آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان نظرآباد

محمد علی تاجدینی

کد متوفی: 783 یازدید: 90
-

صفت اله آزاد زعیم

کد متوفی: 790 یازدید: 86
-

مصطفی توده روستا

کد متوفی: 9633 یازدید: 89
-

محسن خرمن بیز

کد متوفی: 10172 یازدید: 100
-

معصومه چنبری

کد متوفی: 19695 یازدید: 90
-

توران محمد مراشی

کد متوفی: 28037 یازدید: 159
-

طلعت آزاده رنجبر

کد متوفی: 28171 یازدید: 110
-

مهدی آزاد فلاح

کد متوفی: 28196 یازدید: 91
-

مصطفی توده روستا

کد متوفی: 29035 یازدید: 98
-

منظربانو کوثری

کد متوفی: 31300 یازدید: 95
-

ابوالفضل پرتوی فر

کد متوفی: 31305 یازدید: 109
-

حاج احسان اصل دهقان

کد متوفی: 38817 یازدید: 104
-

احسان اصل دهقان

کد متوفی: 38954 یازدید: 131
-

خانم بزرگ کشت پور

کد متوفی: 39386 یازدید: 85
-

فاطمه سادات علوي

کد متوفی: 42283 یازدید: 79
-

میرزا علی هادیان

کد متوفی: 42694 یازدید: 75
-

محمدفلاح آزاد صغری تکروستا

کد متوفی: 44758 یازدید: 78
-

زیور کاظمی

کد متوفی: 49328 یازدید: 74
-

اباصلت بختیاری آزاد

کد متوفی: 53295 یازدید: 78
-

علیرضا پدیدار

کد متوفی: 60540 یازدید: 72
-

حاج محمد جواد شماخي

کد متوفی: 64160 یازدید: 102
-

نجیبه یعقوبی

کد متوفی: 66688 یازدید: 74
-

حسن بیغاره

کد متوفی: 68130 یازدید: 126
-

پنجعلی مقدم

کد متوفی: 69985 یازدید: 87
-

اسحاق محمدبیگی

کد متوفی: 71475 یازدید: 95
-

حاج فرخ بلالی

کد متوفی: 71805 یازدید: 146
-

حاج اکبرعلی خمسه

کد متوفی: 71950 یازدید: 176
-

کربلابی حکمت نعمتی

کد متوفی: 72113 یازدید: 73
-

حسنقلي اصغرزاده

کد متوفی: 74097 یازدید: 89
-

حاج احسان اصل دهقان

کد متوفی: 74104 یازدید: 299
-

مغفوره مادری مهربان

کد متوفی: 75377 یازدید: 71
-

عبداله مهدوی

کد متوفی: 75891 یازدید: 80
-

حاجیه خانم ملک روزبان

کد متوفی: 77233 یازدید: 107
-

جهانگیر یگانه مافی

کد متوفی: 78190 یازدید: 73
-

علی بابا سامانی پور

کد متوفی: 79868 یازدید: 76
-

وجیه اله محمدبیگی

کد متوفی: 6000381 یازدید: 82
-

فاطمه کشاورزی

کد متوفی: 6000717 یازدید: 62
-

جهانگیر یگانه مافی

کد متوفی: 6005475 یازدید: 72
-

طوبی رباط جزی

کد متوفی: 6006048 یازدید: 217
-

ثمر رخ اسمعیلی

کد متوفی: 6008836 یازدید: 84
-

کربلایی صادق کریمی

کد متوفی: 6009967 یازدید: 61
-

محمد نجفی

کد متوفی: 6010125 یازدید: 72
-

محمد نجفی

کد متوفی: 6010148 یازدید: 71
-

محمد نجفی

کد متوفی: 6010169 یازدید: 84
-

نوش آفرین بیژنی مهر

کد متوفی: 6010444 یازدید: 95
-

نوش آفرین بیژنی مهر

کد متوفی: 6010500 یازدید: 113
-

ملکه نظری

کد متوفی: 6011085 یازدید: 78
-

بهرام بذرپاچ

کد متوفی: 6011990 یازدید: 87
-

صغری زرگر

کد متوفی: 6013378 یازدید: 84
-

زر گل مامانی

کد متوفی: 6014884 یازدید: 77
-

اباذر اکبرزاده

