آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان ساوجبلاغ

رضا کوه خیل

کد متوفی: 2012 یازدید: 505
-

تقی وحوا سوسن کمالروستا

کد متوفی: 5134 یازدید: 267
-

احمد کدخدا سرخان

کد متوفی: 9691 یازدید: 442
-

ابوالفضل سلیمانی

کد متوفی: 9920 یازدید: 258
-

ابوالفضل سلیمانی

کد متوفی: 9927 یازدید: 235
-

حاج میرزا آقا قادری

کد متوفی: 11638 یازدید: 232
-

اسدالله دهقانی

کد متوفی: 11956 یازدید: 263
-

قربانعلی خبیری

کد متوفی: 17825 یازدید: 269
-

غلامحسین دهقان نژاد

کد متوفی: 19560 یازدید: 301
-

منیژه معدن نشین

کد متوفی: 19729 یازدید: 264
-

حاجیه خانم زهرا نیک جو

کد متوفی: 21397 یازدید: 248
-

حاجیه خانم عالم ویسه

کد متوفی: 21408 یازدید: 322
-

حاجیه خانم زهرا نیک جو

کد متوفی: 21412 یازدید: 263
-

حاجیه خانم زهرا نیک جو

کد متوفی: 21466 یازدید: 245
-

حاجیه خانم عالم ویسه

کد متوفی: 21467 یازدید: 262
-

مشهدی شکوفه زاهدی

کد متوفی: 21469 یازدید: 219
-

حاجیه خانم زهرا نیک خو

کد متوفی: 21471 یازدید: 335
-

حاجیه خانم زهرا نیک جو

کد متوفی: 21472 یازدید: 310
-

حاجیه خانم زهرا بیک جو

کد متوفی: 21533 یازدید: 269
-

حاجیه خانم زهرا نیک جو

کد متوفی: 21534 یازدید: 316
-

خانم خاله نژادخیر

کد متوفی: 21968 یازدید: 224
-

مرحومه خانم خاله نرادخیر

کد متوفی: 21972 یازدید: 217
-

سبزعلی منصورفلاح

کد متوفی: 22501 یازدید: 212
-

حلیمه سلیمانی

کد متوفی: 22552 یازدید: 242
-

نظرعلی اخلاقی

کد متوفی: 22577 یازدید: 232
-

علی منصورفلاح

کد متوفی: 23321 یازدید: 233
-

علی منصورفلاح

کد متوفی: 23332 یازدید: 214
-

کربلایی حسین بهرامی

کد متوفی: 24272 یازدید: 206
-

سبزعلی منصورفلاح

کد متوفی: 24435 یازدید: 255
-

سعدان خان ارمندپیشه

کد متوفی: 26097 یازدید: 280
-

محمد بنیاد

کد متوفی: 26098 یازدید: 232
-

محمد بنیاد

کد متوفی: 26101 یازدید: 256
-

سیف اله خشکی

کد متوفی: 26161 یازدید: 269
-

سعید شجاعی

کد متوفی: 27689 یازدید: 279
-

رمضان بهمندار

کد متوفی: 28000 یازدید: 243
-

حمید رضا رضایی

کد متوفی: 28790 یازدید: 272
-

حجت مهرانی

کد متوفی: 28808 یازدید: 256
-

حبیب مهرانی

کد متوفی: 29096 یازدید: 264
-

محمد حسن اخلاقی

کد متوفی: 29119 یازدید: 238
-

عبدالحسین اخلاقی

کد متوفی: 29129 یازدید: 239
-

حاج رمضانعلی اصل روستا

کد متوفی: 29133 یازدید: 348
-

معصومعلی معدنکن

کد متوفی: 29162 یازدید: 289
-

آسیه عزت ور

کد متوفی: 30026 یازدید: 297
-

سیدحسن قریشی

کد متوفی: 30044 یازدید: 260
-

زهرا جمالی

کد متوفی: 30468 یازدید: 211
-

حاج حسن علی (فرهاد) خردپیشه

کد متوفی: 32369 یازدید: 328
-

بهمن هوشمند

کد متوفی: 32630 یازدید: 288
-

حیدر خردپیشه

کد متوفی: 33258 یازدید: 235
-

علی اصغر خدابنده لو

کد متوفی: 33623 یازدید: 200
-

خانم زرین تاج (سیما) فلاحپور

کد متوفی: 33626 یازدید: 238
-

نظر نظر عزتور

کد متوفی: 35237 یازدید: 218
-

مسیب زمانی

کد متوفی: 36237 یازدید: 371
-

شعبانعلی گلباز

کد متوفی: 36722 یازدید: 220
-

فهیمه زاده نور

کد متوفی: 36770 یازدید: 233
-

شعبانعلی گلباز

کد متوفی: 37170 یازدید: 277
-

محمود باستانی

کد متوفی: 37593 یازدید: 244
-

مشهدی شکوفه زاهدی

کد متوفی: 38532 یازدید: 255
-

بدری گلباز

کد متوفی: 38556 یازدید: 263
-

اکبر سلجوقی

کد متوفی: 39322 یازدید: 279
-

مشهدی شکوفه زاهدی

کد متوفی: 39710 یازدید: 192
-

احترام عقاب نشین

کد متوفی: 40540 یازدید: 252
-

سعید ویسه

کد متوفی: 40591 یازدید: 288
-

حاجیه خانم خاور پالیزگیر

کد متوفی: 40623 یازدید: 271
-

خاور خانم پالیزگیر حاجیه

کد متوفی: 40666 یازدید: 239
-

حاجیه خاور خانم پالیزگیر

کد متوفی: 40674 یازدید: 258
-

حاجیه خاورخانم پالیزگیر

کد متوفی: 40694 یازدید: 366
-

حاج یونس حق روستا

