آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوانسار

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 961 یازدید: 200
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 965 یازدید: 150
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 968 یازدید: 168
-

سید محمد میرشفیعی

کد متوفی: 4550 یازدید: 135
-

حاج عباسعلی عباسی

کد متوفی: 4580 یازدید: 154
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4615 یازدید: 142
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4619 یازدید: 116
-

حسن حقی

کد متوفی: 4668 یازدید: 143
-

کبری محسنی

کد متوفی: 4927 یازدید: 213
-

طوبی مقیمی

کد متوفی: 7491 یازدید: 125
-

اقاجان مانی .حمید غضنفری

کد متوفی: 8119 یازدید: 1240
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9451 یازدید: 128
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9453 یازدید: 125
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9456 یازدید: 128
-

حاج یدالله میر محمدی

کد متوفی: 11880 یازدید: 216
-

فاطمه خانم مومنی

کد متوفی: 12719 یازدید: 140
-

حاج علیجان جنگروی

کد متوفی: 12769 یازدید: 194
-

حاج علی اکبر حاج علی

کد متوفی: 13657 یازدید: 196
-

کوکب حاجی علی

کد متوفی: 15609 یازدید: 164
-

علی شهریاری

کد متوفی: 16859 یازدید: 119
-

حاج آقا جواد کلوخی

کد متوفی: 18412 یازدید: 174
-

کربلایی مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 18870 یازدید: 169
-

محمد تشیعی

کد متوفی: 21111 یازدید: 158
-

مجید ابراهیمی

کد متوفی: 22944 یازدید: 134
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23406 یازدید: 151
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23411 یازدید: 201
-

محترم السادات علوی

کد متوفی: 24901 یازدید: 123
-

سیدعباس ذوالفقاری

کد متوفی: 28052 یازدید: 126
-

کربلایی فاطمه شعیب

کد متوفی: 34628 یازدید: 122
-

حاج ولی الله و اقدس رحیمی

کد متوفی: 35983 یازدید: 289
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37589 یازدید: 202
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37601 یازدید: 116
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37830 یازدید: 129
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37859 یازدید: 167
-

بیاد آقاجون و مادرجون .......

کد متوفی: 38994 یازدید: 132
-

سید محمد غضنفری .

کد متوفی: 39002 یازدید: 135
-

سید محمد غضنفری جهان سلطان عمونبی

کد متوفی: 39348 یازدید: 1855
-

سید رضا خاتمی

کد متوفی: 45502 یازدید: 140
-

حمید توحیدی

کد متوفی: 46153 یازدید: 172
-

عزیز آقاکثیری

کد متوفی: 46935 یازدید: 184
-

مرحومه ایران بانو نوروزی

کد متوفی: 47029 یازدید: 123
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47108 یازدید: 152
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47141 یازدید: 130
-

حسن فیروزی

کد متوفی: 48425 یازدید: 143
-

سيدتقي ميرشفيعي

کد متوفی: 49198 یازدید: 103
-

حاج اسماعیل حاج شریفی

کد متوفی: 49929 یازدید: 154
-

سید فضل الله ذوالفقاری

کد متوفی: 54313 یازدید: 312
-

حاج اسمعیل ساجی

کد متوفی: 55251 یازدید: 145
-

فخری خانم حقیقت

کد متوفی: 59276 یازدید: 124
-

محترم صباحی

کد متوفی: 59802 یازدید: 116
-

فاطمه روستایی

کد متوفی: 65568 یازدید: 107
-

فاطمه سجادی

کد متوفی: 69411 یازدید: 136
-

حاج سيدمحمد توكلي

کد متوفی: 71795 یازدید: 116
-

شهربانو حسومی

کد متوفی: 72540 یازدید: 140
-

علی چراغی

کد متوفی: 73010 یازدید: 129
-

علی چراغی

کد متوفی: 76185 یازدید: 101
-

علی چراغی

کد متوفی: 76200 یازدید: 118
-

تیمور باسمچی

کد متوفی: 76319 یازدید: 195
-

حاجیه خانم ملوک قربانی‌

کد متوفی: 78258 یازدید: 157
-

آقای کاظم آقاکثیری

کد متوفی: 78357 یازدید: 155
-

بتول درجزنی

کد متوفی: 78418 یازدید: 128
-

بانواخترالسادات ذوالفقاری

کد متوفی: 78736 یازدید: 147
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000162 یازدید: 111
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000198 یازدید: 119
-

