آی پرسه - یادبود ، ختم و فاتحه آنلاین - در شهرستان مهران

محمد تقی عباسی

کد متوفی: 1730 یازدید: 246
-

عبدالرضا صفرصیفی

کد متوفی: 1740 یازدید: 299
-

حاجیه خیریه تلبا

کد متوفی: 1771 یازدید: 322
-

مهدی کناریوند

کد متوفی: 1886 یازدید: 398
-

حاج قیطاس محمدی

کد متوفی: 45073 یازدید: 484
-

گوهر کوهی

کد متوفی: 51281 یازدید: 229
-

گوهر کوهی

کد متوفی: 51505 یازدید: 245
-

ملک پریچه

کد متوفی: 54652 یازدید: 245
-

سید رسول موسوی

کد متوفی: 56168 یازدید: 238
-

مرحوم محمد رضا رحیمی

کد متوفی: 57502 یازدید: 208
-

شیخ رضا و علیرضا حاجیزاده

کد متوفی: 59404 یازدید: 242
-

کربلایی نصور و فرخ خیراللهی

کد متوفی: 66292 یازدید: 275
-

شمسیه سارایی

کد متوفی: 69442 یازدید: 226
-

ناصر ابراهیمی

کد متوفی: 6004200 یازدید: 487
-

سجاد خورشیدی.