کد متوفی: 40819 یازدید: 858
-

اصغر عسگری

کد متوفی: 40849 یازدید: 266
-

اصغر عسگرب

کد متوفی: 40852 یازدید: 244
-

اصغر عسگری

کد متوفی: 40856 یازدید: 247
-

علی رستم

کد متوفی: 41023 یازدید: 204
-

علی رستم

کد متوفی: 41296 یازدید: 214
-

ربابه(سوری) میرعربشاهی

کد متوفی: 42484 یازدید: 413
-

رحمان سرمدی

کد متوفی: 42700 یازدید: 221
-

کربلایی رضا زلفی

کد متوفی: 42904 یازدید: 263
-

داود بذرپور

کد متوفی: 43002 یازدید: 231
-

حاج غلام اله گنجی

کد متوفی: 43005 یازدید: 221
-

شمسی بانو خردپیشه

کد متوفی: 43014 یازدید: 385
-

حسین دهقانپور

کد متوفی: 44167 یازدید: 908
-

اسحاق معدنی پور

کد متوفی: 44307 یازدید: 227
-

آقامحمد کوهکن

کد متوفی: 44452 یازدید: 256
-

کربلایی ایران منصوردهقان

کد متوفی: 44567 یازدید: 496
-

حاجیه خانم شمسی مهرور

کد متوفی: 44863 یازدید: 298
-

حاجیه خانم شمسی مهرور

کد متوفی: 44866 یازدید: 280
-

امیر جلیلوند

کد متوفی: 45184 یازدید: 259
-

فیروزه مرنگی کاکایی

کد متوفی: 45464 یازدید: 707
-

حاج حسین فلاح نژاد

کد متوفی: 45677 یازدید: 229
-

زهرا اهوارکی

کد متوفی: 47504 یازدید: 221
-

ایران اهوارکی

کد متوفی: 47523 یازدید: 220
-

ایران اهوارکی

کد متوفی: 47525 یازدید: 232
-

حسین افشارزارع

کد متوفی: 48387 یازدید: 210
-

حاج زمان کشن روستا

کد متوفی: 48888 یازدید: 242
-

گلحسین باشتین

کد متوفی: 48998 یازدید: 233
-

مجید اسحاقی

کد متوفی: 49027 یازدید: 208
-

حاج شاه میرزا زارعی نژاد

کد متوفی: 49220 یازدید: 238
1312/11/14 - 1398/05/30

حاج اسدالله حاجی منوچهری

کد متوفی: 50016 یازدید: 207
-

نجاتعلی دهقان کهن

کد متوفی: 50101 یازدید: 197
-

لیلا فلاح زاده

کد متوفی: 50102 یازدید: 265
-

ابوالفضل فلاح مراد

کد متوفی: 50134 یازدید: 255
-

حاج علی امین دهقان

کد متوفی: 50181 یازدید: 267
-

عفت نخبه روستا

کد متوفی: 50647 یازدید: 202
-

زهرا روستاآزاد

کد متوفی: 50710 یازدید: 187
-

زهرا روستاآزاد

کد متوفی: 50714 یازدید: 239
-

حاج مصطفی دهقان نژاد

کد متوفی: 54955 یازدید: 224
-

محسن . حمید .مسعود.مریم امین دهقان

کد متوفی: 55388 یازدید: 213
-

کربلایی حیدر هوشور

کد متوفی: 56101 یازدید: 193
-

کربلایی حیدر هوشور

کد متوفی: 56106 یازدید: 202
-

قدرت الله بغدادی

کد متوفی: 58632 یازدید: 216
-

میرعلی سبحانی

کد متوفی: 58649 یازدید: 224
-

حاج غلامرضا دفترى

کد متوفی: 58769 یازدید: 212
-

هادى واشقانى فراهانى

کد متوفی: 58831 یازدید: 225
-

حاج نصرالله دهقان

کد متوفی: 58847 یازدید: 222
-

سعید ویسه

کد متوفی: 59214 یازدید: 232
-

حاج قدرت الله بغدادی

کد متوفی: 59360 یازدید: 227
-

علی دهقانی پور

کد متوفی: 59569 یازدید: 216
-

حمیده نصیری

کد متوفی: 59778 یازدید: 208
-

رضا فلاح زاده

کد متوفی: 60418 یازدید: 186
-

بشیر فلاحت پیشه

کد متوفی: 60432 یازدید: 180
-

گرجی ناصردهقان

کد متوفی: 62038 یازدید: 161
-

مریم کوهدار

کد متوفی: 63734 یازدید: 163
-

فیروزه سوری

کد متوفی: 66348 یازدید: 192
-

گلپری غیاثوند

کد متوفی: 66364 یازدید: 205
-

اسماعیل رودگری

کد متوفی: 66375 یازدید: 264
-

محمد رضا رودگری

کد متوفی: 66383 یازدید: 226
-

فاطمه گلمحمدی

کد متوفی: 67005 یازدید: 179
-

فاطمه گل محمدی

کد متوفی: 67042 یازدید: 161
-

منیر ساریخانی

کد متوفی: 68431 یازدید: 188
-

علیرضا گودرزی

کد متوفی: 68612 یازدید: 193
-

مشهدی یعقوب موحدی پور

کد متوفی: 69128 یازدید: 198
-

ربابه یادگاری

کد متوفی: 70376 یازدید: 231
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 70736 یازدید: 178
-

سعید بکان

کد متوفی: 72009 یازدید: 212
-

محسن قخری زاده

کد متوفی: 72224 یازدید: 190
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 72265 یازدید: 199
-