کد متوفی: 6016915 یازدید: 156
-

منیجه دشتگرد

کد متوفی: 6016932 یازدید: 75
-

غلامحسن توده زارع

کد متوفی: 6017655 یازدید: 77
-

مروارید غرایاق زندی

کد متوفی: 6018461 یازدید: 102
-

زیور قاسمی تبار

کد متوفی: 6019893 یازدید: 82
-

ابراهیم جعفری

کد متوفی: 6020234 یازدید: 93
-

سعدی کیاحیرتی

کد متوفی: 6020328 یازدید: 82
-

اکرم نوفلاح

کد متوفی: 6021104 یازدید: 90
-

کربلایی فاطمه ضیغم مهربانی

کد متوفی: 6023026 یازدید: 81
-

محمد مرادی

کد متوفی: 6025620 یازدید: 78
-

حاجیه خانوم ملک روزبان

کد متوفی: 6025640 یازدید: 110
-

محمد مرادی

کد متوفی: 6030588 یازدید: 80
-

کربلایی ولی رجبی

کد متوفی: 6032113 یازدید: 80
-

مهدی رجبی

کد متوفی: 6032421 یازدید: 76
-

حاج براتعلی جعفری

کد متوفی: 6034635 یازدید: 87
-

ظریف کاظمی

کد متوفی: 6035521 یازدید: 113
-

مادر ومادر بزرگ لطیفی شاه بیک

کد متوفی: 6037359 یازدید: 58
-

حشمت لطیفی

کد متوفی: 6037395 یازدید: 78
-

سردار سلیمانی و مهندس فخری زاده

کد متوفی: 6038156 یازدید: 79
-

سردار سلیمانی و مهندس فخری زاده

کد متوفی: 6038165 یازدید: 73
-

ضرغام‌ گوزلی

کد متوفی: 6039031 یازدید: 79
-

ضرغام گوزلی

کد متوفی: 6039040 یازدید: 77
-

صغری حاجیانی

کد متوفی: 6039862 یازدید: 83
-

گلی حاجی وند

کد متوفی: 6040214 یازدید: 65
-

گلی حاجی وند

کد متوفی: 6040227 یازدید: 71
-

گلی حاجی وند

کد متوفی: 6040252 یازدید: 75
-

بالاخان اسدی آسوده

کد متوفی: 6045877 یازدید: 174
-

فضايل مقدمی

کد متوفی: 6046438 یازدید: 151
-

نگین زارع

کد متوفی: 6048352 یازدید: 68
-

تاجمه ورزدار

کد متوفی: 6048759 یازدید: 71
-

حاج اسدالله پیغمبری

کد متوفی: 6052683 یازدید: 105
-

کربلایی علی اصغر رباط جزی

کد متوفی: 6054139 یازدید: 171
-

مهدی رضایی

کد متوفی: 6054743 یازدید: 68
-

مهدی رضایی

کد متوفی: 6054776 یازدید: 69
-

مهدی رضایی

کد متوفی: 6054806 یازدید: 67
-

مهدی رضایی

کد متوفی: 6054818 یازدید: 68
-

حاج صفت الله پیغمبری(دایی عزیزم پیغمبری

کد متوفی: 6057197 یازدید: 76
- ۱۳۹۹/۱/۵

حاج صفت الله (دایی عزیزم) پیغمبری

کد متوفی: 6057201 یازدید: 88
- ۱۳۹۹/۱/۵

حاج صفت الله (دایی عزیزم) پیغمبری

کد متوفی: 6057206 یازدید: 73
- ۱۳۹۹/۱/۵

مقبوله نوزارع

کد متوفی: 6058414 یازدید: 65
-

خداداد پیشگاهی

کد متوفی: 6058429 یازدید: 67
-

خداداد پیشگاهی

کد متوفی: 6058433 یازدید: 65
-

زهرا امامی

کد متوفی: 6065328 یازدید: 72
- 1398/11/16

محبوب ورزدار

کد متوفی: 6068436 یازدید: 70
۱1306 - 1394/11/22

بتول امیر هنروری

کد متوفی: 6068794 یازدید: 160
1325 - 1399

عطاالله زارعی نژاد

کد متوفی: 6071027 یازدید: 71
1334/02/20 - 1396/11/27

فیض الله یکه فلاح

کد متوفی: 6071361 یازدید: 74
۱۳۳۸۰۱۰۱ - ۱۳۶۵۱۰۲۶

فیض الله یکه فلاح