کد متوفی: 6004527 یازدید: 245
-

علویه جمیله حسینی

کد متوفی: 6004718 یازدید: 278
-

حاج حمداله سلیمانی

کد متوفی: 6004742 یازدید: 246
-

علیرضا پیرزاده

کد متوفی: 6004763 یازدید: 252
-

حاجی سامی شوهان زاده

کد متوفی: 6004766 یازدید: 265
-

بانو شیرین رستمی

کد متوفی: 6005068 یازدید: 235
-

میثم سپیدنامه

کد متوفی: 6005997 یازدید: 214
-

محمد تقی عباسی

کد متوفی: 6006849 یازدید: 212
-

محسن عباسی

کد متوفی: 6006893 یازدید: 285
-

عابدین توشی

کد متوفی: 6007044 یازدید: 427
-

ناصر ابراهیمی

کد متوفی: 6007047 یازدید: 263
-

غلامرضا عباسی

کد متوفی: 6007070 یازدید: 295
-

رقیه عباسی

کد متوفی: 6007078 یازدید: 243
-

زهرا دوست محمدی

کد متوفی: 6007208 یازدید: 285
-

شیرین رستمی

کد متوفی: 6007938 یازدید: 255
-

مهران رستمی

کد متوفی: 6007952 یازدید: 211
-

کیفیه ناصری‌

کد متوفی: 6008238 یازدید: 210
-

سهیلا عباسی

کد متوفی: 6008254 یازدید: 264
-

ناصر ابراهیمی

کد متوفی: 6008763 یازدید: 236
-

ناصر ابراهیمی

کد متوفی: 6008767 یازدید: 226
-

ناصر ابراهیمی

کد متوفی: 6008768 یازدید: 222
-

فریحه ا الوندی

کد متوفی: 6011245 یازدید: 282
-

صبیحه بارانی بنت نجیه

کد متوفی: 6012791 یازدید: 221
-

سلیمه حسینی فرد بنت ماهی طلا

کد متوفی: 6013002 یازدید: 302
-

محمد علی آئین پرست فرد

کد متوفی: 6015067 یازدید: 230
-

غلامحسین اسدکاظمی

کد متوفی: 6022339 یازدید: 255
-

فاطمه پروینی

کد متوفی: 6033295 یازدید: 232
-

محمد میر حسینی

کد متوفی: 6034272 یازدید: 248
-

محمد میرحسینی

کد متوفی: 6034504 یازدید: 255
-

مرحوم محمد میرحسینی

کد متوفی: 6034510 یازدید: 218
-

بتول باغ فکلی

کد متوفی: 6034519 یازدید: 219
-

مالک شاه محمدی

کد متوفی: 6035668 یازدید: 241
-

ظریفه مرادیان

کد متوفی: 6047477 یازدید: 211
-

حسین اکبرزاده و قشنگ رجبی

کد متوفی: 6063616 یازدید: 241
-

حسن صحرایی و علی پاشا صحرایی

کد متوفی: 6063791 یازدید: 210
-

حاج افشین هوری وخانواده

کد متوفی: 6066322 یازدید: 221
1357/10/10 - 1392/01/24

محمد زیبرم جوانمرد

کد متوفی: 6071530 یازدید: 249
- 25/11/1399

کاظم مهرابی

کد متوفی: 6073875 یازدید: 171
-

ملکه ولی زاده

کد متوفی: 6074599 یازدید: 195
-

حاج ابراهیم ناصری راد

کد متوفی: 6078564 یازدید: 381
1336 - 1396/12/15

سلیم جعفری

کد متوفی: 6081502 یازدید: 214
۲۰/۱۲ - ۲۳/9

سلیم جعفری

کد متوفی: 6081503 یازدید: 232
20اسفند - 23آذر

شهریار صدوقی نژاد

کد متوفی: 6091270 یازدید: 752
-

شهریار صدوقی نژاد

کد متوفی: 6092992 یازدید: 316
- 1/1/1400

شهریار صدوقی نژاد

کد متوفی: 6093977 یازدید: 471
- 1400/01/02

روضان جلیلیان

کد متوفی: 6107776 یازدید: 298
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