لیلا عباس زاده

کد متوفی: 72707 یازدید: 186
-

رجب آتش زمزم ‌

کد متوفی: 72982 یازدید: 182
-

خدیجه آلاداغلو

کد متوفی: 72991 یازدید: 230
-

عباس علی البرزی

کد متوفی: 73040 یازدید: 212
-

کربلایی محمد ابراهیم هوشور

کد متوفی: 73083 یازدید: 406
-

حدیقه منصوری

کد متوفی: 74221 یازدید: 190
-

آرین نجفی

کد متوفی: 74293 یازدید: 365
-

بهناز تصرفی

کد متوفی: 74330 یازدید: 155
-

محمود باستان

کد متوفی: 74359 یازدید: 167
-

محمود باستانی

کد متوفی: 74368 یازدید: 184
-

شهید سعید روزبان ‌

کد متوفی: 74396 یازدید: 181
-

مریم کوهدار

کد متوفی: 74513 یازدید: 2252
-

ابراهیم حامدیان

کد متوفی: 75887 یازدید: 226
-

خاتون اصل فلاح

کد متوفی: 76219 یازدید: 209
-

حمیرا رشونداوه

کد متوفی: 77314 یازدید: 188
-

علی " جمعلی" دهقانی مور

کد متوفی: 77967 یازدید: 181
-

علی (جمعلی) دهقانی پور

کد متوفی: 78059 یازدید: 240
-

محمدحسن قربانی گیلاکجان

کد متوفی: 79036 یازدید: 197
-

فاطمه فلاحت پیشه

کد متوفی: 79156 یازدید: 173
-

فاطمه فلاحت پیشه

کد متوفی: 79172 یازدید: 202
-

احمد ولی زاده

کد متوفی: 79815 یازدید: 247
-

حاج حسن خردبین

کد متوفی: 800394 یازدید: 220
-

یعقوب دین یار

کد متوفی: 6000488 یازدید: 193
-

کبری خردرنجبر

کد متوفی: 6001864 یازدید: 194
-

کبری خردرنجبر

کد متوفی: 6001886 یازدید: 182
-

کبری خرد رنجبر

کد متوفی: 6001908 یازدید: 199
-

خوشقدم وجدانی

کد متوفی: 6003071 یازدید: 193
-

حاج ولی الله حیدری

کد متوفی: 6003602 یازدید: 185
-

فاطمه سادات(افتخار سادات) میرخانی

کد متوفی: 6004077 یازدید: 203
-

علی دهقانی پور

کد متوفی: 6006040 یازدید: 220
-

معصومه کارگران

کد متوفی: 6006058 یازدید: 207
-

صاحب سلطان خیری پور

کد متوفی: 6006560 یازدید: 163
-

«صدر الله اخلاقی»

