آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان خوانسار

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 961 یازدید: 383
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 965 یازدید: 264
-

حاج اسدالله میرشفیعی

کد متوفی: 968 یازدید: 270
-

سید محمد میرشفیعی

کد متوفی: 4550 یازدید: 322
-

حاج عباسعلی عباسی

کد متوفی: 4580 یازدید: 283
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4615 یازدید: 228
-

رجبعلی جعفری

کد متوفی: 4619 یازدید: 188
-

حسن حقی

کد متوفی: 4668 یازدید: 262
-

کبری محسنی

کد متوفی: 4927 یازدید: 363
-

طوبی مقیمی

کد متوفی: 7491 یازدید: 209
-

اقاجان مانی .حمید غضنفری

کد متوفی: 8119 یازدید: 2030
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9451 یازدید: 241
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9453 یازدید: 229
-

اقاجان مانی حمید غ

کد متوفی: 9456 یازدید: 222
-

حاج یدالله میر محمدی

کد متوفی: 11880 یازدید: 328
-

فاطمه خانم مومنی

کد متوفی: 12719 یازدید: 226
-

حاج علیجان جنگروی

کد متوفی: 12769 یازدید: 315
-

حاج علی اکبر حاج علی

کد متوفی: 13657 یازدید: 295
-

کوکب حاجی علی

کد متوفی: 15609 یازدید: 277
-

علی شهریاری

کد متوفی: 16859 یازدید: 239
-

حاج آقا جواد کلوخی

کد متوفی: 18412 یازدید: 286
-

کربلایی مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 18870 یازدید: 296
-

محمد تشیعی

کد متوفی: 21111 یازدید: 313
-

مجید ابراهیمی

کد متوفی: 22944 یازدید: 229
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23406 یازدید: 242
-

اکبر افشاری

کد متوفی: 23411 یازدید: 306
-

محترم السادات علوی

کد متوفی: 24901 یازدید: 179
-

سیدعباس ذوالفقاری

کد متوفی: 28052 یازدید: 209
-

کربلایی فاطمه شعیب

کد متوفی: 34628 یازدید: 196
-

حاج ولی الله و اقدس رحیمی

کد متوفی: 35983 یازدید: 492
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37589 یازدید: 315
-

عباس خسروی

کد متوفی: 37601 یازدید: 186
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37830 یازدید: 247
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 37859 یازدید: 282
-

بیاد آقاجون و مادرجون .......

کد متوفی: 38994 یازدید: 252
-

سید محمد غضنفری .

کد متوفی: 39002 یازدید: 218
-

سید محمد غضنفری جهان سلطان عمونبی

کد متوفی: 39348 یازدید: 3619
-

سید رضا خاتمی

کد متوفی: 45502 یازدید: 220
-

حمید توحیدی

کد متوفی: 46153 یازدید: 311
-

عزیز آقاکثیری

کد متوفی: 46935 یازدید: 267
-

مرحومه ایران بانو نوروزی

کد متوفی: 47029 یازدید: 186
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47108 یازدید: 288
-

حشمت اله کاویانی

کد متوفی: 47141 یازدید: 238
-

حسن فیروزی

کد متوفی: 48425 یازدید: 266
-

سيدتقي ميرشفيعي

کد متوفی: 49198 یازدید: 157
-

حاج اسماعیل حاج شریفی

کد متوفی: 49929 یازدید: 225
-

سید فضل الله ذوالفقاری

کد متوفی: 54313 یازدید: 389
-

حاج اسمعیل ساجی

کد متوفی: 55251 یازدید: 227
-

فخری خانم حقیقت

کد متوفی: 59276 یازدید: 191
-

محترم صباحی

کد متوفی: 59802 یازدید: 174
-

فاطمه روستایی

کد متوفی: 65568 یازدید: 190
-

فاطمه سجادی

کد متوفی: 69411 یازدید: 211
-

حاج سيدمحمد توكلي

کد متوفی: 71795 یازدید: 216
-

شهربانو حسومی

کد متوفی: 72540 یازدید: 200
-

علی چراغی

کد متوفی: 73010 یازدید: 194
-

علی چراغی

کد متوفی: 76185 یازدید: 167
-

علی چراغی

کد متوفی: 76200 یازدید: 185
-

تیمور باسمچی

کد متوفی: 76319 یازدید: 353
-

حاجیه خانم ملوک قربانی‌

کد متوفی: 78258 یازدید: 239
-

آقای کاظم آقاکثیری

کد متوفی: 78357 یازدید: 288
-

بتول درجزنی

کد متوفی: 78418 یازدید: 211
-

بانواخترالسادات ذوالفقاری

کد متوفی: 78736 یازدید: 246
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000162 یازدید: 164
-