کد متوفی: 6071362 یازدید: 103
۱۳۳۸۰۱۰۱ - ۱۳۶۵۱۰۲۵

عبدالله و بتول یکه فلاح امیرپور

کد متوفی: 6071621 یازدید: 72
۱۳۰۱۰۱۰۱ - ۱۳۷۸۹۲۸

عبدالله و بتول یکه فلاح امیرپور

کد متوفی: 6071623 یازدید: 74
۱۳۰۱۰۱۰۱ - ۱۳۷۸۰۹۲۸

راضیه باقری وناشی

کد متوفی: 6074367 یازدید: 80
1320/10/10 - 1394/12/5

تمام جعفرنژاد

کد متوفی: 6076376 یازدید: 87
03/05/1337 - 30/111399

کربلایی قدرت الله ورزدار

کد متوفی: 6077442 یازدید: 603
۱۳۴۲ - ۱۳۹۹

کربلایی قدرت الله ورزدار

کد متوفی: 6077444 یازدید: 68
-

نادعلی عسگری

کد متوفی: 6079131 یازدید: 58
-

حاج نظرعلی شعبانی

کد متوفی: 6079963 یازدید: 191
1312/02/15 - 1393/03/02

زهرا(شهناز) داسدار

کد متوفی: 6080873 یازدید: 70
1331/01/01 - 1398/12/22

صمد امدادی

کد متوفی: 6082512 یازدید: 73
۱۳۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۵

علی نجفی

کد متوفی: 6091982 یازدید: 83
14.10.58 - 3.1.00

علی نجفی

کد متوفی: 6091993 یازدید: 1096
1357 - 1400

مجید اقا زاده

کد متوفی: 6092886 یازدید: 282
1316 - 6.1.1400

داوود علی نوری

کد متوفی: 6094239 یازدید: 385
۱۳۴۱/۸/۵ - ۱۴۰۰/۱/۱۲

تیمور شماخی

کد متوفی: 6094719 یازدید: 97
۱۳۳۴/۷/۱۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۵

جمع مرحومین فامیل مومنین و مومنات

کد متوفی: 6095135 یازدید: 73
۰۰ - ۲۰۲۰

نبی الله اوضاعی( دایی عزیزم)

کد متوفی: 6098399 یازدید: 427
1333 - 22/01/1400

ماه زر کریمی

کد متوفی: 6102254 یازدید: 97
- ۱۴۰۰۰۱۳۰

احسان اله صمیمی نژاد

کد متوفی: 6102261 یازدید: 95
- ۱۴۰۰۰۱۲۸

ملکه شریعتی

کد متوفی: 6102676 یازدید: 63
1348/7/8 - 1400/1/22

یدالله ارزانی

کد متوفی: 6105521 یازدید: 58
-

حاج زمانعلی امیرپور

کد متوفی: 6106348 یازدید: 111
-

اسکند طاهری

کد متوفی: 6107598 یازدید: 72
1/1/1304 - 21/6/1387

حاجیه خانم سکینه پور حسن

کد متوفی: 6107765 یازدید: 66
- 1400/1/18

حاجیه خانم سکینه حسن پور

کد متوفی: 6107768 یازدید: 66
- 1400/1/18

صغری رباط جزی

کد متوفی: 6108879 یازدید: 89
1347 - 1400/2/9

صغری رباط جزی

کد متوفی: 6108881 یازدید: 510
1347 - 1400/2/9

گلثوم عنبری

کد متوفی: 6109035 یازدید: 54
-

سیده صغرا قریشی

کد متوفی: 6110733 یازدید: 161
-

کد متوفی: 6111160 یازدید: 63
-

حاجیه خانم سکینه فلاح آزاد

کد متوفی: 6111166 یازدید: 239
-

جواد سلیمی

کد متوفی: 6111644 یازدید: 91
1344,11,21 - 1368,9,2

فرخنده فيضي

کد متوفی: 6112993 یازدید: 53
1325 - 1400

فرخنده فيضي

کد متوفی: 6113002 یازدید: 764
-

عظم رضایی

کد متوفی: 6113899 یازدید: 57
35,12, - 87,2,27

اعظم رضایی

کد متوفی: 6113906 یازدید: 64
13,35,12 - 1387,2,27

علی سلطانپور

کد متوفی: 6114276 یازدید: 75
۱۳۴۰/۱۲/۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۴