کد متوفی: 6007226 یازدید: 204
-

خوشقدم نیازی

کد متوفی: 6008169 یازدید: 228
-

رحمان سرمدی

کد متوفی: 6008753 یازدید: 254
-

سیدعلی حسینی

کد متوفی: 6010050 یازدید: 250
-

مرحوم مغفور حاج مرادعلي مهين خيل

کد متوفی: 6010348 یازدید: 224
-

حاج سيف الله جعفرطرقى

کد متوفی: 6010872 یازدید: 156
-

پری زارعی نژاد

کد متوفی: 6011022 یازدید: 213
-

سعید معدنی پور

کد متوفی: 6011415 یازدید: 267
-

محمود غلامی

کد متوفی: 6012711 یازدید: 236
-

یاسمن سلیمانی مهر

کد متوفی: 6013168 یازدید: 216
-

یاسمن سلیمانی مهر

کد متوفی: 6013186 یازدید: 206
-

رقیه گنجی

کد متوفی: 6013196 یازدید: 226
-

فاطمه بازگیر

کد متوفی: 6014662 یازدید: 231
-

سیدمقیم افتخاری

کد متوفی: 6015555 یازدید: 168
-

غلامحسین دهقان نژاد

کد متوفی: 6016031 یازدید: 172
-

پدر استاد گرانمایه گلچین

کد متوفی: 6016044 یازدید: 256
-

خانم فاطمه سلمانی

کد متوفی: 6016389 یازدید: 182
-

حاج مسیح اله اصل روستا

کد متوفی: 6017427 یازدید: 167
-

حاج کربلایی حسن خرمن بیز

کد متوفی: 6017444 یازدید: 173
-

حسن پوزش

کد متوفی: 6017674 یازدید: 210
-

کربلائی خانم عشرت کلهری

کد متوفی: 6018196 یازدید: 208
-

حاجیه خانم حدیقه چرگری مقدم

کد متوفی: 6020250 یازدید: 180
-

گلزار فرهنگ دهقان

کد متوفی: 6020281 یازدید: 181
-

منوچهر ایزدی

کد متوفی: 6020370 یازدید: 221
-

قربانعلی خبیری

کد متوفی: 6020648 یازدید: 160
-

شهناز بذر پور

کد متوفی: 6020921 یازدید: 206
-

شهناز بذرپور

کد متوفی: 6020956 یازدید: 225
-

کربلایی فیض الله معدنی پور

کد متوفی: 6021225 یازدید: 179
-

حاج عظیم علی اصل فلاح

کد متوفی: 6021291 یازدید: 213
-

باقر معدن نژاد

کد متوفی: 6021624 یازدید: 174
-

بهمن اژدری

کد متوفی: 6022707 یازدید: 227
-

حاجیه رفاقه معدنی پور

کد متوفی: 6022723 یازدید: 221
-

سهراب افتخاریان انوشه

کد متوفی: 6022788 یازدید: 200
-

ایوب فرخی

کد متوفی: 6022838 یازدید: 188
-

عسگر سامانی پور

کد متوفی: 6023190 یازدید: 187
-

ریحان معدنی

کد متوفی: 6023191 یازدید: 211
-

اصغر الیاسی

کد متوفی: 6025227 یازدید: 406
-

حاج سبزعلي ناصرزعيم

کد متوفی: 6025475 یازدید: 157
-

اسکندر عابدینی

کد متوفی: 6027776 یازدید: 231
-

ابوتراب حشم پرور

کد متوفی: 6028093 یازدید: 225
-

شهید محمود_پدر و مادر شهید شریفی

کد متوفی: 6028383 یازدید: 168
-

آسيه(اصلي) پوردهقان

کد متوفی: 6028547 یازدید: 203
-

ماه بانو ملكي

کد متوفی: 6029642 یازدید: 178
-

محسن فخری زاده

کد متوفی: 6030448 یازدید: 176
-

قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6030467 یازدید: 167
-

ام کلثوم (شیرین) سامانی پور

کد متوفی: 6030498 یازدید: 233
-

شیرین(ام الکثوم) سامانی پور

کد متوفی: 6030696 یازدید: 152
-

شیرین(ام الکثوم ) سامانی پور

کد متوفی: 6030708 یازدید: 176
-

گلصنم معدنی پور

کد متوفی: 6030736 یازدید: 194
-

پرویز چگینی پور و زهره آذردار

کد متوفی: 6030950 یازدید: 183
-

علی میرزا مهین روستا

کد متوفی: 6031133 یازدید: 173
-

علی (میرزا) مهین روستا

کد متوفی: 6031141 یازدید: 247
-

محمد امیدامراله

کد متوفی: 6032956 یازدید: 156
-

عيسي معدني پور

کد متوفی: 6033590 یازدید: 216
-

سردارسلیمانی مهندس فخری زاده

کد متوفی: 6034716 یازدید: 166
-

حسین فلاح زاده

کد متوفی: 6035756 یازدید: 204
-

عالم فلاح پیشه

کد متوفی: 6035758 یازدید: 176
-

عباس فلاحت پیشه

کد متوفی: 6036016 یازدید: 198
-

فضه حاجی رضایی

کد متوفی: 6036020 یازدید: 179
-

زندایی آسیه عزیز

کد متوفی: 6036032 یازدید: 184
-

گرجی ناصر دهقان

کد متوفی: 6036047 یازدید: 217
-

