقی

کد متوفی: 6112291 یازدید: 171
- 1400/1/29

فاطمه حسنعلی

کد متوفی: 6112761 یازدید: 141
1369/9/13 - 1400/2/16

عصمت سادات ذوالفقاری

کد متوفی: 6115025 یازدید: 638
1324 - 1400بهشت

شهین و مجتبی شهریاری . سلطانی

کد متوفی: 6116741 یازدید: 193
-

حاجیه خانم فاطمه شوشتری

کد متوفی: 6117431 یازدید: 197
-

طاهره سلامی

کد متوفی: 6124896 یازدید: 129
-

درویشعلی شبانی

کد متوفی: 6125088 یازدید: 336
1301 - 1400

فاطمه اعرابی

کد متوفی: 6130456 یازدید: 353
1321/01/08 - 1400/04/16

غلامرضا حقی

کد متوفی: 6133792 یازدید: 489
1356/06/30 - 1399/05/04

حاج سید عبدالله علوی

کد متوفی: 6135634 یازدید: 703
- 1400/05/07

زرین تاج فرقانی

کد متوفی: 6143502 یازدید: 954
1324/01/22 - 1400/05/30

علی اصغر فروغی

کد متوفی: 6143520 یازدید: 425
1333/03/09 - 1400/06/01

امیرحسین بخشی

کد متوفی: 6143619 یازدید: 153
1386/11/16 - 1400/04/30

حشمت الله قیصری

کد متوفی: 6145361 یازدید: 196
1339 - 1359

زهرا مهری

کد متوفی: 6146932 یازدید: 105
-

محترم خانم امینی

کد متوفی: 6149253 یازدید: 452
- 1400/06/17

طوبی سمیعیان

کد متوفی: 6150779 یازدید: 150
-

ذبیح الله علایی پور(اسپروز)

کد متوفی: 6154904 یازدید: 134
1314/10/01 - 1400/05/28

سید محمد باقر خاکزاری

کد متوفی: 6155679 یازدید: 93
-

علی‌اصغر مظاهری

کد متوفی: 6157765 یازدید: 1310
1351/07/01 - 1400/07/24

محمد هاشم نظری

کد متوفی: 6158047 یازدید: 218
1315 - 1399

عزت کتابچی

کد متوفی: 6160488 یازدید: 241
- 1400/08/14

سید کاظم عظیمی

کد متوفی: 6166191 یازدید: 218
- 1393/09/16

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6168604 یازدید: 593
1318/12/24 - 1400/09/24

شوکت حاج غلامی

کد متوفی: 6169475 یازدید: 282
1320/06/01 - 1400/10/01

حاج عزت‌اله ساعدی

کد متوفی: 6169901 یازدید: 115
1328/02/05 - 1400/10/04

مشهدی محمد اسماعیل خسروی

کد متوفی: 6173471 یازدید: 148
1312/10/25 - 1395/10/15

سید ابراهیم ومحمد حسینی

کد متوفی: 6173519 یازدید: 97
-

سید محمود میرمحمدی

کد متوفی: 6173989 یازدید: 81
-

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6175846 یازدید: 342
1318/12/24 - 1400/09/24

محمد باقر(درویش) شکوهی

کد متوفی: 6177110 یازدید: 140
-

رجبعلی علی احمدی

کد متوفی: 6177412 یازدید: 60
1314 - 1388/01/09

محسن رجایی

کد متوفی: 6183559 یازدید: 822
-

اشرف رستگارفر

کد متوفی: 6184601 یازدید: 78
1330/01/09 - 1400/05/29

محمدحسن غریبی

کد متوفی: 6186601 یازدید: 86
1306/04/17 - 1384/12/19

حاج ولی‌اله هوشیاری

کد متوفی: 6187368 یازدید: 447
- 1400/12/21

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189921 یازدید: 65
-

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189922 یازدید: 138
1335/01/05 - 1401/01/12