شمسعلی الهیاری

کد متوفی: 6000198 یازدید: 180
-

استاد حشمت الله الهیاری بیک

کد متوفی: 6004574 یازدید: 255
-

حاجیه خانم اختر فرخی

کد متوفی: 6004657 یازدید: 218
-

علی غزاله

کد متوفی: 6005354 یازدید: 155
-

سید احمد محمدی

کد متوفی: 6008302 یازدید: 171
-

محترم صباحی

کد متوفی: 6009313 یازدید: 187
-

کشور حسومی

کد متوفی: 6010607 یازدید: 187
-

زیبنده سادات علوی

کد متوفی: 6011047 یازدید: 175
-

اعظم ديودل

کد متوفی: 6015084 یازدید: 206
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015925 یازدید: 182
-

نصرت دهاقين

کد متوفی: 6015927 یازدید: 180
-

بانو بلقیس حبیبی

کد متوفی: 6019933 یازدید: 231
-

حاج علی اقا حسنعلی

کد متوفی: 6019989 یازدید: 247
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020622 یازدید: 200
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020637 یازدید: 194
-

مرتضی فتاحی

کد متوفی: 6020654 یازدید: 216
-

فضل الله حمراطلائی

کد متوفی: 6024048 یازدید: 201
-

محمدحسن مقیمی

کد متوفی: 6033157 یازدید: 197
-

سید حسن میرشاکی

کد متوفی: 6033223 یازدید: 238
-

حاج محمد باقر زراعی

کد متوفی: 6036591 یازدید: 179
-

غلامرضا امینی

کد متوفی: 6038149 یازدید: 148
-

فاطمه ناطقی

کد متوفی: 6042979 یازدید: 150
-

استاد علی زینلی و صدیقه جواهری

کد متوفی: 6043104 یازدید: 208
-

مرحوم مهدی آقا کثیری

کد متوفی: 6044757 یازدید: 233
-

حاجیه فاطمه‌ کشوری

کد متوفی: 6044770 یازدید: 184
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6046039 یازدید: 170
-

سید جعفر ایرانی

کد متوفی: 6047149 یازدید: 223
-

فضل اله ابوالحسنی

کد متوفی: 6049581 یازدید: 173
-

مرتضی رضائی

کد متوفی: 6051422 یازدید: 140
-

سید کمال توکلی

کد متوفی: 6051727 یازدید: 155
-

مشهدی عطاالله عمادی

کد متوفی: 6053444 یازدید: 161
-

قدمعلی حبیب الهی

کد متوفی: 6054344 یازدید: 168
-

شادروان سید حسین کمالی

کد متوفی: 6057697 یازدید: 176
- 1399/4/13

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057817 یازدید: 160
- 1398/09/23

نوراله نغزی

کد متوفی: 6057827 یازدید: 186
- 1398/09/23

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6062438 یازدید: 140
- ۹۹/۱۱/۹

سیف الله سلبی

کد متوفی: 6063000 یازدید: 177
- ۹/۱۱/۹۹

علی اکبر تولایی

کد متوفی: 6063128 یازدید: 227
1336/01/06 - 1365/10/23

مامانی اقدس فرخی

کد متوفی: 6068480 یازدید: 191
1304/01/01 - 1399/07/11

اقدس فرخی

کد متوفی: 6068805 یازدید: 196
1304/01/01 - 1399/07/11

سید حسین کمالی

کد متوفی: 6069897 یازدید: 131
17 3 1317 - 13 4 99

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078428 یازدید: 152
1365/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078430 یازدید: 134
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078467 یازدید: 125
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078469 یازدید: 134
1364/6/20 - 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078474 یازدید: 145
1364/6/20 - 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078546 یازدید: 162
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078550 یازدید: 144
- 1398/12/14

مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078551 یازدید: 142
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078950 یازدید: 161
- 1398/12/14

سیدمهدی خاتمی

کد متوفی: 6078953 یازدید: 135
- 1398/12/14

سید مهدی خاتمی

کد متوفی: 6078964 یازدید: 137
- 1398/12/14

محمد عرب

کد متوفی: 6079103 یازدید: 126
-

کربلایی مریم کربلایی مریم عقیقی

کد متوفی: 6079510 یازدید: 223
1321 - 1393

اکرم شفیعی

کد متوفی: 6093187 یازدید: 361
-

سیدجعفر سیدصالحی

کد متوفی: 6097582 یازدید: 209
- 1399/01/19

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6098351 یازدید: 190
۱۳۱۲ - ۱۳۴۰۰.۱.۱۹