حاج ولی جمعدار

کد متوفی: 6036083 یازدید: 185
-

علی رستم

کد متوفی: 6036161 یازدید: 170
-

لیلا فلاح زاده

کد متوفی: 6037479 یازدید: 137
-

حاج ضیاءالدین مروت نیا

کد متوفی: 6037851 یازدید: 162
-

حاج ضیاءالدین مروت نیا

کد متوفی: 6037866 یازدید: 188
-

لیلا عزتی

کد متوفی: 6038193 یازدید: 229
-

صغری افتخاری

کد متوفی: 6038904 یازدید: 184
-

حمید رحیمی

کد متوفی: 6039067 یازدید: 492
-

طیبه منصوردهقان

کد متوفی: 6039144 یازدید: 156
-

طیبه منصوردهقان

کد متوفی: 6039184 یازدید: 170
-

طیبه منصور دهقان

کد متوفی: 6039223 یازدید: 396
-

حاج احمد مهرور

کد متوفی: 6039285 یازدید: 199
-

فهیمه زاده نور

کد متوفی: 6041640 یازدید: 160
-

حمایل معدنی

کد متوفی: 6041876 یازدید: 235
-

حسین صمدبین

کد متوفی: 6042105 یازدید: 232
-

سید جواد حسینی

کد متوفی: 6042698 یازدید: 196
-

حاج غلام غلامی

کد متوفی: 6043046 یازدید: 177
-

حاجیه خانم زهرا صنعت پیشه

کد متوفی: 6043171 یازدید: 173
-

حاجیه خانم زهرا صنعت پیشه

کد متوفی: 6043182 یازدید: 191
-

شاپور قاسمی

کد متوفی: 6043762 یازدید: 196
-

حسین قاسمی

کد متوفی: 6043788 یازدید: 162
-

احمد فرمانی کرمانی

کد متوفی: 6045198 یازدید: 232
-

فهیمه زاده نور

کد متوفی: 6045246 یازدید: 150
-

احمد فرمانی کرمانی

کد متوفی: 6045253 یازدید: 190
-

فهیمه زاده نور

کد متوفی: 6045281 یازدید: 188
-

احمد فرمانی کرمانی

کد متوفی: 6045292 یازدید: 217
-

نور علی صادقی

کد متوفی: 6045365 یازدید: 175
-

حسن میرزائی

کد متوفی: 6045596 یازدید: 182
-

حاج غلام غلامی

کد متوفی: 6045639 یازدید: 213
-

کریم حسن نژاد

کد متوفی: 6045730 یازدید: 168
-

فهیمه زاده نور

کد متوفی: 6046537 یازدید: 178
-

علیاقا شیردل مغانلو

کد متوفی: 6048232 یازدید: 162
-

قدرت الله توده دهقان

کد متوفی: 6048762 یازدید: 172
-

سید امیرحسین حسینی

کد متوفی: 6048886 یازدید: 424
1373/03/24 - 1399/9/99

فاطمه امین رنجبر

کد متوفی: 6049265 یازدید: 166
-

فاطمه امین رنجبر

کد متوفی: 6049269 یازدید: 156
-

فاطمه امین رنجبر

کد متوفی: 6049273 یازدید: 195
-

حاج سید عبدالله حسینی

کد متوفی: 6049519 یازدید: 164
-

حاج یقین علی خدابنده

کد متوفی: 6050154 یازدید: 160
-

حاج یقین علی خدابنده

کد متوفی: 6050198 یازدید: 165
-

حاج یقین علی خدابنده

کد متوفی: 6050355 یازدید: 150
-

حاج یقین علی خدابنده

کد متوفی: 6050365 یازدید: 169
-

محمود بهرامی

کد متوفی: 6052643 یازدید: 248
-

محمد ورزدار

کد متوفی: 6052664 یازدید: 168
-

سلمان مدیرفلاح

کد متوفی: 6052674 یازدید: 253
-

مهندس سید مرتضی حسینی پور

کد متوفی: 6053278 یازدید: 189
-

وجوان ناکامش حسن فلاح نژاد

کد متوفی: 6053634 یازدید: 219
-

نازدار کوهبر

کد متوفی: 6054054 یازدید: 153
-

حاج موسی شفقی زاده

کد متوفی: 6054693 یازدید: 150
-

حاج شعبان ارشدپور

کد متوفی: 6054795 یازدید: 270
-

آرمین نوری

کد متوفی: 6054897 یازدید: 243
۲۸.۳.۷۹ - ۲۶.۱۱.۹۸

آذیتا سیف زمانی

کد متوفی: 6054904 یازدید: 186
- اسفند۹۸

محترم صادق زاده خلج

کد متوفی: 6054962 یازدید: 141
-

محترم صادق زاده خلج

کد متوفی: 6054970 یازدید: 159
-

محترم صادق زاده خلج

کد متوفی: 6054979 یازدید: 174
-

ابراهیم باخدا

کد متوفی: 6055008 یازدید: 207
-

ابراهیم باخدا

کد متوفی: 6055014 یازدید: 210
-

محترم صادق زاده خلج

کد متوفی: 6055223 یازدید: 154
-

رحمت گلباز

کد متوفی: 6055382 یازدید: 171
-

سکینه باقرپور

کد متوفی: 6056222 یازدید: 180
1337/9/9 - 1399/10/22

نازدار کوهبر

کد متوفی: 6056277 یازدید: 166
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