حاج روضان جلیلیان

کد متوفی: 6108184 یازدید: 200
1317 - 1400/02/07

حاج روضان جلیلیان

کد متوفی: 6108185 یازدید: 237
1317 - 1400/02/07

نوروز قدیری

کد متوفی: 6112362 یازدید: 196
1357/01/01 - 1398/01/27

راضیه کاظمی

کد متوفی: 6119859 یازدید: 169
1400/01/15 -

سجاد صیدی

کد متوفی: 6120112 یازدید: 322
-

مشهدی مکیه فتاحیان

کد متوفی: 6123926 یازدید: 760
1335/03/20 - 1400/03/13

مجید گراوندی

کد متوفی: 6124196 یازدید: 185
-

حاج غیدان اقبالی

کد متوفی: 6134615 یازدید: 190
1327/03/05 - 1399/05/12

محمد مهدی پور احمد

کد متوفی: 6140186 یازدید: 711
- 1400/05/22

کربلایی کشور علیزاده

کد متوفی: 6149220 یازدید: 152
- 1400/06/13

حجت الاسلام دکتر روح الله ولد بیگی

کد متوفی: 6152984 یازدید: 935
-

یوسف چراغی

کد متوفی: 6155302 یازدید: 776
- 1400/07/09

حاج سعید شکری

کد متوفی: 6157314 یازدید: 146
1347/07/01 - 1400/07/05

بهرام فوزی فرید

کد متوفی: 6158428 یازدید: 154
- 1400/07/29

غفور بختی

کد متوفی: 6167344 یازدید: 79
1400 - 1400

غفور بختی

کد متوفی: 6167346 یازدید: 117
1338/10/06 - 1400/09/18

شادروان مرحوم محمدی

کد متوفی: 6168584 یازدید: 63
-

مشهدی حیات قلی رامیار

کد متوفی: 6169464 یازدید: 261
1315/02/03 - 1400/05/10

حسین نظری پور

کد متوفی: 6170283 یازدید: 140
-

علی غیوری زاده

کد متوفی: 6174463 یازدید: 237
1332/08/01 - 1367/03/29

یحیی و نوروز قدیری

کد متوفی: 6176237 یازدید: 92
1353/01/01 - 1398/01/28

محمد نبی رحیمی زاد

کد متوفی: 6186265 یازدید: 475
- 1399/12/24

احمد شکری

کد متوفی: 6193982 یازدید: 57
1327/04/10 - 1390/04/03

رمضان صیفی زاده

کد متوفی: 6195250 یازدید: 54
1361/05/01 - 1392/02/25

رمضان صیفی زاده

کد متوفی: 6195257 یازدید: 45
1361/05/01 - 1392/02/25

رمضان صیفی زاده

کد متوفی: 6195258 یازدید: 44
1392/05/01 - 1392/02/25

رمضان صیفی زاده

کد متوفی: 6195259 یازدید: 40
1361/05/01 - 1392/02/25

رمضان صیفی زاده

کد متوفی: 6195261 یازدید: 43
1361/05/01 - 1392/02/25

حسن تابه زر

کد متوفی: 6195632 یازدید: 198
- 1400/06/19

موسی ناصری

کد متوفی: 6199483 یازدید: 51
-

سعید رستمی

کد متوفی: 6199560 یازدید: 60
-

شهریار صدوقی نژاد

کد متوفی: 6199567 یازدید: 46
-

غغغفلل فغفلف

کد متوفی: 6199572 یازدید: 55
-

صباالدین آژ

کد متوفی: 6205533 یازدید: 94
1341/01/01 - 1398/04/12

مرحوم رستمی

کد متوفی: 6206910 یازدید: 52
-

شادروان حاج مهدی نورالهی

کد متوفی: 6211520 یازدید: 469
1329/02/10 - 1399/05/25

صیدنور محمدی

کد متوفی: 6219501 یازدید: 29
- 1353

الیاس محمدی

کد متوفی: 6219502 یازدید: 36
- 1398/03/16

زینب حیدری

کد متوفی: 6221227 یازدید: 35
-

لیلا عزیزی

کد متوفی: 6230873 یازدید: 389
1378/04/14 - 1402/02/27

جمیل سپیدنامه

کد متوفی: 6235447 یازدید: 3829
-

امامعلی ملکشاهی

کد متوفی: 6235625 یازدید: 44
1344/06/01 - 1391/07/02

حاجیه زینب خانم حیدری

کد متوفی: 6237088 یازدید: 23
-

راشد پیمایی

کد متوفی: 6238222 یازدید: 150
1315/06/04 - 1379/06/28

زیبا سپید نامه

کد متوفی: 6239262 یازدید: 127
-

حمدیه رمضانی

کد متوفی: 6239882 یازدید: 452
-

حمدیه رمضانی

کد متوفی: 6239884 یازدید: 26
-

الهه اسپرهم

کد متوفی: 6240081 یازدید: 60
1355/01/01 - 1402/08/04

بدریه حیدری و نعمت الله سلیمانی

کد متوفی: 6240927 یازدید: 440
1340/07/01 - 1401/09/25

صیدعباس احسان تبار

کد متوفی: 6241238 یازدید: 19
1336/02/11 - 1400/08/19

سبزوار صفری

کد متوفی: 6241583 یازدید: 185
-

امین مزید

کد متوفی: 6243009 یازدید: 433
- 1402/09/28

علیداد زمکی

کد متوفی: 6246731 یازدید: 380
1322/06/26 - 1402/12/03

الهه اسپرهم

کد متوفی: 6247557 یازدید: 6
-

همه اموات همه اموات

کد متوفی: 6247573 یازدید: 18
-

فاطمه کریمی

کد متوفی: 6247760 یازدید: 154
1352/06/21 - 1402/12/26

حسین گراوندی

کد متوفی: 6247774 یازدید: 166
1329/02/14 - 1402/08/23

محمود کمائی

کد متوفی: 6249010 یازدید: 4
- 1363/11/16

روح الله سرواندام

کد متوفی: 6249589 یازدید: 205
1357/11/22 - 1403/01/17
Loading...

لطفا شکیبا باشید