حاجیه خانم اختر فرقانی

کد متوفی: 6191332 یازدید: 49
1328/01/04 - 1401/01/11

طاهره میرشاهولدی

کد متوفی: 6193190 یازدید: 319
- 1401/01/27

احمد اورعی

کد متوفی: 6193564 یازدید: 129
-

حاج محمد رضا باقری

کد متوفی: 6195415 یازدید: 80
- 1401/01/30

محمود ریاضی خوانساری

کد متوفی: 6195663 یازدید: 158
1295 - 1376/12/27

اصغر براتی

کد متوفی: 6197751 یازدید: 52
-

عربعلی ذوالفقاری

کد متوفی: 6197762 یازدید: 245
1343/03/10 - 1398/03/20

کربلایی علی اکبر مخالفی

کد متوفی: 6199157 یازدید: 67
1319/10/19 - 1395/10/19

صادق ،حمید رضا و محمد خراسانی

کد متوفی: 6203457 یازدید: 58
-

حاج حسین دشتی

کد متوفی: 6206322 یازدید: 182
- 1379/04/24

معصومه زرتابی

کد متوفی: 6206325 یازدید: 80
- 1386/06/02

ایران کریمی

کد متوفی: 6208263 یازدید: 118
- 1401/04/29

کربلایی سید محمد میرمحمدی

کد متوفی: 6208598 یازدید: 107
- 1401/05/03

نعمت ا... سلبی

کد متوفی: 6209991 یازدید: 259
-

هدایت قشونی

کد متوفی: 6211038 یازدید: 71
1329/01/05 - 1401/05/13

هدایت قشونی

کد متوفی: 6211043 یازدید: 189
1330/01/05 - 1401/05/13

حیدرو شهید صفر علی احمدی

کد متوفی: 6212581 یازدید: 64
- 1382/01/03

حاجیه خانم سکینه طباطبائی

کد متوفی: 6212959 یازدید: 69
1303/01/01 - 1387/11/06

حشمت اله حاجی صادقی

کد متوفی: 6212960 یازدید: 171
1321/02/12 - 1389/04/16

آذر دخت کریمی

کد متوفی: 6217264 یازدید: 344
1316/09/08 - 1401/06/06

حاج آقا علی گرجی

کد متوفی: 6218233 یازدید: 143
- 1401/07/27

کوچک لک

کد متوفی: 6220163 یازدید: 63
-

محمود رحمانی

کد متوفی: 6221317 یازدید: 35
1338/09/20 - 1401/10/10

گل بانو مرادی

کد متوفی: 6223898 یازدید: 93
1311/05/05 - 1401/11/16

اکبر سمیعیانی

کد متوفی: 6226401 یازدید: 1075
1342/01/10 - 1401/12/26

محمد علی یزدان نژاد

کد متوفی: 6226420 یازدید: 54
-

عطاء الله جدیدی

کد متوفی: 6233649 یازدید: 32
-

سید جواد اقامیری

کد متوفی: 6235604 یازدید: 178
-

معصومه رحمانی

کد متوفی: 6236440 یازدید: 69
1302/01/01 - 1402/05/25

محمود احمدی

کد متوفی: 6237185 یازدید: 28
- 1373/08/13

حاج حیدر علی اسدی

کد متوفی: 6237353 یازدید: 274
-

مجید نوروزی

کد متوفی: 6237361 یازدید: 32
-

مجید نوروزی

کد متوفی: 6237362 یازدید: 15
-

حاج سید عبدالله علوی

کد متوفی: 6239869 یازدید: 142
1340/08/10 - 1400/05/08

حاج سید علی صانعی موسوی

کد متوفی: 6240067 یازدید: 1236
1324/10/10 - 1402/08/09

سید حسین موسوی صانعی

کد متوفی: 6240724 یازدید: 1108
1318/01/06 - 1401/12/20

محمد حسن مهدوی

کد متوفی: 6240775 یازدید: 32
1366/10/27 - 1402/08/11

سیده فاطمه صغری ذوالفقاری

کد متوفی: 6242461 یازدید: 75
1318/10/01 - 1402/08/28

محمد رضا.طاها حسین.محمد سعید عادلپور

کد متوفی: 6246638 یازدید: 2365
1362/06/31 - 1402/12/13

حاجیه خانم فاطمه عمادی

کد متوفی: 6246668 یازدید: 124
1329/08/19 - 1402/11/26

محمدتقی ومعصومه نیک زاد

کد متوفی: 6247729 یازدید: 4
1363/09/03 - 1398/09/03

سعید نیکوصفت

کد متوفی: 6247731 یازدید: 6
-

حسین رستگارفر

کد متوفی: 6247735 یازدید: 9
1370/09/20 - 1400/10/17

زهرا خاتون امینی

کد متوفی: 6248933 یازدید: 71
- 1403/01/24
Loading...

لطفا شکیبا باشید