حاج نقی فلاح نژاد

کد متوفی: 6056301 یازدید: 183
۱۳۲۲ - ۱۳۹۸

حسین فلاح نژاد

کد متوفی: 6056309 یازدید: 181
-

نقی فلاح نژاد

کد متوفی: 6056312 یازدید: 221
-

مادر (سلطان خانم) معدن نژاد

کد متوفی: 6056696 یازدید: 215
-

نبی الله معدندار

کد متوفی: 6056806 یازدید: 252
-

حاج حسن فلاح زاده

کد متوفی: 6057542 یازدید: 163
1/1/1329 - 19/4/1388

مشهدی قاسم فلاح پور

کد متوفی: 6057555 یازدید: 153
-

حبیبه سیرود نشین

کد متوفی: 6057560 یازدید: 158
-

حاج ملک محمد اوتادی

کد متوفی: 6057769 یازدید: 205
1927/3/1 - 2020/12/15

مشهدی شمس الله فلاحت پیشه

کد متوفی: 6058909 یازدید: 175
-

قمر دهقان نژاد

کد متوفی: 6058937 یازدید: 176
-

عین الله فلاح پور

کد متوفی: 6059318 یازدید: 150
-

عین الله فلاح پور

کد متوفی: 6059321 یازدید: 172
-

محمد نژاد عبداللهی

کد متوفی: 6059449 یازدید: 152
-

محمد نژاد

کد متوفی: 6059452 یازدید: 148
-

فرشته فلاحت پیشه

کد متوفی: 6059722 یازدید: 197
-

مصطفی فلاحت پیشه

کد متوفی: 6059837 یازدید: 202
-

مهدی خوشه گیر

کد متوفی: 6061918 یازدید: 163
1357/1/1 - 1384/5/12

زهرا مدیرروستا

کد متوفی: 6061921 یازدید: 193
-

راضیه امین پور

کد متوفی: 6061931 یازدید: 176
-

احمد فلاح پور

کد متوفی: 6062052 یازدید: 190
-

زهرا مدیرروستا مدیرروستا

کد متوفی: 6062619 یازدید: 181
-

مهری محمودی برام

کد متوفی: 6062650 یازدید: 264
۱۳۲۸.۳.۳ - 1399.10.9

مریم فلاح پیشه

کد متوفی: 6063756 یازدید: 243
-

حاج نیت علی فلاح نژاد

کد متوفی: 6066446 یازدید: 204
1131319 - 1394

حاج نیت علی فلاح نژاد

کد متوفی: 6066480 یازدید: 203
1319 - 1394

ناصح و ارجمند جان بابا ‌اقدس

کد متوفی: 6068311 یازدید: 184
-

حاج محمد اژدری

کد متوفی: 6068707 یازدید: 260
1326/03/05 - 1396/11/25

امام علی النقی علیه السلام امام هادی

کد متوفی: 6071041 یازدید: 189
۱۵ ذالحجه - ۳ رجب سال

صادق راه پیما

کد متوفی: 6072355 یازدید: 177
- ۹۹/۹/۱

محمود فلاح پیشه

کد متوفی: 6072397 یازدید: 177
-

یحیی سرابی

کد متوفی: 6072680 یازدید: 206
13200101 - 01011394

بهرام سپهرقراتی

کد متوفی: 6076419 یازدید: 166
1337/2/9 - 1387/3/20

حضرت زینب کبری (س) بنی هاشم

کد متوفی: 6076761 یازدید: 172
پنجم جمادی - ۱۵ رجب سال

حضرت زینب کبری (س) بنی هاشم

کد متوفی: 6076827 یازدید: 177
پنجم جمادی - ۱۵ رجب سال

تکذبان رحیم زاده

کد متوفی: 6077388 یازدید: 170
- 1396/6/12

حاج رجبعلی مرادلو

کد متوفی: 6078506 یازدید: 151
1332/12/10 - 1396/07/18

زینب کربلایی خانی

کد متوفی: 6079967 یازدید: 154
-

موسی بن جعفر (ع) کاظم ،باب الحوائج

کد متوفی: 6080843 یازدید: 190
زاده ۲۰ ذی - ۲۵ رجب ۱۸۳

فیض اله معدنی پور

کد متوفی: 6081140 یازدید: 178
1346/06/02 - 1398/12/26

فیض اله معدنی پور

کد متوفی: 6081152 یازدید: 230
1336/06/02 - 1398/12/26

شهدای اسفند ماه

کد متوفی: 6081303 یازدید: 162
-

رمضانعلی آذین فر

کد متوفی: 6081365 یازدید: 248
1319/7/7 - 1398/12/22

Parisa Rozbahani

کد متوفی: 6082610 یازدید: 217
- 20/5/93

Parisa Rozbahani

کد متوفی: 6082615 یازدید: 215
-

اردشیر روزبهانی

کد متوفی: 6082619 یازدید: 207
-

اردشیر روزبهانی

کد متوفی: 6082621 یازدید: 168
-

اردشیر روزبهانی

کد متوفی: 6082623 یازدید: 259
-

کربلایی حدیقه خنحریان

کد متوفی: 6082794 یازدید: 191
1327 - 1398/01/03

زهره گل ریزخاتمی

کد متوفی: 6090833 یازدید: 247
1340/11/28 - 1399/1/5

جواد افشاری آقاجری

کد متوفی: 6091306 یازدید: 450
-

محمدتقی صفری

کد متوفی: 6091579 یازدید: 323
20/10/1335 - 1394/01/03

مرتضی نجفی

کد متوفی: 6091910 یازدید: 167
-

حاج محمد اسماعیل فاضلی فرد

کد متوفی: 6093434 یازدید: 318
1312 - 1399

شعبانعلی زارعکار

کد متوفی: 6093561 یازدید: 207
۱۳۲۰/۱۲/۲۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

داراب پیرمرادلو

کد متوفی: 6094275 یازدید: 180
-

. .

کد متوفی: 6094656 یازدید: 221
. - .

‌ ‌

کد متوفی: 6094660 یازدید: 161
- 1400/2/15

‌ ‌

کد متوفی: 6094662 یازدید: 174
- 1400/1/14

حاج ارجعلی رضائی

کد متوفی: 6099497 یازدید: 266
-

حسین ناشراحکامی

کد متوفی: 6100156 یازدید: 343
13320705 - 13990909

فروزان شفیعی

کد متوفی: 6100900 یازدید: 317
1321/8/29 - 1399/5/17

فریده کامران

کد متوفی: 6101281 یازدید: 937
1336/01/17 - 1400/01/25

حمید رحیمی

کد متوفی: 6102345 یازدید: 797
-

مهندس محمد قانعی

کد متوفی: 6102612 یازدید: 199
1363/6/23 - 1395/3/7

مهندس محمد قانعی

کد متوفی: 6102616 یازدید: 203
1363/6/3 - 1395/3/7

مـحـمـد قـانـعـی

کد متوفی: 6102617 یازدید: 134
1363/6/3 - 1395/3/7

مــهــنــدس مــحــمــد قــانــعــی

کد متوفی: 6102618 یازدید: 154
1363/6/3 - 1395/3/7

حسين_و_علي قراباغي

کد متوفی: 6103723 یازدید: 668
18/2/64 - 25/1/1400

((منصوره روستافر))

کد متوفی: 6105284 یازدید: 3374
1359/09/18 - 1400/02/04

منصوره روستافر

کد متوفی: 6105292 یازدید: 176
۱۳۵۹ -

بالا احمدی علی محمد روزبهانی

کد متوفی: 6105373 یازدید: 180
-

بخشنده رضایی

کد متوفی: 6105990 یازدید: 221
- 1400/01/28

زهرا خوشگرد

کد متوفی: 6106532 یازدید: 261
1325/1/7 - 1397/5/1

رضا ترابی

کد متوفی: 6107208 یازدید: 205
- 1400/01/25

رضا ترابی

کد متوفی: 6107222 یازدید: 177
- 1400/01/25

رضا ترابی

کد متوفی: 6107226 یازدید: 712
- 1400/01/25

مهدی نژادخیر

کد متوفی: 6107290 یازدید: 187
1366/6/17 - 1400/2/6

خدیجه نیازی

کد متوفی: 6107314 یازدید: 156
1330 - 1400

مهدی نژادخیر

کد متوفی: 6107370 یازدید: 553
-

سهراب جلال لو

کد متوفی: 6107523 یازدید: 218
1367/10/14 - 1395/10/14

تقی ساقی

کد متوفی: 6108053 یازدید: 212
1337/1/12 - 1398/8/2

محمد علی اشرفی

کد متوفی: 6109601 یازدید: 319
۰۳/۰۶/۱۳۱۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