استاد حشمت الله الهیاری بیک

کد متوفی: 6004574 یازدید: 159
-

حاجیه خانم اختر فرخی

کد متوفی: 6004657 یازدید: 125
-

علی غزاله

کد متوفی: 6005354 یازدید: 108
-

سید احمد محمدی

کد متوفی: 6008302 یازدید: 117
-

محترم صباحی

کد متوفی: 6009313 یازدید: 104
-

کشور حسومی

کد متوفی: 6010607 یازدید: 123
-

زیبنده سادات علوی

کد متوفی: 6011047 یازدید: 108
-

اعظم ديودل

کد متوفی: 6015084 یازدید: 129
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015925 یازدید: 135
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015927 یازدید: 126
-

بانو بلقیس حبیبی

کد متوفی: 6019933 یازدید: 129
-

حاج علی اقا حسنعلی

کد متوفی: 6019989 یازدید: 136
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020622 یازدید: 128
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020637 یازدید: 123
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020654 یازدید: 142
-

فضل الله حمراطلائی

کد متوفی: 6024048 یازدید: 150
-

محمدحسن مقیمی

کد متوفی: 6033157 یازدید: 117
-

سید حسن میرشاکی

کد متوفی: 6033223 یازدید: 155
-

حاج محمد باقر زراعی

کد متوفی: 6036591 یازدید: 110
-

غلامرضا امینی

کد متوفی: 6038149 یازدید: 100
-

فاطمه ناطقی

کد متوفی: 6042979 یازدید: 101
-

استاد علی زینلی و صدیقه جواهری

کد متوفی: 6043104 یازدید: 117
-

مرحوم مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 6044757 یازدید: 116
-

حاجیه فاطمه‌ کشوری

کد متوفی: 6044770 یازدید: 114
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6046039 یازدید: 114
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6047149 یازدید: 170
-

فضل اله ابوالحسنی

کد متوفی: 6049581 یازدید: 121
-

مرتضی رضائی

کد متوفی: 6051422 یازدید: 90
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 6051727 یازدید: 107
-

مشهدی عطاالله عمادی

کد متوفی: 6053444 یازدید: 104
-

قدمعلی حبیب الهی

کد متوفی: 6054344 یازدید: 85
-

شادروان سید حسین کمالی

کد متوفی: 6057697 یازدید: 105
- 1399/4/13

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057817 یازدید: 111
- 1398/09/23

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057827 یازدید: 119
- 1398/09/23

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6062438 یازدید: 93
- ۹۹/۱۱/۹

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6063000 یازدید: 140
- ۹/۱۱/۹۹

علی اکبر تولایی

کد متوفی: 6063128 یازدید: 122
1336/01/06 - 1365/10/23

مامانی اقدس فرخی

کد متوفی: 6068480 یازدید: 142
1304/01/01 - 1399/07/11

اقدس فرخی

کد متوفی: 6068805 یازدید: 115
1304/01/01 - 1399/07/11

سید حسین کمالی

کد متوفی: 6069897 یازدید: 88
17 3 1317 - 13 4 99

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078428 یازدید: 104
1365/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078430 یازدید: 98
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078467 یازدید: 87
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078469 یازدید: 89
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078474 یازدید: 81
1364/6/20 - 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078546 یازدید: 91
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078550 یازدید: 98
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078551 یازدید: 91
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078950 یازدید: 123
- 1398/12/14

سیدمهدی خاتمی

کد متوفی: 6078953 یازدید: 84
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078964 یازدید: 95
- 1398/12/14

محمد عرب

کد متوفی: 6079103 یازدید: 83
-

کربلایی مریم کربلایی مریم عقیقی

کد متوفی: 6079510 یازدید: 178
1321 - 1393

اکرم شفیعی

کد متوفی: 6093187 یازدید: 259
-

سیدجعفر سیدصالحی

کد متوفی: 6097582 یازدید: 156
- 1399/01/19

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6098351 یازدید: 106
۱۳۱۲ - ۱۳۴۰۰.۱.۱۹

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098817 یازدید: 89
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098823 یازدید: 622
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6099385 یازدید: 935
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 6103079 یازدید: 357
1315/07/09 - 1397/02/03

ام لیلا حبیبی

کد متوفی: 6103169 یازدید: 527
- 1400/1/8

محمد عطاردی

کد متوفی: 6103812 یازدید: 186
-

کد متوفی: 6103881 یازدید: 100
-

حاج محسن دهاقین و حاجیه خانم رسولی

کد متوفی: 6106768 یازدید: 509
-

خاور سلطان شفیعی

کد متوفی: 6107587 یازدید: 905
1303/08/03 - 1393/12/27

حاج عیدی محمد حاجی علی

کد متوفی: 6109444 یازدید: 224
۱۳۱۱/۱۲/۲۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