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098817 یازدید: 163
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

مشهدی دخیل اله خوبرو

کد متوفی: 6098823 یازدید: 718
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

حاجیه خانم حلیمه قربانی

کد متوفی: 6099385 یازدید: 1029
-

حاج احمد مشایخی

کد متوفی: 6103079 یازدید: 468
1315/07/09 - 1397/02/03

ام لیلا حبیبی

کد متوفی: 6103169 یازدید: 808
- 1400/1/8

محمد عطاردی

کد متوفی: 6103812 یازدید: 290
-

کد متوفی: 6103881 یازدید: 155
-

حاج محسن دهاقین و حاجیه خانم رسولی

کد متوفی: 6106768 یازدید: 750
-

خاور سلطان شفیعی

کد متوفی: 6107587 یازدید: 1028
1303/08/03 - 1393/12/27

حاج عیدی محمد حاجی علی

کد متوفی: 6109444 یازدید: 329
۱۳۱۱/۱۲/۲۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

عذرا عقیقی

کد متوفی: 6112291 یازدید: 142
- 1400/1/29

فاطمه حسنعلی

کد متوفی: 6112761 یازدید: 117
1369/9/13 - 1400/2/16

عصمت سادات ذوالفقاری

کد متوفی: 6115025 یازدید: 619
1324 - 1400بهشت

شهین و مجتبی شهریاری . سلطانی

کد متوفی: 6116741 یازدید: 167
-

حاجیه خانم فاطمه شوشتری

کد متوفی: 6117431 یازدید: 176
-

طاهره سلامی

کد متوفی: 6124896 یازدید: 110
-

درویشعلی شبانی

کد متوفی: 6125088 یازدید: 313
1301 - 1400

فاطمه اعرابی

کد متوفی: 6130456 یازدید: 332
1321/01/08 - 1400/04/16

غلامرضا حقی

کد متوفی: 6133792 یازدید: 463
1356/06/30 - 1399/05/04

حاج سید عبدالله علوی

کد متوفی: 6135634 یازدید: 684
- 1400/05/07

زرین تاج فرقانی

کد متوفی: 6143502 یازدید: 930
1324/01/22 - 1400/05/30

علی اصغر فروغی

کد متوفی: 6143520 یازدید: 397
1333/03/09 - 1400/06/01

امیرحسین بخشی

کد متوفی: 6143619 یازدید: 134
1386/11/16 - 1400/04/30

حشمت الله قیصری

کد متوفی: 6145361 یازدید: 172
1339 - 1359

زهرا مهری

کد متوفی: 6146932 یازدید: 86
-

محترم خانم امینی

کد متوفی: 6149253 یازدید: 436
- 1400/06/17

طوبی سمیعیان

کد متوفی: 6150779 یازدید: 128
-

ذبیح الله علایی پور(اسپروز)

کد متوفی: 6154904 یازدید: 112
1314/10/01 - 1400/05/28

سید محمد باقر خاکزاری

کد متوفی: 6155679 یازدید: 75
-

علی‌اصغر مظاهری

کد متوفی: 6157765 یازدید: 1288
1351/07/01 - 1400/07/24

محمد هاشم نظری

کد متوفی: 6158047 یازدید: 187
1315 - 1399

عزت کتابچی

کد متوفی: 6160488 یازدید: 221
- 1400/08/14

سید کاظم عظیمی

کد متوفی: 6166191 یازدید: 146
- 1393/09/16

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6168604 یازدید: 500
1318/12/24 - 1400/09/24