مجید گلدار

کد متوفی: 6109678 یازدید: 461
1338 - 1400/2/11

محسن امینی

کد متوفی: 6109791 یازدید: 147
1366/03/19 - 1399/01/19

محسن امینی

کد متوفی: 6109804 یازدید: 309
19/03/1366 - 19/01/1399

حاجیه خانم گلستان صفری

کد متوفی: 6110388 یازدید: 145
- 1400/2/13

حاجیه خانم گلستان صفری

کد متوفی: 6110396 یازدید: 129
- 1400/2/13

همه رفتگان ن

کد متوفی: 6110448 یازدید: 141
2/11/1332 - 14/11/1395

همه رفتگان خانواده

کد متوفی: 6110645 یازدید: 213
-

شهریار زرگر

کد متوفی: 6110655 یازدید: 398
68/8/17 -

میرزاآقا توحیدیان

کد متوفی: 6110724 یازدید: 287
1311/7/6 - 1399/1/13

میرزاآقا توحیدیان

کد متوفی: 6110977 یازدید: 148
-

حاج امرالله فلاح پور

کد متوفی: 6111072 یازدید: 269
-

علی رضایی

کد متوفی: 6113886 یازدید: 173
1378 - 1400/02/14

کربلایی علی دهقان زاده

کد متوفی: 6115000 یازدید: 679
- 1400/02/21

کربلایی علی دهقان زاده

کد متوفی: 6115297 یازدید: 325
- 1400/02/21

بهمن زارعکار

کد متوفی: 6115764 یازدید: 199
- 1400/02/23

عباس پرتوی فر

کد متوفی: 6117351 یازدید: 265
۴۱/۱۱/۲۶ - ۱۴۰۰/۲/۲۶

سکینه شاکر

کد متوفی: 6117438 یازدید: 535
-

محمود محمدی

کد متوفی: 6117666 یازدید: 198
1334/08/02 - 1400/02/08

محمد تقی چراغعلی خانی

کد متوفی: 6117782 یازدید: 183
۱۳۱۰/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

محمد تقی چراغعلی خانی

کد متوفی: 6117784 یازدید: 568
۱۳۱۰/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