عذرا عقیقی

کد متوفی: 6112291 یازدید: 79
- 1400/1/29

فاطمه حسنعلی

کد متوفی: 6112761 یازدید: 73
1369/9/13 - 1400/2/16

عصمت سادات ذوالفقاری

کد متوفی: 6115025 یازدید: 551
1324 - 1400بهشت

شهین و مجتبی شهریاری . سلطانی

کد متوفی: 6116741 یازدید: 111
-

حاجیه خانم فاطمه شوشتری

کد متوفی: 6117431 یازدید: 106
-

طاهره سلامی

کد متوفی: 6124896 یازدید: 59
-

درویشعلی شبانی

کد متوفی: 6125088 یازدید: 253
1301 - 1400

فاطمه اعرابی

کد متوفی: 6130456 یازدید: 253
1321/01/08 - 1400/04/16

غلامرضا حقی

کد متوفی: 6133792 یازدید: 377
1356/06/30 - 1399/05/04

حاج سید عبدالله علوی

کد متوفی: 6135634 یازدید: 586
- 1400/05/07

زرین تاج فرقانی

کد متوفی: 6143502 یازدید: 878
1324/01/22 - 1400/05/30

علی اصغر فروغی

کد متوفی: 6143520 یازدید: 349
1333/03/09 - 1400/06/01

امیرحسین بخشی

کد متوفی: 6143619 یازدید: 67
1386/11/16 - 1400/04/30

حشمت الله قیصری

کد متوفی: 6145361 یازدید: 75
1339 - 1359

زهرا مهری

کد متوفی: 6146932 یازدید: 52
-

محترم خانم امینی

کد متوفی: 6149253 یازدید: 376
- 1400/06/17

طوبی سمیعیان

کد متوفی: 6150779 یازدید: 63
-

ذبیح الله علایی پور(اسپروز)

کد متوفی: 6154904 یازدید: 48
1314/10/01 - 1400/05/28

سید محمد باقر خاکزاری

کد متوفی: 6155679 یازدید: 37
-

علی‌اصغر مظاهری

کد متوفی: 6157765 یازدید: 1031
1351/07/01 - 1400/07/24

محمد هاشم نظری

کد متوفی: 6158047 یازدید: 124
1315 - 1399

عزت کتابچی

کد متوفی: 6160488 یازدید: 171
- 1400/08/14

سید کاظم عظیمی

کد متوفی: 6166191 یازدید: 48
- 1393/09/16

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6168604 یازدید: 266
1318/12/24 - 1400/09/24

شوکت حاج غلامی

کد متوفی: 6169475 یازدید: 195
1320/06/01 - 1400/10/01

حاج عزت‌اله ساعدی

کد متوفی: 6169901 یازدید: 51
1328/02/05 - 1400/10/04

مشهدی محمد اسماعیل خسروی

کد متوفی: 6173471 یازدید: 90
1312/10/25 - 1395/10/15

سید ابراهیم ومحمد حسینی

کد متوفی: 6173519 یازدید: 16
-

سید محمود میرمحمدی

کد متوفی: 6173989 یازدید: 25
-

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6175846 یازدید: 106
1318/12/24 - 1400/09/24

محمد باقر(درویش) شکوهی

کد متوفی: 6177110 یازدید: 45
-

رجبعلی علی احمدی

کد متوفی: 6177412 یازدید: 14
1314 - 1388/01/09

محسن رجایی

کد متوفی: 6183559 یازدید: 55
-

اشرف رستگارفر

کد متوفی: 6184601 یازدید: 37
1330/01/09 - 1400/05/29

محمدحسن غریبی

کد متوفی: 6186601 یازدید: 47
1306/04/17 - 1384/12/19

حاج ولی‌اله هوشیاری

کد متوفی: 6187368 یازدید: 385
- 1400/12/21

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189921 یازدید: 14
-

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189922 یازدید: 54
1335/01/05 - 1401/01/12

حاجیه خانم اختر فرقانی

کد متوفی: 6191332 یازدید: 11
1328/01/04 - 1401/01/11

طاهره میرشاهولدی

کد متوفی: 6193190 یازدید: 264
- 1401/01/27

احمد اورعی

کد متوفی: 6193564 یازدید: 66
-

حاج محمد رضا باقری

کد متوفی: 6195415 یازدید: 10
- 1401/01/30

محمود ریاضی خوانساری

کد متوفی: 6195663 یازدید: 95
1295 - 1376/12/27

اصغر براتی

کد متوفی: 6197751 یازدید: 5
-

عربعلی ذوالفقاری

کد متوفی: 6197762 یازدید: 120
1343/03/10 - 1398/03/20

کربلایی علی اکبر مخالفی

کد متوفی: 6199157 یازدید: 24
1319/10/19 - 1395/10/19

صادق ،حمید رضا و محمد خراسانی

کد متوفی: 6203457 یازدید: 8
-
Loading...

لطفا شکیبا باشید