علی سلطانپور

کد متوفی: 6114290 یازدید: 109
1340/12/1 - 1395/11/4

حسین پوزش

کد متوفی: 6115472 یازدید: 86
-

حسین پوزش

کد متوفی: 6115475 یازدید: 225
-

اصلی ایمان زاده

کد متوفی: 6115491 یازدید: 161
-

حسين فيضي

کد متوفی: 6116778 یازدید: 133
-

حاجیه خانم کبری خرمن گیر

کد متوفی: 6118943 یازدید: 122
1317/02/10 - 1387/03/01

محمد علی اخلاقی

کد متوفی: 6121242 یازدید: 159
-

کربلائیه صدیقه نودهقان

کد متوفی: 6121820 یازدید: 151
1330/04/10 - 1397/03/08

حاج صفرعلی فضل اله خانی

کد متوفی: 6121829 یازدید: 141
1326/09/01 - 1397/10/15

علی اصغر داسدار

کد متوفی: 6130150 یازدید: 25
1298/03/02 -

خلیل داسدار

کد متوفی: 6133014 یازدید: 416
- 1400/04/31

محمدتقی آزادفلاح

کد متوفی: 6135149 یازدید: 109
- 1398/05/11

مرضیه ابوالحسنی نژاد

کد متوفی: 6141057 یازدید: 29
-

مرضیه ابوالحسنی نژاد

کد متوفی: 6141070 یازدید: 62
-

رضا دهقان دار

کد متوفی: 6143576 یازدید: 818
1341/01/05 - 1400/06/01

علیرضا توده زعیم

کد متوفی: 6146125 یازدید: 120
- 1400/06/05

علیرضا بهرامی

کد متوفی: 6150815 یازدید: 79
1385/06/14 - 1400/06/19

پری زارع دار

کد متوفی: 6151022 یازدید: 191
1339/07/01 - 1400/05/15

حسنعلی لطفی

کد متوفی: 6151055 یازدید: 29
-

منزلت عبدالله پور

کد متوفی: 6151986 یازدید: 270
- 1400/06/26

جبار جبارزاده

کد متوفی: 6152659 یازدید: 39
- 1400/06/30

کربلایی جبار جبارزاده

کد متوفی: 6152800 یازدید: 101
1363/05/01 - 1400/06/30

عبدالله تکدهقان

کد متوفی: 6154056 یازدید: 253
1319/06/08 - 1400/06/04

مهناز جعفری

کد متوفی: 6156094 یازدید: 10
- 1400/07/14

حاجیه خانم قمرالملوک زهدی جلال

کد متوفی: 6157496 یازدید: 393
- 1400/07/22

امیرحسین مهرپویا

کد متوفی: 6159599 یازدید: 61
- 1400/08/07

کربلایی عیسی صفری

کد متوفی: 6161141 یازدید: 138
- 1400/08/17

احمد ربانی

کد متوفی: 6164929 یازدید: 29
1311/02/17 - 1378/08/17

تیمور دهستانی

کد متوفی: 6167685 یازدید: 180
-

سید نصراله سادات رسول

کد متوفی: 6168498 یازدید: 0
1307/06/03 - 1399/09/13

قدرت توده روستا

کد متوفی: 6169201 یازدید: 46
1341/03/01 - 1389/08/06

هاجر داسدار

کد متوفی: 6170546 یازدید: 1
1327/10/06 - 1397/02/19

سعید بورکی

کد متوفی: 6170858 یازدید: 145
-

محمد محمدی

کد متوفی: 6170863 یازدید: 3
1314/08/03 - 1399/10/10

صدیقه شیخ زاده

کد متوفی: 6171590 یازدید: 9
1327/04/01 - 1400/10/09

پیمان دودانگه

کد متوفی: 6174046 یازدید: 200
1373/11/23 - 1400/07/14

حاج اصلان کشاورز

کد متوفی: 6174187 یازدید: 245
1337/10/10 - 1396/03/15

معصومه چنبری

کد متوفی: 6174783 یازدید: 63
1345/01/01 - 1394/09/16

حاجیه خانم کربلایی معصومه چنبری

کد متوفی: 6174915 یازدید: 1
1345/01/01 - 1394/09/16

قمر زهدی جلال

کد متوفی: 6174928 یازدید: 43
1321/04/15 - 1400/07/22

علی دودانگه

کد متوفی: 6175273 یازدید: 2
1338/12/12 - 1365/02/26
Loading...

لطفا شکیبا باشید