حاج احمد مومنی

کد متوفی: 6119066 یازدید: 179
- 1400/02/31

علی تک فلاح

کد متوفی: 6119103 یازدید: 322
- 1400/02/06

پروین رضاخانی

کد متوفی: 6119171 یازدید: 412
-

داود رضایی نژاد

کد متوفی: 6120264 یازدید: 508
-

مظفر طلوعی

کد متوفی: 6120437 یازدید: 1969
1344/08/01 - 1385/05/09

براتعلی روستافر

کد متوفی: 6120563 یازدید: 283
1326/11/10 - 1399/12/11

حاج علی اصغر تاجیک و آسیه خانم پازوکی

کد متوفی: 6123120 یازدید: 155
- 1381/04/18

صدیقه معدنکن

کد متوفی: 6123255 یازدید: 192
- 1397/03/29

شعبان حمزه زاده

کد متوفی: 6124156 یازدید: 179
1318/11/10 - 1400/02/09

علی ملکی

کد متوفی: 6124529 یازدید: 322
1348/06/01 - 1400/03/19

تاجی امین روستا

کد متوفی: 6125316 یازدید: 218
- 1400/03/25

حاجیه خانم احترام معدن پور

کد متوفی: 6125392 یازدید: 203
- 1400/03/24

حیدرقلی تیمور نژاد

کد متوفی: 6126004 یازدید: 310
- 1399/04/05

حیدرقلی تیمورنژاد

کد متوفی: 6126005 یازدید: 138
- 1399/04/05

حاج سجاد سامانی پور

کد متوفی: 6126184 یازدید: 136
1365/07/02 - 1397/11/22

فاطمه قزوینی

کد متوفی: 6127703 یازدید: 124
- 1383/10/16

سید ماشالله حسینی

کد متوفی: 6127714 یازدید: 115
1331/10/01 - 1395/07/11

شادی انوشه‌ئی

کد متوفی: 6128771 یازدید: 503
1373/06/24 - 1400/04/14

یعقوب نادرپور

کد متوفی: 6129798 یازدید: 154
-

محمد سعادت

کد متوفی: 6129902 یازدید: 107
-

امیرمحمد خوشه گیر

کد متوفی: 6132429 یازدید: 181
1381/03/23 - 1400/04/20

حاجیه خانم احترام معدن پور

کد متوفی: 6132560 یازدید: 340
- 1400/03/24

مريم امين دهقان

کد متوفی: 6133249 یازدید: 137
1352/07/15 - 1399/07/19

ایرج توحیدیان

کد متوفی: 6133463 یازدید: 206
1344/05/05 - 1400/04/31

رضا قلی پور

کد متوفی: 6134252 یازدید: 108
- 1400/05/05

رضا قلی پور

کد متوفی: 6134260 یازدید: 205
- 1400/05/05

حاج نادعلی کرمیار

کد متوفی: 6136443 یازدید: 644
- 1400/05/11

یوسف مفاخری

کد متوفی: 6136918 یازدید: 513
-

جوان ناکام صادق محمد دوست

کد متوفی: 6137887 یازدید: 140
-

صادق محمد حسن دوست خشکرودی

کد متوفی: 6137889 یازدید: 123
1370/01/01 -

مسلم عنبر حسنی

کد متوفی: 6138301 یازدید: 149
1325/04/06 - 1398/11/03

منوچهر نقدی

کد متوفی: 6138909 یازدید: 412
1347/01/01 - 1399/05/30

شهید محمد حسن نژاد

کد متوفی: 6139372 یازدید: 185
1347 - 1365

شاهپور بخشی

کد متوفی: 6139901 یازدید: 596
1339/11/20 - 1400/04/04

حاج هیبت‌اله سرزعیم

کد متوفی: 6140623 یازدید: 128
- 1400/05/24

حاج شاه میرزا زارعی نژاد

کد متوفی: 6142558 یازدید: 130
1312/11/14 - 1398/05/30

حسین صبی

کد متوفی: 6144501 یازدید: 104
- 1400/05/26

رضا محبی

کد متوفی: 6146745 یازدید: 193
1349/05/09 - 1400/04/25

ملوک زارع کهن

کد متوفی: 6148803 یازدید: 129
- 1400/06/14

حاج حسین اخلاقی

کد متوفی: 6150690 یازدید: 553
1319 - 1400/06/22

رحیم رضایی محله

کد متوفی: 6152453 یازدید: 263
1342/12/01 - 1400/05/31

میثم صفری

کد متوفی: 6152644 یازدید: 360
1375/10/02 - 1400/05/20

زلیخا یزدانی

کد متوفی: 6153448 یازدید: 110
1325/08/22 - 1399/08/18

قدرت اله بدری

کد متوفی: 6154016 یازدید: 118
1321/07/09 - 1400/06/31

روح الله درستان

کد متوفی: 6155070 یازدید: 250
1329/01/01 - 1400/06/06

ثریا رضایی نژاد

کد متوفی: 6155748 یازدید: 140
1326/01/01 - 1400/06/04

محرم نجفی

کد متوفی: 6156698 یازدید: 1283
1340/02/02 - 1400/07/17

علی معدنی پور

کد متوفی: 6157848 یازدید: 180
-

سبحان محمدی

کد متوفی: 6159086 یازدید: 88
1332/11/10 - 1399/03/16

اسماعیل فرجی

کد متوفی: 6159519 یازدید: 539
- 1400/08/04

ام البنین صمدی

کد متوفی: 6159677 یازدید: 267
-

حاج ابوالفضل قربانی

کد متوفی: 6160151 یازدید: 542
-

زلیخا یزدانی

کد متوفی: 6160896 یازدید: 257
1325/08/22 - 1399/08/18

کربلایی مسعود تکلو

کد متوفی: 6163238 یازدید: 369
- 1400/08/18

مرضیه رحیمی

کد متوفی: 6163677 یازدید: 199
1325/01/01 - 1398/05/21

مریم سلیمیان

کد متوفی: 6163843 یازدید: 322
1317/10/20 - 1395/11/12

زهرا حیدریان

کد متوفی: 6164563 یازدید: 144
- 1400/09/09

نصرت الله یکه زارع

کد متوفی: 6165667 یازدید: 578
- 1391/10/04

زیبا (مهین) معدنی

کد متوفی: 6166196 یازدید: 132
1335/08/08 - 1391/09/16

عباس پویان اصیل

کد متوفی: 6167844 یازدید: 337
1326/11/23 - 1400/05/02

حاج مصطفی اصل رشید

کد متوفی: 6167866 یازدید: 107
1327/03/10 -

محسن الماسی

کد متوفی: 6167869 یازدید: 87
1310/03/08 - 1394/02/27

حاج ماشااله ناصرترابی

کد متوفی: 6167870 یازدید: 116
1321/01/01 - 1392/08/20

محمد کهن خاکی

کد متوفی: 6167971 یازدید: 167
1341/12/04 - 1398/08/24

محمدحسین کهن خاکی

کد متوفی: 6167977 یازدید: 136
1318/09/04 - 1386/10/01

سید مجتبی حسینی

کد متوفی: 6168210 یازدید: 657
1345/01/11 - 1400/09/26

سیده فاطمه حسینی حسینی

کد متوفی: 6169572 یازدید: 170
-

شهید قاسم سلیمانی

کد متوفی: 6170823 یازدید: 393
-

مختار محمدی

کد متوفی: 6170862 یازدید: 96
-

طیبه زرعی زمهریر

کد متوفی: 6171482 یازدید: 565
1348/05/16 - 1399/10/15

غریبعلی مجیری نژاد

کد متوفی: 6172216 یازدید: 443
1323/01/10 - 1399/12/20

لیلی قدسی

کد متوفی: 6172309 یازدید: 80
-

حاج مقصود فلاح دارانداش

کد متوفی: 6172762 یازدید: 219
1328/11/12 - 1396/10/17

بتول شوشتری

کد متوفی: 6173923 یازدید: 150
1345/06/07 - 1400/05/09

جعفرصادق محمدرضائی

کد متوفی: 6174226 یازدید: 342
1331/03/24 - 1355/10/28

سیده خیر النساء مطلق

کد متوفی: 6175079 یازدید: 120
- 1392/11/02

عباس رشوند آوه

کد متوفی: 6175088 یازدید: 172
- 1393/10/29

حشمت الله نصیری

کد متوفی: 6175196 یازدید: 171
1334/04/14 - 1400/07/05

مشهدی حسین محمدرضائی

کد متوفی: 6175897 یازدید: 222
1304/03/07 - 1353/11/03

سید رحیم حسینی

کد متوفی: 6175971 یازدید: 130
-

حاج ایرج ارشادی

کد متوفی: 6176405 یازدید: 702
-

مرحومه عشرت حشمی پور

کد متوفی: 6176588 یازدید: 116
1334/10/04 - 1387/09/27

احمد بشیری

کد متوفی: 6176749 یازدید: 255
1354/05/16 - 1382/11/06

اسکندر عابدینی

کد متوفی: 6177233 یازدید: 141
- 1398/11/07

خانم ننه معدنی پور

کد متوفی: 6177911 یازدید: 57
-