شوکت حاج غلامی

کد متوفی: 6169475 یازدید: 260
1320/06/01 - 1400/10/01

حاج عزت‌اله ساعدی

کد متوفی: 6169901 یازدید: 100
1328/02/05 - 1400/10/04

مشهدی محمد اسماعیل خسروی

کد متوفی: 6173471 یازدید: 129
1312/10/25 - 1395/10/15

سید ابراهیم ومحمد حسینی

کد متوفی: 6173519 یازدید: 78
-

سید محمود میرمحمدی

کد متوفی: 6173989 یازدید: 62
-

حاج جواد حقی

کد متوفی: 6175846 یازدید: 305
1318/12/24 - 1400/09/24

محمد باقر(درویش) شکوهی

کد متوفی: 6177110 یازدید: 119
-

رجبعلی علی احمدی

کد متوفی: 6177412 یازدید: 45
1314 - 1388/01/09

محسن رجایی

کد متوفی: 6183559 یازدید: 640
-

اشرف رستگارفر

کد متوفی: 6184601 یازدید: 64
1330/01/09 - 1400/05/29

محمدحسن غریبی

کد متوفی: 6186601 یازدید: 68
1306/04/17 - 1384/12/19

حاج ولی‌اله هوشیاری

کد متوفی: 6187368 یازدید: 424
- 1400/12/21

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189921 یازدید: 51
-

مجتبی دهاقین

کد متوفی: 6189922 یازدید: 115
1335/01/05 - 1401/01/12

حاجیه خانم اختر فرقانی

کد متوفی: 6191332 یازدید: 33
1328/01/04 - 1401/01/11

طاهره میرشاهولدی

کد متوفی: 6193190 یازدید: 300
- 1401/01/27

احمد اورعی

کد متوفی: 6193564 یازدید: 114
-

حاج محمد رضا باقری

کد متوفی: 6195415 یازدید: 54
- 1401/01/30

محمود ریاضی خوانساری

کد متوفی: 6195663 یازدید: 143
1295 - 1376/12/27

اصغر براتی

کد متوفی: 6197751 یازدید: 37
-

عربعلی ذوالفقاری

کد متوفی: 6197762 یازدید: 209
1343/03/10 - 1398/03/20

کربلایی علی اکبر مخالفی

کد متوفی: 6199157 یازدید: 49
1319/10/19 - 1395/10/19

صادق ،حمید رضا و محمد خراسانی

کد متوفی: 6203457 یازدید: 37
-

حاج حسین دشتی

کد متوفی: 6206322 یازدید: 155
- 1379/04/24

معصومه زرتابی

کد متوفی: 6206325 یازدید: 66
- 1386/06/02

ایران کریمی

کد متوفی: 6208263 یازدید: 97
- 1401/04/29

کربلایی سید محمد میرمحمدی

کد متوفی: 6208598 یازدید: 86
- 1401/05/03

نعمت ا... سلبی

کد متوفی: 6209991 یازدید: 232
-

هدایت قشونی

کد متوفی: 6211038 یازدید: 51
1329/01/05 - 1401/05/13

هدایت قشونی

کد متوفی: 6211043 یازدید: 170
1330/01/05 - 1401/05/13

حیدرو شهید صفر علی احمدی

کد متوفی: 6212581 یازدید: 46
- 1382/01/03

حاجیه خانم سکینه طباطبائی

کد متوفی: 6212959 یازدید: 49
1303/01/01 - 1387/11/06

حشمت اله حاجی صادقی

کد متوفی: 6212960 یازدید: 150
1321/02/12 - 1389/04/16

آذر دخت کریمی

کد متوفی: 6217264 یازدید: 323
1316/09/08 - 1401/06/06

حاج آقا علی گرجی

کد متوفی: 6218233 یازدید: 126
- 1401/07/27

کوچک لک

کد متوفی: 6220163 یازدید: 44
-

محمود رحمانی

کد متوفی: 6221317 یازدید: 19
1338/09/20 - 1401/10/10

گل بانو مرادی

کد متوفی: 6223898 یازدید: 71
1311/05/05 - 1401/11/16

اکبر سمیعیانی

کد متوفی: 6226401 یازدید: 1044
1342/01/10 - 1401/12/26

محمد علی یزدان نژاد

کد متوفی: 6226420 یازدید: 36
-

عطاء الله جدیدی

کد متوفی: 6233649 یازدید: 20
-

سید جواد اقامیری

کد متوفی: 6235604 یازدید: 160
-

معصومه رحمانی

کد متوفی: 6236440 یازدید: 45
1302/01/01 - 1402/05/25

محمود احمدی

کد متوفی: 6237185 یازدید: 13
- 1373/08/13

حاج حیدر علی اسدی

کد متوفی: 6237353 یازدید: 260
-

مجید نوروزی

کد متوفی: 6237361 یازدید: 15
-

مجید نوروزی

کد متوفی: 6237362 یازدید: 4
-

حاج سید عبدالله علوی

کد متوفی: 6239869 یازدید: 31
1340/08/10 - 1400/05/08

حاج سید علی صانعی موسوی

کد متوفی: 6240067 یازدید: 743
1324/10/10 - 1402/08/09

سید حسین موسوی صانعی

کد متوفی: 6240724 یازدید: 307
1318/01/06 - 1401/12/20

محمد حسن مهدوی

کد متوفی: 6240775 یازدید: 3
1366/10/27 - 1402/08/11
Loading...

لطفا شکیبا باشید